You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 maja 2008 r. Nr 88
TREÂå:
Poz.:

ROZPORZÑDZENIE

538 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie
w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegó∏owych
warunków wykonywania rybo∏ówstwa morskiego . . . . . . . . . . . . 4970

OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

539 — z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach
jednostek samorzàdu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . 4971