You are on page 1of 2

En les instal.lacions del Col.

legi Públic “Botànic Calduch” de Vila-real, a les 19:10


hores del dia 3 de març de 2009 d’acord amb els estatuts, es convoca reunió ordinària de
la Junta Directiva amb l’assistència de les persones que a continuació es relaciona:

Antonio Malo, Júlia Azor, Maria Pilar Ferrer, Ana Belén Contreras, Santiago Navarro,
Javier Fernández, Lourdes Ortiz, Trini Castellet, Eva Gual.

Amb els següents punts de l’ordre del dia:

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR.

S’aprova per unanimitat.

2.- INFORMACIÓ COORDINADORA AMPES VILA-REAL

Pilar informa del que es va tractar a la reunió de la coordinadora d’Ampes de Vila-real


celebrada el passat . Javi està interessat en assistir a les properes reunions, de cara a
col.laborar en les tasques que es porten a terme per la coordinadora, i fins i tot, la
possibilitat de formar part del Consell Escolar Municipal, ja que el proper curs es
renova.

La propera reunió de la Coordinadora és el 26 de març a les 19:30 hores al CEIP Pintor


Gimeno Barón.

3.- NOUS ESTATUTS.-

Júlia i Toni han revisat els estatuts, donant còpia a Manolo Valverde i al Gestor. Es
facilita còpia a tots els membres de la Junta assistents per a que els revisen, i el proper
dia es votarà.

4.- FESTA FI DE CURS

Les components de la Comissió de Festes informen de les diverses opcions, al final es


vota per unanimitat la opció de DIBEGASVI per 2.000 euros ( 'inclou música i
actuació).

En relació al tema de l'accés per als fills dels socis, Santiago informa que ha demanat
600 pulseres, que es podrien donar uns dies abans als socis. Cal buscar patrocinadors
per a fer un sorteig amb regals.

Manolo Valverde no és partidari de deixar oberts els wc sense que hi haja alguna
persona encarregada. Es comenta la idea de contractar algú que es puga fer carréc. Per
unanimitat s'acorda parlar amb les dones de la neteja de l'escola, per si estigueren
disposades a tindre cura dels banys i mantindre'ls nets. Abans d'acabar la reunió, parlem
amb elles i confirmen que s'encarregaran durant tota la vesprada i fins que acabe la
festa.
4.- PREPARACIÓ I DATA NOVA ASSEMBLEA

La data límit per a confirmar que TORRESPORT continuarà amb les activitats
extraescolars el proper curs és l’1 d’abril. S'acorda convocar assemblea per al proper 26
de març, incloent en l'ordre del dia la votació del projecte de TORRESPORT, i
l'aprovació dels nous estatuts, així com els temes pendents de la darrera assemblea.

5.- PRECS I QÜESTIONS

DIA DE SANT JORDI .-Júlia i les components de la Comissió de Festes presenten un


esborrany per a fer un concurs de contes per a Sant Jordi, es donarien premis per cicle, i
el Jurat podria estar format per mestres i membres de la Junta. Es parla de la possibilitat
que participen tots els alumnes o sols els fills de socis. La postura més votada és que
participen tots, però que els fills de socis tinguen algun avantatge, per exemple, algun
premi específic. Es treballarà sobre aquest projecte, i s'informarà en properes Juntes.

FESTA PER LA LLENGUA.- Toni informa que altres anys s'ha participat en el dia de
la festa per la llengua, amb una paradeta de l'escola. Parlarà amb Anna Angels per
concretar la forma de participació.

BERENAR DE LA FAM.- Mans Unides ens ha plantejat la possibilitat de fer un


Berenar de la Fam. Per sis vots en contra i dues abstencions es rebutja la proposta.

OFRENA DE FLORS.- Per part de la Comissió de Festes es planteja la possibilitat de


participar en l'ofrena de flors a Sant Pasqual. Per cinc vots a favor i quatre en contra
s'aprova la proposta, es passarà una enquesta per saber què opinen els socis.

NOU LOGOTIP AMPA.- Júlia explica que està dissenyant un nou logotip per a
l'associació, la propera Junta el mostrarà, i es podria portar a votació a la propera
assemblea.

ACTIVITATS AMB L'ESCOLA DE PARES.- Júlia informa que el dia 14 o 15 de març


(està pendent de concretar) es farà una eixida a Les Useres, per a fer una reforestació en
col.laboració amb la plataforma de damnificats per l'incendi que va afectar la comarca
de l'Alcalaten.

S’acorda fixar la propera reunió de la Junta per al 12 DE MARÇ DE 2009 A LES


19:00 HORES.

I no havent més temes que tractar, es dona per finalitzada aquesta reunió, a les 21,20
hores del 3 de març de 2009, amb el vist i plau de la Secretària que així ho certifica.

La secretària.

Maria Pilar Ferrer Rallo.