You are on page 1of 3

En les instal·lacions del Col·legi Públic “Botànic Calduch” de Vila-real, a les 19:15 hores

del dia 02 de novembre de 2009 d’acord amb els estatuts, es convoca reunió ordinària de la Junta
Directiva amb l’assistència de les persones que a continuació es relaciona:
Francisco Javier Fernández, Ana Belén Contreras, Eva Gual, Júlia Azor, Maria Pilar Ferrer, Trini
Castellet, María Lourdes Ortiz,
Amb els següents punts de l’ordre del dia:

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR.


Es llig l'acta ja aprovada en la sessió anterior pels quatre membres que acudiren a la junta.

2.- ORGANITZACIÓ PER COMISSIONS DE L'ACTUAL JUNTA.


S'acorda dividir el treball de la junta en les següents comissions:
COMISSIÓ DE L'ESCOLA DE PARES I MARES: Aquesta comissió tractarà de mantindre les
relacions i compromisos necesaris amb els organitzadors de l'Escola de Pares i Mares per a ajudar i
aportar tot el que calga per part de l'AMPA. Les persones encarregades d'aquesta comissió son:
Júlia Azor i Ana Belén Contreras.
COMISSIÓ DE GUARDERIA I EXTRAESCOLARS: Aquesta comissió s'encarrega de mantindre el
contacte amb l'empresa encarregada de les activitats extraescolars i escola marinera (en l'actualitat
l'empresa es TORRESPORT) i demanar qualsevol informació o documentació necessària pel bon
funcionament de l'associació. Les persones encarregades d'aquesta comissió son: Francisco Javier
Fernández, Lourdes Ortiz i Júlia Azor.
COMISSIÓ DE FESTES: Aquesta comissió s'encarrega de preparar totes les festes que haja
d'organitzar l'AMPA cel·lebrades a l'escola. Les persones encarregades d'aquesta comissió son:
Lourdes Ortiz, Trini Castellet, María Jesús Richarte i María Teresa Aracil.
COMISSIÓ DE RELACIONS AMB L'AJUNTAMENT: Aquesta comissió s'encarrega de presentar o
sol·licitar qualsevol tipus de documentació que siga necesària de l'ajuntament. Les persones
encarregades d'aquesta comissió son: Eva Gual i Júlia Azor.
COMISSIÓ DE SUBVENCIONS: Aquesta comissió s'encarregarà de preparar i presentar la
documentació necesària per a sol·licitar les subvencions a les que l'AMPA tinga drets. Les persones
encarregades d'aquesta comissió son: Francisco Javier Fernández i Eva Gual.
Comissió Econòmica: Aquesta comissió s'encarrega de tindre actualitzades les finances de
l'AMPA i gestionar correctament els ingressos i els pagaments. A més es mantindran les relacions
necessàries amb l'assesoria contractada per a continuar amb el bon funcionament de l'associació,
entregant o solicitant la documentació que siga necessària per a la consecució d'eixa finalitat. Les
persones encarregades d'aquesta comissió son: Ana Belén Contreras i Francisco Javier
Fernández.

3.- MATERIAL D'INFANTIL. PAGAMENT DE LA FACTURA DE MAPER I CIRCULAR


DE PAGAMENT ALS PARES.
Aquest punt es va tractar en l'anterior Junta.
4.- ELABORACIÓ DEL PRESUPOST ANUAL DE L'AMPA.

DESPESES
Correllengua 243,65 €
Nadal 2009 300,00 € INGRESSOS
Carnestoltes 250,00 € QUOTES SOCIS 4.680,00 €
Festa per la llengua 190,00 € SUBVENCIÓ CONCEDIDA 1.448,15 €
Sant Jordi 200,00 € DERRAMA DE 10€/SOCI 2.440,00 €
Fi de curs 1.600,00 € INGRESSOS 8.568,15 €
TOTAL FESTES 2.783,65 €
APORTACIÓ A L’ “ESCOLA DE MARES I PARES” REMANENT 1.531,62 €
1.000,00 €
ASSESORIA 2.100,00 € TOTAL INGRESSOS 10.099,77 €
MATERIAL D'OFICINA I ALTRES DESPESES 600,00 €
GUARDERIA PER A ASSEMBLEES I ESCOLA DE TOTAL INGRESSOS 10.099,77 €
PARES I MARES 1.000,00 € TOTAL DESPESES 7.533,65 €
RECUPERACIÓ I MANTENIMENT DE L'ACUARI 50,00 €

TOTAL DESPESES 7.533,65 € SALDO A LA FI DE CURS 2.566,12 €

5.- ASSEGURANÇA ESCOLAR


S'acorda passar la nota als pares informant de l'assegurança col·lectiva. S'inclou el preu
anual de la mateixa (7 €) i que a més, valoren positiva o negativament aquesta assegurança.
D'aquesta forma des de l'AMPA es podrà fer un estudi de les preferencies dels seus associats i
presentar les conclucions en la propera assamblea.

6.- VALORAR ALTRES OPCIONS PER A L'EMPRESA QUE GESTIONA LES


EXTRAESCOLARS.
S'acorda recordar als pares a l'assamblea que a l'abril finalitza el contrat amb TORRESPORT
i si tenen interes o intenció de buscar algun pressupost o proposta d'alguna altra empresa ho poden
fer.

7.- ESTABLIR L'ORDRE DEL DIA DE LA ASSAMBLEA GENERAL


L'ordre del dia de la Assamblea General es el següent:
1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessio anterior.
2. Ratificació per part de l'Assamblea dels nous càrrecs de la junta directiva.
3. Assegurança escolar.
4. Presentació i aprovació de la memòria d'activitats.
5. Presentació i aprovació del pressupost anual de la junta i establiment de la quota de soci per
al pròxim curs.
6. Precs i qüestions.

8.-PRECS I QÜESTIONS
Es comenta la possibilitat de presentar un POWER POINT en l'Assamblea General
acompanyant els punts de l'ordre del dia acordats anteriorment. Aquesta iniciativa agrada i s'acorda
l'elaboració d'aquesta presentació.
I no havent-hi més temes que tractar, es dona per finalitzada aquesta reunió, a les 20:20
hores del 02 de novembre de 2009, amb el vist i plau de la Secretària que així ho certifica.

LA SECRETÀRIA.

EVA GUAL MONDRAGÓN.