You are on page 1of 2

En les instal.lacions del Col.

legi Públic “Botànic Calduch” de Vila-real, a les 17:40 hores del dia 30
d'abril de 2009 d’acord amb els estatuts, es convoca reunió ordinària de la Junta Directiva amb
l’assistència de les persones que a continuació es relaciona:
Antonio Malo, Júlia Azor, Maria Pilar Ferrer, Ana Belén Contreras, Santiago Navarro, Javier
Rodríguez, Lourdes Ortiz,
Amb els següents punts de l’ordre del dia:
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR.
S’aprova per unanimitat.

2.- INFORME DEL TREBALL REALITZAT PER LES DIFERENTS COMISSIONS


Comissió econòmica: S'ha rebut una carta d'un buffet d'advocats, en representació d'Adela,
manifestant que ens hem de dirigir a la Tresorera per a obtenir la informació sobre l'estat de
comptes. Es decideix esperar l'opinió del Gestor, i demanar certificat a la Caixa Rural per tal de
confirmar les persones que tenien acces al compte.
Comissió de Festes: Júlia explica que el concurs de Sant Jordi va anar molt bé, que s'està
preparant la sortida al BIOPARC i que s'ha netejat l'aquari.
Es farà l'ofrena a Sant Pasqual ja que hi ha més de 30 xiquets que volen eixir.
Comissió d'activitats extraescolars. Santiago explica que l'aula de Sant Pasqual es farà al
CEIP ANGELINA ABAD, i que per a l'estiu, segons el número de xiquets, s'està estudiant la
possibilitat de fer activitats conjuntes amb els CEIPS Escultor Ortells i Angelina Abad.
3.- TEMES TRACTATS AL CONSELL ESCOLAR DEL 27 D'ABRIL.
Els membres de la Junta que formen part del Consell escolar informen del que es va tractar.
4.- PROPERA REUNIÓ DE LA COORDINADORA D'AMPES DE VILA-REAL
La propera reunió de la Coordinadora és el 5 de maig, anirà Pilar ja que Javier no pot anar, per a
les properes reunions, serà Javier el nostre representant.
5.- ASSEGURANÇA ESCOLAR.-
Lourdes proposa que contractem una assegurança per a tots els xiquets del cole, proposta que
Manolo Valverde considera molt encertada, ja que fins ara sols cobreix per a tercers.
S'aprova per unanimitat, es demanaran pressupostos i les diferents propostes es votaran a la propera
Junta.
6.- PRECS I QÜESTIONS.-
Toni explica que s'ha hagut de posposar una obra de teatre prevista per al dijous 30 d'abril, ja que
alguns xiquets que hi participen prenen la Comunió el dia 1 de maig, tenen assaig la vesprada del
dijous, i han portat un justificant del Cura de l'esglesia Arxiprestal per a no acudir a classe eixa
vesprada. Toni ho ha comentat amb el Director, Manolo Valverde, i proposa escriure una carta de
protesta, que es lliurarà al Cura i al Concejal d'Educació. S'aprova per unanimitat, parlarem amb
Manolo per si es fa de forma conjunta.
S’acorda fixar la propera reunió de la Junta per al 29 DE MAIG DE 2009 A LES 17:30 HORES.

I no havent més temes que tractar, es dona per finalitzada aquesta reunió, a les 20:50 hores del 23
de març de 2009, amb el vist i plau de la Secretària que així ho certifica.
La secretària.
Maria Pilar Ferrer Rallo.
DILIGÈNCIA .- Vila-real, 29 de maig de 2009.-
A les 17:30 hores d’avui, i ja que únicamente han comparegut a la Junta la Secretària que suscriu,
i els vocals Santiago Navarro i Javier Rodríguez, es suspén la Junta acordada. Es celebrarà nova
Junta el proper 9 de juny a les 19:00 hores. La Secretària.