You are on page 1of 2

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES

D’ALUMNES DEL COL·LEGI PÚBLIC BOTÀNIC CALDUCH.-

Lloc: Dependències del Col·legi Públic Botànic Calduch de Vila-real.


Data de la reunió: Dimecres 16 de juny de 2010.
Hora: Les 17:45. Hora d’inici: 19:00 hores per el mudial.
Assistents: S’adjunta a la present acta una relació amb el nom, cognoms i DNI de les
persones assistents.
A l’hora i en el lloc que a sobre s’indiquen, es reuneix l’Assemblea General Extraoridinària
de l’Associació de Mares i Pares del Col·legi Públic Botànic Calduch de Vila-real, en virtut de
l’acord adoptat per la Junta Directiva en data 27 de maig de 2010, per tractar els punts que es
contenen en el següent

ORDRE DEL DIA:

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Per part de la secretària de l’associació es procedeix a la lectura de l’esborrany de l’acta


de l’assemblea general de socis celebrada el passat 30 de març 2010. A la fi d’aquesta lectura es
procedeix a l'aprovació de l'acta per majoria, ja que no hi ha cap vot en contra ni cap abstenció.

2.- RELLEU DE L'ACTUAL JUNTA DIRECTIVA.

Eva Gual, actual secretària i Ana Belén Contreras, tresorera, presenten i lligen la seua
dimissió als socis presents.

Trini Castellet, Júlia Azor i Lourdes Ortiz, presenten i expliquen als socis la seua dimissió.

3.- PRESENTACIÓ DE NOVES CANDIDATURES.

Desde la Junta s'explica als socis que en cap moment s'ha rebut per part de cap persona
la notícia de la voluntat de formar una nova Junta o incorporar-se a l'actual per a fer el relleu
bianual estatutari. Per aquest motiu l'actual Junta esventa als socis de l'intenció de donar fi a
l'Associació si es que no hi ha cap persona interesada en continuar.

Francisco Javier Fernandez explia als socis que com a mínim han de ser tres les
persones adscrites a l'AMPA per a poder continuar endavant. Ell te intenció de seguir al front de
l'Associació com a president per que no vol que s'acabe amb l'Associació.

Javier sols ostenta el càrrec de president un any i al no haver cap interés de la continuïtat
per part des socis es presta a quedar-se un altre any ja que li ho permet l'estatut.

Al no haver candidatures presentades per a votar-les Francisco Javier Fernández es


queda com a president de l'AMPA.

Una volta feta aquesta aclaració, es presenten voluntaris en aquest moment:

Ana María Soriano, Elena Castro García.

Al no haver mes voluntaris, amb aquestes socies es pot donar per constituïda la nova
Junta Directiva.
4.- VOTACIÓ DE LA NOVA JUNTA DIRECTIVA.

La candidatura presentada es la següent:

Francisco Javier Fernandez

Ana Maria Soriano

Elena Castro García

A la fi de la presentació d’aquesta candidatura es procedeix a la votació. S'aprova per


majoria, ja que no hi ha cap vot en contra ni cap abstenció.

5.- PRECS I QÜESTIONS.

Júlia comenta que hi ha hagut socis preocupat pel tema de les votacions, es a dir, quantes
persones del nucli familiar poden votar si sol hi ha un soci. Júlia explica que soci es pot definir
com a família sòcia, pare i mare o tutors legals. A les hores sempre hi hauran dos vots per família
sòcia, excepte en el casos de famílies monoparentals. En el cas de parelles
separades/divorciades, si no hi ha problema entre els progenitors, es pot continuar utilitzant el
mateix carnet per als dos com sempre, però quan els pares així ho decidisquen, per a evitar
desaveniencies, tenen l'opció de fer-se socis per separat amb dos números de socis diferents per
al mateix fill, pagant la corresponent quota.

Javier comenta als socis que el Consell Escolar ha tancat el tema de l'uniforme escolar
voluntàriament. Per a explicar el que ha passat, Javier comenta el contingut i les votacions de la
reunió que la Junta Directiva tingué amb la comissió de treball de l'uniforme escolar el dia 27 de
maig. Després d’haver votat i acabat aquesta Junta el Sr. Director en va fer saber que
voluntàriament havia inclòs en l’ordre del dia de la reunió del Consell Escolar el punt de l'uniforme
escolar. Una volta celebrada aquesta reunió sens va informar que el Consell Escolar havia votat
que NO a la proposta. D'aquesta manera i una vegada informats es conclou el tema de l'uniforme
amb el NO del Consell Escolar.

Per últim, des de la junta s'explica a tots el socis i a la nova junta les bones relacions que
han hagut des d’un primer moment amb la direcció del centre. La junta recomana als nous socis
encarregats de l’associació, una gestió conjunta amb l'escola versant els problemes i decisions
importants que es pugen prendre en Junta Directiva o Assemblees de socis, que involucren a
l'escola. Per experiència s'informa a tots, que AMPA i Direcció poden formar un bon equip.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, quan són les 20 hores i 45 minuts, es dóna per
acabada la sessió. La qual cosa certifica:

Vp, Certifique,

El president La secretària