You are on page 1of 3

C2

Reguli privind procedura bugetara

Potrivit legii finantelor publice cheltuielile bugetare au o destinatie precisa si limitata si


sunt det de autorizarile continute in legi specifice si in legile bugetului annual.
Nici o cheltuiala nu poate fi inscrisa in bugete si nici angajata si efectuata dc nu exista
baza legala pt repecatrea cheltuielilor.Tot odata legea finantelor publice prevede reguli
privind micsorarea veniturilor si majorarea cheltuielilor .In acest sens se prevad urmatoarele
reguli;in cazul in care se fac propuneri de elaborare a unor acte normative a caror aplicare
atrage micsorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget trebuie sa se
prevada si mijloacele necesare pt acoperirea minusului de venituri sau a cresterii de cheltuieli

1.Elaborarea proiectul buget de st este elaborate de guvern prin ministerul finantelor


publice pe baza:
-prognozelor principalelor indicatori macroec si so pt anu bugetar pt care se elaboreaza
proiectul de buget precum si pt urmatorii 3 ani
-politicile fiscale si bugetare
-prevederile memorandurilor de finantare sau ale altor acorduri cu organismele si inst
financiare internationale
-politicile si strategiile sectoriale
-prioritatile stabilite in formularea propunerilorde buget prezentate de ordonatorii principali
de credite
-propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite
-programele intocmite de catre ordonatorii principali de credite in scopul finantarii unor
actiuni sau ansamblu de actiuni carora le sunt asociate obiective precise precum si ind de
rezultate si eficiente
-propunerile de sume defalcate din unele venite ale bug de st precum si de transferurile
consolidabile pt aut adm publ loc
-posibilitatile de finantare ale deficitului bugetar
Ministerul fin publ transmite ordonatorilor princ de cr pan al adapt de 1 iunie a fiecarui
an o scrisoare cadru in care se specifica contextual macroec pe baza caruia se vor intocmi
proiectele de bug, metodologiile de elab a proiectelor de bug precum si limitele de chelt
aprobate de Guv.
Ordonatori princ de cr au obligatia ca pana la data de 15 iulie a fiecarui an sa depuna la
Min fin public propunerile pt proiectul de bug si anexele la ac pt anul bug urm cu incadrarea
in limitele de cheltuieli si estimarile pt urm 3 ani.
Cam Dep si Senatul cu consultarea Guv isi aproba bugete proprii si le inainteaza Guv in
vederea includerilor in proiectul bug de st.
Aut adm public loc au ac oblig pt propunerile de sume defalcate din unele venituri ale bug de
st.
Proiectele de bug si anexele ac definitivate se depun la Min fin publ pana la data de 1
august a fiecarui an.
Min examinieaza proiectele de bug si poarta discutii cu ordonatori princ de cr asupra ac.
Pe baza proiectelor de bug ale ordonatorilor de cr si a bug propriu, Min fin publ intocmeste
proiectul bug de st pe care le depune la Guv pana la data de 30 Septembrie a fiecarui an. Guv
le analizeaza si le insuseste.
Odata finalizat proiectul de bug se concretizeaza intr-un pachet de doc care consta in
expunerea de motive si proiectul legii bug de st, anexele la proiectul de lege bugetara precum
si informatiile doc privind modul de fundamentare a bug, informatii care sunt utile
legislativului cu ocazia analizei si dezbaterilor in vederea aprobarii proiectului de lege privind
bug de st.
Proiectul de bug insotit de enumerate se trasmite Parl spre aprobare.

2. Aprobarea si adoptarea proiectului de bug


Aprobarea bug de st se realizeaza potrivit dispoz Constitutionale de catre Cam Dep si
Senat in sedinta comuna.
Etapele examinarii si aprobarii legii bug de st sunt:
- examinarea proiectului legii si a rap guv de catre comisiile permanente ale fiecarui cam
- avizele comisiilor permanente se transmit comisiei permanente de bug fin banci impreuna cu
eventualele amendamente formulate
- comisiile de bug fin ale celor 2 cam reunite intocmesc un rap comun asupra proiectului de lg
care contin toate amendamentele formulate de celelalte comisii si face propuneri cu privere la
adoptarea sau respingerea proiectului de lg, propuneri care se transmit plenului
- dezbaterea gen a proiectului lg in plenul celor 2 cam pe baza rap comun si in prezenta
initiatorului
- dezbaterea pe art
- adoptarea pe baza votului care poate fi deschis sau secret
Bug se aproba de Parl pe ansamblu, pe parti, cap, subcap, titluri, art sip e ordonatori
princ de cr pt anul bug precum si creditele de angajament pt act multianuale.
In sit in care lg bug de st nu a fost adoptat cu cel putin 3 zile inainte de expirarea
exercitiului bug Guv va indeplini sarcinile prev in bug anului precedent.Limitele lunare de
cheltuieli nu pot depasi de regula 1/12 din prevederile bug anului precedent cu exceptia
cazurilor temeinic justificate de catre ordonatori princ de cr sau dupa caz 1/12 din sumele
propuse in proiectul de bug in sit in care ac sunt mai mici decat cele din anul precedent.
In cazul in care legea de adoptarea a bug de st depusa in termenul legal nu a fost
adoptata de catre Parl pana cel tarziu la data de 15 dec a anului anterior celui la care se refera
proiectul de bug, Guv va solicita Parl aplicarea procedurii de urgenta.
Din mom adoptarii sale proiectul legii bug de st devine lege si pt a produce efecte jur ea
tr supusa promulgarii dupa care se publica in MO

C3
3. Executia bug de st procedura ex bug de st este formata din urm faze:
a) repartizarea pe trimester a veniturilor si cheltuielilor bug
b) realiz veniturilor bug
c) executia de casa
d) efectuare cheltuielilor bug
Procedura executiei bug de st cuprinde acte jur si operatiuni prin care se realiz
veniturile si se efectueaza cheltuielile bug cu alte cuv, ex bug presupune incasarea integrala si
la termen a impozitelor, taxelor si a altor venituri publ si efectuare ch potrivit destinatie
stabilite
Inst care au competenta legala in ac etapa a ex bug sunt:
- Guv care exercita conducerea gen a executiei centrale, ac examineaza periodic sit fin, ex
bug si stabileste masuri privind meninerea sau imbunatatirea echiibrului bug.De asemenea,
prin lg bug annual, Guv poate fi autorizat pt a efectua si/ sau a urmarii contractarea unor
imprumuturi pt finantarea deficitului bug de st precum si pt refinantarea datoriei publice, a
sumelor provenite din vanzarea act detinute de st la diverse soc, propunerile de detinere a bug
de st ca urmare a unor rectificari intervenite in evolutia indicatorilor macroec sau ca urmare a
unor modificari a masurilor fiscale.
- Min fin publ care exercita atrib imp:
1. repartizarea pe trimestre a a veniturilor si cheltuielilor
2. deschiderea creditelor bug
3. efectuarea transferurilor catre aut colectivitatilor locale
4. efectuarea ctrl preventive si de gestiune asupra veniturilor si cheltuieilor public precum si
ctrl de gestiune asupra patrimoniului public
- ordonatori de credite sunt conducatori inst publ care primesc credite bug prin lg bug de st.
Ac au oblig de a angaja si utilize creditele bug numai in limita prevederilor si destinatiile
aprobate pt cheltuieli, legate de active instresp si cu respectarea dispoz legale.Ordonatori
principali de credite ai bug de st sunt conducatorii aut publ, ministry, si conducatori celorlalte
org de specialitate ale adm publ centrale. La Cam Dep si Senat ordonatori prin de cr sunt sun
secretari gen ai ac.Ordonatori princ de cr repartizeaza creditele bug aprobate prin bug de st,
inst subordinate in rap cu sarcinile ac prev in bug aproba efectuarea cheltuielilor din bug
propriu cu respecatarea dispoz legale.
Ordonatori sec de cr sunt cinducatori inst public subordinate ordonatorilor pricipali care
aproba efectuarea cheltuielilor din bug proprii cu respectarea dispoz legale si repartizeaza cr
bug inst subordinate aflate sunb conducerea ordonatorilor tertiali de cr.
Ordonatori de cr rsp potrivit lg de
- angajarea, lichidare si ordonarea chel in limitelor creditelor bug,
- repartizate si aprobate potrivit prevederilor legale,
- rsp de realizarea veniturilor,
- integritatea bunurilor incredintate inst pe care o conduc
- de organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentare la termen a sit financiare,
- organizarea sis de monitorizare a programului de achizitii publ precum si a celor de lucrare,
- investitii publice
- org evidentei programelor si organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului