You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 10 czerwca 2008 r. Nr 99
TREÂå:
Poz.:

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

642 — z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie gmin i miejscowoÊci, w których stosuje si´ szczególne
zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszko-
dzonych w wyniku dzia∏ania ˝ywio∏u . . . . . . . . . . . . . . . 5414