You are on page 1of 4

En les instal·lacions del Col·legi Públic “Botànic Calduch” de Vila-real, a les 19:45 hores

del dia 18 de febrer de 2010 d’acord amb els estatuts, es convoca reunió ordinària de la Junta
Directiva amb l’assistència de les persones que a continuació es relaciona:
Francisco Javier Fernández, Ana Belén Contreras, Eva Gual, Júlia Azor, Trini Castellet,
Amb els següents punts de l’ordre del dia:

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR.


Es llig l'acta de la junta celebrada el dia 02 de novembre del 2009 i com cap membre de la
junta vol modificar-la s'aprova per unanimitat.

2.-ELABORACIÓ DE LA NOTA INFORMATIVA AL SOCI.


Després d'adonar-nos que hi han moltíssims socis que no saben molt be quina es la funció de
l'AMPA, es decideix fer una circular on entre d'altres coses reflexa i explica quina es la nostra feina.
Júlia llig l'esborrany d'aquesta nota que en dies anteriors s'ha estat preparant per part dels
membres d'esta junta. Entre tots es confexiona correctament i a la fi s'arriva a un acord per part de
tots. Després de donar per bo el texte que formarà part d'aquesta circular s'acorda passar-ho al Sr.
Director per que ens done el seu vist i plau.
El contingut d'aquesta circular es el seguent:
SOCI, PER UNA VEGADA LLIG-HO!..
L'AMPA és una associació de mares i pares o tutors de l'alumnat d'un centre d'ensenyança.
Qualsevol activitat dirigida des de l'AMPA als alumnes, com per exemple els berenars, ha de ser
considerada com “un detall” cap al nostre fills i mai com una obligació, atés que els fins i activitats d'esta
associació, segons els estatuts són altres (veure articles 4 i 5 en l'annex adjunt).
Són molts els pares i mares que ens pregunten que avantatges té ser soci, les hem afegit a l'annex.
L'òrgan de representació és la Junta Directiva, formada per pares i mares que desinteressadament
invertixen el seu temps a organitzar, gestionar i preocupar-se del bon funcionament de l'associació en benefici
del conjunt dels seus associats (veure article 17 en l'annex adjunt).
L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de l'AMPA integrat per tots els associats. Esta
Assemblea es convoca per part de la Junta directiva en sessió ordinària dos vegades a l'any. Durant estes
sessions s'informa els socis de tot el que es fa, i se sotmeten a aprovació: la gestió de la Junta directiva, els
pressupostos, ingressos, gastos, activitats, etc… (veure article 14 en l'annex adjunt).
A l'Assemblea General del passat 25/11/09 van assistir 13 socis d'un total de 245. Açò suposa que 13
persones van haver de decidir per si mateixes i pels 232 socis absents. Es van tractar assumptes
d'importància per a tots, com la derrama extraordinària de 10 € que es va aprovar després de l'explicació
pertinent sobre l'estat dels comptes, el pressupost i la important reducció en la subvenció concedida per
a este curs. També es va informar que la subvenció de 2007, gestionada per la junta directiva anterior al 05
de juny del 2008, està sent auditada pels organismes oficials competents.
Així mateix, des del passat curs 08-09, l'AMPA col·labora activament amb la direcció del centre en la
realització de l'Escola de Mares i Pares, proposant i cooperant en la gestió de tallers, xarrades, excursions i
servicis auxiliars necessaris perquè estos puguen dur-se a terme. Este projecte, promogut per la direcció del
centre i que compta amb sis edicions, és únic, ja que no hi ha cap d'esta qualitat i característiques en altres
centres. Amb això, vos convidem a participar i en disfrutar, ja que és un regal.
Necessitem la col·laboració de tots vosaltres. Si algú té coneixements sobre administració i ganes
d'ajudar, ara mateix ja serà ben rebut.
També vos informem que al juny, segons els estatuts, procedix renovar bona part dels càrrecs de l'actual
junta directiva, així que vos animem a formar part d'una nova junta.
Per últims, des de la junta agraïm la presència als socis que van assistir a l'assemblea general i al grup
de mares i pares que habitualment col·laboren amb nosaltres.

LA JUNTA. 3 Març 2010

ANNEX
Avantatges de pertànyer a l'Asociaciò de Mares i Pares d'Alumnes:
1. Participar en la gestió del centre , a través dels socis representants en el consell escolar.
2. Dret a participar en el conjunt d'activitats que propicien la cohesió social de la comunitat escolar.
3. Poder disfrutar de les activitats de caràcter lúdic que organitze l'associació.
4. Dret a beneficiar-se dels servicis de guarderia que gestiona l'AMPA.
5. Disposar d'activitats extraescolars per a complementar el desenrotllament dels nostres fills.
6. En l'àrea d'educació infantil, beneficiar-se del descompte per volum en la compra del material escolar.
7. Obtindre descomptes en comerços de la localitat. (Tingueu en compte que només fent ús d'este
avantatge ja ix a compte ser soci, amortitzant de sobra la quota que s'abona anualment)

Article 4. Fins

Constituïxen els fins d'esta AMPA:


a. Assistir i representar als pares i mares o tutors, en tot allò que concernix a l'educació dels seus fills o pupils
b. Col·laborar i participar en les activitats educatives dels centres.
c. Promoure i facilitar la participació dels pares i mares o tutors dels alumnes en la gestió del centre.
d. Representar als pares i mares o tutors d'alumnes en l'exercici del seu dret a intervindre en el control i gestió del
centre.
e. Facilitar la representació i la participació dels pares i mares o tutors d'alumnes en el Consell Escolar de Centre i
representar en altres òrgans col·legiats i de participació, tant en el centre educatiu com a nivell local o qualsevol altre nivell o
instància d'àmbit territorial més ampli, inclús per mitjà de la presentació de candidatures.
f. Vetlar pel respecte als drets dels alumnes.
g. Promoure, organitzar i gestionar, si és el cas, la realització d'activitats extraescolars i complementàries, culturals,
esportives i recreatives.
h. Promoure i gestionar, si és el cas, el menjador escolar del centre.
i. Proposar la plena realització del principi de gratuïtat de l'ensenyança en l'àmbit del centre, incloent llibres,
materials, transport i activitats extraescolars i complementàries com poden ser el menjador escolar
j. Realitzar activitats extraescolars abans i després de l'horari lectiu i que intenten conciliar la vida laboral i familiar.
k. Vetlar per l'efectiva igualtat de drets de tots els alumnes i alumnes, sense discriminació per raons socials,
econòmiques, ideològiques, religioses, de raça, de sexe, de discapacitat física o mental.
l. Promoure centres escolars oberts, aprofitant les seues infraestructures fora de l'horari lectiu i en dies festius per a
gaudi i en benefici de tota la societat.
m. Representar els interessos generals dels pares i mares o tutors davant de les instàncies educatives i altres
organismes.
n. Requerir dels poders públics el compliment de les lleis, reglaments i plans d'actuació relatius a l'educació,
demanant l'atenció i ajuda que esta es mereix.
o. Crear publicacions pròpies així com col·laborar amb altres afins.
p. Col·laborar en l'elaboració, desenrotllament o modificació del Projecte Educatiu de Centre, així com en el Pla
General Anual si se sol·licita per part de la Direcció del centre.
q. Aconseguir que el centre educatiu siga una escola sana, solidària, democràtica i que respecte els costums
socioculturals de l'entorn, la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
r. Qualsevol altre que s'acorde per esta associació dins de la legalitat vigent.

Articule 5. Activitats

Per al compliment dels fins enumerats en l'article anterior, es realitzaran les activitats següents:
a. Presentar al Consell Escolar de Centre proposades per a facilitar i fomentar la participació coordinada de tota
l'activitat educativa en la vida del centre.
b. Elaborar propostes per al Projecte Educatiu de Centre, la Programació General Anual i la Memòria de fi de curs.
c. Proposar criteris per a l'elaboració del Projecte de Pressupost de Centre.
d. Elaborar informes per al Consell Escolar a iniciativa pròpia o a petició d'este.
e. Elaborar propostes de modificació del Reglament de Règim Intern de Centre i vetlar en el seu compliment.
f. Presentar candidats a les eleccions de Consells Escolars de Centre.
g. Realitzar campanyes electorals per als Consells Escolars de Centre.
h. Realitzar reunions i actes periòdics perquè els pares i mares o tutors estiguen perfectament assabentats de la
marxa del centre i de tot el que concernix a l'educació dels seus fills o pupils.
i. Realitzar conferències o cursets per a analitzar o enfocar l'educació dels seus fills o pupils.
j. Desenrotllar cursos i programes per a proporcionar als pares i mares o tutors coneixements i orientacions
relacionades amb la seua funció participativa.
k. Realitzar activitats psicopedagògiques de cara a les possibles dificultats en els estudis dels alumnes.
l. Realitzar activitats ludicodidàctiques, destinades a l'aprenentatge i al foment de la convivència.
m. Contractar els monitors per a les activitats extraescolars d'acord amb la legislació vigent.
n. Participar en els procediments d'avaluació de les distintes activitats i col·laborar en les avaluacions externes del
seu funcionament.
o. Formular propostes per a la realització d'activitats complementàries que, en cas de ser acceptades en el Consell
Escolar del centre, hauran de figurar en la Programació General Anual.
p. Rebre informació sobre els llibres de text i els materials didàctics adoptats pel centre i, si és el cas i sense intenció
de lucre, negociar amb editorials, llibreries o comerços, preus més avantatjosos per als seus associats com a consumidors
finals.
q. Qualsevol altra que s'acorde per esta associació dins de la legalitat vigent i que contribuïsca a complir els fins
enumerats en l'article anterior.

Article 14. Competències i validesa dels acords

L'Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l'assistència d'un mínim d'un terç
dels associats presents; i en segona convocatòria amb tres assistents com a mínim (president o vicepresident,
secretari i un soci).
La segona convocatòria s'haurà de celebrar mitja hora després que la primera i en el mateix lloc.
En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en l'orde del dia.
Els acords una vegada tractats, debatuts i posats a votació quedaren definitivament conclosos i no podran ser
tractats novament fins una nova Assemblea General.
Són competència de l'assemblea general:
a. Aprovar, si és el cas, la gestió de la Junta directiva del curs anterior.
b. Examinar i aprovar els pressupostos d'ingressos i gastos.
Examinar i aprovar la memòria anual d'activitats.
Examinar i aprovar la liquidació d'ingressos i gastos d'un exercici anterior.
Examinar i aprovar l'estat patrimonial de l'associació.
c. Establir les línies generals d'actuació que permeten a l'AMPA complir els seus fins.
d. Disposar totes les mesures encaminades a garantir el funcionament democràtic de l'AMPA.
e. Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries propostes per la Junta Directiva.
f. Triar i destituir els membres de la Junta Directiva.
g. Adoptar els acords referents a:
• Expulsió dels socis, a proposta de la Junta directiva.
• Constitució de federacions o d'integració en elles.
• Sol·licitud de la declaració d'utilitat pública.
• Dissolució de l'associació.
• Modificació dels estatuts.
• Disposició i alienació de béns.
• Moció de censura
Els acords es prendran per majoria simple, mitat més u, dels associats presents
No obstant això, requeriran majoria qualificada de dos terços dels associats presents en l'Assemblea, els
acords relatius per a la dissolució de l'AMPA, modificació dels estatuts, disposició o alienació de béns, moció
de censura, i remuneració dels membres de la Junta directiva i prestem bancaris, sempre que s'haja convocat
específicament amb tal objecte l'assemblea corresponent.

Article 17. Competències de la Junta Directiva

La Junta Directiva posseïx les facultats següents:


a. Ostentar i exercitar la representació de l'associació i portar a terme la direcció i l'administració de la manera més
àmplia que reconega la llei i complir les decisions preses per l'Assemblea General, i d'acord amb les normes, les instruccions
i les directrius generals que l'assemblea general establisca.
b. Prendre els acords necessaris per a la compareixença davant dels organismes públics, per a l'exercici de qualsevol
classe d'accions legals i per a interposar els recursos pertinents.
c. Resoldre l'admissió de nous associats, portant la relació actualitzada de tots els associats.
d. Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les quotes que els membres de l'Associació hagen de satisfer.
e. Convocar i establir l'orde del dia de l'Assemblea General i controlar que els acords que allí s'adopten, es
complisquen.
f. Comunicar al Registre d'associacions, la modificació dels estatuts acordada per l'Assemblea General en el termini
d'un mes.
g. Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprove, i confeccionar
els pressupostos de l'exercici següent.
h. Portar una comptabilitat d'acord amb les normes específiques que permeta obtindre la imatge fidel del patrimoni,
del resultat i de la situació financera de l'entitat.
i. Efectuar l'inventari dels béns de l'AMPA.
j. Elaborar la memòria anual d'activitats i sotmetre-la a l'aprovació de l'Assemblea General.
k. Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst pels presents estatuts i donar compte d'això en la primera
Assemblea General subsegüent.
l. Triar, cessar o/i substituir el membre designat per l'AMPA en el Consell Escolar del Centre.
m. Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda d'una manera especifica en estos estatuts a l'Assemblea General i
que legalment se li reconega a l'AMPA.

3.- INFORMACIÓ SOBRE EL CONSELL ESCOLAR I EL CONSELL MUNICIPAL.


Javier, membre a mes del Consell Escolar, ens explica el contingut de l'última reunió
realitzada el dia 14 de Febrer de 2010.
Els punts tractats van ser:
Que el nombre de suspesos d’anglés en aquest curs ha incrementat considerablement. A més
s’informa que hi ha un alumne de la UJI fent pràctiques amb l’actual mestre d’anglés.
Que s’ha creat un Aula de Convivència per a resoldre conflictes referent a les conductes que
puguen tindre els alumnes del centre.
Manos Unidas s’ha posat en contacte amb el director del centre per que es realitze en
l’escola el berenar solidari. Des del consell escolar pensen que no es viable i es desideix informar
l’AMPA per a vore el que pensen.
Que el nou regidor d’Educació es Don Héctor Folgado.
Que l’educació vial que venia fent per part de l’Anjuntament als alumnes dels centres
d’ensenyança, ha quedat suspes a partir del u de Febrer.

4.- PRECS I QÜESTIONS.


Javier ens informa que s'han encarregat a la impremta "Digital Amat" un segell i fulls de
diferents grandàries amb el nou logotip de l'AMPA ja que els que per a presentar qualsevol tipus de
documentació als diferents Ents Públics, calia tindre els fulls amb el logotip actualitzat i no amb
l'anterior com haviem estat aprofitant.
Eva recorda que en la junta del 13 d'octubre de 2009 es va tractar el tema de l'uniforme
escolar. Algunes mares han tornat a preguntar si el projecte segueis endavant i ho ha exposat a la
junta. Ana comenta que es va comentar el tema en Manolo (Director) i que es va oferir per a passar
la circular als pares. S'acorda recordar-li a Manolo aquest tema.
Eva pregunta com esta el tema de l'assegurança escolar i es comenta que es Lourdes, no
asistent a aquesta junta la que porta el tema però que hi ha molta gent que va replenar l'enquesta que
estava interessada en aquest punt i no han confirmat la seua intenció d'afiliar-se a l'asegurança en els
dies que es va obrir el termini per a fer-ho.

I no havent-hi més temes que tractar, es dona per finalitzada aquesta reunió, a les 22:30
hores del 18 de Febrer de 2010, amb el vist i plau de la Secretària que així ho certifica.

LA SECRETÀRIA.

EVA GUAL MONDRAGÓN.