You are on page 1of 7

BÀI TẬP CHƯƠNG 5: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

B01-DN: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN


Bài 1: Có tài liệu tại một doanh nghiệp như sau: (Đơn vị tính: 1.000 đ)
I. Số vốn ban đầu do các chủ sở hữu góp: 1.400.000 bao gồm tiền mặt:
400.000, TSCĐ hữu hình: 1.000.000
II. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ.
1. Mua chịu vật liệu chính của công ty A theo tổng giá thanh toán 220.000,
đã bao gồm thuế GTGT 10%, hàng đã nhập kho đủ.
2. Nhận vốn góp liên doanh dài hạn bằng tiền mặt 60.000.
3. Mở tài khoản tại ngân hàng và gửi vào 300.000
4. Dùng tiền mặt trả bớt nợ cho Công ty A 120.000
5. Theo hợp đồng đã ký, tiến hành trả trước tiền hàng cho công ty B bằng
chuyển khoản: 50.000
6. Công ty D tiến hành trả trước tiền mua hàng theo hợp đồng bằng tiền mặt:
80.000
Yêu cầu:
1. Định khoản nghiệp vụ phát sinh trong kỳ, nhận xét về quy mô tài sản và
nguồn vốn sau mỗi nghiệp vụ.
2. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản chữ T
3. Phân loại vốn của doanh nghiệp tại thời điểm đầu và cuối kỳ
4. Lập Bảng cân đối kế toán.
Bài 2: Có số liệu đầu kỳ của công ty X tại thời điểm 31/03/N như sau (Đơn
vị tính: 1.000 đ):
TK 111: 50.000
TK 112: 100.000
TK 152: 100 kg x 100.000 đ/kg
TK 156: 100.000
TK 157: 60.000
TK 331 (Dư Nợ, chi tiết Công ty A): 20.000
Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
1. Ngày 05/04: Nhập kho nguyên vật liệu: 50 kg x 105.000 đ/kg, đã thanh
toán bằng tiền mặt.
2. Ngày 10/04 lô hàng đang gửi bán được công ty B chấp nhận mua với giá
chưa thuế là 100 triệu, VAT 10%, chưa thanh toán.
3. Ngày 12/04 xuất kho 150 kg nguyên vật liệu dùng cho sản xuất.
4. Ngày 15/04, nhận thấy giá hàng hóa trên thị trường giảm mạnh, doanh
nghiệp tiến hành trích lập dự phòng cho lô hàng đang tồn kho vào chi phí giá
vốn hàng bán trong kỳ là 10 triệu.
5. Ngày 20/04, mua nguyên vật liệu 50 kg x 100.000 đ/kg, đã nhập kho đủ,
trả bằng tiền gửi ngân hàng.
6. Ngày 21/04: nhập kho 100 kg x 110.000 đ/kg nguyên vật liệu trừ vào tiền
đã ứng trước cho người bán.
7. Ngày 25/04: lô hàng tồn kho bán được với giá 80 triệu, VAT 10% thu
bằng chuyển khoản. Chi phí vận chuyển 2 triệu, VAT 5% đã thanh toán
bằng tiền mặt.
8. Ngày 28/04: Xuất kho 100 kg nguyên vật liệu dùng cho sản xuất.
Yêu cầu:
1. Tính trị giá nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ nếu:
a. Lô hàng nào nhập trước thì xuất trước
b. Lô hàng nào nhập sau thì xuất trước
2. Tình giá vốn hàng bán trong kỳ và xác định kết quả kinh doanh.
3. Định khoản và ghi chép vào tài khoản chữ T.
Bài tập 3: Tại một doanh nghiệp, đầu kỳ có các tài liệu sau đây: (đơn vị
tính: 1.000 đ)
Tài sản Số tiền Nguồn vốn Số tiền
1. Tiền mặt 1.500 1. Vay ngắn hạn 4.000
2. TGNH 4.500 2. Phải trả người bán 2.500
3. Phải thu của khách hàng 4.000 3. Phải trả người lao động 1.000
4. Nguyên vật liệu 3.500 4. Nguồn vốn kinh doanh 39.000
5. Công cụ dụng cụ 1.500 5. Lợi nhuận chưa phân 3.500
6. TSCĐ hữu hình 35.000 phối
Tổng cộng tài sản 50.000 Tổng cộng nguồn vốn 50.000
Các NVKT phát sinh trong kỳ như sau:
1. Vay ngắn hạn trả nợ cho người bán 2.500
2. Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền mặt là 1.000 và bằng
TGNH là 2.000
3. Nhập kho 1.000 nguyên vật liệu và 500 công cụ dụng cụ chưa trả tiền
cho người bán
4. Chi tiền mặt thanh toán cho CNV: 1.000
5. Dùng lợi nhuận bổ sung nguồn vốn kinh doanh 2.000
6. Nhận một TSCĐ hữu hình do nhà nước cấp có trị giá 16.000
7. Nhập kho 800 nguyên vật liệu trả bằng TGNH
8. Dùng TGNH để trả nợ vay ngắn hạn 1.500 và trả nợ cho người bán
500.
Yêu cầu: Lập Bảng cân đối kế toán và đánh giá về tình hình tài chính của
doanh nghiệp.

B02-DN: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH


Bài 1: Tại một doanh nghiệp có các tài liệu như sau:
1. Sản phẩm xuất bán trong kỳ trị giá 10 triệu đồng, giá bán chưa thuế là 14
triệu, thuế GTGT 10%, thu bằng TGNH.
2. Khoản giảm giá cho khách hàng là 500.000 đồng, được chi trả bằng tiền
mặt.
3. Hàng trả lại trong kỳ có giá vốn là 1 triệu đồng, đã nhập lại kho. Doanh
nghiệp chi tiền mặt lại cho khách hàng là 1.540.000 đ, trong đó thuế GTGT
là 140.000 đ.
4. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ như
sau:
a. Tiền lương phải thanh toán cho nhân viên bán hàng: 300.000 đ, nhân viên
quản lý doanh nghiệp: 500.000 đ
b. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi phí theo quy định.
c. Khấu hao TSCĐ tính vào chi phí bán hàng: 400.000 đ, chi phí quản lý
doanh nghiệp: 600.000 đ.
5. Thuế TNDN phải nộp trong kỳ được xác định là 400.000 đ.
Cuối kỳ kế toán đã kết chuyển các khoản có liên quan để xác định kết quả
kinh doanh.
Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên (Bao gồm cả các bút toán
kết chuyển) và lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Bài 2: Tại một doanh nghiệp có các tài liệu sau:
- Số dư đầu tháng của tài khoản 154 là 300.000
- Tình hình phát sinh trong tháng:
1. Vật liệu xuất kho trị giá 4.100.000, sử dụng cho:
- Trực tiếp sản xuất sản phẩm: 3.500.000
- Phục vụ ở phân xưởng: 300.000
- Bộ phận bán hàng: 120.000
- Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 180.000
2. Tiền lương phải thanh toán cho công nhân là 1.200.000 trong đó:
- Công nhân sản xuất sản phẩm: 500.000
- Nhân viên phân xưởng: 200.000
- Nhân viên bán hàng: 200.000
- Nhân viên quản lý doanh nghiệp: 300.000
3. Tính BHXH, BHYT, KPCĐ vào chi phí theo quy định.
4. Khấu hao TSCĐ là 600.000, phân bổ cho:
- Phân xưởng sản xuất: 300.000
- Bộ phận bán hàng: 100.000
- Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 200.000
5. Trong tháng sản xuất hoàn thành 1.000 sản phẩm đã nhập kho thành
phẩm, cho biết chi phí sản xuất dở dang cuối tháng là 233.000
6. Xuất kho 800 sản phẩm để bán cho khách hàng giá bán là 8.000/sp, thuế
GTGT 10%, khách hàng thanh toán bằng TGNH, thuế GTGT 10%, khách
hàng thanh toán bằng TGNH.
Yêu cầu:
1. Định khoản và ghi vào tài khoản các nghiệp vụ trên.
2. Kết chuyển các khoản có liên quan để xác định kết quả kinh doanh.
3. Lập Báo cáo lãi lỗ.
Bài 3: Doanh nghiệp thương mại X có tình hình kinh doanh trong tháng như
sau:
1. Nhập kho hàng hóa chưa trả tiền cho người bán, giá mua 100 triệu đồng,
thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 5 triệu đồng.
2. Xuất kho hàng hóa có trị giá 70 triệu bán cho khách hàng với giá 80 triệu,
thuế GTGT 10%. Khách hàng thanh toán bằng TGNH.
3. Tình hình chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh:
- Lương phải trả cho nhân viên bán hàng: 1,5 triệu, nhận viên quản lý doanh
nghiệp: 2 triệu.
- Tính BHXH, BHYT và KPCĐ vào chi phí theo quy định.
- Khấu hao TSCĐ tính vào chi phí bán hàng 500.000, chi phí quản lý doanh
nghiệp 800.000 đồng.
- Chi phí khác bằng tiền mặt là 1,2 triệu trong đó chi phí bán hàng 700.000,
chi phí quản lý doanh nghiệp 500.000 đồng.
4. Chi phí mua hàng phân bổ cho hàng bán ra trong tháng là 3,5 triệu.
5. Cuối tháng kế toán đã kết chuyển các khoản liên quan để xác định kết quả
kinh doanh và khấu trừ thuế GTGT.
Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ trên (Bao gồm cả các bút toán kết
chuyển) và lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - B06/DN
Công ty TNHH Hải Hà được thành lập vào ngày 01/01/2009 và có các
nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng như sau:
1. Chủ sở hữu A góp vốn vào công ty bằng TGNH: 1.000tr
2. Chủ sở hữu B góp vốn bằng 1 ngôi nhà dùng làm văn phòng giá 3.000tr,
thời gian sử dụng dự tính là 25 năm.
3. Rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt: 100tr
4. Mua 1 chiếc ô tô dùng cho công vụ của công ty, giá mua 280tr, thuế
GTGT 10% được khấu trừ, đã thanh toán bằng TGNH. Chi phí để đưa ô tô
vào sử dụng là 20tr, đã thanh toán bằng tiền mặt. Thời gian sử dụng dự tính
là 5 năm.
5. Vay ngân hàng 500tr, thời hạn 5 năm, lãi suất 12%/năm, thanh toán lãi và
gốc vào cuối mỗi năm. Chi phí lãi vay được tính vào cuối mỗi tháng.
6. Mua một lô hàng, giá mua 50tr, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho
người bán X.
7. Bán cả lô hàng ở nghiệp vụ 5, giá bán 120tr, thuế GTGT 10%, khách hàng
Y vẫn đang nợ
8. Thanh toán cho người bán X 30tr bằng TGNH
9. Khách hàng Y thanh toán ½ số nợ bằng chuyển khoản
10. Cuối tháng, tổng hợp chi phí phát sinh trong tháng:
- Chi phí bán hàng: 10tr đã thanh toán bằng tiền mặt
- Chi phí tiền lương quản lý doanh nghiệp: 20tr, chưa thanh toán
- Chi phí quản lý doanh nghiệp khác: 5tr đã thanh toán bằng tiền mặt
- Trích khấu hao TSCĐ biết doanh nghiệp trích khấu hao theo phương pháp
đường thẳng và tính tròn tháng
- Tính và trích chi phí lãi vay
- Kết chuyển doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
Yêu cầu:
Lập các Báo cáo tài chính của công ty vào cuối tháng.