You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 maja 2008 r. Nr 89
TREÂå:
Poz.:

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

540 — z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie dokonywania zg∏oszeƒ wynalazków, produktów leczni-
czych i produktów ochrony roÊlin, wzorów u˝ytkowych, wzorów przemys∏owych, znaków
towarowych, oznaczeƒ geograficznych i topografii uk∏adów scalonych oraz prowadzenia
korespondencji w postaci elektronicznej . . . . . . . . . . . . . . 5018

ROZPORZÑDZENIA:

541 — Ministra Finansów z dnia 15 maja 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykona-
nia niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us∏ug . . . . . . . 5019
542 — Ministra Finansów z dnia 15 maja 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zwrotu
podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, spo-
sobu ich przechowywania oraz listy towarów i us∏ug, do których nie majà zastosowania
zwolnienia od podatku od towarów i us∏ug . . . . . . . . . . . . . . 5020
543 — Ministra Finansów z dnia 15 maja 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przyzna-
nia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agen-
cji p∏atniczej, w zakresie uruchamiania Êrodków pochodzàcych z Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiej-
skich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5021
544 — Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad podzia∏u
dotacji z bud˝etu paƒstwa dla uczelni publicznych i niepublicznych . . . . . . 5022
545 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleƒ dla podmio-
tów, których dotyczà dzia∏ania obj´te Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007—2013, oraz doradzania odnoÊnie do sporzàdzania dokumentacji niezb´dnej do uzy-
skania pomocy finansowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5039
546 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie akredytacji podmiotów
Êwiadczàcych us∏ugi doradcze w ramach dzia∏ania „Korzystanie z us∏ug doradczych przez
rolników i posiadaczy lasów” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007—2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5047
547 — Ministra Ârodowiska z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie szczegó∏owych warunków udzie-
lania pomocy publicznej na przedsi´wzi´cia b´dàce inwestycjami s∏u˝àcymi poprawie
jakoÊci paliw i technologii silnikowych . . . . . . . . . . . . . . . 5049