You are on page 1of 12

Možnosti samozaposlitve tujcev v Sloveniji

Kako ući u Republiku Sloveniju

brosura-kakovstopiti-SRB.p65 1 22.2.2010, 16:37


2 Kako ući u Republiku Sloveniju

Kako ući u Republiku Sloveniju


Ulazak državljana država članica EU
u Republiku Sloveniju
Za ulazak u Republiku Sloveniju boravka. Izdavanje uverenja o prijavi
potrebna je samo važeća lična isprava boravka mogu takođe da zatraže odmah
(pasoš ili lična karta). Prva tri meseca posle ulaska u Sloveniju. Uverenje može
posle ulaska, državljani država članica da se izda kako državljaninu EU koji već
EU mogu da borave na području boravi u Sloveniji, odnosno koji
Slovenije bez prijave boravka, pri čemu namerava da boravi u Sloveniji radi
su dužni da o svom boravku obaveste zaposlenja ili rada, samozaposlenja,
nadležnu policijsku stanicu u roku od 3 pružanja usluga, studiranja, spajanja
dana od dana ulaska u državu. Oni koji porodice, tako i državljaninu EU kod
žele da borave duže od tri meseca koga ne postoji nijedan od navedenih
moraju pre isteka dozvoljenog razloga, a koji želi da boravi na području
tromesečnog roka da prijave boravak Slovenije. Za više informacija posetite
upravnoj jedinici na čijem području http://www.mzz.gov.si/si/vizne_
borave, to jest moraju da podnesu informacije/dokumenti_za_vstop/.
zahtev za izdavanje uverenja o prijavi

Ulazak stranca na osnovu vize ili pasoša


Ulazak u Sloveniju je moguć na određeno vreme (najviše 90 dana u
međunarodnom graničnom prelazu i u periodu od šest meseci, računajući od
nekim slučajevima na graničnom dana prvog ulaska). Spisak država čijim
prelazu za pogranični saobraćaj. Lica, državljanima ne treba viza dostupan je
koja su državljani država koje nisu na donjem linku:
članice Evropske unije i koja žele da
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/
uđu u Republiku Sloveniju i da u njoj
pageuploads/konzulara/Tujci_vstop_
borave radi turističke, poslovne, lične ili
v_Slovenijo_brez_vizumov_slo.pdf).
drugačije posete, moraju da pribave
vizu u diplomatsko-konzularnom U slučaju kada je nameravana svrha
predstavništvu Republike Slovenije u boravka drugačija od onih koje
inostranstvu. Državljani država kojima omogućava viza (npr. studiranje,
za ulazak u Republiku Sloveniju ne spajanje porodice), potrebno je
treba viza mogu da uđu u državu samo odobrenje za boravak.
sa pasošem i da u njoj borave

brosura-kakovstopiti-SRB.p65 2 22.2.2010, 16:37


Kako ući u Republiku Sloveniju 3

Ulazak u državu na osnovu vize ili odobrenja


za boravak izdatog u drugoj državi potpisnici
Šengenskog sporazuma
Konvencija o primeni Šengenskog U slučaju važećeg odobrenja za boravak
sporazuma, koja od 21.12.2007. u koje je izdala jedna od država
potpunosti važi za Republiku Sloveniju, potpisnica Šengenskog sporazuma, u
utvrđuje uslove kretanja stranaca, koji državu se može ući sa pomenutim
nisu državljani država Evropske unije, odobrenjem i važećom putnom
na području država potpisnica ispravom i u njoj boraviti do tri meseca
Šengenskog sporazuma, a kojima je ukoliko su ispunjeni prethodno navedeni
jedna od država potpisnica izdala vizu uslovi za ulazak i ukoliko stranac nije na
ili odobrenje za boravak. nacionalnoj listi lica, odnosno stranaca
kojima Republika Slovenija ne
Nosioci jedinstvene vize koju je izdala
dozvoljava ulazak na svoju teritoriju.
druga država potpisnica Šengenskog
sporazuma mogu za vreme važenja vize
da uđu u Republiku Sloveniju i da u njoj
borave ukoliko ispunjavaju uslove za
ulazak. Takva lica treba da imaju:
• obezbeđena sredstva za izdržavanje,
• dokumentaciju koja dokazuje svrhu
boravka,
• ne smeju da predstavljaju opasnost za
javni poredak, nacionalnu bezbednost
ili međunarodne odnose bilo koje
države potpisnice.

brosura-kakovstopiti-SRB.p65 3 22.2.2010, 16:37


4 Kako ući u Republiku Sloveniju

Ulazak stranca, koji je u drugoj državi članici


Evropske unije stekao status rezidenta na duže
vreme, i članova njegove porodice
Stranac koji u drugoj državi članici najmanje pet godina izdato na
Evropske unije ima status rezidenta na propisanom obrascu Evropske unije o
duže vreme, a članovi njegove uže jedinstvenom obliku odobrenja za
porodice odobrenje za boravak u drugoj boravak državljana trećih država, pri
državi članici Evropske unije, može bez čemu kod vrste odobrenja treba da
obzira na svrhu boravka da uđe u bude obeleženo da je rezident na duže
Republiku Sloveniju sa pasošem i vreme.
pomenutim odobrenjem i da u njoj
Lica, kko
oja su dr ža
drža vl
žavl jani dr
vljani ža
žavva kko
drža oje
boravi tri meseca od dana ulaska,
nisu članice E vr
Evrops
vrops
opsk ke uni je i či
unije ja je
čija
odnosno do isteka roka važenja
svrha ulas
svrha ulask ka i bor
bora avk
vkaauR epublici
Republici
odobrenja ukoliko je isti kraći.
Slo
Slovveni
enijiji dr ugači
drugači ja od onih kko
ugačija oje
Strancu pripada status rezidenta na omoguća
omogućavva viza, tr eba da imaju
treba
duže vreme ukoliko nije državljanin odobr
odobrenen
enje je za bor
boraavak izdat ou
izdato
države članice Evropske unije i ukoliko Republici Slo Slovveni
enijiji i treba da ga
treba
ima odobrenje za stalno nastanjenje ili priba
pribavve pr e ulas
pre ulaskka.
dugotrajni boravak u državi članici
Evropske unije sa rokom važenja od

brosura-kakovstopiti-SRB.p65 4 22.2.2010, 16:37


Kako ući u Republiku Sloveniju 5

Kako pribaviti odgovarajuću vizu za


ulazak u Sloveniju
Državljanima država, sa kojima Slovenija nije
zaključila bezvizni režim, treba za ulazak u
Vrste viza:
Sloveniju uz važeću putnu ispravu i viza ili • viza za jedan ili više ulazaka
odgovarajuće odobrenje za boravak. • tranzitna viza
Viza je odobrenje koje nadležno • aerodromska tranzitna viza
diplomatsko-konzularno predstavništvo • zajednička viza.
Republike Slovenije u inostranstvu izdaje Viza za jedan ili više ulazaka:
strancu i na osnovu koga može stranac, • ukupno trajanje boravaka ne sme da
ukoliko ne postoje razlozi za njegovo bude duže od 90 dana u periodu od
odbijanje, da uđe u državu i da u njoj boravi šest meseci
najviše onoliko vremena koliko je određeno • rok važenja: 1 godina
vizom. Viza takođe može da se izda samo za • izdaje se za turističke, poslovne, lične ili
tranzit preko teritorije Republike Slovenije, druge vrste posete
ukoliko stranac ispunjava uslove utvrđene za
Tranzitna viza:
tranzit, odnosno ukoliko mu je omogućen
• izdaje se za jedno ili dva (izuzetno više)
ulazak u sledeću državu.
putovanja preko državne teritorije
Pravni osnov viznog poslovanja uređen je • prilikom svakog putovanja, stranac sme
Zak onom o sstr
Zakonom trancima (pr
trancima ečišćeni
(prečišćeni da boravi u RS najviše 5 dana
teks t), Službeni lis
ekst), listt R epublik
Republik e Slo
epublike Slovvenije
enije • izdaje se samo ukoliko stranac dokaže
112/2005
2/2005.  da mu je obezbeđen ulazak u državu u
koju putuje
Stranac može da dobije vizu samo ukoliko
ima važeću putnu ispravu, pri čemu rok Aerodromska tranzitna viza:
važenja putne isprave treba da bude naj- • strancu, koji za vreme međupristajanja
manje tri meseca duži od roka važenja vize. na aerodromu u Republici Sloveniji ne
napušta tranzitni prostor aerodroma, ne
V iza sama po sebi ne omoguća
omogućavva treba viza
ulazak u dr ža
drža
žavu.vu. U slučaju izmene
čin jenica kko
činjenica o je su uticale na izda
izdavvan je
anje Zajednička viza:
viz e, gr
vize, anični or
granični gani mogu da odbi
organi ju
odbiju • izdaje se kao viza za jedan ulazak ili kao
ulazak i poniš
poništte vizu. V iza ttak
Viza ak ođe mo
akođe možže tranzitna viza grupi stranaca (najmanje
da se poniš
poništi ti ukolik
ukoliko se naknadno
oliko 5, najviše 50 lica)
utvr di da su ttok
utvrdi ok om pos
okom tupk
postupk
tupka a izda
izdavvan ja
anja • izdaje se za boravak do najviše 30 dana
viz
vizee dos
dostt avl jeni pogr
vljeni ešni podaci ili
pogrešni ili kao tranzitna viza
prikriv ene vvažne
prikrivene ažne čin jenice.
činjenice.
Viza se izdaje na zahtev stranca ukoliko
Viza takođe ne daje pravo na ima važeću putnu ispravu. Stranac mora
zapošljavanje i rad, obavljanje samostalne da pribavi vizu pre ulaska u državu. Vize
profesionalne delatnosti ili druge izdaju diplomatsko-konzularna
profesionalne delatnosti. predstavništva RS u inostranstvu.

brosura-kakovstopiti-SRB.p65 5 22.2.2010, 16:37


6 Kako ući u Republiku Sloveniju

Kako u Republici Sloveniji pribaviti


odgovarajuće odobrenje za boravak
Ako stranac želi da radi legalno u Pr
Pree izda
izdavvan ja odobr
anja odobren en ja za bor
enja avak
bora
Sloveniji, mora uz radnu dozvolu da treba dos
treba dostt aviti uv er
uver en
eren ja o
enja
pribavi i odobrenje za boravak. is pun
ispun ja
javvan
punja ju rrazličitih
anju azličitih uslo
uslovva.
Odobrenje za boravak je veoma važno
budući da omogućava pribavljanje kako
adrese stana tako i odobrenja za ulazak Uslovi za priba
Uslovi vl
pribavl jan
vljanje prvog odobrenja
janje
u državu. Radna dozvola i odobrenje za za boravak:
boravak radi rada su dva različita i
• važeći pasoš (sa rokom važenja koji je
istovremeno međusobno povezana
najmanje tri meseca duži od namera-
odobrenja koja izdaju dva različita
vanog boravka u Republici Sloveniji);
organa – Zavod za zapošljavanje (http:/
/www.ess.gov.si/) i upravne jedinice • odgovarajuće zdravstveno osiguranje;
(http://www.upravneenote.gov.si/). • dovoljna sredstva za izdržavanje
(mesečno najmanje u visini osnovnog
iznosa minimalnog dohotka u
Radna dozvola omogućava
Republici Sloveniji);
zapošljavanje, odnosno rad u Republici
Sloveniji i u pravilu je izdaje Zavod za • ispunjavanje jednog od opravdanih
zapošljavanje, dok odobrenje za razloga, odnosno jedne od svrha radi
boravak omogućava ulazak i boravak u koje stranac namerava da boravi u
državi. Odobrenje izdaje upravna Republici Sloveniji.
jedinica gde će stranac imati, odnosno
gde već ima svoje boravište/ Razlozi, odnosno svr he bor
svrhe avk
bora a za
vka
prebivalište. Ukoliko stranac želi koje može da se izda odobrenje za
zakonito da radi i boravi u RS, trebaće boravak:
oba odobrenja. Radna dozvola je u
pravilu osnov za pribavljanje odobrenja • zaposlenje ili rad, istraživački rad,
za boravak koje se u pravilu izdaje na sezonski rad, prekogranično pružanje
rok na koji je izdata i radna dozvola, a usluga upućivanjem radnika, dnevni
prevremeni prestanak radne dozvole radni migrant;
takođe je i osnov za oduzimanje • spajanje porodica;
odobrenja za boravak. • studiranje, obrazovanje, specijalizacija
ili stručno usavršavanje i praktična
obuka, saradnja, odnosno
Vrste odobrenja za boravak: učestvovanje u programima
• odobrenje za privremeni boravak međunarodne razmene volontera i u
• odobrenje za stalno nastanjenje drugim programima koji ne spadaju u
sistem formalnog obrazovanja;

brosura-kakovstopiti-SRB.p65 6 22.2.2010, 16:37


Kako ući u Republiku Sloveniju 7

• ostali opravdani i zakonom, odobrenje za privremeni boravak sa


međunarodnim aktima ili rokom važenja od najmanje godinu
međunarodnim načelima i običajima dana, priznaje mu se pravo na
osnovani razlozi (kao što je npr. spajanje, očuvanje i ponovno
primanje slovenačke penzije, uspostavljanje celovitosti porodice sa
vlasništvo nad nepokretnom članovima uže porodice (bračni drug,
imovinom, lečenje u bolnici, maloletna nevenčana deca stranca,
starateljstvo, primanje novčane maloletna nevenčana deca bračnog
naknade); druga, roditelji maloletnog stranca,
• slovenačko poreklo u pravoj liniji do punoletna nevenčana deca i roditelji
trećeg stepena srodstva. stranca ili bračnog druga koje je
stranac ili bračni drug dužan da
izdržava na osnovu zakona države čiji
Posebnos ti u pos
osebnosti tupcima izda
postupcima izdavvan ja
anja je državljanin). Zahtev mož dae
odobren
odobrenja za bor
enja avak:
bora podnese diplomatsko-konzularnom
• zaposlen
zaposlenje je ili rrad
ad (zaposlenje ili rad, predstavništvu Republike Slovenije u
inostranstvu ili nadležnom organu u
istraživački rad, sezonski rad,
prekogranično pružanje usluga Republici Sloveniji.
upućivanjem radnika, dnevni radni • pr
prek
ekogr
ekogranično
ogr anično prpružan
užanje
užan je usluga
migranti): stranac mora pre pribavljanja upućiv an
upućivan jem rradnik
anjem adnika
adnika
odobrenja za boravak da pribavi Stranci mogu sami da podnesu zahtev
važeću radnu dozvolu. Za izdavanje za izdavanje odobrenja za privremeni
radne dozvole nadležan je Zavod boravak radi prekograničnog pružanja
Republike Slovenije za zapošljavanje. usluga upućivanjem radnika, a takav
Stranac može sam da podnese zahtev zahtev može da podnese i zakoniti
za izdavanje odobrenja za boravak radi zastupnik jedne od ugovornih strana.
zaposlenja ili rada, a takav zahtev može Zahtev treba da podnese diplomatsko-
da podnese i njegov poslodavac. konzularnom predstavništvu
Stranac podnosi zahtev za izdavanje Republike Slovenije u inostranstvu, a
odobrenja za prvi boravak zakoniti zastupnik ugovorne strane
diplomatsko-konzularnom može da podnese zahtev za izdavanje
predstavništvu Republike Slovenije u prvog odobrenja ili diplomatsko-
inostranstvu, a poslodavac može da konzularnom predstavništvu
podnese takav zahtev diplomatsko- Republike Slovenije u inostranstvu ili
konzularnom predstavništvu Republike upravnoj jedinici.
Slovenije u inostranstvu ili nadležnom • is
istr
traživ
tr aživački
aživ ački rrad:
ad:
organu u Republici Sloveniji.
Stranci mogu sami da podnesu zahtev
• spajan
pajanje porodice
je por odice: ukoliko stranac
odice za izdavanje odobrenja za privremeni
ima odobrenje za stalno nastanjenje, boravak radi obavljanja istraživačkog
odnosno ukoliko zadnjih godinu dana rada, a takav zahtev može da podnese
boravi u Republici Sloveniji na osnovu i istraživačka organizacija iz Republike
odobrenja za privremeni boravak i ima Slovenije sa kojom stranci imaju

brosura-kakovstopiti-SRB.p65 7 22.2.2010, 16:37


8 Kako ući u Republiku Sloveniju

zaključen sporazum o gostovanju. Pored uverenja o ispunjavanju


Zahtev za izdavanje prvog odobrenja navedenih uslova, stranac treba zahtevu
za privremeni boravak treba podneti za izdavanje odobrenja za boravak da
diplomatsko-konzularnom priloži i uverenje iz kaznene evidencije
predstavništvu Republike Slovenije u matične države koje nije starije od tri
inostranstvu, a istraživačka meseca (u slučaju da matična država
organizacija može da ga podnese izdaje takva uverenja). U skladu sa
diplomatsko-konzularnom odredbama Zakona o strancima
predstavništvu Republike Slovenije u http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/
inostranstvu ili upravnoj jedinici. predpis_ZAKO1479.html, zahtev za
• dr
drugi opra
ugi opr zakonom
avdani i zak onom i izdavanje odobrenja može da se odbije
međunar odnim aktima osno
međunarodnim osnovvani ukoliko postoje razlozi za sumnju da bi
razlozi (vlasništvo nad nepokretnom stranac mogao da predstavlja opasnost
imovinom u Sloveniji, uživanje prava za javni poredak i bezbednost ili
na rad u Sloveniji, starateljstvo, međunarodne odnose Republike
hraniteljstvo, lečenje u bolnici i sl.) Slovenije, ili ukoliko postoji sumnja da
će njegov boravak u državi biti povezan
sa vršenjem terorističkih ili drugih
nasilnih dela, nezakonitim obaveštajnim
aktivnostima, rasturanjem droge ili
vršenjem drugih krivičnih dela. Ukoliko
su svi uslovi za izdavanje prvog
odobrenja za privremeni boravak
ispunjeni, upravna jedinica izdaće
odobrenje i poslati ga diplomatsko-
konzularnom predstavništvu Republike
Slovenije u inostranstvu gde će ga i
uručiti.

brosura-kakovstopiti-SRB.p65 8 22.2.2010, 16:37


Kako ući u Republiku Sloveniju 9

Odobrenje za privremeni boravak


Odobrenje za prvi boravak u Republici smeštajnom objektu, boravište treba da
Sloveniji može da se izda samo kao prijavi lice koje strancu pruža smeštaj.
odobrenje za privremeni boravak.
Prijava boravišta važi najviše godinu
Stranac mora da podnese zahtev za
dana. Sami stranci, odnosno lica koja
izdavanja prvog odobrenja za
strancima pružaju smeštaj, moraju da
privremeni boravak diplomatsko-
obnove prijavu boravišta u roku od
konzularnom predstavništvu Republike
osam dana od dana isteka prijave.
Slovenije u inostranstvu koje će zahtev
Nadležni organ će svima koji
poslati na rešavanje nadležnoj upravnoj
blagovremeno podnesu zahtev za
jedinici u državi.
produženje odobrenja za privremeni
Lica, koja su državljani država koje nisu boravak ili za izdavanje daljeg
članice EU i koja u Republici Sloveniji odobrenja za privremeni boravak,
borave na osnovu odobrenja za odnosno uverenja o prijavi boravka,
privremeni boravak, i lica, koja su obnoviti prijavu boravišta do donošenja
državljani država članica EEP i koja u odluke o zahtevu. Posle uručenja
Republici Sloveniji borave na osnovu odobrenja za privremeni boravak,
uverenja o prijavi boravka, dužna su da odnosno uverenja o prijavi boravka,
prijave boravište upravnoj jedinici u roku stranci, odnosno lica koja pružaju
od tri dana od naseljenja, odnosno strancima smeštaj moraju sami da
uručenja odobrenja za privremeni obnove prijavu boravišta.
boravak. U slučaju smeštaja u

Produženje odobrenja za privremeni boravak


Ukoliko je strancu izdato odobrenje za pre isteka roka važenja odobrenja koje
privremeni boravak u Republici Sloveniji, se želi produžiti. Kao i kod izdavanja
npr. radi zaposlenja ili rada, i ukoliko želi prvog odobrenja za privremeni boravak,
da posle isteka navedenog odobrenja i zahtev za produženje odobrenje može
dalje boravi u Republici Sloveniji u istu umesto stranca da podnese i drugo lice
svrhu, stranac može da podnese zahtev (poslodavac, istraživačka organizacija,
za produženje odobrenja. zastupnik jedne od ugovornih strana).
Odobrenje za privremeni boravak može Uz ispunjavanje navedenih uslova za
da se produži pod istim uslovima koji produženje odobrenja, upravna jedinica
važe za izdavanje, zato treba zahtevu će ponovo proveriti eventualno
priložiti uverenja o ispunjavanju uslova, postojanje razloga za neizdavanje
isto kao i kod pribavljanja prvog odobrenja (npr.: opasnost za javni
odobrenja za boravak. Zahtev za poredak, bezbednost ili međunarodne
produženje odobrenja za privremeni odnose, nepoštovanje pravnog poretka
boravak treba podneti upravnoj jedinici Republike Slovenije...).

brosura-kakovstopiti-SRB.p65 9 22.2.2010, 16:37


10 Kako ući u Republiku Sloveniju

Dalje odobrenje za privremeni boravak


Ukoliko stranac želi da posle isteka studiranja i želi posle isteka pomenutog
odobrenja za privremeni boravak i dalje odobrenja boraviti radi zaposlenja). I
boravi u Republici Sloveniji u svrhu koja ovaj zahtev treba podneti upravnoj
je drugačija od one za koju je izdato jedinici pre isteka roka važenja
važeće odobrenje, može da podnese odobrenja za privremeni boravak.
zahtev za izdavanje daljeg odobrenja za Uslovi, postupak i način izdavanja isti su
privremeni boravak (npr.: stranac boravi kao i kod produženja odobrenja za
u Republici Sloveniji na osnovu privremeni boravak.
odobrenja za privremeni boravak radi

Odobrenje za stalno nastanjenje


Odobrenje za stalno nastanjenje može Uslov petogodišnjeg neprekidnog
da se izda strancu posle pet godina boravka ispunjen je i u slučaju kada
neprekidnog boravka u Sloveniji na stranac u tom periodu odsustvuje iz
osnovu odobrenja za privremeni Republike Slovenije i nema izdato
boravak, pri čemu treba da ispuni i odobrenje za privremeni boravak,
druge uslove za izdavanje odobrenja za ukoliko je njegovo odsustvo kraće od
boravak. Strancu koji ispunjava ostale šest uzastopnih meseci i ukoliko ukupno
zakonske uslove može da se izda ne prelazi deset meseci u periodu od
odobrenje za stalno nastanjenje pre pet godina.
isteka petogodišnjeg roka:
U vreme potrebno za izdavanje
• ukoliko je stranac poreklom Slovenac; odobrenja za stalno nastanjenje ne
• ukoliko je boravak stranca u Republici uračunava se vreme koje je stranac
Sloveniji u interesu Republike Slovenije; proveo u Republici Sloveniji na osnovu
odobrenja za privremeni boravak radi
• ukoliko je stranac ranije već imao
sezonskog rada, kao radnik upućen na
odobrenje za stalno nastanjenje u
rad u drugu državu, kao dnevni radni
Republici Sloveniji koje je prestalo
migrant ili kao lice pod privremenom
usled iseljenja, odnosno odsustva iz
zaštitom.
Republike Slovenije ili područja
država članica Evropske unije;
• ukoliko je stranac ranije već imao
odobrenje za stalno nastanjenje u
Republici Sloveniji koje je prestalo jer je
u drugoj državi članici Evropske unije
stekao status rezidenta na duže vreme.

brosura-kakovstopiti-SRB.p65 10 22.2.2010, 16:37


Kako ući u Republiku Sloveniju 11

Strancu se u vreme potrebno za Stranac, odnosno njegov zakoniti


izdavanje odobrenja za stalno zastupnik, podnosi zahtev za izdavanje
nastanjenje računa samo polovina odobrenja za stalno nastanjenje
vremena provedenog na osnovu upravnoj jedinici na čijem području
odobrenja za privremeni boravak radi boravi.
studiranja i profesionalne obuke.
Stranac je dužan da u roku od osam
Odobrenje za stalno nastanjenje neće
dana od dana uručenja odobrenja za
se izdati ukoliko je stranac u Republici
stalno nastanjenje prijavi prebivalište
Sloveniji boravio neprekidno pet godina
upravnoj jedinici.
isključivo na osnovu odobrenja za
privremeni boravak radi studiranja ili Dodatne informacije o boravku stranaca
profesionalne obuke, kao ni u slučaju u Republici Sloveniji nalaze se na veb
ukoliko za vreme donošenja odluke o sajtu e-uprave, u okviru životnog
zahtevu za izdavanje odobrenja za događaja Stranci u Sloveniji u poglavlju
stalno nastanjenje u Republici Sloveniji “Bor
“Boraavak u dr ža
drža vi”
žavi”
boravi na osnovu odobrenja za (http://e-uprava.gov.si/e-uprava/
privremeni boravak radi studiranja, dogodki-Prebivalci.euprava?zdid=498).
profesionalne obuke, sezonskog rada,
kao radnik upućen na rad u drugu
državu ili kao dnevni radni migrant.
Odobrenje za stalno nastanjenje može
da se izda pre isteka petogodišnjeg roka
i članovima uže porodice stranca
ukoliko u Republici Sloveniji imaju
odobrenje za stalno nastanjenje ili
status izbeglice. Odobrenje za stalno
nastanjenje može da im se izda posle
dve godine neprekidnog boravka u
Republici Sloveniji na osnovu odobrenja
za privremeni boravak.

brosura-kakovstopiti-SRB.p65 11 22.2.2010, 16:37


12 Kako ući u Republiku Sloveniju

Prijava prebivališta ili boravišta


Prilikom prijave boravišta ili prebivališta Za više informacija o prijavi boravišta/
treba staviti na uvid važeću ličnu prebivališta i mogućnosti elektronske
ispravu, opremljenu fotografijom, i prijave boravišta/prebivališta posetite
uverenje o pravu stranca na stanovanje upravnu jedinicu ili veb portal e-uprave:
na adresi koju prijavljuje. Uverenjem se http://e-uprava.gov.si/e-uprava.
smatra uverenje o vlasništvu, ugovor o
zakupu ili podzakupu ili pismena
saglasnost vlasnika, odnosno
suvlasnika stana, odnosno upravnika
smeštajnog objekta, pri čemu
vlasnikova saglasnost ne mora da bude
overena.
Ukoliko je nepokretnost na čijoj adresi
stranac želi da prijavi prebivalište
upisana u zemljišnu knjigu, stranac ne
mora da dokazuje vlasništvo nad tom
nepokretnošću s obzirom da će organ
pribaviti te podatke po službenoj
dužnosti. U tom slučaju treba saopštiti
broj zemljišnoknjižnog uloška,
katastarsku opštinu ili broj parcele i
adresu nadležnog suda.

Informacije za strance
Info tačka za radne migrante
Slovenska cesta 55, 1000 Ljubljana
00386 41 659 228
info-tujci@ess.gov.si
www.info-tujci.si
Spodbujanje zaposljivosti, izobraževanja in socialnega vključevanja delavcev migrantov in njihovih družin«, je delno financiran iz sredstev EU in
sicer sredstev Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 –
2013, razvojne prioritete: 4. Enakost možnosti in vzpodbujanje socialne vključenosti, prednostne usmeritve: 4.1 Enake možnosti na trgu dela in
krepitev socialne vključenosti na podlagi pogodbe številka 2611-09-038502 med RS Ministrstvom za delo družino in socialne zadeve in
Zavodom RS za zaposlovanje

brosura-kakovstopiti-SRB.p65 12 22.2.2010, 16:37