You are on page 1of 2

POPIS VLASTNOSTÍ

Dvouzónový mikrovlnný snímaè detektuje pohyb v interiéru a exteriéru vozidla. Snímaè


má dvì nezávislé neviditelné zóny a dva signalizaèní výstupy. Citlivost jednotlivých zón je
nastavitelná. Snímaè je kompatibilní s vìtšinou dostupných alarmù.
Snímaè je po zapnutí 17 sekund neaktivní. Poèas této doby svítí zelená LED a stabilizují se
vnitøní obvody snímaèe. Po uplynutí této doby snímá pohyb.

NÁVOD NA POUŽITÍ
POPIS PØIPOJENÍ
Modrý – výstup zóna 2 interiér
Bílý – výstup zóna 1 exteriér
Èerný - spoleèný výstup (kostra vozidla)
Èervený - +12V napájení

NASTAVENÍ SNÍMAÈE
Poloha pøepínaèe S1 a S2 zapíná/vypíná zónu 1 a zónu 2. MWS 2
S1 S2

Zóna 2 OFF ON Pracuje jen interiérový snímaè. Citlivost snímaèe nastavujte


prvkem VR2. Narušení zóny signalizuje svit èervené LED a na bílém vodièi je impulz délky 300ms.
Modrý vodiè je bez signálu.

Zóna 1 ON OFF Pracuje jen exteriérový snímaè. Citlivost snímaèe nastavujte


prvkem VR1. Narušení zóny signalizuje svit zelené LED a na bílém vodièi je impulz délky 140ms.
Modrý vodiè je bez signálu.

Zóna 1, Zóna 2 ON ON Pracujou obadva snímaèe. Nastavením prvku VR1 regulujete ve-
likost exteriérové zóny 1. Nastavením prvku VR2 regulujete velikost exteriérové zóny 2. Narušení zóny
1 z spoždìním 700ms signalizuje svit zelené LED a na bílém vodièi je impulz trvající 300ms. Narušení
zóny 2 signalizuje svit èervené LED a na modrém vodièi je impulz trvající 800ms.

Zóna 1, Zóna 2 OFF OFF Pracujou obadva snímaèe. Nastavením prvku VR1 regulujete ve-
likost exteriérové zóny 1. Nastavením prvku VR2 regulujete velikost exteriérové zóny 2. Narušení zóny
1 signalizuje svit zelené LED a na bílém vodièi je impulz trvající 600ms. Narušení zóny 2 signalizuje
svit èervené LED a na modrém vodièi je impulz trvající 600ms.

POPIS FUNKCE LED


Zelená LED: nepøetržitý svit signalizuje pøípravnou dobu po zapnutí.
prostorový snímaè
Zelená LED: krátký svit – narušení zóny 1.

Èervená LED: krátký svit – narušení zóny 2.


POPIS VLASTNOSTÍ
Dvouzónový mikrovlnný snímaè detektuje pohyb v interiéru a exteriéru vozidla. Snímaè
má dvì nezávislé neviditelné zóny a dva signalizaèní výstupy. Citlivost jednotlivých zón je
nastavitelná. Snímaè je kompatibilní s vìtšinou dostupných alarmù.
Snímaè je po zapnutí 17 sekund neaktivní. Poèas této doby svítí zelená LED a stabilizují se
vnitøní obvody snímaèe. Po uplynutí této doby snímá pohyb.

NÁVOD NA POUŽITÍ
POPIS PØIPOJENÍ
Modrý – výstup zóna 2 interiér
Bílý – výstup zóna 1 exteriér
Èerný - spoleèný výstup (kostra vozidla)
Èervený - +12V napájení

NASTAVENÍ SNÍMAÈE
Poloha pøepínaèe S1 a S2 zapíná/vypíná zónu 1 a zónu 2. MWS 2
S1 S2

Zóna 2 OFF ON Pracuje jen interiérový snímaè. Citlivost snímaèe nastavujte


prvkem VR2. Narušení zóny signalizuje svit èervené LED a na bílém vodièi je impulz délky 300ms.
Modrý vodiè je bez signálu.

Zóna 1 ON OFF Pracuje jen exteriérový snímaè. Citlivost snímaèe nastavujte


prvkem VR1. Narušení zóny signalizuje svit zelené LED a na bílém vodièi je impulz délky 140ms.
Modrý vodiè je bez signálu.

Zóna 1, Zóna 2 ON ON Pracujou obadva snímaèe. Nastavením prvku VR1 regulujete ve-
likost exteriérové zóny 1. Nastavením prvku VR2 regulujete velikost exteriérové zóny 2. Narušení zóny
1 z spoždìním 700ms signalizuje svit zelené LED a na bílém vodièi je impulz trvající 300ms. Narušení
zóny 2 signalizuje svit èervené LED a na modrém vodièi je impulz trvající 800ms.

Zóna 1, Zóna 2 OFF OFF Pracujou obadva snímaèe. Nastavením prvku VR1 regulujete ve-
likost exteriérové zóny 1. Nastavením prvku VR2 regulujete velikost exteriérové zóny 2. Narušení zóny
1 signalizuje svit zelené LED a na bílém vodièi je impulz trvající 600ms. Narušení zóny 2 signalizuje
svit èervené LED a na modrém vodièi je impulz trvající 600ms.

POPIS FUNKCE LED


Zelená LED: nepøetržitý svit signalizuje pøípravnou dobu po zapnutí.
prostorový snímaè
Zelená LED: krátký svit – narušení zóny 1.

Èervená LED: krátký svit – narušení zóny 2.