You are on page 1of 2

En les instal·lacions del Col·legi Públic “Botànic Calduch” de Vila-real, a les 19:15 hores del dia 25

de juny de 2009 d’acord amb els estatuts, es convoca reunió ordinària de la Junta Directiva amb
l’assistència de les persones que a continuació es relaciona:
Antonio Malo, Maria Pilar Ferrer, Ana Belén Contreras, Francisco Javier Fernández, Trini Castellet,
Eva Gual, María Lourdes Ortíz. A més, la reunió d'avui, asisteix Patricia Muñoz manifestant que vol
formar part de la Junta i nosaltres, amb molt de gust, li donem la benvinguda.
PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA:
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR.
S’aprova per unanimitat.
2.- ELECCIÓ DEL NOU PRESIDENT PER DIMISSIÓ DE L'ANTERIOR.
Antonio Malo presenta la seua dimissió com a President de la Junta Directiva.
Per majoria de vots, s’elegeix com a nou President a Francisco Javier Fernández i, per
aquest motiu, es farà la corresponent comunicació a la Caixa Rural per al formalitzar el canvi de les
signatures de les persones autoritzades al compte. A més, per majoria de vots, s'ha acordat la
reducció a T R E S les signatures autoritzades per a utilitzar d'aquest servei en lloc de les quatre que
s'han estat utilitzan fins al dia d'avui.
Les firmes autoritzades seran: Del President Francisco Javier Fernández Ramirez amb DNI
30.522.854-Z, de la Secretària Eva Gual Mondragón amb DNI 53.224.574-K i de la tresorera Ana
Belén Contreras Juarez amb DNI 52.941.120-L .
El compte serà mancomunat i amb dos de les tres firmes autoritzades.
3.- FESTA DE FI DE CURS. AVALUACIÓ DELS ACTES I PROPOSTES DE MILLORA.
L'opinió general de la junta i dels associats es de satisfacció pel bon treball fet i per la bona
organització d'aquesta festa, no obstant Lourdes apunta que la festa de l'aigua, organitzada per
TORRESPORT, no ha estat a l'altura del que s'esperava, ja que no s'ha preparat cap joc d'aigua,
simplement han estat els monitors amb pistoles d'aigua. A aquesta manifestació de Lourdes, Ana
Belén ha contestat que va haver un malentés entre Fernando, responsable de TORRESPORT, i
Santiago, membre de la junta i encarregat de les relacións amb ells.
Lourdes y Ana Belén ens expliquen que el pressupost ha sobrepassat la partida destinada a la
festa de fi de curs. Aquet exces queda anotat en tresoreria i, a mes, s'explicarà en la propera
Assemblea general.
4.- ASSEGURANÇA ESCOLAR: ANALISI DE LES DIVERSES PROPOSTES.
Després d'algunes deliveracions, s’acorda que previament a consultar als socis sobre la
conveniencia de contractar l’assegurança, hem de parlar amb el Director per tal que es tracte
l’assumpte en Consell Escolar . També es pot estudia la possibilitat d’ampliar l’assegurança de
Consellería, encara que no sabem si es podria fer.
5.- PRECS I QÜESTIONS
GESTORIA.- Quedem en demanar un extracte de tots el cobros que ens han fet a la gestoria per
tal d'aclarir be els comptes amb ells, ja que la quota era de 100 euros i en l'últim rebut ens han
cobrat 160 euros.
AJUDES.- Per al proxim any hem de tindre en compte sol·licitar dues ajudes dirigides als pares
que aquest any no hem demanat per desconeixement; la de LA CONSELLERIA DE LA DONA que es
demana a l'Ajuntament i la D'ACTIVITATS ADREÇADES A LA FORMACIÓ DEL PARES que es demana a
Conselleria.
MATERIAL.- Ana Belén parla amb Eva Aparici pel tema del material escolar d'infantil i es queda amb
ella al dia seguent amb l'intenció de comunicar-nos el llistat de tot el que necessitaran per al proper
curs 2009/2010.
En relació al tema del material, la junta decideix demanar pressupost a LLIG i TÀRREGA,
a més de la proposta que ens puga fer Eva Aparici i elegir el més econòmic, s’encarregarà Patricia
d’anar a demanar els pressupostos.

I no havent-hi més temes que tractar, es dona per finalitzada aquesta reunió, a les 20:35
hores del 25 de juny de 2009, amb el vist i plau de la Secretària que així ho certifica.

LA SECRETÀRIA.

EVA GUAL MONDRAGÓN.