You are on page 1of 1

En les instal.lacions del Col.

legi Públic “Botànic Calduch” de Vila-real, a les 19:15 hores del dia 23
de març de 2009 d’acord amb els estatuts, es convoca reunió ordinària de la Junta Directiva amb
l’assistència de les persones que a continuació es relaciona:
Antonio Malo, Júlia Azor, Maria Pilar Ferrer, Ana Belén Contreras, Santiago Navarro, Trini
Castellet, Eva Gual.

Amb els següents punts de l’ordre del dia:

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR.


S’aprova per unanimitat.

2.-PREPARACIÓ ASSEMBLEA 26/3/09


Es comenta el guió que seguirem a l'Assemblea, i quines persones s'ocuparan dels punts a tractar.

3.- INFORMACIÓ ASSEMBLEA FAPA


Pilar informa que el proper dissabte hi ha assemblea de FAPA, li ho comunicarem a Javier per si ell
pot assistir.
4.- PRECS I QÜESTIONS
Adela Adell ha tornat la carta certificada, s'acorda lliurar-li un burofax.
FESTA PER LA LLENGUA.- Es celebrarà el dia 5 d'abril. Toni ha parlat amb Anna Angels, i ja ha
fet la comanda de les plantes aromàtiques.
NOUS LOGOS DE L'AMPA- Es vota el nou logo de l'AMPA, dissenyat per Júlia amb l'arbre i les
lletres de color groc.
NOVES PROPOSTES
AQUARI: A l'edifici del cole hi ha un aquari que es troba en mal estat, Júlia proposa que ens fem
càrrec de la seua neteja i el seu posterior manteniment.
PARE VINE TU TAMBÉ: Júlia fa una altra proposta, per a aprofitar les instal.lacions de l'escola,
que consisteix en que els pares puguen vindre a jugar a futbol per les vesprades.
Es parla de les dues propostes, però no s'arriba a cap acord, es tractaran en properes Juntes.
I no havent més temes que tractar, es dona per finalitzada aquesta reunió, a les 20:50 hores del 23
de març de 2009, amb el vist i plau de la Secretària que així ho certifica.

La secretària.

Maria Pilar Ferrer Rallo.