You are on page 1of 2

En les instal.lacions del Col.

legi Públic “Botànic Calduch” de Vila-real, a les 19:10


hores del dia 19 de febrer de 2009 d’acord amb els estatuts, es convoca reunió ordinària
de la Junta Directiva amb l’assistència de les persones que a continuació es relaciona:

Antonio Malo, Júlia Azor, Maria Pilar Ferrer, Ana Belén Contreras, Santiago Navarro
Javier Fernández, Lourdes Ortiz

Amb els següents punts de l’ordre del dia:

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR.


S’aprova per unanimitat.
2.- REORGANITZACIÓ DE LA JUNTA I LES DIFERENTS
COMISSIONS DESPRES DE LES BAIXES D'ALGUNS MEMBRES DE LA JUNTA.
CANVI DE PERSONES AUTORITZADES PER ALS COMPTES DE LA CAIXA
RURAL
A la reunió d’avui assisteixen Eva Gual Mondragón i Elisa Martínez Fructuoso.
Eva manifesta que vol formar part de la Junta, i Elisa s’ofereix com a col.laboradora en
les tasques de la comissió de festes. Els donem la benvinguda.
Al dia de la data, després de les dimissions de Montse, Yolanda, Carmina y
Susana, la composició de la Junta és la següent

PRESIDENT: ANTONIO MALO CHIMENO


VICEPRESIDENTA: JÚLIA AZOR MILIÁN
SECRETÀRIA : MARIA PILAR FERRER RALLO
TRESORERA : ANA BELÉN CONTRERAS JUÁREZ
VOCALS: SANTIAGO NAVARRO PALOMARES
FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ RAMÍREZ
LOURDES ORTIZ CAÑETE
MARIA CARMEN ANDREU CAPARRÓS
TRINI CASTELLET FONFRIA
EVA GUAL MONDRAGÓN

COL.LABORADORA ELISA MARTÍNEZ FRUCTUOSO

S’acorda per unanimitat que Javier siga el vocal de tresoreria. Es lliurará


comunicació a la Caixa Rural per tal de cancel.lar la signatura autoritzada de Yolanda
Rubert i donar de alta a Javier Fernández com a persona autoritzada del compte,
demanant-li les claus d’accés per Internet.

3.- INFORMACIÓ COORDINADORA AMPES VILA-REAL


Pilar informa dels assumptes tractats a les darreres reunions de la coordinadora
d’AMPES de Vila.-real.

4.- INFORME ACTIVITATS REALITZADES EN COL.LABORACIÓ


AMB L'ESCOLA DE MARES I PARES
Júlia explica les dades de la propera excursió a l’Oceanogràfic, al final l’autobús
costarà 7 euros per persona, però no farem pagar als menors de 4 anys, que tampoc
paguen entrada, i aquesta quantitat l’assumirà l’APA. S’aprova per unanimitat.
5.- INFORMACIÓ CONSELL ESCOLAR 22-1-09
Pilar explica el darrer Consell escolar, i comenta que està acudint a les reunions
de la Comissió de Convivència que es celebren cada 15 dies.

6.- PROJECTE TORRESPORT PER AL PROPER CURS.


Santiago presenta el projecte de Torresport per a les activitats de Pasqua, Sant
Pasqual i Estiu. S’Aprova i s’acorda que es pase la informació als socis, en l’opció de
18 xiquets.

Pilar comenta que el President de l’Ampa del CEIP nº 11 s’ha posat en contacte
amb nosaltres, per tal de fer algunes de les activitats extraescolars de forma conjunta, ja
que ells encara tenen pocs alumnes. S’acorda que parle amb Santiago, que li facilitarà el
projecte de Torresport i estudien el tema.

En relació al projecte per al proper any, s’estudiarà i es penjarà a la Web per a la


seua votació a la propera Assemblea.

7.- PREPARACIÓ I DATA NOVA ASSEMBLEA


Júlia i Toni estan revisant els nous estatuts, consultaràn amb el Gestor
l’assumpte dels comptes per a l’any fiscal, i per a la propera assemblea els portaran, per
a incloure la seua aprovació a la propera Assemblea.

6.- PRECS I QÜESTIONS


Assumpte Sandra Menero: Adela Adell ha tornat la carta certificada que li vam
enviar, s’acorda per unanimitat lliurar-li un burofax.

Júlia i Ana obrin el debat sobre la possibilitat de que els xiquets porten uniforme.
No s’arriba a cap acord, ja es tractarà en properes Juntes.

S’acorda fixar la propera reunió de la Junta per al TRES DE MARÇ DE 2009 A LES
19:00 HORES.

I no havent més temes que tractar, es dona per finalitzada aquesta reunió, a les 21,30
hores del 19 de febrer de 2009, amb el vist i plau de la Secretària que així ho certifica.

La secretària.

Maria Pilar Ferrer Rallo.