You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 16 maja 2008 r. Nr 85
TREÂå:
Poz.:

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

518 — z dnia 8 maja 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzorów formula-
rzy sprawozdawczych, objaÊnieƒ co do sposobu ich wype∏niania oraz wzorów kwestiona-
riuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w pro-
gramie badaƒ statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 . . . . . . . . 4694

ROZPORZÑDZENIA:

519 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie
w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
dzia∏ania „Ró˝nicowanie w kierunku dzia∏alnoÊci nierolniczej” obj´tego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 . . . . . . . . . . . . 4696

520 — Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie list
substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosme-
tykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków . . . 4712