You are on page 1of 1

En les instal.lacions del Col.

legi Públic “Botànic Calduch” de Vila-real, a les 19:00 hores


del dia 30 d'octubre de 2009, d’acord amb els estatuts, es convoca reunió ordinària de la Junta
Directiva amb l’assistència de les persones que a continuació es relaciona:

Ana Belén Contreras, Eva Gual Mondragón, Lourdes Ortiz Cañete y Patricia Marín Muñoz

Amb els següents punts de l’ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.


2.- Organitzacio per comisions de l'actual junta.
3.- Material d'infantil. Pagament de la factura de maper i circular de pagament als pares.
4.- Elaboració del pressupost anual de l'ampa.
5.- Assegurança escolar.
6.- Estudiar altres opcions per a les extraescolars.
7.- Establir l'ordre del dia de la assamblea general.
8.- Pregs i questions

Abans de començar, la Secretaria fa constar que d’acord amb l’article 18 dels Estatuts, la Junta
Directiva quedarà vàlidament constituïda amb convocatòria prèvia i un quòrum de la meitat més un
dels seus membres. La Junta està formada per 10 membres, i en aquest reunió sols hem assistit 4, no
arribant al mínim previst que serien la meitat més un, 6 persones, motiu pel qual no es pot celebrar
aquesta Junta.

Després de deliberar els quatre membres, s’acorda per raons d’urgència tractar els punts de l’ordre
del dia numerats com a 1 i 3.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Es llig l'acta de la junta celebrada el dia 13 d'octubre de 2009 i s'aprova.

3.- MATERIAL D'INFANTIL. PAGAMENT DE LA FACTURA DE MAPER I CIRCULAR


DE PAGAMENT ALS PARES.

Després de parlar amb el president de la junta i tenint clar la quantitat que s'ha d'abonar a
MAPER pel material d'infantil, es procedeix a pagar la factura.

S'acorda passar la circular als pares per que abonen la quantitat restant al primer pagament
de 10 € que es va fer al començament del curs. Els totals son: 25 € els socis (el restant que s'han
d'abonar 15 €) i 32 € els NO socis.

Ja que queden temes important per a tractar abans de l'assamblea General, s'acorda convocar
nova Junta per al proper 02 de novembre de 2009 a les 19:00 hores.

A les 21:00 hores es dona per finalitzada aquesta reunió amb el vist i plau de la Secretaria
que aixi ho certifica.

LA SECRETÀRIA

EVA GUAL MONDRAGÓN