You are on page 1of 1

Kjesomeje ali

neznanja
izbillevaqa? ffiPRA
Delodajalci v prizadevanjih poiim vetjemzmanj- delavca kakorkoli spremeni. Delavec !e naprej odpovedal pogodbo o zaposlitvi, lahko zopet
ievanju stroikov povsem napaino posegajo Po ostajav pogodbenem razmerju s polnim delovnim pred pristojnim sodiSiem izpodbijajo zakonitost
posameznih delovnopravnih institutih alipaiihza- iasom, karpomeni, daostaneio zanivsePravice re odpovedi pogodbe o zapoditvi in zahtevajo
vestno uporabljajo vnasprotju znjihovim namenom, izdelovnega razmerja nespremenjene (pravicado vzpostavitev prejsnjega stania. To pomeni po-
Predsuvniki Zdruienja delodalalcev Slovenije so odmora med delovnim iasom, pravica do dopusta ziv nazai na delo z vsemi pravicami, kot so bile
nedavno javno opozorilina)odvetnlke, kinisoPrav ,,.).Respaje,dasedelodajalci pogosto dogovorijo dogovorjene v nezakonito odpovedani pogodbi
veitidelovnega prava<. Obanalizi razliinih prime- z delavci o sorazmernem zniianju plaie,ki pa se o zaposlitvi, seveda s poplaiilom vseh zapadlih
rov (zlasti
malih delodajalcev) se tem ugotovitvam (prav tako pogosto) poveta za prejeta sredstYa terjatev iz naslova delovnega razmerja v iasu
tudisama deloma pridruiujem. Mojeugotovitve se subvencije napodlagiinterventnega zakona.Tose s0dneSa PostoPl€.
nenanaiaio neoosredno naodvetnike, temYei na v urejenih druibah dogovarja v okvirusprememb
.
tisre>strokovnjake<, ki menijo, daznajovseinz indopolnitev kolektivnepogodbe naraYni Podjetia
lahkoto svetujejo, paieprav napak. in v nadalievaniu v okviruaneksov k sklenjenim Delodajalec je sklenilz reprezentativnim
pogodbam o zapoditvi. sindikatom Dogovor o ukrepih zaprilagaja-
t. 3.Pravna pot,ki si jo je izbral delodajalec, z njeposlovanju druibe.V predlogu ukrepov
Delodajalec, kijeiev drugipolovici leta2008 odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s Ponudbo jesprvapredvidel odpoved pogodbe o zapo-
ugotavljalvelik upadnarotil,sejev januarju novepanasprotuje ZDR.Tudikadargovorimo slitviveijemuiteviluzaposlenih, kar paje
2009odloiilinsposamiinim sklepom oz.po o odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz podovnih v nadaljevanju omililz ukrepizaohranitev
individualni odloiitviodloiil,daveliav druibi razlogov s ponudbo nove. moradelodaialec iz- delovnih mest,kot sokraiSanie delovnega
nov36.urni tedenski delovnik. Dabisprejeta kazati utemeljen razlogzaodpoved pogodbe iasana35ur tedensko in po potrebizago.
organizacijska sprememba zagotovila tudi o zapodiwi. Cedelodajalec spremeni delovnifas tavlianje delaza32ur tedensko, upokojitev
ustrezne finanineutinke,seie odloiilvsem iz40na35urtedensko, potem munipotrebno delavcev, ki izpolnjujejo zakonske pogoie,
delavcem odpovedati pogodbe o zaposlitvi spreminjati posamiinih pogodb o zaposlitvi.Tak vzpodbuianje samozaposlitve, zniianje
in iim soiasno ponuditinove.Ponujene po- ukrep, ki jezadelavca ugodnejii, uiinkuje ie ob plaiezadesetodstotkov inizplaiilododatka
godbeso)enake(kot prejinje, spremenien sprejemu spremembe kolektivnepogodbe naravni k plativ viiini60evrov.
leledelovniias insorazmerno zniianaplaia podjetp, Cepaielidelodajalec zniiatis pogodbo Medpredvidenimi ukrepije bilsprva pred-
ter drug€prayiceiz delovnega razmeria, o zapodiwi dogovorjeno plaio,pa1epotrebno videntudi pristanek delavcev, da sejim v
Delavcem je skladno z doloiiliZakona o opozoriti, daupoStevaje usaljeno sodno prakso koledarskem letuodobriizrednineplaiani
delovnih razmerjih (ZDR)ponudil| 5-dnev"ni Vrhovnega sodiSia RS(sodba Vlll lpsl3/2007) letni dopustv trajanju30 delovnih dni.
rokzapodpis novepogodbe o pposlitvi.Ce to ni utemelien odpovedni razlog. V takinem Omenieni je bil po posredovanju
je nebi ielelipodphati, pajih je poduiil,da primeru ukrep
sedelodajalec izpostavlianevarnosti. da reprezentativnega sindikataumaknien iz
jim boprenehalo pogodbeno razmerie. visoko
izplaiati odikodnino, predvidenih
bodolian delavcem ukrepov in natej podlagi le
Kdije norcbe v tei zgodbi? Tonidobro zadelodajalca, poslediino patudine
bil dogovorsklenjen. Takojpo podpisu
L Delodajalec, ki imav druibiorganiziran repre- zadelavce. Nekaiepozabiti, dadelodajalec (tudi je delodajalec zaposlenim posre.
dogovora
zentativnisindikat, moraskladno s 3.odstavkom pousaljeni sodni praksi Vrhovnega sodiiiaRS)
dovalphniobrazec ou,vlogozaodobritev
8. ilenaZDRpravice in obveznosti delavcev nemoreenostransko umakniti alipreklicati
ie po-
izrednega neplaianega dopusta v trajaniu30
urelativkolektivni pogodbi naravnipodjetp. Ob dane odpovedi pogodbe sponudbo novepoSodbe. tem pa nakazal namoine
delovnih dni, ob
opisanem ravnanju, ureianju pravicinobveznosd Zatomoranemudoma predlagatidelavcem, kiiim posledice, te delavcine bodo
negativne
v posamiinih sklepih delodayalca, obstaja velika iebilatakina odpoved s ponudbo novepogodbe
in podpisane zahteve po
vrniliizpolnjene
moinost,daboobzaprosilu zapridobitev vedstev ie podana, dasprejmejo umikodpovedi pogodbe
neplaianem dopustu.
zasubvencijo njegova vlogzavrnjena. Zakon o o zaposlitvi in ponudbe novepogodbe ter med-
delnem subvencioniranju polnega delovnega iasa seboino razmerje uredijo namirenin predvsem Kcjje norobes to zgodbo? Grezo neznonie
(dalj€ zakon) v l. odstavku 2. ilena zakonit naain. oli izsiljevonje?il4enim, do ie tokinorcvnonje
interyentni
ne bo umaknilodpovedi pogodbe bli e izsilievoniu kot po neznoniu,
zahteva:> ,,.inzaradi ohranitve delovnih mest v 4, Ce delodajalec
skladuz zakonom, ki urejadelovna razmerja, kot o zaposlitvi s ponudbo nove, semorajo delavci Institutizrednega neplaianega dopusu ureiaio
polnidelovniias doloii delovni ias36urnateden, samo odloiiti,alibodo,spreleli novoponujeno kolektivne pogodbe naiirii ravni, toreinaravni
sezagotovi subvencija ..,<.Torej,ie delodajalecpogodbo o zaposlili. Ceda,ohranijo pravico dejavnosti, alipakolektivne pogodbe oileravni,
nebomogel izkazati,dajedelovni iasspremenil dosodnega varstva v zveziz vpraianjem obstoja torej na ravni podjetja, praviloma v poglavju,ki
skladnoz doloiiliZDR,obstaja velika verjetnost, utemeljenega odpovednega razloga.CebosodiSie ureja primere opraviiliive odsotnosti z dela s
dazzahtevkom nebouspel. je
Topa velika ikoda odloiilo,danipodan utemeljen odpovedni razlog, pravico do nadomestila plaie alibrez pravicedo
nelezadelodajalca, temvei tudizadelavce. ootem bododelavci uoraviienidoodlkodnine in nadomestila plaie.
2,Sprememba delovnega iasa iz 40 na 36 ur iahko tudi do rente. Ce se bodo da
odloiili, po' lzredni neplaiani dopust je pravica delavca,ko
tedensko neoomeni, dasedelovnopravni status nujene pogodbe nepodpiiejo, injimbodelodajalec zaradi osebnih razlogov potrebuje daljSo odso'