You are on page 1of 1

En les instal.lacions del Col.

legi Públic “Botànic Calduch” de Vila-real, a les 19:10


hores del dia 12 de març de 2009 d’acord amb els estatuts, es convoca reunió ordinària
de la Junta Directiva amb l’assistència de les persones que a continuació es relaciona:

Antonio Malo, Júlia Azor, Maria Pilar Ferrer, Ana Belén Contreras, Santiago Navarro, ,
Lourdes Ortiz, Trini Castellet, Eva Gual.

Amb els següents punts de l’ordre del dia:


1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR.

S’aprova per unanimitat.

2.-APROVACIÓ NOUS ESTATUTS

Es revisen punt per punt els estatuts, i després de fer algunes modificacions, s'aproven
per unanimitat els estatuts que s'uneixen a la present acta.

En referència a l'assumpte de la ofrena de flors, no obstant el resultat de la votació


efectuat, que va resultar favorable Pilar vol manifestar i deixar constància en acta que
d'acord amb els estatuts de l'associació, no es contempla la participació en actes de tipus
religiós.

3.- INFORMACIÓ COMISSIÓ DE COMPTES

Júlia i Toni informen del que han parlat amb l'assessor. No s'arriba a cap acord, a la
proper Junta es parlarà de les informacions per a l'Assemblea.

4.- PREPARACIÓ I DATA NOVA ASSEMBLEA

La propera Junta parlarem de les intervencions dels membres en l'Assemblea.

5.- PRECS I QÜESTIONS

AULA DE PASQUA-TORRESPORT- S'acorda per unanimitat modificar les dates de


l'aula de Pasqua, que serà els dies 14, 15, 16 i 17 d'abril.

FESTA PER LA LLENGUA.- Toni ha parlat amb Anna Angels, i dimarts 17 es


reunirà amb ella per concretar com es fa. Acudiran també algunes components de la
Comissió de Festes.

S’acorda fixar la propera reunió de la Junta per al 23 DE MARÇ DE 2009 A LES


19:00 HORES.

I no havent més temes que tractar, es dona per finalitzada aquesta reunió, a les 21,10
hores del 12 de març de 2009, amb el vist i plau de la Secretària que així ho certifica.

La secretària.

Maria Pilar Ferrer Rallo.