You are on page 1of 2

c S 

  
 

a, XML đã trӣ thành mӝt trong nhӳng công nghӋ đưӧc sӱ dөng rӝng rãi,
phә biӃn trong cӝng đӗng công nghӋ thông tin vì XML cho phép các ӭng dөng
có thӇ dӉ dàng trao đәi dӳ liӋu vӟi nhau mà ko phө thuӝc vào nӅn tҧng cӫa ӭng
dөng, ko phө thuӝc vào ngôn ngӳ lұp trình đưӧc sӱ dөng, đӗng thӡi cung cҩp
khҧ năng mӣ rӝng cӫa các ӭng dөng.
b, Vì thӃ hҫu hӃt các ngôn ngӳ lұp trình cҫn phҧi cung cҩp sӵ hӛ trӧ cho
viӋc thao tác vӟi các tài liӋu XML (ghi dӳ liӋu vào trong tài liӋu XML, đӑc dӳ
liӋu tӯ tài liӋu XML, phân tích, biӃn đәi dӳ liӋu trong tài liӋu XML«.).
c, Trong .NET Framework, Microsoft cung cҩp cho ngưӡi phát triӇn mӝt
sӕ các thư viӋn (các lӟp, các giao tiӃp«) đӇ thao tác vӟi các tài liӋu XML. Hҫu
hӃt các lӟp này nҵm trong Namespace: System.Xml.

c !" #


$%
%S&%$'$ ()'
- $*%
%": lӟp này đưӧc sӱ dөng đӇ đӑc mӝt tài liӋu XML dưӟi dҥng Stream.
-$+"%": đưӧc sӱ dөng đӇ ghi dӳ liӋu tӯ ӭng dөng vào trong tài liӋu XML dҥng
Stream.
ß 
  


 
!"#
$"%& ' ()!*+%& ',"#
" "-
.
/$)"
,*
0’ 1!& '%""23 455
67 89 :;
*7!$)"

*
- Đây là cách th c đ n gi n nh t đ đ c n i dung file XML. T c đ và s d ng tài
nguyên là u đi m c a ’ . Tuy nhiên v i XmlTextReader, các node
ch đ c duy t m t l n, tu n t t trên xu ng d i. Đ i v i XmlTextReader,
không có khái ni m v node cha, node con, mà đ c thay b ng khái ni m v
Element

 :Tên c a element
 :Giá tr c a element
 : Duy t node tu n t , tr v false khi k t thúc
   :Chuy n đ n thu c tính đ u tiên

  :Chuy n đ n thu c tính ti p theo
  :Chuy n đ n element t ng ng v i thu c tính hi n t i 
0’ 
 1!& '%" 45 567
 89 :;
*7!$)"
 *
- Các thu c tính và ph ng th c c b n trong XMLTextWriter:
 :Đ nh d ng hi n th XML
z :Kho ng cách th t đ u dòng
   :T o khai báo XML: <?xml version='1.0' encoding='UTF-
8'?>
  :T o comment
   :T o các node con
   :T o thu c tính c a node
   :T o giá tr text cho node
   :T o node và giá tr text đ ng th i
  :K t thúc t o node
Ví d v t o file XML b ng ’ 

,$- $%: 

~ lӟp này đưӧc sӱ dөng đӇ cho phép thao tác vӟi các tài liӋu XML theo mô hình
DOM. Lӟp XmlDocument cho phép chúng ta mӣ mӝt tài liӋu theo 3 cách
thông dөng sau : //DOM ?
.chúng ta có thӇ mӣ thông qua mӝt đưӡng dүn trên ә cӭng, mӝt
URL hoһc mӝt tұp tin XML.
.chúng ta có thӇ sӱ dөng đӕi tưӧng như FileStream chӭa dӳ liӋu
cӫa tài liӋu XML.
+ cũng có thӇ mӣ thông qua mӝt chuӛi chӭa XML trong bӝ nhӟ.
~ Lӟp XmlDocument có phương thӭc GetElementByTagName() giúp ta tìm ra
nhӳng node có tag do mình chӍ đӏnh.
~ Lӟp XmlDocument có phương thӭc SelectNodes() chҩp nhұn mӝt chuӛi chӭa
câu truy vҩn đӇ lӑc ra nhӳng nút mà ta muӕn.
~ thương thӭc SelectSingleNode cũng tương tӵ SelectNode, khác ӣ chӛ chúng ta
chӍ chӑn 1 nút mà thôi.
- $# %/Mӝt tài liӋu XML bao gӗm 1 hoһc nhiӅu nút, và có nhӳng nút nҵm bên
trong nút khác. Nhӳng nút đó gӑi là nút con. Lӟp XmlNode có mӝt tұp hӧp gӑi là
ChildNodes mà chӭa danh sách tҩt cҧ các nút con cҧu mӝt nút bҩt kǤ. Ngoài ra chúng
còn có các thuӝc tính : tarentNode, FirstChild, LastChild, NextSibling và
treviousSibling mà cho phép chúng ta di chuyӇn đӃn bҩt kǤ nút nào.
- $# %: nӝi dung file XML sӁ đưӧc đӑc vào memory bҵng cách dùng phương
thӭc Load() cӫa XmlNodeList. Class này cho phép ta duyӋt, tìm kiӃm, thay đәi dӳ
liӋu và save ngưӧc lҥi file.
- 0
#

 ": nӝi dung file XML sӁ đưӧc đӑc vào XtathNavigator, đây là class
cho phép đӑc, duyӋt và tìm kiӃm dӳ liӋu nhanh hơn so vӟi XmlNodeList. Tuy nhiên
XtathNavigator không có chӭc năng cұp nhұt dӳ liӋu.