You are on page 1of 1

ĐỀ CƯƠNG ĐAMH XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ

Chương 1 MỞ ĐẦU
1.1 Đặt vấn đề
1.2 Mục tiêu thực hiện
1.3 Đối tượng thực hiện
1.4 Giới hạn phạm vi thực hiện
1.5 Nội dung thực hiện
1.6 Phương pháp thực hiện
1.7 Kế hoạch thực hiện
Chương 2 GIỚI THIỆU CHUNG
2.1 Tổng quan về khu dân cư
2.1.1 Điều kiện về tự nhiên và môi trường
2.1.2 Điều kiện về kinh tế xã hội
2.2 Qui mô công suất xử lý
2.2.1 Hiện trạng cấp nước
2.1.2 Lưu lượng nước thải
2.1.3 Thành phần tính chất nước thải
2.1.4 Nguồn tiếp nhận nước thải và điều kiện xả thải
2.2 Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải đô thị
2.3 Cơ sở đề xuất công nghệ xử lý
2.4 Công nghệ xử lý nước thải
24.1 Thuyết minh phương án 1
2.4.2 Thuyết minh phương án 2
Chương 3 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
3.1 Tính toán thiết kế các hạng mục công trình trong công nghệ
3.2. Tính toán bố trí công trình theo mặt đất tự nhiện và mực nước trong công trình
3.3. Tính toán lựa chọn động cơ thiết bị trong công nghệ
3.4. Bản vẽ thiết kế công nghệ
Chương 4 KHÁI TOÁN KINH PHÍ
4.1 Khái toán chi phí đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải
4.1.1 Chi phí xây dựng các hạng mục công trình
4.1.2 Chi phí lắp đặt máy móc thiết bị công nghệ
4.1.2.1 Chi phí thiết bị
4.1.2.2 Chi phí các loại đường ống công nghệ
4.1.2.3 Chi phí điện điều khiển hệ thống
4.1.2.4 Chi phí hóa chất
4.1.2.5 Các chi phí khác
4.2 Khái toán chi phí vận hành, quản lý
4.2.1 Chi phí hoá chất
4.2.2 Chi phí về điện
4.2.3 Chi phí về nhân công vận hành
4.3 Chi phí xử lý 1 m3 nước thải

Chương 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC