You are on page 1of 4

ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DEL

COL·LEGI PÚBLIC BOTÀNIC CALDUCH.-

Lloc: Dependències del Col·legi Públic Botànic Calduch de Vila-real.


Data de la reunió: Dimarts, 30 de març de 2010
Hora: 17:45 hores. Hora d’inici: 17:45 hores.
Assistents: S’adjunta a la present acta una relació amb el nom, cognoms i DNI de les
persones assistents.
A l’hora i en el lloc que a sobre s’indiquen, es reuneix l’Assemblea General de l’Associació
de Mares i Pares del Col·legi Públic Botànic Calduch de Vila-real, en virtut de l’acord adoptat per
la Junta Directiva en data 09 de març de 2010, per tractar els punts que es contenen en el
següent

ORDRE DEL DIA:

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Per part de la secretària de l’associació es procedeix a la lectura de l’esborrany de l’acta


de l’assemblea general de socis celebrada el passat 25 de novembre de 2009. A la fi d’aquesta
lectura es procedeix a l'aprovació de l'acta per majoria, ja que no hi ha cap vot en contra ni cap
abstenció.

2.- APROVACIÓ DE LA SITUACIÓ PATRIMONIAL DE L'ANY 2009

A aquesta assemblea general acudeix el gestor que porta els comptes de l'Associació per
a aclarir-nos aquest tema.

El gestor ens informa de la situació patrimonial de l'AMPA presentant-nos el següent


anàlisi de moviments:
Desprès d’explicar-nos, per part del gestor, aquest informe presentat s’acaba concloent
que, per a poder sustentar l'AMPA, o augmenten les subvencions o augmenten les quotes dels
associats.

S’aprova doncs la situació patrimonial de l'AMPA majoria, sense cap vot en contra ni cap
abstenció.

3.- PROJECTE D’ACTIVITATS EXTRAESCOLAR.

Júlia informa que l'AMPA s'ha reunit recentment amb l'empresa TORRESPORT per a
unificar la forma de treball de aquesta empresa amb l'escola i l'AMPA i també per a fer-li aplegar
als responsables de TORRESPORT suggeriments d’alguns pares en quant a la millora del
funcionament de les activitats ofertades per ells.

S'informa també als socis de l'AMPA que aquesta reunió ha estat molt beneficiosa i
positiva i, donat que ningun soci ens ha fet aplegar cap queixa formal de mal funcionament
d'aquesta empresa i que a més cap soci ens ha presentat ningun projecte nou per a poder
estudiar-lo, l'AMPA ha dipositat un any mes, si els socis estan d'acort, el seu suport a
TORRESPORT.

Després d'agunes exposicions personals patides per els socis amb l’empresa
d'extraescolars, es procedeix a la votació per a la continuïtat o no de TORRESPORT, sent
aquesta aprovada per majoria, sense cap vot en contra ni cap abstenció.

4.- RELLEU DE L'ACTUAL JUNTA DIRECTIVA

Júlia explica als socis presents, que hi ha membres de la junta que, per estatuts, han de
deixar el càrrec que ostenten en la junta, ja que sols ens permet estar dos anys. Encara que les
persones que presenten la seua dimissió podrien ser reelegides per l'Assamblea si aquestes es
presentaren de nou, aquestos volen donar pas a altres pares per a que pugen gaudir de
l’experiència de formar part en l'educació dels seus fills, ja que es molt gratificant.

S'explica també que, abans que acabe el curs 09/10 es convocarà una Assemblea
General Extraordinària per a que els membres de la junta presenten la seua dimissió als socis i
per a que els nous socis presenten i voten la nova candidatura.

Des de l'AMPA es fa saber a tots que, la responsabilitat de pertànyer a la Junta Directiva


es gran, però que la compensació val la pena, a més de que hi ha de haver relleus i tots hem de
col·laborar en aquest projecte.

5.- UNIFORMITAT ESCOLAR.

Júlia comenta que hi ha hagut mares interessades en el tema de l'uniforme escolar i que
per aquest motiu s’ha decidit incloureu en l'ordre del dia per ha comentar-ho.

El primer pas seria, en cas que es dura a terme la proposta, crear una comissió de treball
que es dedicarà a buscar models d'uniforme i pressuposts. Després es faria una reunió amb els
socis per a ensenyar les mostres i els preus d'aquestos models d'uniforme. En tercer lloc es
convocaria un referèndum per a tota l'escola per a la votació de SI ó NO a l'uniforme i a la fi es
valoraria la necessitat o no de pujar la proposta al consell escolar departint de la votació de tota
l'escola.

Informem a mes que no seria en cap cas obligat dur l'uniforme si s'aprovara, ja que
l'escola es pública.
També ens pregunten si el xandall que hi ha en l'actualitat es podria millorar ja que els
resultats obtinguts d'aquestes prendes no son els esperats i la qualitat de la tela no es
l'adecuada.

Després de llarc temps exposant els pros i contres, dels avantatges i els inconvenients de
l'uniforme, i deliberant sobre el tema de millorar o no el xandall es decideix acotar el temps fent la
corresponen votació dels socis al respecte, de la qual el resultat va ser el següent:

Vots a favor de l'uniforme: 22


Vots en contra de l'uniforme: 21
Abstencions: 07

Per tal cas es decideix crear una comissió de treball gestionada des de l'AMPA amb les
següents persones voluntàries:

• Yolanda Gil Carda


• Laura
• María Pilar
• Blanca
• Esther
• Dulce

Aquestes persones tenen l'eina encomanada de:

Buscar solució al xandall, en quant a millora de la composició del material d'aquesta


prenda i també del preu. S'informa a tots els socis que aquesta prenda no ha de passar per la
votació del consell escolar perquè ja esta en funcionament des de fa algun temps i tan sols va a
millorar-se, no a implantar-la.

També es presten les pròpies sòcies que componen la comissió de treball a buscar
models d'uniforme i presentar-los a la junta directiva de l'AMPA per a valorar si cal o no seguir
endavant amb aquest tema.

6.- PRECS I QÜESTIONS

Donat el temps invertit en el punt 2 i 5 d'aquesta assemblea, els socis decideixen tractar el
punt de pregs i qüestions en la propera Assemblea General Ordinària

Per part de la Junta se recorda als socis que si tenien qualsevol proposta que volgueren
tractar en aquest punt i per aquesta falta de temps no ha segut possible, ens la poden comunicar
en el moment que vulguen sense que tinguem-se’n que esperar a la propera Assemblea.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, quan són les 20 hores i 35 minuts, es dóna per
acabada la sessió. La qual cosa certifica:

Vp, Certifique,
El president La secretària