You are on page 1of 1

Tájékoztatás

a nem tanköteles korú gyermek után folyósított családi pótlék


2010. július 1-jei megszüntetésérıl és az ellátás továbbfolyósításának lehetıségérıl

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerint a családi pótlékra való
jogosultság a tankötelezettség megszőnését követıen az általános iskolai, középiskolai, szakiskolai
(együtt: közoktatási intézményben) tanulmányokat folytató, saját háztartásban nevelt gyermekre
tekintettel jár a törvényben meghatározott jogosultaknak, illetve saját jogán a meghatározott jogosulti
körnek annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló a 23. életévét betölti. (Ez a korhatár a törvény
2010. augusztus 30-án hatályba lépı módosítása révén lecsökken 20 évre, és csak a sajátos nevelési
igényő tanulók esetében marad továbbra is a 23 év.)

A korábbi adminisztráció-igényes és bürokratikus gyakorlat szerint a nem tanköteles korú gyermekek


tanulói jogviszonyának fennállását minden évben a jogosultaknak – szülıknek – kellett igazolniuk. Az
ügyfélterhek csökkentése érdekében idén a Kincstár az Oktatási Hivatallal elektronikus úton egyeztette
azt, hogy a tankötelezettség megszőnését követıen mely gyermekeknek áll fenn, illetve szőnt meg a
közoktatási intézményben folytatott tanulói jogviszonya.

A Kincstár a rendelkezésére álló adatok alapján 2010. július végén az érintett ügyfelek részére
határozatot küldött ki arról, hogy a gyermek tanulmányainak befejezésére tekintettel a családi pótlék
folyósítását 2010. július 1-tıl megszünteti.

Természetesen lehetséges, hogy a megszüntetı határozatban megjelölt gyermek még nem fejezte be a
közoktatási intézményben folytatott tanulmányait, illetve befejezte, mert leérettségizett, de
ugyanabban az oktatási intézményben, vagy másikban újabb közoktatási tanulói jogviszonyt létesített.
Ezen esetekben – figyelembe véve az egyéb jogosultsági feltételek fennállását, ideértve különösen a
gyermek életkorát - a családi pótlék továbbra is jár.

Amennyiben a jogosult - szülı – által becsatolt tanulói jogviszony igazolás alapján tisztázódik az,
hogy a gyermek továbbra is, vagy a 2010/2011-es tanévben ismételten közoktatási intézményben
folytat tanulmányokat, és a jogosultság egyéb feltételei is fennállnak, az ellátás megállapítása és
folyósítása ezen igazolás alapul vételével történik. Amennyiben igazolás benyújtására nem került sor,
de az Oktatási Hivatal a 2010. szeptember havi adatközlésében a gyermek tanulói jogviszonya
fennállásának tényét közli, és az egyéb jogosultsági feltételek is fennállnak, akkor a Kincstár illetékes
Regionális Igazgatósága intézkedik az ellátás visszamenıleg járó, illetve további folyósításáról.

Felhívjuk a szíves figyelmet arra, hogy a felsıoktatási intézményben folytatott tanulmányok nem
jogosítanak családi pótlékra!

Budapest, 2010. augusztus 30.

Magyar Államkincstár
Családtámogatási Fıosztály