You are on page 1of 2

CC.TT.

JUDIT HORNA

1. (...)
a) Les corrents venen del nord-est i provoquen l’erosió de les costes de la part nord del
delta (Zona Franca, Ca l’Arana) i això provoca que a les costes de la part sud es
produeixi la sedimentació dels sediments erosionats a la costa nord.
b) Què a causa de l’erosió desapareix el terreny comprés entre les dues desembocadures
que s’omplirà d’aigua.

3. (…)
a) El pes de les noves construccions provoca el trencament de la superfície, però aquest
no és immediat, i això fa que l’aigua es pugui escolar cap a l’interior per aquesta raó es
produeix la subsidència de manera gradual i no l’esfondrament que és sobtat.
b) 4 d 5 d (més afectats) on s’han produït els enfonsaments més profunds
6b7b8b
c) A causa de la infiltració de l’aigua de la pluja que s’escola cap a l’interior i
afebleix el sostre provoca la subsidència.

4. (...)
a) El dipòsit d’aigua situat a dalt de la muntanya fa que es produeixin infiltracions
d’aigua al sòl, aquest està format en part per argiles, que absorbiran aquesta aigua i així
es produiran fenòmens de vessant que faran que les cases es moguin i tinguin esquerdes.
b) No a causa de l’altitud de l’edifici.
c) Perquè la carretera està situada sobre terreny argilós i això pot provocar la
subsidència del terreny quan s’escola l’aigua de la pluja o l’aigua procedent del dipòsit
situat a la part alta de la muntanya.

5. (...)
a) La contaminació i l’explotació de l’aigua d’aquests aqüífers.
b) Es poden veure afectades les línees de metro que es troben a la zona on el nivell
freàtic és més elevat perquè es produiran petites inundacions a les línees de metro que
possiblement s’hauran de tallar (zones marcades al llibre)
c) La presència de dos rius, el Llobregat i el Besós
7. (...) AL LLIBRE