You are on page 1of 2

En les instal·lacions del Col·legi Públic “Botànic Calduch” de Vila-

real, a les 19:15 hores del dia 22 de juny de 2010 d’acord amb els
estatuts, es convoca reunió ordinària de la Junta Directiva amb
l’assistència de les persones que a continuació es relaciona:
Francisco Javier Fernandez, Júlia Azor, Ana Belén Contreras, Eva Gual, Lourdes Ortiz, Trini
Castellet.
A mes acudeixen a la reunió de la Junta, Elena Castro i Ana María Soriano, mares que van
eixir voluntaries en l’Assemblea General Extraordinària per a fer el nomenament de la nova junta.
També assisteixen voluntàriament Francisco Javier Rodríguez i Francisco Estacio per a
integrar-se des d’aquesta reunió a la nova junta.
Ordre del dia:
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR.
Es llig i s'aprova per unanimitat l'acta de la junta celebrada el dia 27 de maig de 2010.
2.- NOMENAMENT DE LA NOVA JUNTA DIRECTIVA.
Després de presentades les corresponents dimissions, tant verbals com per escrit, l'anterior
junta queda dissolta sense cap membre renovat excepte en el cas de Francisco Javier Fernández que
continua un any mes com a President de la nova Junta.
En aquest moment, Eva Gual i Lourdes Ortiz fan saber la seua intenció de continuar com a
vocals en la junta entrant.
De tal forma la nova composició de la Junta es la següent:
PRESIDENT: FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ RAMÍREZ
VICEPRESIDENT: FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ CORTÉS
SECRETÀRIA: ELENA CASTRO GARCÍA
TRESORERA: ANA MARÍA SORIANO PORTER
VOCALS: FRANCISCO ESTACIO ESTACIO
LOURDES ORTIZ CAÑETE
EVA GUAL MONDRAGÓN

A partir d’aquest moment s’acorda fer la corresponent comunicació a la Caixa Rural per a
formalitzar els canvis en les signatures de les persones autoritzades per a la utilització del conter
corrent. Es seguirà utilitzant les tres signatures acordades en junta del 25 de juny de 2009, però a
partir del dia d’avui les signatures que de forma mancomunda podran actuar en el compte bancari nº
3110 5602 88 1155506221 contractat amb la seua entitat, son el President Francisco Javier
Fernández Ramírez amb DNI 30.522.854-Z, la Secretària Elena Castro García amb DNI
52.940.531-M i la tresorera Ana María Soriano Porter amb DNI 18.920.549-J.
3.- PRECS I QÜESTIONS
MATERIAL D’INFANTIL
Per part de la direcció del centre ens van fer saber que a partir d’enguany i en els pròxims
anys es tramitarà el tema de material d’infantil des del col·legi per a gestionar i controlar millor el
material defectuós, així con la necessitat de sol·licitar-ne o tornar-ne, etc... i també els possibles
impagament d’aquest material.
AJUDES
Francisco Javier ens informa que ja s’han presentat a la gestoria tota la
documentació necessària per a sol·licitar l’ajuda D’ACTIVITATS
ADREÇADES A LA FORMACIÓ DELS PARES que l’any anterior no vam
poder demanar per no conèixer de l’existència d’aquesta fins despres
que el termini de presentació ja havia expirat.

FESTA DE FI DE CURS
L’opinió general de la junta i dels associats es de satisfacció pel bon treball fet i per la bona
organització d’aquesta festa, a mes que aquest any (excepte per la pluja) la festa de la vesprada va
estar millor organitzada que l’any passat.
Lourdes explica que la festa ha costat menys de la partida destinada de 2.600€ que es va
assignar en la junta de 27 de maig.

I no havent-hi més temes que tractar, es dona per finalitzada aquesta reunió, a les 20:15
hores del 22 de juny de 2010, amb el vist i plau de la Secretària que així ho certifica.

LA SECRETÀRIA.

EVA GUAL MONDRAGÓN.