You are on page 1of 21

| |

 


j  

  
   
u 

MƩLjįĮljIJLjljǗǐ ıIJǗǒǎǐ
Ƭ ǃĮıLjljǀ İnjdžNjƿǏǔıdž DŽǘǏǔ ĮȺǗ IJLjǐ
İǑǏǔȺĮǕljƿǐ ȺǎNJLjIJLjljƿǐ ȺǎǑ ıǒİIJǁDžǎnjIJĮLj
Njİ IJLjǐ İljȺĮLjįİǑIJLjljƿǐ ǒǏǀıİLjǐ IJǔnj Ʒƴƪ
Y ıIJǎǏLjljƾ, ǀįdž ĮȺǗ IJdž įİljĮİIJǁĮ IJǎǑ 1990
1990,,
dž ƪǑǏǔȺĮǕljǀ Ơnjǔıdž ȺǏǎǙLJdžıİ IJLjǐ ƷYƴYƪ
ıIJdžnj İljȺĮǁįİǑıdž Njİ ȺǎNJNJƾ ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJĮ
ǗȺǔǐ::
ǗȺǔǐ
Y
Y 

Y 
Y  ljYƾY
ƴNJdžǏǎijǗǏdžıdž :
h://Y Y / /


//Yh

6 

 
M ǏǗıdžNjǎ 2010 (ƯLjııĮǃǗnjĮ) - Ƭ ƪǑǏǙȺdž
įLjİLJnjǀǐ ĮnjIJĮDŽǔnjLjıIJLjljǀ įǘnjĮNjdž
M ưİIJĮıǒdžNjĮIJLjıNjǗǐ IJǔnj İljȺĮLjįİǑIJLjljǙnj
įǎNjǙnj
M ƶǘDŽljNJLjıdž İLJnjLjljǙnj ȺǎNJLjIJLjljǙnj
M ƶǑNjǃǎǘNJLjǎ Ʒdžǐ ƶIJǎljǒǗNJNjdžǐ:
ƴǎLjǎIJLjljǀ ĮNJNJĮDŽǀ įǎNjǙnj İljȺĮǁįİǑıdžǐ,
ƩLjİǑljǗNJǑnjıdž IJdžǐ ȺǏǗıǃĮıdžǐ ıIJdžnj İljȺĮǁįİǑıdž
± ljĮIJƾǏIJLjıdž
ƩLjİǘǏǑnjıdž ǎǏLjDžǗnjIJǔnj İljȺY ıǑıIJdžNjƾIJǔnj
  
 
M óİNJIJǁǔıdž ǑȺǎįǎNjǙnj - İǍǎȺNJLjıNjǎǘ
ıǒǎNJLjljǙnj Njǎnjƾįǔnj ± IJǑȺLjljƾ
ȺǏǎıǗnjIJĮ
M ƴǎLjǗIJdžIJĮ İljȺĮǁįİǑıdžǐ ljĮLj
ljĮIJƾǏIJLjıdžǐ: ƪȺLjLJǑNjdžIJƿǐ įİǍLjǗIJdžIJİǐ,
ĮnjĮNjǗǏijǔıdž ȺǏǎDŽǏĮNjNjƾIJǔnj
ıȺǎǑįǙnj
M ƪnjıǔNjƾIJǔıdž ıIJĮ Ƨƴƶ
M ƩLjĮ ǃǁǎǑ NjƾLJdžıdž
ß   
 
 
 

M 8ıİǐ İǑljĮLjǏǁİǐ ıIJǎ ȺNJĮǁıLjǎ IJdžǐ


ljǎLjnjǔnjLjljǀǐ ıǑnjǎǒǀǐ
M ljĮnjǗIJdžIJĮ NjİIJĮljǁnjdžıdžǐ ĮȺǗ ƿnjĮ
ıǘıIJdžNjĮ ıİ ƾNJNJǎ
M ƩLjĮ ǃǁǎǑ NjƾLJdžıdž
M ƶǑDŽljİljǏLjNjƿnjİǐ ljǎLjnjǔnjLjljƿǐ ǎNjƾįİǐ
ß  
 

M ƪnjǎȺǎǁdžıdž ljĮLj İnjLjĮLjǎȺǎǁdžıdž ǒǙǏǎǑ


İljȺĮǁįİǑıdžǐ
M ƸȺƿǏǃĮıdž ȺǎNJLjIJLjıNjLjljǙnj İNjȺǎįǁǔnj
M ƶǘnjįİıdž Njİ IJdž İǑǏǔȺĮǕljǀ
ljǎǑNJIJǎǘǏĮ ljĮLj IJdžnj IJǎȺLjljǀ
įLjƾıIJĮıdž IJdžǐ İǍƿNJLjǍdžǐ
ß
 
M ƩǁljIJǑĮ ıǒǎNJİǁǔnj
M ƪnjLJƾǏǏǑnjıdž LJİNjĮIJLjljǙnj įǏƾıİǔnj
(ȺİǏLjǃƾNJNJǎnj, LjıǗIJdžIJĮ, ȺǎNJLjIJLjıNjǗǐ,
İȺLjıIJǀNjdž ljNJȺY)
M ƸȺǎıIJdžǏLjljIJLjljǎǁ NjdžǒĮnjLjıNjǎǁ (LjıIJǗIJǎȺǎLj,
İljȺĮLjįİǑIJLjljǗ ǑNJLjljǗ ljYƾY)
M ƶǑnjİǏDŽĮıǁİǐ ıǒǎNJİǁǔnj
M ƴǏǎDŽǏƾNjNjĮIJĮ ȺNJdžǏǎijǎǏLjljǀǐ
İDŽDŽǏĮNjNjĮIJǎıǘnjdžǐ
M ƺdžijLjǎȺǎǁdžıdž ǑȺdžǏİıLjǙnj
ß   
 
ƪȺLjNjǗǏijǔıdž İljȺĮLjįİǑIJLjljǙnj:
M ƩdžNjLjǎǑǏDŽǁĮ įǑnjĮNjLjljǙnj ȺİǏLjǃĮNJNJǗnjIJǔnj
NjƾLJdžıdžǐ
M ƧǍLjǎȺǎǁdžıdž Ʒƴƪ ıIJdž įLjįĮıljĮNJǁĮ DŽnjǔıIJLjljǙnj
ĮnjIJLjljİLjNjƿnjǔnj
M ƴǏǎıĮǏNjǎDŽǀ ıǒǎNJLjljǎǘ ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJǎǐ ıIJdž
įLjįĮıljĮNJǁĮ ljĮLj IJLjǐ ĮnjƾDŽljİǐ IJǔnj NjĮLJdžIJǙnj
M ƪnjİǏDŽdžIJLjljǀ İNjȺNJǎljǀ IJǔnj NjĮLJdžIJǙnj

M ƴĮLjįĮDŽǔDŽLjljƿǐ ĮǏǒƿǐ ljĮLj įLjįĮljIJLjljƿǐ


ıIJǏĮIJdžDŽLjljƿǐ ıIJǎ ıǒİįLjĮıNjǗ İljȺĮLjįİǑIJLjljǙnj
įǏĮıIJdžǏLjǎIJǀIJǔnj
Ü  
M Lj Ʊƿİǐ ƷİǒnjǎNJǎDŽǁİǐ ĮǍLjǎȺǎLjǎǘnjIJĮLj İǑǏǘIJĮIJĮ ljĮLj ȺĮǏƾNJNJdžNJĮ Njİ
IJĮ ȺĮNJLjǗIJİǏĮ NjƿıĮ ȺǏĮljIJLjljǀǐ DŽǏĮNjNjĮIJLjıNjǎǘ (ƿnjIJǑȺǎ, NjǎNJǘǃLj,
ǒĮǏIJǁ) ıİ ljƾLJİ ȺIJǑǒǀ 'IJdžǐ njƿĮǐ ǎLjljǎnjǎNjǁĮǐ IJdžǐ DŽnjǙıdžǐ ljĮLj IJǔnj
ǑȺdžǏİıLjǙnj'Y ǔǐ Njƿıǎ DŽLjĮ DŽǏƾǓLjNjǎ, įLjƾǃĮıNjĮ ljĮLj İȺLjljǎLjnjǔnjǁĮY

M ƹǏǀıdž IJǎǑ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ıİ njƿĮ ȺİįǁĮ (İǏDŽĮıLjĮljǗǐ ǒǙǏǎǐ,


ƹǏǀıdž
ǓǑǒĮDŽǔDŽǁĮ, İnjdžNjƿǏǔıdž, İȺLjıIJǀNjdž, İljȺĮǁįİǑıdž ljNJȺY)

M µƱƿĮ İȺLjljǎLjnjǔnjLjĮljǀ IJƾǍdž ȺǏĮDŽNjƾIJǔnj' ('N C

 
O') ( 2000), İǍĮLjǏİIJLjljƾ įLjĮijǎǏİIJLjljǀ ıİ ıǒƿıdž Njİ IJǎ
ȺĮǏİNJLJǗnj Y

M Ƭ ƿnjnjǎLjĮ "DŽǏĮNjNjĮIJLjıNjǗǐ" ĮijǎǏƾ IJdž įǑnjĮIJǗIJdžIJĮ IJǎǑ ĮIJǗNjǎǑ njĮ


NJİLjIJǎǑǏDŽİǁ ĮȺǎIJİNJİıNjĮIJLjljƾ ıİ įLjƾijǎǏĮ ȺİǏLjǃƾNJNJǎnjIJĮ ljĮLj
ljĮIJĮıIJƾıİLjǐ İȺLjljǎLjnjǔnjǁĮǐ, ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǙnjIJĮǐ ljİǁNjİnjĮ DŽǏĮȺIJǎǘ
ljĮLj ȺǏǎijǎǏLjljǎǘ NJǗDŽǎǑ, ljĮLJǙǐ İȺǁıdžǐ Njdž DŽNJǔııLjljƾ ljİǁNjİnjĮ
(NJYǒY İLjljǗnjİǐ, ıǒİįLjĮDŽǏƾNjNjĮIJĮ, ǒƾǏIJİǐ ljNJȺY)Y
ƴdžDŽǀ: ƩY ƮǎǑIJıǎDŽLjƾnjnjdžǐ

U 
U  
 
 
  u  

M Lj Ʒƴƪ ıIJĮ ƪljȺĮLjįİǑIJLjljƾ ƶǑıIJǀNjĮIJĮ


M Ƭ ƪYƪ ljĮLj ǎLj ȺǎNJLjIJLjljƿǐ İljȺĮLjįİǑIJLjljǙnj
ǒǏǀıİǔnj IJǔnj Ʒƴƪ

h://Y Y / / Yh
U   !
 "U 

Ʒǎ İǑǏǔȺĮǕljǗ įǁljIJǑǎ ıǒǎNJİǁǔnj


³ hƿǒİLj
hƿǒİLj ȺǎNJNJƿǐ
ıǒİIJLjljƿǐ ȺNJdžǏǎijǎǏǁİǐ DŽLjĮ IJLjǐ
įǏƾıİLjǐ IJdžǐ ƪǑǏǔȺĮǕljǀǐ ƠnjǔıdžǐY
U  
 
 
 U  

ưLjĮ ıİLjǏƾ ĮȺǗ ȺĮLjǒnjǁįLjĮ ljĮLj ljǎǑǁDž ıIJdžnj


İNJNJdžnjLjljǀ DŽNJǙııĮ Njİ LJƿNjĮ IJdžnj ƪYƪY,
IJdžnj LjıIJǎǏǁĮ IJdžǐ ljĮLj IJǎǑǐ ıIJǗǒǎǑǐ IJdžǐ
U     U 
U    


 
 U 

M ƧȺǎıljǎȺİǁ ıIJLjǐ ıǑnjİǏDŽĮıǁİǐ ıǒǎNJİǁǔnj


DŽLjĮ ǎȺǎLjǎįǀȺǎIJİ NjƾLJdžNjĮ
M ƴǏǗljİLjIJĮLj DŽLjĮ ƿnjĮ ȺǎNJǘ įLjĮįİįǎNjƿnjǎ
ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ ȺǎǑ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁ IJLjǐ
ƷYƴYƪ Y Ʒǎ ljĮNJǎljĮǁǏLj IJǎǑ 2007
ıǑNjNjİIJİǁǒĮnj ƾnjǔ IJǔnj 30Y000 ıǒǎNJİǁĮ
ĮȺǗ ǗNJdž IJdžnj ƪYƪY
U 

 


U  U 

M Ʒǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ ³X
 İǁnjĮLj ƿnjĮ
ljĮLjnjǎIJǗNjǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ, IJǎ ǎȺǎǁǎ
ıIJǎǒİǘİLj ıIJdž ǒǏǀıdž IJǔnj ƷYƴYƪ DŽLjĮ IJdž
įLjƾįǎıdž LjįİǙnj ljĮLj İȺLjıIJdžNjǎnjLjljǙnj
DŽnjǙıİǔnjY
U  
 
| U 

M Ƭ ƪYƪ ĮnjĮDŽnjǔǏǁDžİLj IJdžnj ĮnjƾDŽljdž DŽLjĮ


ȺİǏLjııǗIJİǏǎǑǐ njƿǎǑǐ İǏİǑnjdžIJƿǐ ıIJLjǐ
LJİIJLjljƿǐ İȺLjıIJǀNjİǐ ljĮLj ǑȺǎıIJdžǏǁDžİLj
İljįdžNJǙıİLjǐ, ijİıIJLjǃƾNJ, įLjĮDŽǔnjLjıNjǎǘǐ
ljNJȺY
U 
! !!  #

! !!$$%U !U 

M Ƭ ƪYƪ ȺǏǎǔLJİǁ IJǎ -L 


L ,, ǗȺǔǐ
ljĮLj IJLjǐ İȺLjǒİLjǏdžNjĮIJLjljƿǐ įǏƾıİLjǐ IJdžǐ
njİǎNJĮǁĮǐ Njİ IJdž ǃǎǀLJİLjĮ IJǔnj Ʒƴƪ Njƿıǔ
(ljĮLj) IJǎǑ İljȺĮLjįİǑIJLjljǎǘ ıǑıIJǀNjĮIJǎǐ ±
ıIJLjǐ ĮnjǙIJİǏİǐ ǃĮLJNjǁįİǐ (ƯǘljİLjǎ ±
ƴĮnjİȺLjıIJǀNjLjǎ)
M h:// Y / //

  Yh

M h:// Y / ///19


000Yh

M h://Y Y / / 


/2010// --h Y
/2010// 

   
M   
M ƴǏǎIJİǁnjİIJĮLj dž İȺǁıljİǓdž IJǔnj ȺNJƿǎnj ıdžNjĮnjIJLjljǙnj
ĮȺǗ IJǎǑǐ LjıIJǎǒǙǏǎǑǐ ĮȺǗ IJǎǑǐ ĮnjĮijİǏǗNjİnjǎǑǐ
ljĮLj ǎ İnjIJǎȺLjıNjǗǐ IJǔnj ǃĮıLjljǙnj ǎǏLjıNjǙnj ljĮLj
ljĮIJİǑLJǘnjıİǔnj IJdžǐ ƪƪ DŽLjĮ IJdžnj İnjıǔNjƾIJǔıdž IJǔnj
Ʒƴƪ ıIJdžnj ƪljȺĮǁįİǑıdž ljĮLj IJdžnj İljȺĮǁįİǑıdž IJǔnj
İǑǏǔȺĮǁǔnj ȺǎNJLjIJǙnj ıIJLjǐ Ʒƴƪ
M   
M ƧnjĮDždžIJǀıIJİ ıIJǎ ƩLjĮįǁljIJǑǎ ljĮLj İȺLjıljİijIJİǁIJİ IJLjǐ
ljĮIJƾNJNJdžNJİǐ LjıIJǎıİNJǁįİǐ ȺǏǎljİLjNjƿnjǎǑ njĮ
ĮnjIJNJǀıİIJİ ȺNJdžǏǎijǎǏǁİǐ DŽLjĮ IJdžnj ȺǎNJLjIJLjljǀ ȺǎǑ
ĮljǎNJǎǑLJǎǘnj ǒǙǏİǐ IJdžǐ ƪƪ ljĮLj ĮnjIJǁıIJǎLjǒĮ ǒǙǏİǐ
İljIJǗǐ ƪǑǏǙȺdžǐ ıIJǎ LJƿNjĮ IJdžǐ İLjıĮDŽǔDŽǀǐ IJǔnj Ʒƴƪ
ıIJdžnj İljȺĮǁįİǑıdžY ƪnjIJǎȺǁıIJİ LJİIJLjljƾ ljĮLj ĮǏnjdžIJLjljƾ
ıdžNjİǁĮ IJǔnj ȺǎNJLjIJLjljǙnj ĮǑIJǙnj ljĮLj ıIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ
ıǑDŽljǏǁnjİIJİ IJLjǐ ȺǎNJLjIJLjljƿǐ ĮǑIJƿǐ NjİIJĮǍǘ IJǎǑǐ
u 
M ÐİǔǏİǁIJİ ǗIJLj dž İnjLjĮLjǎȺǎǁdžıdž ljĮLj dž
ǎNjǎDŽİnjǎȺǎǁdžıdž IJǔnj İljȺĮLjįİǑIJLjljǙnj
ıǑıIJdžNjƾIJǔnj IJİNJLjljƾ LJĮ ĮȺǎǃİǁ ȺǏǎǐ
ǗijİNJǎǐ IJǔnj ȺǎNJLjIJǙnj, ljĮLJǙǐ LJĮ
įLjİǑǏǘnjİLj IJdžnj «ǎȺIJLjljǀ» IJǔnj
İljȺĮLjįİǑIJLjljǙnj ıǑıIJdžNjƾIJǔnj ǀ
ĮnjIJǁLJİIJĮ LJĮ ȺǏǎljĮNJƿıİLj NjLjĮ ĮȺǙNJİLjĮ
ıdžNjĮnjIJLjljǙnj İLJnjLjljǙnj, LjıIJǎǏLjljǙnj ǀ
ȺǎNJLjIJLjıIJLjljǙnj ǒĮǏĮljIJdžǏLjıIJLjljǙnj ljĮLj
ƾǏĮ İnjįİǒǎNjƿnjǔǐ LJĮ NJİLjIJǎǑǏDŽǀıİLj
ĮǏnjdžIJLjljƾ;
ß 

M h:// hYY/h/ Yh

ljĮIJĮIJǎȺLjıIJLjljǀ ıİNJǁįĮ DŽLjĮ IJdžnj ȺǎNJLjIJLjljǀ IJǔnj Ʒƴƪ
M h://Y YY Y / /1Yh

 (ȺǎNJLjIJLjljǀ IJǔnj Ʒƴƪ ıIJdžnj ƧǑıIJǏĮNJǁĮ)
M h://Y Y/ Yh 96
( IJdžǐ U DŽLjĮ IJdžnj ȺǎNJLjIJLjljǀ IJǔnj Ʒƴƪ)
Ʒƴƪ)
M h://YY /A hNCT /ICTP /
(ȺǎNJLjIJLjljǀ IJǔnj Ʒƴƪ ıIJdžnj ǏNJĮnjįǁĮ)
M h://Y Y/ Yh ! ""

ƩLjİLJnjİǁǐ ǎǏDŽĮnjLjıNjǎǁ ıǒİIJLjljƾ Njİ IJdžnj ȺǎNJLjIJLjljǀ IJǔnj


Ʒƴƪ
M h://Y Y//P Y11Yh

( ıİ İǍƿNJLjǍdž ıİ ıǒƿıdž Njİ IJdžnj ȺǎNJLjIJLjljǀ IJǔnj
Ʒƴƪ ıIJdžnj İljȺĮǁįİǑıdž