You are on page 1of 5

PRACTJCIANUL .

5UooR

Argumente pro ,I contra sprayurllor cu zinc, foloslte la reparatla constructlilor zlncate prln Imerslonare

o

Arguments pro and against the zinc spray. used to I"epalr the zinc coated constructlons made by dip galvanizing

Dipl.-Ing. Joachim Schmidt, Berlin - Germanlil

Pro u nd Kontra zu ZI n ks prays be! dar Ausbessarung vo.n fa UOlVO rtInkt.on Konstruktlonono Dar PI<I~iker 412009, ©Copyrtght OVS Verlag DUsseldorf

Rezumof

.Lucra.., .. ""prll>de problem e l" .-.;paratUk>:r ""cesarn'p e ,,1 .... fnilltur.atr .... d«frc!~oT ae ~ ""Pratet"l" co>utrucj!Uor ;<inca!" prln lmemoltim:. d~e·ca'" apaT til' funpulprot:estd .. , de"2:1nCllI1t ra·l!:illlAAQrt ~1/"", u !lI mont'll. 5e p"""ntil pro61im"f!.I~ prl'IIIII<1 a~er"" unUI Blr.tt pro~"r rote.o;pundlor pr"""m ~J pfevederUI!> starulMdel,," german,,· .~I Inte'lUIl.ionale (Dirt Dlff £11, DIN /SlY lSOIprMnd "plica' .... atrat .. rUor p"'lectoa,~ de j:[ru:; i)npolrl". oorozl u n/I. Zonele dele.;tealllstr.i!UlIIlde):lnt de pe $upnaft1# C1iitslruttt!lor din ot"' poftl rem"\i~·prl_n pu1~ ~tml(1.tc .. zinc, prln Ilplre, ..... prln a.pUcar"" ·"nor materlB1e oontlnlind PTa[ dezlnc;

se ~r.i'I oostunle Tepar-ilWor; cuprlnz,1hd costlU1!e malerla!..lor. ne.;esa""P!l'1P1!apll<11l_ stral"'u1.pl:Q!edarp""",,m ~t alpregiltlrtl locuM de reparat

Se pretlntil p~bl"mel¢ d.e pro!el!He a,m""drill <:aZUl .man!p .. l.IlrtLmIlIOlrf.alelo, [a/btll!e III d~p"ru;"'. slla~urI/",r proleel""", pe baU ite zinc. pl'ealm.~1 "",,,mple pmcU"" de as emenea .-.;parafU.

Abstrad

The pap".r presents the prall/emil appeared Ln' the repa'rlng proce.ss o/lhe zinc cpate" " .. rp.ces obtaIned l>1J dIp galmmlzlng. ''!"he s .. r[<JIJe1i /:(!pa.ltfWl,1s n.emssary 10 ""mlnate.lhe d.e{fJdl; pmdlll!e4' durl'l9 .th" dlp glll(!a'llzlng. <l .. rlng the !~rtaIlIll:Qrdurll19 U,ea.5S£mbllng. The'" ""'.P"",,,,,!e4; als,? theprobleina rollcernlilg the choosing o/file "Wable prollictlQ" ("OIItI'Iit ~"d file Qtrman II"d Il!ttmatlo"al.,s/a.r!dan:lS /Spe<;lfli:a·UoT18 (DlfI. bIN Nt. DIrt m:I 1:;)0) ~[ertIiIg·WZlnc prote.;Uue IilU"rs .. Sf:<! against the· oo'l"OIIlon.

The damsged'2ones'o[ the zlhc coalIng "",the steel.sur[aces ClII1.be·nepalt l1y zinc thermal ~praylng, by bonding or

bll,.POwd"r zInc ma!crlaIB depqsUlon. -

The p,..,,:er takes 1>11\:> ""n'''ld''r.atU<m the rq>a1r:1~1l OOIIt.o!, sUCh as /he "",/<,1:13./$ CO$!.!l usedj,,'r theprolecllue coaU"lI

and the 'c:osf8,10 "i:f:p..:rn'the danfag<IiJ !WneS. .

I" til<: case ot hai!dllM the m;oterf.al$ 1l5i:lJ.{", ~tnc protec/J~tlHw:ss depO$!tloll. the"'·""" prese:1ftM Ute. prob!;,,,,,, co.nreml'l9lh .. labour prot&:tlon. 8ome'tmlmpl"" o/:the .,.."palrlngpro""",,,,, a.-.:. also p ....... nted.

Aul;OruJ prezentulul artlcol este Irecvent lnterpelat privind matertatete care trebule 101051,e la inlalumrea ddectelor del>" au pra fB~ con"tnlctillor zj nea te prl n 1m ers lonare, I nteresul celor ca re pun astfel de tn trebarl se tndrea ptA tndeosebt 'esu P ra costuri lor acestor rna teria_j e precu ITI ~ I "pre catttarea stratulul antlcorozlv reallmt vezl ng ..... I.

Principii de bozo

Pro bleme Ie ~i in certltudlnlle prJ vi nd alegerea un ul etrat protector corespunzator, au ap~_.rut odata cu eparttla reglemenlll.,llnr cuprlnee in standardul lnternatlonal DIN EN ISO 1461: 1999. Inlltu)al.5traturl protectoare dlnzlnc, a plicate. peole) prln lmerstcnare (zlncare buca~); certnte ~I

F(gu.ra .,_ Comzlune Iooal~ pmdU!l~ duplJ mpemrne de ~prafatA in zonele sudate. plin .foIos/rea sprayulifor de zincarn cu ronf/nul de aluminill ( .. us {Ii stanga jos} prnoum ~i prin proI..q!<J ron&" crJfWivmi rnaqzar:e cu sltat de ZlnCBffJ sufiokml de gros (dreaple joS)

38

, -:: ".).'."

~ - ~ _, .. ~ .7,-fi

- .....

SUDURA • XX - 212010

A'lI'"""",h> pro ~I 00""" spri>yurilM ell zlnc.. ..

A'Vumenbpro Ilnd "9aln~ the zinc Sprtlll •..

,........... ,ZINK 300

FIgura 2. Parer" largiI ----" molena/.'or Ii. prot.ql. a:n6corozlv~, omnl. In aiversa/a P"'IlP<>Cie publ/CU81'8

m.lnl.mll de JOO J.LII"l:

» zo na reparata trebule 5a "I.M 0 supra fata. maxlmli de 100=',

» $upraf"ta totall repaTiltli nu trebule sA depa~""scA 0,5 % <Ii n 8" p",tata totala a constructlel,

Aceste p"",17.4.1 au permts reanzarea In practtca a unor produse de ",,11 tale. prtn proceeede fabrlca\le slg"re. De a ceca", n u este de m_j rare faptuJ ca4 exec!Jtantll: prod usetor ell strattni protectoare te3_11,za'te cu metertate de protectle con ~n~nd praf de zinc se ghldeazA ~I astlhl' dop~ p'l"evedertle standard ulul DI.N: 50 976. InpasaJul corespunzator acestor jJfWederi din. standardul DIN fiN iso 1461, ~tuncl dlnd este verba de operatll de repa ra re a defectel 0' din stra tu rI le prctectca re anti t.O rezlve ale .p lesejor ztncete p rl n tmer- 810na,..,. sunt pWJi'lzure urmatoarele:

» In vederea aslgurll.rll unel bu ne aderen te, lue,litH e de reparare trebu Ie s~ incl u dli I.ndepJ rtarea Impurillillior ~I eur.llUrea respectlv preqatlrea neeesara a suprafetelor cu zcne defecre:

» in. u nna repararil zonelor defe-.etel trebule sA rezulte un strat protector cu 0 bu.n~. "",lsi"" III antimro.zlw,

» g!:<l.lm"a ml nlmil. a noulul .s trIIl protector !rebule sa tie C.!l.so urn mal mare dedit grcslmee locala rnedle a stratulul de zinc;

» suprafata "'paralli trebLlle sa tie de maxim 10 cm~. lar supm!i>!a tolala azonetorreparate nu !rebule sa de~ 0.5" din suprafata !:etall a constructtel.

in prezent, standarduj OIN eN 150 14;)1 se ana tn fa»> de revtzutre, f:ste de spsrat ca, in lnteresul lnduetrlel de construc!ll d.ln ojet, nou a redacta re care va "pare III anul 2010. sa reprezmte un real 'I,Iutor pentru eel care IU.e"",",lI. in aceas iii ramura, ~I ca re vor pu tea a plica in practlcli prevedertl" acestul standard. privlnd "pera~ lie de reparare.

metode de ""'lIlcare'. care prevede ca defectele aparute 1.11 cursur proeesunn de zrncare prln !memlo.nare sa lle reparate 1'" a~a tel. tncat sa rezutte ,0 protectle anttcoroztva eatls flid! toare". Pen tru reparatli ulterloare a. defectelor aparute ta transportul sau I" sudarea jiieselor. operatil deema!e de obi,,",,! In cadru: uzlnelor constructoare de "'''lillil . se recornanda urmatoarete:

J!e"..",lllIe detectelor prod"""-''''in-cu-' -".-u'""( -t,a- ... -po-rtu"'_"luI""" sau' a luctiHlord" mont'!l nu inb';1,"in ml!!Orllatea,cazu. ',tlloT,'tn atrlbu!la uZlnel care "fedui:azl[ op.e"'lfa de mean prln.lmerslonlo."", ~I ntJ:Il:lJied In domentuJ de val'alilll tate ai' aa:tllul act normatlv.ln aceste C8Z1Jd.·"" .pro!?""" executareaaoestorreparaJU1n conformltl\tec::u preved"rllesblndardulul 01[11':1'1180 L4I:l1,

Acest act nermatrv nu line seama de condl~II" spectate extsten te In. tntreprtnderea executanta de construcul din otel, In deosel>llucrtirl de menta]. In standarcul D.I N ~O 976. care JIlt mal este v alahll !a, Om. actuala .. .au fost prevaz-ule pen In! aceasta snuaue, 13 refarereapmte.cliel antlcoroztve a straturttor ztncate vatllmatc. car" au rost apucate 11Il1J~J prtn tmersronare. urrnatoarete:

\> pregatlrea auprafetejor aupuse [epompel trebule sa, se fac~ in ccnformltate cu clasa de purttete Sa '2-~5 respectjv PMA;

)- stratut de zinc rezultat I.D urrna reparatret lrebule s~ contlna eel putln 90 % gTCutate Zn. pentru a aslqura o protect1e cato<lldl co respunzatoare,

» gmsimea stratulu] protector trebule "~, aIM 0 gr05lme

~-~~4~_.~~,~.~~~~~~::~::r-j;;:~;;~~~~:T:!~:J

III'IIi1'lllir!Mlll .. __ - - ...........

~~II:Io._IIII"IIIiIIUN. .. ",-- _

_ ............. _I'II.-u w!ll;

-aJriII_,_._W'IIIII~ I~I!JI.

~~~~----

~ .. ~,.~=~.., f ~~_,,....._...~ -.-.....~!'!IIi-'-

,~~-~.'~~ -'~

!~~~~:;~v: ,_ ~~~

l(.a"11,;"u;httof41»IiIl : ~k.!I ~,.-~

_ .... , ... 1I"l-!lt'~~JitIlil;il!flll""''I!I'lIt.!1i1'11I'1.;!Iy,p: ... '~"", ~~ ..... *",~~'!iII;"~I~-.'-'"

• JI~III:~L.'IS-,"~C ~"..!f':; J!.:.r!li!illlr't ~~i:II stt. ... ' "i:iU.LI :..1'ao'1·.III.l."1~"'~8T411."Gi'I

...... o~~ 1IIfloII~,.....:j ,".r'II"'I',.~ h:a ""-11' ...... 1 ~l'YFillllIIiI""'"" 'II1II1'11

''''

£- •• · ... 1 .... ~ "IK'\-oI4~

'~~I

.. " .... ~ ~- ... i.LJ':D.PU..lo ... t..iIM~r,tIM"mt""l-1IL':

SUDURA. XX· 212010

3'7

Afg:umanhl pm fl. c<>nl1ll sptayurllor eu zJnc ...

Aplioorea strolului protector - un procedeu p~ibil 'rtmput de execuue necesar, eantatea rezuuauuut ~I controtarea aces tela precum ~I costurtle dereparatte ale alstem u I u I de protectl ecatootca deplnd de foa rte m u III factcri. zoneje defecte ale stratulul de zlnc de pe oup"'fi>\>l eonstruC\lllor dIn 01"1. pol " reparate prln pulverl1.are ~Idi cu zinc. pin llplre sau prln apucarea materialelor con~nand praf de ztnc, In "pedal In eonei P He de monta], pu lvert"""", termica poate devcnl. foarte cosusltoere dln eauza masunlor de pro~tle eon tra I ncendllfor ~i a pretulut mare a lechi parnentutul tehnlc, dar ~I datorltll costurltor I'Jdlcate ale oper"tlJlor de preg<ltlre a supraretetor (de exemplu, prtn cumll re mecantca cu Jet de n.I,,1 p cu care se poate obttne grad ul de p uritate Sa :5. necesa r pentru aslg urarea unci bene aderenje estratulul de tincl. Repatll.ti~ efectuatA prin IIpl re este I CQata de coslurt m.al reduse In ceeace pn veste echlparnentul, d .... presupune 0 dcxtcrltate. mQI mare, a operatorutul, in sped a 1 alund dind ee urmareste un aspect mal estetic al suprafere! conerructlet. .MajoFltatea lntreprtnderllorde constructh metallce fdlosese. din aeest mo!lv;la repararea defectelor de pe s u prafe!ele z Incate - lntervenlte la transport sau In cursut sudanl· rnatenele pe bad; depuibere de-zinc. ofertete de vcpsele pe ba_zli de pu I be re de zl nc, pas Ie ell ztnc MU sprayutl cu .1 n C, sun t deosebk de dlverslflcare. AeMt lucru fare ea utl!lza!(lru.] M del/Ina """Igur cand este varna sa aleaD" predusul potrlvlt mal ales du~ dtlre,,, prlmu III I prospect publldta r, 01'0 aoest m OU~, in flyli.tB '2 SI,I n t prezen ta te rna 1: m ul te ':;I potu rl publl.dtare, prlvltoare la ca",eterlsUdle dlferltelor rnaterfate CIl conllnu! de zinc, ofed!e peneru restaurarea proteclld antlcorozt ve a stratu rnc r defecte. to casu I u nu'l con tract 1m p o r taut toate aceste spoturl ar treb uJ coneulta te In ansamblu.

Gram pentru ferestre, un punct de pleeare

'" f(}llt planlncata fabricarea unor gralll de protectie oontra sparqerltor, din 0,,,1 .z ln cat, del a fereastra II n el tnca pert. Ora tll.le a" Ibst COn feetlonale dl n ~se pia tbande de otel, zlncate prln lmerstonare, ~llmplantate In fatalla easel, apol fI:x"te cu ~urubur!. Elenefldaruls-a dec!B wtert '" pentru n~rea prtn sudare a gratlnor - fie el nu a avu t Incredere in ~uru b U ri~ n e ca I·a trebu it rnal mu 1 t IOe intre sora tl! ~i re,eastr~. pentm ghivece!e de noel. m s·a. Inteles cu """""tanlu.l pentru a suporta costurll.e supUmen I:are pen InJ. n;wrea p,ln sud" . ..., agratlilor. Au cJ.zut de acord~1 asupra faptul II I ca. "",1<0 u,area protecllel catodlce in Z(lna sudata ~ se fae! pdn e_pUrnrea urud .strat d·e mate:oal cu OOn~r'lllt de p uIbe", <I" .1 n CO' 8u pta fa ta tot.eJ~ care urm.a sa fie restau.ratA pe 0 latlme de 5 em deal'uHQul eelor 6 cusalurl sudat.e. a fost eva!uatlt confo,m Oguril 3. la 192 em (elite :32 cm2 per bucatli).Coslurlle ~J calltatea produselor a.1I. ros, ca[""Late pe bam eon.:ldeta\llior care urmean>,

F1g1lTl3. Principiu/ rollfWriiprop';"tS!ii en1icoro.zIv& lIIztma SUd8t~. /a 0 pllltband6 cu "l/m9a de,S em.

38

Costurile mctericlalorlo aplicmeostralului protec:tor

tareraeerea strarutu! anttceroztv, operatla de pregAtlre lmpune ~efulrea rnecanlca a stratutul suport, (Qradul de purltate .Imp us de norme fllnd &2,5 respectlv pml. Aoea.tii preg~tire ""Ie tea mal coattsltoare _ a "'parallel. Pap! de ea, cosrurltematerlatetor joaca un '01 secundar, Un kilogram de matertet de buna calltate.oost! :SO ~ro. Un dozator oon\lnand 400 ml aerosol costa 10 sure Ibucata ln <AZul foloobil rnaterfajejor pe baitl'i de pulbere de zinc. se poa te obl1 De un .;ua I <011 " grosh;ne de 140 ].1l1l. care In stare uscatll contlne 90 % g;reutale zlnc..AceastA perfommn.!>'l poate fi ree.llzata prln apltcarea a d.oua stratun de groslme rna I mare, respectlv a dnd straluri m 31 su b 11,1 p rin pu lverlzare. cu spray din dozator, Astle!. pen tru repararea un "I 8uprafete de 2,00 =~, costurtle materlalelor "'prezlntA 0,85 ~ro. Daca. se aplld supumentar un ""ray de alumlnlu·zlnc. care are rutul de Imbun~tliil aspectut, costul total se va ridtca cu intA 0,05 nuro. In conseclntli. nu exist.!! nlcl un motlv oblectlv pentru a !liege pen tru reparare, un prod us Ie care nu Be gamntea:lA oontJnulul mlnlm de Zinc III stratulul In stare uscata

Cu pensula, ell role sou ell spray ?

In conrormitate cu DlI'I1';N ISO 1461. la depaslrea suprafejel de; 10 em'. p"/eVll1;ut;]i pentru 0 ~Ingunl zonli reparata. trebule sa exist... unacord tntre executant ~I beneficia r, Aces! rucru este prevazut ~l tn anexa normel, redactata In 11mb a getman~,

Ava:nd_tn vede"l'ca. efleacl tatea procesul ul de "'paRlf1' lJepindeln prlndpal de prooedeul HIes pnecum ,l grU.a clLcarear:esla se apliCA. 5e reoomandA Intocm]reB unul dQcument IIltrec partened ",ferltor ta .,landatd, ell predZari dttaUato!pentru~ prQudeu d~re~

p~ ntru apll carea stratutu I protector eilitii la dl. pozltJe dlvet5e rnateriale (:;Qntin§!nd pulbere de zl nC Sub ferma de vopsele sau paste Tn pulvertzatoa re cu spray .. Metoda lor de apllcare ca atare sau Tn comblnatle, dlfera de la un ca. la aJlul ~I trebule foarte blne dinllrl til.

~!Cilldu) din p ul""rlzato[ul CU "PI'W trebule bl "eomogenttat prln s~ut"rare lnalnu,a fbl".h'lI, In \lede", .. <Ilstrlbulrll pulbe,LI de tine In rna.a dlluanlullll. La. lin contLnut mare de. zinc, blla metalldi de la <Iuza pu[V<'.,ttatoruLu.i ar putea fi in !e.penltl. la inceputll lope"" t1el ~J sa porneasdc ""Iallv s,eu, D;acA bUH 5e POilte. d.tzloc.a cu u_.;lur1rt~, BGeasta aT putea fi un sernn cA produsul are 0 ooncentralle mal ",dUM de tlnc.

Oupl. pus"le unul f""rieant elveUan, contlnutul unel doze de spray este wfi.de"h'I penlnJ. a "copen 0 ~u pmratll·;dn ""Ill de 6 piI.n~ la 6m2, cu un srtat protedQraVllnd groslmea de 20 pan~ la 30 )1m. ""nttu a 5e 'lJunge III gro.'lmea de 100 )lJfI, 01'''''' ~I. trebule repeta tl!I de paw sau chi", de ool.nd orl. oupa a.fltma~la unul produdtor. se poate aUnge prtntro·sing"," lrecere ch,la. 0 gas;me de 90 ~m cu oondilia ",", pul veri".."", sli S<1. Fael in po21Ua. opUrru'.i,

!'atll de aceELSto, Be pot obtlne stramrl mu.lt mal g.roELSe, dacA ,apllcarea Be race cu pensuJ" sau. cu rola. Un producAtor dln ~ve>la face publldtale pc internet precum ell foloslnd pasta prociUM de el, se poate obllne nn ,!;rat protector CU grt>"lmea de pi!.nJi la 150 ).1m. Materlalele eu eonl1nm de 1:1 ne, caIe s. depu n pe 8.Up rarelele p roaspilt ,.Incate prl n Ime .. lonare ~I care .. U 0 con.cenlJali ~·I.nalta In aluml n lu In

SUDURA , XX· 2/2·010

Afgumanhl pm fl. c<>nl1ll sptayurllor ell zJnc ...

vedue"rm.bunlta\lrli ... pectulu; suprarelel reparate, nu au .sufideJlt etnc pentru a putea ofert 0 protectfe c:;:atodt~ corespunzatoare. ele au doar un SCOp decoratlv $1 pot II apttcate supllmentar, acolo unde scllcltarea corozlva a 1>1"",,10' n u este prea rna re ~:I poacefl neglUall!. de exern 1'1 u In Incaperile I ntertoare uscate,

In aceste cezurl, devine util~ foloslrea pensul elor, sensu Ia prezlnlli avan~ul ca imp ..... ..,.i mile zonet prntE:jBte nu trebule fertte de ceata produsa prln putvertzarea sprayulul. La aeeesta se adauga ~t faptul eli. cerletete prlvlnd OOndl~Ue de te mpera tu ra ~I u ml dltate ale aeru I u I, eunt mull mal _re la /010$1"", aprio,yurllof cu line. Aceste con dl\:ll n u .se Impun I" munca In aleUer sau, !a 1'1 esele cu supmlf:te plane.

Determinoreo grosimii strctulul oplicot

urostmea stratutut reprezlnta 0 Ilia.uril: a protectlet antlcorozlve, Calitatea pro~ilei poate II determlnata iI1 eadrul aslgllrali.1 caltta't11 produsutut, prmmun procedeu de verln""", corespunzator (problema este tralata mal pe larg iI1.landa,du,1 DIN CI'I150 2064-2005. sub tltIu] ,.,sll'atuil metallce ~Ialte strafurl de natura org a .nlc6,. DennltU ~I pre.dzirl reterttoare la rn&urarea qrcelml llitmtulilot"), Dadl 9 rostmea stmtuJu I este un Ifo,ma ..... poate n determ I na II! prtn can lW1rea p lesel tnalntea ~I dupa operapa de ztncare, zrncu I are greu tatea spedfldl de 7 .14 g{c;rn~. La depunerea unul:litratcujr0.9'lmea de lOOllfD1 greutatea plesel vacreste ell 7l4g:1m . In cazul depunerll unut strat cu groalm""

Figura 4. Ape.",r de moisu",,,, pent"" derermfn",.,,, grosImlf "rroturilor namagntilice depusa pe aiel,

pr,,"lizub;l de I W urn pe 0 5U prafallit<JtalA de 200 ,c;rn2, de I.B graUJJe de ~Iguranlli de la rerestre, greutat ea zmculul depus va II de cca, 2() 9- oe ea ce aslgura. 0 excelen b;l protecue antlr.orozlVlll.

Apamt"le de masurat groslmea straturll", depu." wlo.lte la intreprlnde,ea de zlncare prln Ime,mlo"",re. vezl ftga ... 4. pot Ii folmlle ~11a lntreprlnderea 01" oonsi'ruqJl de m~nt I.n "pedal lalue,4r1Ie de mo~ I£IJ. dl.ndse pune probl,ema detemtinli...rlJ groslm1l straturlJo, apllcale 1 .. repaiareazoneJor defecte. Prooedeul magneb",fOlositrnacest.cop es\e,descrl. ill sti'lndardul DIN e.N 150217&1995, inUtulat, .5traturi M,emagn e!Jce a pUcate pe suporlurl de metale magn "'tlce. Masur",..,,, groslmll stratuJul. Proeedeu magnetlc",lIces! prooed.u .e bazea:di pe m ".umrea mod,lileanl,or produse [ntr'un flux magnetic stabUit inti'e sanda de mbur""'~; meta luI de 'bazll !erom,agn etlc ("er. 01£1 neaIlB!). In afanli de a""".Ia, ",,1.1ll poslbllItalea clelermlnlr11 g,ro.l.mll slmtuJi lor

SUDURA. XX· 212010

in slstem ul Duplex (slrat de zinc a plica t InciusN cu sll'atuJ de matenal lzolant).

Protectio muncii in cozul mnnipuldrii mnterialelor folasife 10 depunerea slrallJrilor prcrectocre pe bozo de zinc

Zlnc.ul este ccnstderat, Tn conrormttate cu ptrecuvete ComunilliUI.curopene g 1/1 ~5/ ~WO ~I a prescriptiilor Keach (00) nr.l907/2005. 0 substantapertcsnoasa, poluantJI a medJulullnoo'll"r.!.InT. AcesOO presc:rtp~l. obUg!!. producaronl sa puna la dlspozl\l.a ullilzal.orllor date referttcare la compozttta en Imlca a matenaletor respective, Aceste date treb Ille sacu prl nd>1 'Inrorm.a\1I prtvln d felu I su bstenjel, rnodul de fabrlcatle, denumtrea Hrmel producatoare. perl oolulpe ca re II p","l n til preparatul din punct de .vedere al toxldtalll ~I at poluarll medlulul Tncol1lurotor. precum ~I po.lbilitlil.lle de ef.lmlnare a rcsturtlor ~I deseurllor, Lacurlle, paetefe ~I: aprayurtte fotoslte in prctectla an UcorozlVA conun Tn afani de "I nc ~I alte substa nle cum ar-fi: solvenll.·Uanll ~t. poartti de 'regul~ fnserTpl:l! cum at n (.r) - perlcc I de· foc, In "am abll, (N) - pericol de potuare a medlulul inOOl1lurMor. (l(1l) - periecl de vatllmarea oln6tl1t1, (XI) - cir actlune Irltanta. La 1010.01"", acestor materlale.Ja foc,,1 de rnunca nu trebule s~ exlste surse de, aprtndere - ca .• " lnclud ~I rncarearue etectrostattce, De asemenea, utillzatorul trebule sa aslqure o ventltatleeflclenta tar persona lul operant trebule s~ poarte m~t1 de prole"!i" contra aerosolftor, Plllverizalorele cu spray sunt rttlple:ntJ sub presl une ~I CAl n tln substan Ie f"aroo lnffarnablle, de regu I a prop on ,.8 U bulan. care sunt ga",e u liral nn "",ablle (f+) .. lI~tI redpien!J trebule fertt! de lemperaturl de peete 50 "C ei putan d produce imJfreunli cu aerul.am estecu r:i de lIaz;e exploztve. In afar~ de cele aralate.la totostrea sprayurllor mal exlsta ~J: posfbnttatea V>1t:lm.ar.11 sa!lat;1~1 din co uza Inll.al3.rI.1 vapontor de sc lven!l.

Ce rnoi trsbuie luat in seamil?

In cazul exemplulul dat. consumut de materlal lo(O$lt la depunere este mle, Dupa uscare, groslm.ea stratnlul depus scade Ia jumatate dln cea avutll in stare" umeda", Ca uza rezida in faptu I ca. SOI'ventul este as!;fel· dozaUnolt el sa He "ulid""t pentru aeopertrea suprafetel de reparat, rhiardadl se tucreaza rn pozl til dlHcn" de I ucru,

Red I' I enlll cu malerl.al de zl ncar" .• fol osl!l pa rtl at pot n pastra~i' un lim p indel ungat, cu r.ondlpa respectartl uncr regull Simple. Bloc..rea duzel de puJvemare prln astupare poate II evJtata. dadlln momen luI refoloslrll se face 0 scurtl'I pufverlzare rn 1101 cu cuna nlisturnata, A;>a devlne evident daca dozatcnu nu mal conttne suflclerrt dituant pentru putverlza reo

La descl1lderea reclplentllor conllnand paste 5au lac pe bam de zlnc. trebule awl grjJa ca sa nu fie vatrunat Invel~1 do""toruluL Dupa feloslre. redpleJIj:J1 !rebule 111~ ermetlc. Dup~ rli .• tu ..... rea redplentuluJ eu .capacuJ tnj'w. oontJoutul rii.mline, Intact putll.nd r. folosit eh lar d up~ ani de zlle.

Ce Irebuie fiicuI?

Ce,lnla de a se obllne. tn. acela~1 timp. 0 buna prot<:4le antlcoro.zl.vii, da.'~I un aspectstralucito, a1.uprafetcl plesel pmaspat zlncate, .... 00 Tn mulle caw r1 exagemtll.. rmblema rn..bule rezo lvata pe baza eu no:;Hlni:elor temel nl ce de omln proreslonal ~I p rlntr-o del' II nO In~legere s. aooslm" de t"tl partene,lIl.nteresatL D~" in,alnte de recepUa p,oduselor. ala t prod ucJtorul do t ~I ben encJaru_l trebule o'S~ ,$e dedare

39

Afgumanhl pm f'.o<>"1111 sptayurllor eu zJnc ...

FjllUta 5. CmooI~ penlro ImbunSMp"". aSpeOMul; "foc/uatll duplJ mf"""re" 5ImJuluJ e"Yoomz,v la I) plesil ~udelS; """outi" nag/ijen!6 ~) Ii eX<iou/ie coreol~ (dreapla).

de acord cu matertalut de ztncare care: trebute a.pllcat pe pjeee de reparat Gl sA n e dar d,

,. Un matertat earecontlne pujbere d e zi n c drept Ingredient ~I ca.", g"'a" tea:di ~I 0 bun~ protectle an Ucorozlv!. n u poate aslgura ~I un aspect saU5f~c!lor tocmal datorll! con!ln.utuJuJ mare de zinc. StmluJlle care au. 0 cots de parttclp .. re a z! ncul ul de peste 90 %, au 0 cutoere cenuste, ceeace pe suprafata zl.nc:al! devine vlzlbll! dJn prl.mu.J moment+

&i.ecutanlul trebuie sa obllna de I." produdl,toti..ll m aterielul ul care se apllm 0 con n rmare clar! a call t>'itll produs" I" I. (vezI DIN EN ISO t 2944). Calltil.tea stratutut apncat VIiI fl evaluata prmte-un procedeu acceptat de ambjl parteneri-de contract, de preferLntl/ bazat pe prevederlle un . .,1 standard natfonal sau inte,nal:lonal (DIN EN ISO 12944).

o protectte anticoro.zlva .igurt se poate rea llza ill condlllile descrlse ~i expttcate I.a ttmput du in DIN EN ISO 50976. Rea I ba rea- un or s tra tu TI pee tee tea re care sa fte ~l aspectuoase, oonjorm preteniJ..t arhltec.illor.~1 protedanlllOr, nu este tntotdeaun a p""lbllAln condltltle prezentate in standardul DIN EN ~SO 50976. 5traturlle cu aspect plaeut. o bp n u te in p .actlc~ CD <Il u tOTU I sp "'.yu 011 or co COn tlnut rldlcat de praf deal umln I u, au un lucl u metal lc fromM. dar nu p,..,zlnta slgura.ntll din punct de vede", antlcoroztv; NUmBl <> eombtnatre de .matenale apllca ta In tr-un sis tem de protectle III s\rat gros, poate constitut 0 saLutlc a acestet prcbteme care poate f convinglitoare In momentul pred!ri;, constructlel metallce, ve"j liguril"" S ~! 6. CD tlmpul I,,"~, locullnilial aldefectulul va d ....... nl dl.n nou vlzlbU din cauza fonnanl ca r.bon atul u I dezln c, pr1l~ pernru reclscuta rea acestet problem" spl noase,

Trad.uccre <lla 1J.mba. gomDlU1il, lng. Prld . .m.c Bir

Fig,"" 6. Execupa gnJfM (stMga) l'i e.-e01l)/a rna; bun~ (dreapla) penllU esig"",,,,,,, o"P"Cl.lllui oplk ,. ",parelia un,,1 col1S!I1J"lii

ASOOA71A INFOFtilllEAZA

t Asocla~la de Sudur! din Romania (A$R) ""unta cu prolund reqret stlngerea dl.n vl"ta. dupa 0 grea sulenn\>i. a Domnulullng, MIhaII1!1rG<>Va.

Domnul Inglner HAP,iova a ab"oMI Unlversltate" POLJn:II1'lICA din Tlmlscara, racultatea de Mecal.lm, 5"<1:1" U IlliIJ '" fl T'ehnologla SudAr:ll. fUnd un student bun. Interesa! de buna sa pregoltlre profeslonal!. In a nil de stud en Ii" a losl ",Ul>O&:1.I t de I ubtton i de sport ~I In ca II tatea sa dejumtt"

de fOlbal tn echipa POLITi'll] N ICA dI n 'TI m I~am, ~

!'. foot un rnembru acnv ~I un foarte bun prleten al 8Oocl'8\lel. In care ,..8 tnscrts 18 data d'e 9 octombrte2000.

{il ... fnceput carlera de Inglne. surtor ta In treprinderea ELeCl'IIOf'Ul"lml> <flo Cral""", sub Indrumarea InglneruJul 'llad ptaconu, membra actlv·t.SR. Sudorul ~efal illtreprillderll (decedat to 8nul2ool), pe care I -a stimatfo"rt" mult ~I despre care n e-a relatat deseort.

l;il-a ccnnnuat actlvttatea la lritreprlnderea MEV ... dJn Drobeta Tumu.5evedn. oeupand funeua de sucor ;ief. &a ocupat cu paslune de dezvortarea suuarn rn aceasta tntreprfndere §l a creat un oolectlv care I ... respectat foarte m ult ~ I care a IIVWl mutte de tnWljnl de III dumnealul. In coleborare "'1.1 "'rndemlel anul Tralan Sa.lag""" ~r Prof. Dr. Ing. rrandsc Ko"""" a reanzarIa MEV ... prima relu.la rol>ctlzata pentru sudarea MAO a componenrelor vagoanelor de eale feratA.

!'.eademlcla n 1.11 Tralan Sal!g"" n l-a conslderat de dornn ul f[~va un prlete.n al MU .• cu atat rna! If! ult dI arna ndol erau din probeta Turnu Severin. 0"'-$ de can> ".rau matte ata¥oti.

In anul ~OOJ, CD ocazle lmpllnlrll Vltrst.! de 65 de anl, pemtru activjtatea s..lnd.!ungat;lo In domenlul sudarll ,~I pentru contrlbuda sa la dezvoltarea .udlhlrln RomanIa. a fest dlstins de A5R lOU M~<!alla i\cadem!clanComelul M!l<Iosl, cea mal mal W dlstln elIe a AS R.

'rransmnem co muua trtstete condoieante f a mllle! tndouate greu mcercate, earela Ii dorim sA aiM. puterea d" a trece peste aeeasta !lrea tn cereare ~I sa I~I recapete II n tll"ea su fleteasdi de, ca re are at;! ta nevole,

BUI'fl.IL DUMm!ZBU sA iL ODIUl'41!ASCA.1I'I PACI! PI!; DOllfiUlL tlAq.ovAi

40

SUDURA, XX· 212010