You are on page 1of 3

Bài tập Chương I: Bản chất và đối tượng của kế toán

Bài 1
Phân loại các khoản mục sau theo các đối tượng của kế toán:

- Tiền mặt - Vay dài hạn ngân hàng


- Nợ phải trả cho người bán - Thuế phải nộp nhà nước
- Hàng hoá tồn kho - Khoản tạm ứng
- Phải thu của khách hàng - Nguồn vốn kinh doanh
- Quỹ dự trữ - Tài sản cố định vô hình
- Vay ngắn hạn ngân hàng - Lãi chưa phân phối
- Tiền gửi ngân hàng - Lương phải trả cho cán bộ
- Nguyên vật liệu ở trong kho - Công cụ, dụng cụ ở trong kho

===================================================================

Bài 2
Có số liệu về tình hình tài sản và nguồn vốn tại một doanh nghiệp vào thời điểm 1/1/N như
sau (đơn vị: 1000 đ):

Tên tài sản Giá trị

Tiền mặt tại quỹ 600.000


Tiền gửi ngân hàng 2.250.000
Phải trả cho người bán 370.000
Vay ngắn hạn 870.000
Phải thu của khách hàng 380.000
Trả trước cho người bán 110.000
Các khoản phải trả phải nộp khác 40.000
Phải trả công nhân viên 47.000
Các khoản phải thu khác 20.000
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 480.000
Nợ dài hạn đến hạn trả 350.000
Chi phí trả trước 7.000
Vay dài hạn 1.650.000
Hàng mua đang đi đường 370.000
Nguyên vật liệu tồn kho 210.000

/opt/scribd/conversion/tmp/scratch6666/47819158.doc 1
Các khoản thế chấp, kí cược, kí quỹ 270.000
Hàng hoá tồn kho 4.400.000
Nhận ký quỹ, kí cược dài hạn 120.000
Nguồn vốn kinh doanh 5.400.000
Quỹ đầu tư phát triển 960.000
Tài sản cố định hữu hình 3.200.000
Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 1.530.000
Quỹ khen thưởng và phúc lợi 630.000
Lợi nhuận chưa phân phối 330.000
Yêu cầu:
- Hãy phân loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp.
- Xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp ở đầu kỳ kinh doanh, và tính tỷ lệ vốn chủ sở
hữu trong toàn bộ nguồn vốn của doanh nghiệp?

Bài 3
Có tình hình vốn kinh doanh của doanh nghiệp A vào ngày 1/1/N như sau (đơn vị : triệu
đồng)

Tiền mặt 25 Hàng hóa tồn kho 150


Tiền gửi ngân hàng 70 Hàng gửi bán 60
Phải trả người bán 120 Nguồn vốn kinh doanh 600
Thuế phải nộp nhà nước 10 Lãi chưa phân phối 70
Phải thu của khách hàng 330 Phải trả công nhân viên 15
Vay ngắn hạn 85 TSCĐ hữu hình 650
Vay dài hạn 400 Công cụ, dụng cụ 15

Yêu cầu :
1. Phân loại vốn của doanh nghiệp theo hai hình thái biểu hiện là tài sản và nguồn hình
thành tài sản.
2. Xác định :
- Tổng giá trị tài sản (chi tiết theo tài sản cố định và tài sản lưu động)
- Tổng số nguồn vốn (chi tiết theo nguồn vốn chủ sở hữu và công nợ phải
trả).

/opt/scribd/conversion/tmp/scratch6666/47819158.doc 2
Bài 4* : Có các số liệu tổng hợp tình hình kinh doanh quý IV của doanh nghiệp
thương mại B vào ngày 31/12/2008 như sau (đơn vị : triệu đồng) :

Tiền gửi ngân hàng 100 Vay ngắn hạn 40


Phải trả công nhân viên 70 Nợ dài hạn 100
Tiền mặt 115 Hàng hóa tồn kho 220
Nguồn vốn kinh doanh 800 Tài sản cố định hữu hình 600
Quỹ đầu tư phát triển 20 Phải trả người bán 230
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 75 Lợi nhuận chưa phân phối X
Doanh thu bán hàng 450 Chi phí bán hàng 24
Giá vốn hàng bán 340 Chi phí quản lý doanh nghiệp 30
Phải thu của khách hàng 260 Thu nhập hoạt động tài chính 33
Khấu hao tài sản cố định 36 Chi phí tài chính 15

Yêu cầu :
1. Xác định giá trị của X.
2. Phân loại tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp B vào ngày 31/12/2008.
3. Xây dựng bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp B vào ngày 31/12/2008.

/opt/scribd/conversion/tmp/scratch6666/47819158.doc 3