You are on page 1of 3

UNIVERZITET DONJA GORICA

FAKULTET UMJETNOSTI
Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Kulture Crne Gore

Nastavnik: Prof. Dr Slobodan S. Raičević

Status predmeta: izborni

Ciljevi i pristup nastavi:


Cilj nastave je da se studenti upoznaju s osnovnim kulturološkim sadržajima na tlu Crne Gore od
najstarijih razdoblja do pada pod Tursku upravu.

Метод извођења наставе и савлађивање градива:


Predavanja, rad na terenu, seminarski radovi, debata, konsultacije, testovi.

Тематски план рада по недељама за слушаоце првог семестра:

Радна
недеља Организација наставе
(датум)
9.09.10. Praistorijske kulture na tlu Crne Gore, lit.1

9.09.10. Ranohrišćanski spomenici na tlu Crne Gore, lit.2 (59-93); lit. 3 (14-59)

23.09.10 Podni mozaici u Crnoj Gori, lit. 2 (95 -118); 3 (82-85)

23.09.10 Crkve sa kriptama na crnogorskom primorju, lit.2 (171-181)

7.10.10. O kasnoantičkim i srednjevjekovnim grobljima na Primorju, lit. 2 (183-215); 3 (59-82)

7.10.10. Sv. Luka u Kotoru i o pobudama za njegovu poslednju restauraciju, lit. 2 (183-215)

21.10.10 ,,varvarsko''- vizantijske simbioze, lit. 3 (104-108)

21.10.10 Umjetnost Zetske države, lit. 3 (108 – 138); 4 (37-83)

11.11.10 Majstori manastira Morače, lit. 1 (235-270); 5 (39 – 123)

11.11.10 Zetsko – raška umjetnička prožimanja, lit. 3 (138-152); lit. 4 (109-123)

25.11.10 Srednjevjekovno slikarstvo u Crnoj Gori, lit. 4 (195-243); lit. 5 (11-25)

25.11.10 Iluminacija rukopisnih i štampanih knjiga od 12 do 15 vijeka, lit. 2 (295-313)

9.12.10 Spomenici romanike Crne Gore, lit. 4 (75-123, 195-198)

9.12. 10 test

23.12.10 ispit
Literatura:
1. Č.Marković – R. Vujičić, Spomenici kulture Crne Gore, Beograd, 1997.
2. P.Mijović, Pradavne i davne kulture Crne Gore, Titiograd, 1987.
3. P.Mijović, Umjetničko blago Crne Gore, Beograd – Titograd, 1987.
4. R.Vujičić, Srednjovjekovna arhitektura i slikarstvo Crne Gore, Podgorica, 2007.
5. S. Raičević, Slikarstvo Crne Gore u Novom vijeku, CANU, Podgorica, 1996.

Broj časova aktivne nastave:


Тeorijska nastava: 1 čas nedeljno

Dan u sedmici održavanja: četvrtkom

Način polaganja ispita: usmeno na postavljena pitanja nastavnika

Provjera znanja i način ocjenjivanja:

U sklopu konačne ocjene svaki od predviđena dva zadatka (seminarski rad i test) boduje sa sa po 20
poena. U sklpou predispitnih obaveza spada i redovno prisustvo na nastavi i aktivnost u debati i taj
dio donosi studentu 10 bodova. Zbirom poena, ispunjavanjem obaveza i polaganjem ispita student
može steci maksimum 100 poena što se ocjenjuje najvećom ocjenom.

Predispitne obaveze:
Pohađanje nastave do 10 poena
Kolokvijum – seminarski rad 40 poena (20x20)
Usmeni ispiz do 50 poena

Ocjene 10 9 8 7 6
Br. poena 90-100 80-89 70-79 60-69 51-59
Термини одржавања наставе:
Četvrtkom i petkom

Начин полагања испита:


Испит се полаже усмено. Студенти одговарају на питања наставника.

Провера знања и начин оцењивања:


U sklopu konačne (sveukupne) ocjene na predmetu, spadaju ocjene stečene na testovima
(kolokvijumima), izradi seminarskog rada i aktivnosti na času. Predviđena su dva testa od kojih svaki
može donijeti maksimalno 15 poena. Izrada seminarskog rada može donijeti maksimalnih 15 poena. U
sklopu predispitnih obaveza spada i redovno pohađanje nastave, aktivnost na času, debate, i taj dio
ocjene donosi studentu maksimalnih 5 poena. Završni ispit boduje se sa maksimalnih 50 poena.
Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može steći maksimalnih 100 poena.*

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена


Уредно похађање наставе 5 Seminarski rad 15
Kolokvijum (test) 30 (2 x 15) Усмени испит 50

*
Оцјена 10 9 8 7 6

Број 90-100 80-89 70-79 60-69 51-59


поена