You are on page 1of 1

MODELO C

Dª/D. adrian pose rebolo


Con DNI nº 47362514V alumna/alumno da acción formativa DESEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR 2D E 3D
CON AUTOCAD número AF2009-002343

DECLARO:

Que os datos achegados á entidade CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA para participar na citada
acción formativa impartida ao amparo da Orde do 26 de outubro de 2009 pola que se aproba a convocatoria, de
subvencións para o financiamento de plans de formación sectoriais dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras
ocupadas mediante a subscrición de convenios de ámbito autonómico, en aplicación da Orde TAS/718/2008, de 7 de marzo,
pola que se desenvolve o Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional
para o emprego, en materia de formación de oferta e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións
públicas destinadas ao seu financiamento (DOG Nº 211, do 28 de outubro de 2009)

AUTORIZO:

A que a Dirección Xeral de Formación e Colocación, en aplicación do establecido na Lei orgánica 15/1999, do
13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, poida comprobar a veracidade dos datos
achegados.

Lugar, data e sinatura