You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 maja 2008 r. Nr 87
TREÂå:
Poz.:

ROZPORZÑDZENIE

537 — Ministra Finansów z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu, trybu
i terminów opracowania materia∏ów do projektu ustawy bud˝etowej na rok 2009 . . 4806