You are on page 1of 2

En les instal·lacions del Col·legi Públic “Botànic Calduch” de Vila-real, a les

19:15 hores del dia 16 de setembre del 2009 d'acord amb els estatuts, es convoca reunió
ordinària de la Junta Directiva amb l'assistència de les persones que a continuació es
relaciona:
Francisco Javier Fernández, Júlia Azor, Ana Belén Contreras, Trini Castellet i Patricia
Muñoz,
Amb els següents punts de l'orde del dia:

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR.


Es llig l'acta de la junta celebrada el dia 25 de juny del 2009 i s'aprova per
unanimitat.

2.- REORGANITZACIÓ DE LA JUNTA DESPRÉS DE LES BAIXES


D'ALGUNS MEMBRES. CANVI DE PERSONES AUTORIZADES ALS
COMPTES DE LA CAIXA RURAL.
Al dia de la data i després de les dimissions de Antonio Malo i Santiago
Navarro, el cessament per la no assistència de a mes de tres juntes de Maria Carmen
Andreu i la renuncia al càrrec de secretària de Maria Pilar Ferrer, la composició de la
Junta es la següent:
PRESIDENT : FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ RAMÍREZ
VICEPRESIDENTA : JÚLIA AZOR MILIÁN
SECRETÀRIA : EVA GUAL MONDRAGÓN
TRESORERA : ANA BELÉN CONTRERAS JUARÉZ
VOCALS : MARIA PILAR FERRER RALLO
LOURDES ORTIZ CAÑETE
PATRICIA MUÑOZ MARÍN
TRINI CASTELLÉT FONFRIA
COL·LABORADORA: ELISA MARTÍNEZ FRUCTUOSO
Una vegada presentada la documentació necessària a la Caixa Rural, les
persones autoritzades a l'accés al compte són Francisco Javier Fernández, Eva Gual i
Ana Belén Contreras.

3.- MATERIAL D'INFANTIL


Patricia Muñoz ens informa sobre l'estat en què es troba la comanda que es va
realitzar per part de l'AMPA a l'empresa MAPER per a les aules d'infantil.
A més Patricia ens fa saber que la coordinadora d'infantil s'ha posat en contacte
amb ella per a informar-li que, després de la valoració d'alguns dels productes
encomanats, hi han que no tenen les qualitats que es sol·licitaven o han sigut
insuficients en quantitat.
Per este motiu i després de la valoració en Junta d'allò que ha exposat Patricia de
part de la coordinadora d'infantil, s'ha cregut precís dotar de més marge el dispendi
inicial pressupostat per MAPER del material d'infantil. Així, MAPER podrà
subministrar la qualitat i/o quantitat que siga necessària.
Una vegada completada i servida esta comanda, se sol·licitarà a MAPER la
factura corresponent.

4.- EXTRAESCOLARS
Javier informa que en els pròxims dies l'Empresa TORRESPORT passarà els
tríptics amb les activitats extraescolars.
Es presenten, a més, diversos pressupostos per a impartir classes d'anglés com
extraescolars. Estos pressupostos són de TEC, JOFIEL, TORRESPORT.
Tenint en compte que si no hi haguera una quota mínima de xiquets en els grups
no es podrien impartir estes classes, el pressupost de TEC és el que més s'ajusta tant en
preu com en horari al model de classes d'anglés que s'havia pensat des de la junta, per
aquest motiu es vota de forma unànime que siga TEC qui prepare estes classes.
La circular per a previndre quants poden ser els alumnes que sol·liciten estes
classes d'anglés, eixirà demà.

5.- ASSEGURANÇA ESCOLAR


Javier aporta documentació sobre CONCAS (Asistencia en la clínica Medefis, i
urgències a l'Hospital Jaume I), per a que en la pròxima junta es puga decidir entre la
que s'ha presentat ara i totes les que es van presentar amb anterioritat.

6.- PREGS I QÜESTIONS


No hi ha cap qüestió pendent.

I no havent-hi més temes que tractar, es dona per finalitzada aquesta reunió, a
les 21:00 hores del 16 de setembre de 2009, amb el vist i plau de la Secretària
Accidental que així ho certifica.

LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL.

ANA BELÉN CONTRERAS.