You are on page 1of 3

En les instal·lacions del Col·legi Públic “Botànic Calduch” de Vila-real, a les 19:15 hores

del dia 27 de maig de 2010 d’acord amb els estatuts, es convoca reunió ordinària de la Junta
Directiva amb l’assistència de les persones que a continuació es relaciona:
Francisco Javier Fernandez, Júlia Azor, Ana Belén Contreras, Eva Gual, Lourdes Ortiz, Trini
Castellet.
Amb els següents punts de l’ordre del dia:

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR.


Es llig i s'aprova per unanimitat l'acta de la junta celebrada el dia 09 de març de 2010.
2.-UNIFORMITAT ESCOLAR.
Desprès de la reunió realitzada amb els pares el dia 20 de maig per a informar de les prendes
i el preu dels uniformes, la Junta Directiva convoca a la Comissió de treball per a comentar la
reunió amb els pares i els punts de l’uniforme escolar.
Yolanda ens comenta que ha estat parlant amb el Sr. Director comentant-li el seu desig de no
pujar a votació del Consell Escolar la implantació o no de l’uniforme ja que no voldrien que fora
obligatori al que Manolo li a contestat que pensa que hi ha hagut poca participació en les votacions
per part dels pares. Javier des de l’AMPA li comenta que sols un 50,20% de pares han votat, i que
d’aquest 50,20% un 54,78% estava d’acort.
Valorat aquest resultat sols tenim dos opcions:
1. Fer que siga el consell escolar es que desidisca si implantar-lo o no
2. Fer una recomanació per par de l’AMPA d'utilitzar aquesta roba com a roba escolar. En
aquesta opció es necesari que alguna persona de la comisió de l’uniforme entre a formar part
activa de la Junta per que puga gestionar el tema de l’uniforme internament en l’asociació.
Exposades les dos opcions, procedim a les votacions:
• Votació per a la millora del xandall:
SI: 5 vots NO: 0 vots
• Votació per a pujar al Consell Escolar la implantació de l’uniforme:
SI: 2 vots NO: 2 vots AB: 1 vot
En l’empat a vots el vot del president es vot de qualitat, per aquest motiu el resultat a la
votació es NO.
• Votació per que des de l’AMPA es gestione com a roba escolar:
SI: 4 vots NO: 0 vots AB: 1 vot
Aquesta votació va condicionada per que es durà a terme sempre que alguna persona de la
comissió de treball de l’uniforme forme part de la Junta i a mes que si en algun moment vol
abandonar-la, abans a de trobar un relleu per al seu lloc que seguisca gestionant aquest tema.
Aquesta persona serà l’encarregada, des de l’AMPA, de proporcionar als pares talles d’aquestes
prendes, prendes de temporada (estiu/hivern), etc...
Per part de les persones que estan encarregades d’aquesta comissió, no hi ha cap voluntaria
per a formar part de la Junta, aixi es que es deixa aquest punt fins que prenguen la decisió de si
volen o no seguir endavant.
3.- FESTA DE FI DE CURS.
La festa de fi de curs es realitzara el dia divendres 18 de juny. L'horari de les activitats es el
seguent:
Queridos socios, ya sabéis que se acerca el fin del curso 09/10 y por este motivo queremos
informaros de cómo estamos organizando nuestra fiesta.
Este acontecimiento se celebrará el viernes 18 de junio y a continuación os
presentamos nuestro programa:
16:50- Apertura de las puertas para exhibición de actividades deportivas.
17:00- Exhibición de actividades deportivas realizadas a lo largo del año (judo, esgrima y
baile).
17:45- Descanso para montaje de fiesta de actividades.
17:45- Reparto de polos.
18:00- Fiesta de actividades en el patio de primaria (talleres, hinchables, jockey, etc.)
18:00- Actividades de Agua en el patio de los mayores.
20:00- Cierre de puertas para preparar la cena.
20:05- Montaje de mesas. El AMPA y los padres voluntarios solo montarán las mesas, las
sillas os las pondréis vosotros conforme lleguéis y las quitaréis cuando os vayáis.
21:00- Apertura de puertas para la cena nocturna.
22:15- Espectáculo infantil.
23:00- Sorteo. El número para el sorteo es el que cada uno tiene como socio del AMPA.
Participan los socios presentes.
23:30- Discomóvil.
__:__- Hora de cierre.
IMPORTANTE: Rogad por favor que no llueva.
ATENCIÓN: Este año seguimos con la pulsera. Para acceder al recinto donde celebramos
todas las actividades, será necesario tener las correspondientes pulseras con su número de
socio. SIN PULSERA NO HAY FIESTA.
Para recogerlas tendréis que acudir al cuarto del AMPA los días:
Lunes 14 de 09:00 a 10:00 y de 18:30 a 19:30
Martes 15 de 09:00 a 10:00 y de 18:30 a 19:30
El día de la fiesta NO entregaremos ninguna pulsera.
ADVERTIMOS que no vamos a entregar pulseras a quien no este al corriente de sus pagos
con la asociación (ver estatutos). En el momento que se actualicen éstos, se recuperan los
derechos como socio y en ese momento tendrán su pulsera.
OS ESPERAMOS A TODOS.

La partida de diners que inicialment es va destinar per a la festa de fi de curs en el presupost


anual va ser de 1.600 €. Aquesta quantitat es va assignar valorant els diners que hi havia en els
conters de l’Assosiació i repartint-los a totes les partides de despeses que podrien haver-hi en les
festes. Una volta acabat el curs hem desidit ampliar aquesta partida ja que hi han hagut festes que
s’han anulat per plutja (Nadal 300 €) o per falta de temps (Sant Jordi 200€).
A mes, valorant l’aportació per part dels socis de la derrama extraordinària, la Junta, en
votació majoritària, dota per a la festa de fi de curs la quantitat extra de 500 €. A la fi la despesa
màxima per a la festa de fi de curs es de 2.600 €.
4.- ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA.
L’orde del dia establert per par de la Junta Directiva per a l'Assemblea General
Extraordinària es el seguent:
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Relleu de l’actual Junta Directiva.
3. Presentació de les noves candiatures.
4. Votació de la nova Junta Directiva.
5. Precs i qüestions.
El dia que es cel·lebra aquesta Assemblea General Extraordinària es el 16 de juny a les 17:15
en primera convocatòria i les 17:45 en segon convocatòria.
5.- PRECS I QÜESTIONS
Es desideix passar les següents circulars als socis:
1. El dia, l’hora i l’ordre del dia de l’Assemblea General Extraordinària.
2. Informació de pagament de quota de soci per a l’any que ve i dies per a sellejar carnets.
3. Planing de la festa de fi de curs.

I no havent-hi més temes que tractar, es dona per finalitzada aquesta reunió, a les 21:15
hores del 27 de maig de 2010, amb el vist i plau de la Secretària que així ho certifica.

LA SECRETÀRIA.

EVA GUAL MONDRAGÓN.