You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 11 czerwca 2008 r. Nr 100
TREÂå:
Poz.:

ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW:

643 — z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia szczegó∏owego wykazu stanowisk i funkcji pro-
kuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
równorz´dnych pod wzgl´dem wynagrodzenia i uposa˝enia ze stanowiskami i funkcjami
prokuratorów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek organizacyjnych prokura-
tury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5542

644 — z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wielokrotnoÊci kwoty bazowej stanowiàcej przeci´tne
uposa˝enie funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego . . . . . . . 5544

645 — z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wielokrotnoÊci kwoty bazowej stanowiàcej przeci´tne
uposa˝enie funkcjonariuszy S∏u˝by Wywiadu Wojskowego . . . . . . . . . 5545

ROZPORZÑDZENIA:

646 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie metod i sposobu usta-
lania iloÊci zebranych roÊlin energetycznych . . . . . . . . . . . . . 5546

647 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie nale˝noÊci przys∏ugujàcych


prokuratorom delegowanym do pe∏nienia obowiàzków lub funkcji poza granicami paƒ-
stwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5547

WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO:

648 — z dnia 3 czerwca 2008 r. sygn. akt K 42/07 . . . . . . . . . . . . . . 5550


649 — z dnia 3 czerwca 2008 r. sygn. akt P 4/06 . . . . . . . . . . . . . . 5551