You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 12 czerwca 2008 r. Nr 101
TREÂå:
Poz.:

ROZPORZÑDZENIA:

650 — Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wpisu do
rejestru, pozwolenia albo pozwolenia tymczasowego, sposobu przedstawienia dokumen-
tacji oraz wymagaƒ, jakim powinna odpowiadaç dokumentacja niezb´dna do oceny sub-
stancji czynnej i produktu biobójczego . . . . . . . . . . . . . . . 5554

651 — Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie jednolitych procedur oceny dokumen-
tacji produktu biobójczego oraz kryteriów post´powania przy ocenie produktu biobój-
czego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5589