You are on page 1of 1
תורבדיה ילגעמו לנאפל ןמזומ רוביצה :אשונב תבטב הרשע ןויצל "ןוטלשו ןוה" תבטב 'ט 16/12 ,ישימח םוי
תורבדיה ילגעמו לנאפל ןמזומ רוביצה :אשונב תבטב הרשע ןויצל "ןוטלשו ןוה" תבטב 'ט 16/12 ,ישימח םוי

תורבדיה ילגעמו לנאפל ןמזומ רוביצה :אשונב תבטב הרשע ןויצל

"ןוטלשו ןוה"

תבטב 'ט 16/12 ,ישימח םוי ?יתמ חרזמ סופמק ןיגנרז םוירוטידואב ?הפיא
תבטב 'ט 16/12 ,ישימח םוי ?יתמ
חרזמ סופמק ןיגנרז םוירוטידואב ?הפיא

?תינכתב המ

תוסנכתה - 18:00 החיתפ - 18:15

םהיתוכלשהו ןוטלשו ןוה ירשק לע תונוש טבמ תודוקנ לנאפ -18:30-19:45

:)ןוזנתנ ינול תייחנהב(

"יתרבח םורופ" תצובק תא הליבומ ,ס"וע גוח - ןהכ הלייא ר"ד

תודיסח ,הכלה דמלמ .רזעילא הדש -"תונייעמ" שרדמ תיב שאר - ץכ רימע ברה ןמחנ 'ר לש ותנשמ פ"ע שפנה תרות תאו

ל"יתש ,ןופצהו הפיח רוזאב יתרבח קדצ םוחת זכר - ןרא בל

ןהכ "ןנפואה" רמתיא

תיתביבס תרושקתל "טראפ סרפ" הכוז ,ןכפהמה יתרבחה רגולבה -

הקספה 19:45-20:00

:םינוש םיאשונב תורבדיהו חיש לש םילגעמ "קדצ לש םילגעמ" - 20:00-21:15

היחרזא תא הטירפמ הנידמ •
היחרזא תא הטירפמ הנידמ •

היטרקומדו םולשל זכרמהו םיטנדוטסה תדוגא תייחנהב

הביבסה תא הטירפמ הנידמ •
הביבסה תא הטירפמ הנידמ •

ללהו הקורי המגמ תייחנהב

תינויצהו תידוהיה תוגהב יתרבח קדצו תירוביצ תולעב •
תינויצהו תידוהיה תוגהב יתרבח קדצו תירוביצ תולעב •

םילייאו םילבוי תייחנהב

,ךירעשב קדצו תמא .ךלוק ינעימשה ,ךיארמ תא יניארה קר ול.." "!ךדוד יניעב ןח !ךלוק ברע הז !ךארמ הוואנ הז )לאירא ריאמ(