You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 3 czerwca 2008 r. Nr 94
TREÂå:
Poz.:

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

598 — z dnia 12 maja 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie form i zakresu finansowego
wspierania organów prowadzàcych w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w publicznych szko∏ach i placówkach . . . . . . . . . 5278

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

599 — z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych urz´dnikowi s∏u˝by cywilnej
przeniesionemu do pracy w innej miejscowoÊci . . . . . . . . . . . . 5279

ROZPORZÑDZENIA:

600 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie
szczegó∏owych warunków i trybu korzystania przez ˝o∏nierzy zawodowych, ma∏˝onków
i dzieci pozostajàcych na ich utrzymaniu z bezp∏atnych przejazdów oraz innych Êwiadczeƒ
socjalno-bytowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5282

601 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie opiniowania ˝o∏nierzy
zawodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5284

602 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie
w sprawie wysokoÊci i sposobu pobierania op∏at zwiàzanych z identyfikacjà i rejestracjà
konia, wydaniem i dor´czeniem paszportu konia lub jego duplikatu i op∏at za czynnoÊci
zwiàzane z wydawaniem i dor´czaniem paszportów byd∏a lub ich duplikatów . . . 5296