You are on page 1of 10

Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.

2010

CENTRUL NAłIONAL DE DIRECłIA GENERALĂ EDUCAłIE


EVALUARE ŞI ÎNVĂłARE
ŞI EXAMINARE PE TOT PARCURSUL VIEłII

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR


DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE
VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

DISCIPLINELE
LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂ
ŞI METODICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII
UCRAINENE

SPECIALIZAREA
EDUCATOARE/ ÎNVĂłĂTORI/ INSTITUTORI/ PROFESORI PENTRU
ÎNVĂłĂMÂNTUL PREŞCOLAR ŞI PRIMAR

- Bucureşti -
2010
Anexa 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010

A. NOTĂ DE PREZENTARE

Programa pentru disciplina Limba şi literatura ucraineană maternă şi Metodica


predării limbii şi literaturii ucrainene se adresează educatoarelor, învăŃătorilor, institutorilor
şi profesorilor pentru învăŃământ primar şi preşcolar de la secŃiile cu predare în limba şi
literatura ucraineană maternă şi este concepută astfel încât să răspundă schimbărilor
intervenite în activitatea didactică din perspectiva noii abordări curriculare.
Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaŃionalizează profilul
absolventului de învăŃământ superior, urmărind:
• cunoaşterea conŃinuturilor fundamentale şi a principalelor tendinŃe în evoluŃia
disciplinei Limba şi literatura ucraineană maternă, precum şi a metodicii disciplinei;
• probarea capacităŃilor necesare pentru proiectarea, realizarea şi evaluarea activităŃilor
didactice;
• demonstrarea abilităŃilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării
actului educaŃional.
Fiind date particularităŃile disciplinei Limba şi literatura ucraineană maternă şi
influenŃa modelatoare puternică pe care aceasta o exercită asupra formării şi dezvoltării
personalităŃii copilului/ elevului, precum şi asupra întregului climat educaŃional al grădiniŃei/
şcolii, educatoarele, învăŃătorii, institutorii şi profesorii pentru învăŃământ primar şi
preşcolar de la secŃiile cu predare în limba şi literatura ucraineană maternă trebuie să
demonstreze:
• cunoaşterea particularităŃilor de vârstă, individuale şi ale grupului de apartenenŃă ale
copiilor şi valorificarea acestora în proiectarea şi organizarea procesului de predare –
învăŃare – evaluare;
• pregătire temeinică profesională: cunoaşte şi utilizează conŃinutul activităŃilor predate
în perspectivă curriculară şi didactica acestora; dovedeşte aptitudini necesare predării
tuturor activităŃilor;
• crearea în grupul de copii a unui climat afectiv pozitiv, caracterizat prin: încredere,
acceptare, toleranŃă, dorinŃă de învăŃare;
• utilizarea şi crearea de resurse materiale şi implicarea resurselor umane în activitatea
sa (colegi, părinŃi, membri ai comunităŃii locale);
• realizarea demersului didactic în aşa fel încât toŃi copiii şi fiecare în parte să-şi
dezvolte propriile capacităŃi, înclinaŃii, aptitudini;
• realizarea de legături intra -, inter -, şi transdisciplinare, promovând aplicarea lor în
contexte reale;
2
Anexa 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010

• folosirea strategiilor de evaluare care motivează şi stimulează copiii în învăŃare, îi


ajută să se cunoască, să se autoevalueze, încurajând progresul fiecărui elev;
• colaborarea cu membrii comunităŃii şcolare şi cu familiile copiilor pentru atingerea
obiectivelor educaŃionale;
• analiza critic-constructivă a experienŃei în vederea ameliorării activităŃii viitoare;
• respectarea şi răspunderea nevoilor de dezvoltare individuală a copiilor, promovarea
unui sistem de valori culturale, morale şi civice.
Educatorii/ educatoarele, învăŃătorii, institutorii, profesorii pentru învăŃământ primar şi
preşcolar care predau în grădiniŃele şi şcolile cu limbă de predare ucraineană, pe lângă
demonstrarea cunoştinŃelor, deprinderilor şi aptitudinilor de specialitate şi de metodica
specialităŃii în limba maternă, sunt evaluaŃi/ evaluate şi la limba şi literatura ucraineană şi
didactica disciplinei. În cadrul acestor activităŃi se urmăreşte, în primul rând, evaluarea
concepŃiei didactice, a modalităŃilor concrete prin care educatoarea, învăŃătorul îi pune pe
copii în situaŃii concrete de învăŃare, conducându-i la formarea de capacităŃi şi competenŃe
prevăzute de programă, iar cunoştinŃele concrete de limbă şi literatură ucraineană sunt
evaluate integrat cu didactica disciplinei.
Examenul este orientat spre a evalua calitatea concepŃiei didactice şi modalităŃile
concrete prin care educatoarea, învăŃătorul pune copiii în situaŃii de învăŃare eficiente, apte de
a conduce la formarea capacităŃilor şi a competenŃelor prevăzute în programele şcolare.
Această orientare este cu atât mai necesară acum, când flexibilitatea programelor solicită din
partea educatoarei, învăŃătorului efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice flexibile,
adaptate nivelului claselor, grupelor de copii, cu care acesta lucrează.

3
Anexa 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010

B. COMPETENłE SPECIFICE ÎNVĂłĂTORILOR, EDUCATOARELOR,


INSTITUTORILOR, PROFESORILOR PENTRU ÎNVĂłĂMÂNT PRIMAR ŞI
PREŞCOLAR

• Aplicarea programei şcolare de limba ucraineană, Ńinând seama de specificul şi de


necesităŃile elevilor;
• Cunoaşterea materialelor auxiliare existente, în vederea selectării celor mai potrivite;
• Stăpânirea cunoştinŃelor metodice necesare proiectării, desfăşurării şi evaluării
activităŃilor didactice;
• Crearea unor situaŃii de învăŃare, pornind de la texte adecvate particularităŃilor de vârstă
ale elevilor;
• Aplicarea normelor limbii literare în orice activitate de comunicare;
• Alegerea şi aplicarea strategiilor de predare-învăŃare-evaluare potrivite particularităŃilor de
vârstă ale elevilor;
• Utilizarea strategiilor interactive, participative, menite să motiveze elevii;
• Realizarea unui demers didactic flexibil, în funcŃie de reacŃiile/ nevoile elevilor la un
moment dat;
• Utilizarea unor forme de management al clasei, grupei în funcŃie de tipul de activitate
proiectat;
• Selectarea diverselor metode şi procedee de lucru pe grupe, în perechi şi individual;
• Asigurarea unui mediu educativ propice cultivării încrederii, acceptării, toleranŃei,
corectitudinii, exprimării libere;
• Promovarea autonomiei, interacŃiunii şi posibilităŃii de a lua decizii individuale sau de
grup;
• Valorificarea valenŃelor formative ale cunoştinŃelor în activităŃile şcolare şi extraşcolare;
• Demonstrarea creativităŃii în utilizarea multifuncŃională a resurselor materiale existente.

DOMENII DE COMPETENłĂ:
1. Curriculum si proiectare didactică
• Documente de lucru ale educatoarei, învăŃătorului:
- Programa de limba ucraineană în şcoală;
- Metodologia de aplicare a Programei de limba ucraineană în şcoală;
- Scrisori metodice pentru aplicarea programei;
- Fişa psiho-pedagogică a copilului.

4
Anexa 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010

• Documente de proiectare didactică:


- Planificare calendaristică;
- Proiectare pe unităŃi de învăŃare.
• Rolul educatoarei, învăŃătorului în predarea-învăŃarea limbii ucrainene în unităŃile şi
secŃiile cu predare în limba ucraineană
- ParticularităŃi ale învăŃării limbii ucrainene în unităŃile şi secŃiile cu predare în
limba ucraineană;
- Metode şi procedee folosite pentru evitarea şi înlăturarea greşelilor de pronunŃie,
de limbă şi de sens.
2. Didactica povestirii
• Metode de învăŃare a povestirii în limba ucraineană;
• Abordarea textului literar – îndrumarea elevilor spre înŃelegerea, analiza şi
interpretarea unui text;
• Specificul abordării textului narativ – rezumatul, povestirea, identificarea pasajelor
descriptive şi dialogate dintr-un text narativ;
• Specificul abordării textului liric – poezia, versul, strofa;
• Abordarea textului nonliterar – îndrumarea elevilor pentru înŃelegerea textului
funcŃional.
3. Didactica limbii ucrainene
• ParticularităŃile însuşirii normelor limbii literare în şcoală. Strategii de învăŃare şi
aplicare a noŃiunilor elementare de fonetică şi vocabular;
• Abordarea noŃiunilor de limbă ucraineană potrivit principiului concentric;
• ModalităŃi de integrare a elementelor de construcŃie a comunicării în cadrul
activităŃilor specifice.
4. Didactica receptării şi producerii textelor orale (comunicarea orală):
• Strategii de învăŃare şi exersare a ascultării active;
• Strategii de formare a câmpului auditiv (propoziŃie, cuvânt, silabă, sunet);
• ActivităŃi de învăŃare care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale unui
mesaj ascultat;
• Comunicare verbală, nonverbală;
• Strategii de formare a comportamentului de emiŃător;
• Componentele comunicării dialogate – adaptarea la particularităŃile interlocutorului;
• Metode şi procedee, activităŃi de învăŃare folosite în dezvoltarea exprimării orale;
• SoluŃii de prevenire şi depăşire a blocajelor în comunicare.

5
Anexa 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010

5. Managementul grupei:
• Forme de realizare a obiectivelor activităŃilor didactice organizate frontal, pe
grupe,individual;
• Rolul materialelor şi al mijloacelor de învăŃământ în cadrul activităŃilor desfăşurate.

C. TEMATICĂ ŞTIINłIFICĂ PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA


UCRAINEANĂ MATERNĂ

1. LIMBA UCRAINEANĂ
a) Sistemul lexical al limbii ucrainene contemporane
• Omonime;
• Paronime;
• Antonime;
• Sinonime;
• Structura lexicului ucrainean.
b) Fonetica
• Structura fonetica a cuvintelor;
• Accentul;
• Ortoepie;
• Grafica şi ortografia.
c) Morfologia – Obiectul morfologiei. Sensul lexical şi gramatical al cuvântului. Categoriile
gramaticale. Structura cuvântului.
• PărŃile de vorbire în limba ucraineană contemporană:
- Substantivul;
- Adjectivul;
- Numeralul;
- Pronumele;
- Verbul;
- Participiul;
- Gerunziul;
- Adverbul;
- PrepoziŃia;
- ConjuncŃia;
- Particula;
- InterjecŃia.
6
Anexa 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010

d) Sintaxa propoziŃiei
• PropoziŃia ca unitate sintactică de bază:
- Tipuri de propoziŃii;
- Sintaxa propoziŃiei simple. PărŃile principale şi secundare de propoziŃie;
- Subiectul;
- Predicatul;
- Atributul;
- Complementul;
- ApoziŃia.

BIBLIOGRAFIE PENTRU DISCIPLINA LIMBA UCRAINEANĂ


• *** Suciasna ukrajinska literaturna mova, ediŃia II-a, Kiev, 1974
• Ivcenko, M. T., Suciasna ukrajinska literaturna mova, Kiev, 1960
• Mazilu, D. H., Curs de limba ucraineană. Morfologie, TUB, Bucureşti, 1976
• Mazilu, D. H., Gramatika.Pidrucinyk dlia VII klasu, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1977
• Rebuşapca, I., Curs de limba ucraineană contemporană. Fonetică şi fonologie, TUB,
Bucureşti, 1980
• Rebuşapca, I., Gramatika. Pidrucinyk dlia VIII klasu, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1978

2. LITERATURA UCRAINEANĂ
a) Elemente de teorie literară: structura operei literare, mijloace şi procedee artistice, analiza
literară a operei, conŃinutul tematic, compoziŃia şi subiectul, personajele;
b) Istoria literaturii ucrainene;
c) P. Kotlearevskyi (1709-1838) Natalka Poltavka, Eneida;
d) Leonid Hlibov. Fabule;
e) T. Şevcenko (1814-1861) Tematica creaŃiei literare;
f) Marko Vovciok (1834-1861) Dva Syny, Instytutka;
g) Ivan Franko (1856-1913) Tematica creaŃiei poetice. Proza;
h) M. Kotiubinskyi (1864-1913) Tini zabutyh predkiv;
i) Olga Kobylianska (1863-1942) Zemlea, U nediliu rano zillia kopala;
j) Lesia Ukrainka (1871-1913) Tematica creaŃiei poetice, Lisova pisnia;
k) Pavlo Tycina Soneacini Klarnety;
l) Olesi Tematica creaŃiei;
m) Literatura în limba ucraineană din România.
7
Anexa 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010

D. TEMATICA PENTRU METODICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII


UCRAINENE

1. Didactica – teorie generală a procesului de învăŃământ. Obiectul şi funcŃiile didacticii.


Didactica generală şi didactica disciplinei. DirecŃiile de dezvoltare a didacticii
contemporane;
2. Taxonomia didactică. Tipologia şi dinamica obiectivelor didactice. FinalităŃile didactice şi
funcŃiile lor. OperaŃionalizarea obiectivelor didactice;
3. Procesul de învăŃământ. Componentele şi variante ale instruirii şi învăŃării. Procesul de
învăŃământ ca relaŃie între predare-învăŃare-evaluare. Caracterul formativ-educativ al
procesului de învăŃământ;
4. Principiile procesului de învăŃământ. Principiile didactice – noŃiuni generale. Sistemul
principiilor didactice;
5. Curriculum şcolar. Concept şi evoluŃie. ConŃinutul învăŃământului – caracteristici, surse,
factori şi criterii care determină conŃinutul învăŃământului. Strategii de organizare a
conŃinutului învăŃământului;
6. Metode de învăŃământ. Statutul şi semnificaŃia conceptului de metodă în activitatea
didactică. Taxonomia metodelor de învăŃământ. Eficienta metodelor de învăŃare în
formarea şi consolidarea competentelor de baza ale elevilor;
7. Mijloace de învăŃământ şi integrarea acestora în activitatea didactică. Mijloacele de
învăŃământ - suport al activităŃii didactice. Valoarea psiho-pedagogică a mijloacelor de
învăŃământ. ModalităŃi de selecŃie şi utilizare a mijloacelor de învăŃământ;
8. Forme de organizare şi proiectare didactică. Proiectarea didactică – condiŃie a unei
activităŃi didactice de calitate. FuncŃiile proiectării didactice. ConŃinutul şi nivelul
proiectării didactice;
9. Evaluarea în procesul de învăŃământ. Evaluarea – componentă fundamentală a procesului
de învăŃământ. Obiectivele şi funcŃiile evaluării şcolare. Strategii de evaluare a
randamentului şcolar. Rolul şi importanŃa evaluării în:
a) educarea capacităŃii de autoapreciere;
b) prevederea eşecului şcolar;
c) stimularea performanŃei şcolare;
d) dezvoltarea personalităŃii copiilor).
10. Dinamica relaŃiei educator-elev în procesul de învăŃământ. Caracteristicile şi
semnificaŃiile educaŃionale ale relaŃiei educator-elev. Tipuri de relaŃii.

8
Anexa 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010

BIBLIOGRAFIE PENTRU METODICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII


UCRAINENE
• Bocoş, M., Teoria şi practica cercetării pedagogice, Editura Casa cărŃii de ŞtiinŃă, Cluj,
2005
• CreŃu, T., Psihologia vârstelor, Editura CREDIS, Universitatea Bucureşti, 2001
• Cucoş, C., Psihopedagogie pentru examenul de definitivare şi grade didactice, Editura
Polirom, Iaşi, 1998
• Iucu, R. B., Instruirea şcolară, Editura Polirom, Iaşi, 2001
• Macovei, E., Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997
• Manolescu, M., Evaluarea şcolara – un contract pedagogic, Editura FundaŃiei “Dimitrie
Bolintineanu”, Bucureşti, 2002
• Manolescu, M., Pedagogie, Editura FundaŃiei “Dimitrie Bolintineanu”, Bucureşti, 2001
• Neacşu, I., Instruire şi învăŃare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999
• Tomşa, Gh., Consilierea şi orientarea în şcoală, Editura CREDIS, Universitatea
Bucureşti, 2001

9
Anexa 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010

Autori:
Elvira CODREA, Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, DirecŃia Generală
ÎnvăŃământ în Limbile MinorităŃilor, RelaŃia cu Parlamentul şi Partenerii
Sociali;
Simona MALEARCIUC, Şcoala cu cls. I-VIII Crăciuneşti, Maramureş;
Narcisa Nicoleta GRECENIUC, Şcoala cu cls. I-VIII Valea Vişeului, Maramureş.

10