You are on page 1of 2

En les instal·lacions del Col·legi Públic “Botànic Calduch” de Vila-real, a les 15:15 hores

del dia 09 de març de 2010 d’acord amb els estatuts, es convoca reunió ordinària de la Junta
Directiva amb l’assistència de les persones que a continuació es relaciona:
Júlia Azor, Ana Belén Contreras, Eva Gual, Lourdes Ortiz, Maria Jesús Richarte i María Teresa
Aracil
Amb els següents punts de l’ordre del dia:

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR.


Es llig i s'aprova per unanimitat l'acta de la junta celebrada el dia 18 de Febrer del 2010.
2.-CONTRACTE AMB TORRESPORT.
Júlia comenta que cap la possibilitat que el contracte amb Torresport no es va signar el curs
passat i que per aquest motiu, es va prorrogar per al present curs. Abans del primer d'abril hem
d'avisar aquesta empresa si continuem amb ells o no ja que si no ens manifestem en contra, per
defecte es prorroga per al curs 10/11. Per part de la Junta es comenta la possibilitat de passar una
enquesta a les persones usuàries d'aquest servei per a qualificar el grau de satisfacció de l'associat.
Es comenta també que hi ha alumnes del centre, NO socis de l'AMPA, que fan us del servei
de guarderia i, ja que no cap la possibilitat d'utilitzar-lo sense ser soci, es desideix passar una nota
informativa als pares dels alumnes per a convidar-los a ser membres de l'AMPA o que deixen
d'utilitzar aquest servei.
3.- ESTABLIR LA DATA I L'ORDRE DEL DIA DE LA PROXIMA ASSEMBLEA
GENERAL
La data que es proposa per a l'Assemblea General de socis es el 30 de març a les 17:15 en
primera convocatòria i a les 17:45 en segona convocatòria.
L'orde del dia serà el seguent:
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2. APROVACIÓ DE LA SITUACIÓ PATRIMONIAL DE L'ANY 2009
3. PROJECTE D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.
4. RELLEU DE L'ACTUAL JUNTA DIRECTIVA
5. UNIFORMITAT ESCOLAR.
6. PREGS I QÜESTIONS.
També creem pertinent que per al punt 2 siga la persona encarregada dels conters de
l'associació qui explique als associats la situació patrimonial de l'AMPA. Per aquest motiu Júlia es
possarà en contacte amb Basiero per a citar-lo el dia i l'hora establida per la Junta per a l'Assemblea
General.
4.- SOLUCIONAR ELS IMPAGAMENTS PELS SOCIS DE LA DERRAMA
EXCEPCIONAL DE 10€.
En aquest punt es desideix passar una nota recordatòria a tots el socis solicitant el pagament
de la derrama extraordinària de 10€. En aquesta nota també es farà referencia al l'article 8 i 9 dels
Estatuts (Article 8: Deures dels associats i article 9: Causes de baixa) per tal d'avisar de les
consecuencies de no abonar aquesta quantitat.
5.- FESTA PER LA LLEGUA
Júlia explica que aquest any la festa per la llengua es realitza a la nostra població el dia 28
de març i que per aquest motiu hem d'estar a l'altura. A més, l'escola Botànic Calduch cel·lebra el 25
aniversari i per aquest motiu es farà una expocició al saló de la Caixa Rural.
També comenta que es passaràn als alumnes uns programes dels actes que es realitzaràn
aquest cap de setmana.
Es desideix per la Junta fer una paradeta per a aquesta festa i regalar plantons als xiquets que
realitzen algun tipus de dibuix relacionat amb la natura. Aquest any s'acorda reservar uns 500
plantons i a mes es comprarà una senyera i un rotul amb el logo de l'AMPA per a vestir les taules i
la paraeta.
6.- ESCOLA DE PARES I MARES
Júlia comenta totes les activitats que queden per fer fins a la fi de curs i també la
imposibilitat de realitzar el viatge al Museu de les Ciencies per falta de caps de setmana. També ens
informa que la data de la cloenda serà el 09 de juny de 2010.
7.- PRECS I QÜESTIONS
Ana comenta que Javier varallava la possibilitat de preparar algún viatje de fi de curs i
esposar-ho als pares per a saber la seua opinió.
Eva pregunta l'estat de l'assegurança escolar, ja que s'ha quedat tot aturat i no hi ha cap
resultat de la proposta que es va fer l'Assamblea General anterior.
Eva també explica que hi han hagut algunes mares que han manifestat la seua preferència
per la uniformitat escolar i es queda en possar un punt mes a l'orde del dia per a escoltar les
opinions dels socis.

I no havent-hi més temes que tractar, es dona per finalitzada aquesta reunió, a les 16:55
hores del 09de març de 2010, amb el vist i plau de la Secretària que així ho certifica.

LA SECRETÀRIA.

EVA GUAL MONDRAGÓN.