You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 4 czerwca 2008 r. Nr 95
TREÂå:
Poz.:

ROZPORZÑDZENIA:

603 — Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie konkursów na
stanowisko Dyrektora i zast´pcy Dyrektora Narodowego Centrum Badaƒ i Rozwoju . . 5302

604 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegó∏owych warun-
ków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia∏ania „Szkolenia zawodowe
dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leÊnictwie” obj´tego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007—2013 . . . . . . . . . . . . . . . . 5305

605 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie
w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w Êrodkach ochrony roÊlin
jest zabronione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5311