You are on page 1of 23

Ϣ˰˰ϳΪϘϟ΍ ϲ˰Αήόϟ΍ Ϊ˰ϘϨϟ΍ Γ΄˰θϧ

Φϳέ΄Θϟ΍ϭ ΔγέΎϤϤϟ΍ ϦϴΑ


p
ήθΑ
Ζγ΍ήϔϛΎΗ ϯ
ΏήϐϤϟ΍-ζϛ΍ήϣ± ΔϴόϣΎΟ ΓΫΎΘγ΃

ˬϝΎϤΠϟ΍ϭ ΢ΒϘϟ΍ ϦϴΑϭ ˬήθϟ΍ ϭ ήϴΨϟ΍ ϦϴΑ ϪΗήτϔΑ ΰϴϤϳ ϥΎδϧϹΎϓ ϥΎδϧϹ΍ ϲϓ ϱήτϓ ήϣ΃ ΪϘϨϟ΍
.ΔϓΎΠϟ΍ ΔϨθΨϟ΍ ΔϤϠϜϟ΍ Ϧϣ ήϔϨϳϭ ˬϢϟϷ΍ϭ ΓάϠϟ΍ ϦϴΑϭ
ΎϨϴΣ ΖϘΘϟΎϓ ˬΖΒόθΗϭ ΕΎΑΎΟϹ΍ ΕΩΪόΗ ˬϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϠϟ ϰϟϭϷ΍ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϝϮΣ ϝ΍Άδϟ΍ Ρήσ ΎϤϟ
ϖϠτϨϣ Ϧϴϓήτϟ΍ Ϧϣ ΪΣ΍ϭ ϞϜϟϭ ˬξϓ΍έϭ ϞΑΎϗ ϦϴΑ ΎϬϴϓ αΎϨϟ΍ ϒϠΘΧΎϓ ˬϯήΧ΃ ΖϨΣΎτΗϭ
ϲϓ ΔΜϳΪΤϟ΍ ΔπϬϨϟ΍ ήΠϓ άϨϣ Ϧϴγέ΍Ϊϟ΍ϭ ΏΎΘϜϟ΍ ΔϳΎϨϋ ΖϧΎϛ Ϋ· .Ϫπϓέ ϭ΃ ϪϟϮΒϗ ϪΑ έήΒϳ
ϦϴϔϠΘΨϣ ϦϴϫΎΠΗ΍ Ϫϴϓ ϦϴϬΠΘϣ ˬϞϴϠΤΘϟ΍ϭ αέΪϟΎΑ ϪϧϮϟϭΎϨΘϳ ΍ϮΒϬϓ ˬϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟΎΑ ϲΑήόϟ΍ ϕήθϟ΍
ϰϟϭϷ΍ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ΔϠΣήϣ ΕέΎΛ΃ ΍άϜϫ .ωϼσ· Ϧϣ Ϫϟ ήδϴΗ ΎϤϟϭ ΔϓΎϘΜϟ΍ Ϧϣ ϖϳήϓ ϞϜϟ ΢ϴΗ΃ ΎϤϟ ΎόΒΗ
Ϧϣ ΔϠΣήϤϟ΍ ϩάϫ Ϧϋ ήϴΛ΃Ύϣ ϢϳϮϘΗ ϲϓ ΍ϮϔϠΘΧ΍ Ϧϳάϟ΍ ϦϴΛΪΤϤϟ΍ ϦϴΜΣΎΒϟ΍ ϦϴΑ ΎϣΪΘΤϣ ΎηΎϘϧ ΪϘϨϠϟ
ϦϴΜΣΎΒϟ΍ Ϧϣ ϖϳήϔϓ .ΔϠϠόϣ ήϴϏ ΔϴϗϭΫ βϴϳΎϘϣϭ ˬΔϠΠΗήϣ ΓΰΟϮϣ ϡΎϜΣ΃ϭ ˬΔϴϫΎϔη ΔϳΪϘϧ ϝ΍Ϯϗ΃
Ώήόϟ΍ ϥ΃ ϰϟ· ϲϬΘϨϴϟ ΪϘϨϟ΍ ΎϬϨϋ έϮτΗ ϲΘϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ ϲϫ ϲϠϫΎΠϟ΍ ήμόϟ΍ ΔϠΣήϣ ϥ΃ ϯήϳ
ϥϮϜϳ ϥ΃ ΪΑ ϼϓ ήόη ΎϨϳΪϟ ϡ΍Ω ΎϤϓ ˬΪϘϨϟ΍ϭ ήόθϟ΍ ϦϴΑ νήΘϔϤϟ΍ ϡίϼΘϟ΍ Ϧϣ Ύϗϼτϧ΍ ΪϘϨϟ΍ ΍Ϯϓήϋ
ϚϠΗ Ϧϣ ΩϮΟϮϟ΍ ϰϟ· ϖΒγ΃ ΪϘϨϟ΍ ϥ ήΒΘόϳ ϦϴΣ ϚϟΫ Ϧϣ ΪόΑ΃ ΐϫάϳ Ϧϣ ϢϬϨϣ ϞΑ ˬΪϘϧ ΎϨϳΪϟ
ϪϠϴΒγ ϞϴϤΠϟ΍ ΎϬΑϮϠγ΃ άΨΘϳϭ ˬΔϴϨϔϟ΍ ΎϬΘϐΒλ ϩέΎϜϓ΃ άΧ΄Η ϥ΃ ϞΒϗ ΪϗΎϧ ϻ· ΐϳΩϷ΍ Ϟϫϭ "ϥϮϨϔϟ΍
ϦϜϟϭ ˬΎϬϴϓ ΓήϘΘδϣ ϰϘΒΗ Ϊϗϭ ΐϳΩϷ΍ βϔϧ ϲϓ ΄θϨΗ ΓήϜϓ ϥ΃ ήϜϧ΃ ϻ ˬ΍ήΜϧϭ ΍ήόη έϮϬψϟ΍ ϲϓ
ϰϨόϤϟ΍ ϮϤγ ϦϴΑ ˬϒϴϟ΄Θϟ΍ ϲϓ ΎϬϠϜη άΧ΄Η ϥ΃ ϞΒϗ ˬϪϟΎϴΧ ήΤΑ ϲϓ ΔϣΎϋ ήσ΍ϮΧ ϲϫϭ ΎϬΘϤϴϗ Ύϣ
ΫΎΘγϷ΍ϭ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ ΫΎΘγϷ΍ :ΔΌϔϟ΍ ϩάϫ Ϟόθϣ ϞϤΣ Ϧϣ ήϬη΍ Ϧϣϭ (1) ".φϔϠϟ΍ ϝΎϤΟϭ
.ϡϼγ ϝϮϠϏί ΪϤΤϣ
ϰϬΘϧ΍ϭ ˬΔϴΑήϐϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ Ϧϣ ΓΪϤΘδϣ ΔϳΪϘϧ ϢϴϫΎϔϣ Ϧϣ Ύϗϼτϧ΍ ϢϳΪϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ΃ήϗ ϖϳήϓϭ
ϩάϫ ϞΒϗϭ ˬϱήΠϬϟ΍ ϊΑ΍ήϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ ϻ· ήϬψϳ Ϧϟ ΪϘϨϟ΍ ϥ΃ κϨϴϟ ˬΪϘϨϠϟ ΔϴϟϭϷ΍ Δϳ΍ΪΒϠϟ ϪπϓήΑ
ϝϼΧ Ϧϣ ϢϳΪϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϟ΍ Γ˯΍ήϗ ΩΎϋ΃ Ϊϗ ϥϮϜϳ Ϛϟά Αϭ .ϪΑ ΪΘόϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻ ΔϠΣήϤϟ΍
ϩάϫ Ω΍ϭέ Ϧϣϭ ˬήΧϵ΍ ΔϓΎϘΛ Ϧϣ ΫϮΧ΄ϣ ΞϬϨϣ ϪϤϜΤϳ ˬΪϘϨϟ΍ ϝϮΣ ΓΪϳΪΟ ϢϴϫΎϔϣϭ Ε΍έϮμΗ
."Ώήόϟ΍ ΪϨϋ ϲΠϬϨϤϟ΍ ΪϘϨϟ΍ " ΏΎΘϛ ϒϴϟ΄Η ΔϨγ 1944 Ϧϣ ˯΍ΪΘΑ΍ έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ .Ω ΔΌϔϟ΍
ΔΠϴΘϨϟ΍ ϩάϬϟ ϞλϮΗ Ϊϗϭ ΔϔδϠϔϟ΍ έϮϬψΑ ϻ· ήϬψϳ Ϧϟ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ϥ΃ ϰϠϋ κϧ ΚϟΎΛ ϖϳήϓϭ
ΎϫέϮϬχ ήΧ΄Η Ϊϗ ΔϔδϠϔϟ΍ Ζϣ΍ΩΎϣ ϭ ΎΑέϭ΃ ϲϓ ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ ΦϳέΎΘϟ ϲΨϳέΎΗ ˯΍ήϘΘγ΍ ϝϼΧ Ϧϣ
ϲϔδϠϔϟ΍ ήϜϔϟ΍ έϮϬχ ϊϣ ϻ· ήϬψϳ Ϧϟϭ ˬΪϘϨϟ΍ έϮϬχ ήΧ΄Θϳ ϥ΃ ϲόϴΒτϓ ˬΔϴΑήόϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϲϓ
ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ έϮΘϛΪϟ΍ Ρήτϟ΍ ΍άϫ Ϟόθϣ ϞϣΎΣϭ ˬϦϴϤϠϜΘϤϟ΍ ϭ ΓήϋΎηϷ΍ϭ ΔϟΰΘόϤϟ΍ Ϊϳ ϰϠϋ
.1958 ΔϨγ έΩΎμϟ΍ " ΚϳΪΤϟ΍ ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ " ϪϔϟΆϣ ϲϓ ϝϼϫ
ΎΑϮΤμϣ ˬϪδϔϧ ΪϘϨϟ΍ ΦϳέΎΗ ϝϼΧ Ϧϣ ˮ ΪϘϨϟ΍ ΄θϧ ϰΘϣ :ϝ΍Άγ Ϧϋ ΐϴΠϳ ϊΑ΍έ ϖϳήϓϭ
αΎΒϋ ϥΎδΣ· έϮΘϛΪϟ΍ Ϯϫϭ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϠϟ ΥέΆϣ ϪϠΜϣ ˬΔϴΑϭέϭϷ΍ Ε΍έϮμΘϟ΍ ξόΒΑ
."ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ ΦϳέΎΗ " ϪϔϟΆϣ ϲϓ 1971 ΔϨγ
Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ έΎσ· Ϧϣ ΝήΨΗ ΎϬϠόΟ ˯΍έϵ΍ ϩάϫ ϦϴΑ ΏέΎϘΘϟ΍ ϭ ϑϼΘΧϻ΍ ΍άϫ ϥ΃ φΣϼϧ ΍άϜϫ
ϊϣ Ϟϫ ˮ ϦϳϭΪΘϟ΍ ϭ ΔΑΎΘϜϟ΍ ϊϣ Ϟϫ ˮΔϔδϠϔϟ΍ ϊϣ Ϟϫ .ΪϘϨϟ΍ ΄θϨϳ ϰΘϣ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ϰϟ· ΪϘϨϟ΍ Γ΄θϧ
ˮϯήΧ΃ ΔϴϓΎϘΛ ΓήϫΎχ έϮϬψΑ ήϬψϳ ΔϴϓΎϘΛ ΓήϫΎψϛ ΪϘϨϟ΍ Ϟϫ :ϖϴϗΩ ήϴΒόΘΑ ˮΏΩϷ΍ϭ ήόθϟ΍
ϦϣΎϜϟ΍ ήδϟ΍ Ϯϫ Ύϣ ˮ Δϴοήϣ ΓήϫΎχ ϡ΃ ΔϴΤλ ΓήϫΎχ ήψϨϟ΍ ΕΎϬΟϭ ϦϴΑ ΏέΎϘΘϟ΍ ΍άϫ Ϟϫϭ
...ˮϑϼΘΧϻ΍ ΍άϫ ˯΍έϭ Ϧϣ

.ϢϳΪϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϟ΍ Γ΄θϧ Δϴπϗϭ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ ΫΎΘγϷ΍ :óϭ΃


Ϧϣ φΣϼΗ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ ϡϮΣήϤϠϟ "Ώήόϟ΍ ΪϨϋ ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ ΦϳέΎΗ " ΏΎΘϛ ΖΤϔμΗ ΍Ϋ·
:ϲϟΎΘϟΎϛ ϲϫϭ ϢϳΪϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϠϟ ΔϴϠόϔϟ΍ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϝϮΣ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ήτγ Ϫϧ΃ ˯ΪΒϟ΍
ϲϓ ήϬχ ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ " ϥϮϛ Ϧϣ Ύϗϼτϧ΍ ˬέϮτΘϟ΍ ϭ ΪϟϮϤϟ΍ ϲΑήϋ ΪϘϨϟΎϓ :ΪϘϨϟ΍ ΔΑϭήϋ:ϻϭ΃
Ε΍ήΛΆϤΑ ήΛ΄Θϳ Ϣϟ ήόθϟΎϛ Γ΄θϨϟ΍ ϲΑήϋ " Ϯϫ ϢΛ (2)".ήόθϟ΍ ϲϓ ϪΛϮΤΑ ήΜϛ΃ ΖϠχϭ ήόθϟ΍
ϪοέΎϋ΃ ϲϓ ϲΑήϋ Ϫϧ· " :Ύπϳ΃ ϪϟϮϗϭ (3) "ϢϴϠδϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϕϭάϟ΍ ϰϠϋ ϻ· ϢϘϳ Ϣϟϭ ˬΔϴΒϨΟ΃
.(4) "ϪΣϭέϭ Ϫο΍ήϏ΃ϭ ϪΠϬϧϭ
Ϟϛ αΎγ΃ ϥϷ ϚϟΫϭ ˬΎϓήλ ΎϴΑήϋ Ϟχϭ ˬΎϴΑήϋ ΄θϧ Ώήόϟ΍ ΪϨϋ ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ ϥ΃ κϠΨϧ ΍άϜϫ
Ϟϫϭ .ΔϴΑΩϷ΍ έΎΛϵ΍ ΔγέΎϤϣ ϥϭΪΑ βϔϨϟ΍ ϲϓ ϞμΤΗ ΔϜϠϣ ϪϤϋΪΗ ˬϲμΨθϟ΍ ϕϭάϟ΍ Ϯϫ ΪϘϧ
ϰϟϭϷ΍ ϪΗέϮμΑ ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ ΪΟϭ ΪϘϠϓ Γ΄θϨϟ΍ ϲΑήϋ βϴϟ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ϥ΄Α ϝΎϘϳ ϥ΃ ΄τΨϟ΍ Ϧϣ
ήϴΜϳ ήόθϟ΍ ϥ΃ ϢϠόϧ ϦΤϧϭ ˬήόθϠϟ Ύϣίϼϣ ϥΎϛ Ϫϧ΃ ϱ΃ ˬΏήόϟ΍ ΎϬϟΎϗ Δϳήόη ΔϋϮτϘϣ ϝϭ΃ ΪόΑ
ΕΎΑΎΠΘγ΍ ϙΎϨϫ ϥϮϜΗ ϥ΃ ΪϛΆϤϟ΍ Ϧϣϭ ΕϻΎόϔϧϻ΍ Ϧϣ ΔλΎΧ Ύϋ΍Ϯϧ΃ ϪΘϏΎϴλ κ΋ΎμΧ ϞπϔΑ
ϢϜΤϟ΍ ΍άϫϭ ˬϢϜΣ έΪμϳ ΕΎΑΎΠΘγϻ΍ ϩάϫ Ϧϋϭ ˬϲΑΎΠϳϹ΍ϭ ϲΒϠδϟ΍ ΎϬϳΪόΑ ϲϓ ϝΎόϔϧϻ΍ ΍άϬϟ
ϥ΃ ΎϤϛ ˬΓϭ΍ΪΒϟ΍ ϒϨϋ ϢϬϗϼΧ΃ ϲϓϭ ΓήΗΎϓ ϦϜΗ Ϣϟ ΕΎΑΎΠΘγϻ΍ ϥ΃ Ϫϴϓ Ϛη ϻ ϱάϟ΍ϭ ˬΪϘϨϟ΍:Ϯϫ
.ϲϠΒϘϟ΍ϭ ϲμΨθϟ΍ ϝΎόϔϧϻ΍ Ϧϣ ΎΑϭήο ϙήΤϳ Ύϣ Ϣϫήόη ϲϓ
ΔϠΣήϣ ΍ίϭΎΠΘϣ ϼϤΘϜϣ ΎΠοΎϧ ϻ· ϑήόϳ Ϣϟ ϲϠϫΎΠϟ΍ ήόθϟΎϓ :ήόθϟ΍ Ξπϧ :ΎϴϧΎΛ
ϑήόϧ ϻ ΎϨϧ· " ˬΔΘΑΎΜϟ΍ ΔϴϓΎϘϟ΍ ϭ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϱϭήϟ΍ Ε΍Ϋ ΔϠϣΎϜϟ΍ ΓΪϴμϘϟ΍ ΔϠΣήϣ ϰϟ· ΕΎότϘϤϟ΍
ήόη ϲϓϭ ΕΎϘϠόϤϟ΍ ϲϓ ϩ΃ήϘϧ ΎϤϛ ˬϢψϨϟ΍ ϒϠΗΆϣ ϞϴϋΎϔΘϟ΍ ϢΠδϨϣ ˬϼϣΎϛ ΎΠοΎϧ ϻ· ήόθϟ΍
(5)" ϪϧϮϛέΪϳ ΍ϭΩΎϛ ϭ΃ ϡϼγϹ΍ ΍ϮϛέΩ΃ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϠϫΎΠϟ΍ Ε΍ήθϋ
ϭ ΓΩΎϳΰϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ Ϣϫήόη ϩΎΠΗ ˯΍ήόθϟ΍ ΎϬΑ ϡϮϘϳ ΔϴϠϤϋ ϲϫ ϭ :ήόθϟ΍ ϒϴϘΜΗ :ΎΜϟΎΛ
ΪϨϋ ϱΪϘϨϟ΍ βΤϟ΍ ήϫΎψϣ Ϧϣ ΍ήϬψϣ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ ϩΪϋ Ϊϗϭ .ήϴΧ΄Θϟ΍ϭ ϢϳΪϘΘϟ΍ ϭ΃ ϥΎπϘϨϟ΍
ˬ"ήόθϟ΍ ΪϴΒϋ " ϲόϤλϷ΍ ϢϬΘόϧ Ϧϳάϟ΍ ΔϴγϭϷ΍ ΔγέΪϤϟ΍ Ω΍ϭέ ϢϬϨϣϭ ˬΔϴϠϫΎΠϟ΍ ˯΍ήόη
ˬϢϫήόη ϰϟ· ϥϮϬΟϮΘϳ έϮψϨϤϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ˯΍ήόθϟΎϓ ˬΕΎϴϟϮΤϟ΍ ΐΣΎλ ήϴϫί ΔλΎΧϭ
ΎΑήο ΍άϫ Ϟϛ ϥΎϛϭ .ϖϤϋϭ ήμΒΗ ϲϓ Ϫϴϟ· ϥϮϔϴπϳϭ ˬϪϨϣ ϪϧϮϓάΤϳϭ ϪϧϮόΟ΍ήϳϭ ϪϧϮγέ΍ΪΘϴϓ
ϥ· ":Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ ϝϮϘϳ ΩΪμϟ΍ ΍άϫ ϲϓϭ .Δϳήόθϟ΍ ϢϬλϮμϧ ϰϠϋ ΔϳΪϘϨϟ΍ ΔγέΎϤϤϟ΍ Ϧϣ
ήΧ΍ϭ΃ ˬϪϴϠϋ ϩΪΠϧ ϱάϟ΍ ϥΎϘΗϻ΍ ϚϟΫ ώϠΑ ϰΘΣ ΐϳ άϬΘϟ΍ Ϧϣ ΓήϴΜϛ ΏϭήπΑ ήϣ ήόθϟ΍ ΍άϫ
ΓΪΣϮϟ ϻϭ ˬΓΪϴμϘϟ΍ ϲϓ ϱϭήϟ΍ ΓΪΣϮϟ ϲΑήόϟ΍ ϱΪΘϬϳ ϥ΃ Γήϔσ ϦϜϳ ϢϠϓ ...ϲϠϫΎΠϟ΍ ήμόϟ΍
ϦϜϳ Ϣϟ ˬϝϼσϷΎΑ ϑϮϗϮϟ΍ϭ ΐδϨϟΎΑ ΎϬΣΎΘΘϓϻ ϻ ϭ ΎϬϟϭ΃ ϲϓ ϊϳήμΘϠϟ ϻϭ ˬϱϭήϟ΍ ΔϛήΣ
ϲϓ ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍ ϚϠΗ Ϟϛϭ ˬ ΓΪϴμϘϟ΍ ϲϓ Δϳήόθϟ΍ ϝϮλϷ΍ ϚϠΗ Ϟϛ Ώήόϟ΍ ϑήόϳ ϥ΃ Γήϔσ
ΪϘϨϟ΍ Ϯϫ ΐϳάϬΘϟ΍ ΍άϫϭ .ΐϳάϬΗϭ Ρϼλ· ΪόΑϭ ˬΏέΎΠΗ ΪόΑ ϪϠϛ ϚϟΫ ΎϤϧ·ϭ ϼΜϣ ϪΗ΍˯΍ΪΘΑ΍
ϥϮΤϘϨϳ ϥϮϟ΍ΰϳ Ύϣ ϞΑ Ϣϫήσ΍ϮΧ ϰϠϋ Ωήϳ Ύϣ Ϟϛ ΍ϮϠΒϘϳ Ϣϟ ˯ΎϣΪϘϟ΍ ϥ΃ ΪϛΆϳ Ύϣ (6)".ϲΑΩϷ΍
ϲϓ ΔϗΎη ΍ΩϮϬΟ ϦϴϔϠϜΘϣ ήϜϔϟ΍ ΎϬϴϓ ϥϮϠϴΠϳ ΍ϮϧΎϛ ϝΎϤϋ΃ ϲϫϭ ˬΔϠϴϠΟ ϝΎϤϋ΄Α ΍ϭήϔψϳ ϰΘΣ
ϢϜΤϣ ήμΑ ϚϟΫ ϲϓ ϢϫΩϮϘϳ .ΔϴϧΎΛ ΓέΎΗ ήϴΨΘϤϟ΍ φϔϠϟ΍ αΎϤΘϟ΍ϭ ˬΓέΎΗ ΐϴμϤϟ΍ ϰϨόϤϟ΍ αΎϤΘϟ΍
ϭ΃ ϩΪδϔϳ Ϊϗ ΎϤϋ ϢϬϣϼϛ ϥϮϧϮμϳ ΚϴΤΑ ˬξόΑ Ϧϣ ΎϬπόΑ υΎϔϟϷ΍ϭ ϲϧΎόϤϟ΍ ϪΑ ϥϭΰϴϤϳ
:ωΎϗήϟ΍ ϦΑ ϱΪϋ ϝϮϗ ϚϟΫ Ϧϣϭ ϪϨΠϬϳ
Ύ˰˰ϫ˴ΩΎϨ˶γϭ ΎϬ˰Ϡ˸ϴϣ˴ ϡ͋Ϯϗ˴ ΃˵ ϰΘ˰Σ ΎϬϨϴΑ ϊ˵ Ϥ˸Ο΃˵ ˸Ζ
˷ Α Ϊ˰˰ϗ Γ˳ Ϊ˴ ϴ˶μϗ˴ ϭ˴
(6)Ύ˰˰˰˰ϫΩ΂˰˸Ϩϣ˵ Ϫ˵ϓΎϘ˶Λ ϢϴϘ˵ϳ ϰΘΣ Ϫ˶ΗΎϨϗ Ώ ˶ Ϯόϛ ϲϓ ϒ͋ϘΜ˵Ϥϟ΍ ή˴ ψϧ
ϩήόη ϡϮϗ ϱάϟ΍ Ϯϫ ϒϠϜΘϤϟΎϓ " ήόθϟ΍ ϲϓ ϒϠϜΘϟ΍ Ϧϣ ΎΑήο ϥϮϠϟ΍ ΍άϫ ΔΒϴΘϗ ϦΑ΍ ήΒΘϋ΍ Ϊϗϭ
ϥΎϛ ϭ ΔΌϴτΤϟ΍ϭ ήϴϫΰϛ ˬήψϨϟ΍ ΪόΑ ήψϨϟ΍ Ϫϴϓ ΩΎϓ΃ϭ .ζϴΘϔΘϟ΍ ϝϮτΑ ϪΤϘϧϭ ˬϑΎϘΜϟΎΑ
Ϣϟϭ ˬϩϮΤϘϧ ϢϬϧϷ ήόθϟ΍ ΪϴΒϋ(˯΍ήόθϟ΍ Ϧϣ )ΎϬϫΎΒη΃ϭ ΔΌϴτΤϟ΍ ϭ ήϴϫί :ϝϮϘϳ ϲόϤλϷ΍
:ϪϟϮϘΑ ϩήόη ΢ϴϘϨΗ ήϛάϳ ω΍ήϛ ϦΑ ΪϳϮγ ϥΎϛϭ (7) ". ϦϴϋϮΒτϤϟ΍ ΐϫάϣ Ϫϴϓ ΍ϮΒϫάϳ
Ύ˴˰ϋ͉ΰϧ˵ ζ˶ ΣϮϟ΍ Ϧϣ ΎΑ˸ήγ ˶ ΎϬΑ ϱΩΎ˴λ΃˵ Ύ˰Ϥϧ΄ϛ ϲ˰ϓ΍ϮϘϟ΍ Ώ ˶ ΍Ϯ˸Α΄˶Α Ζ ˵ ϴ˶Α΃
Ύ˰˰˰όΠ˸ϫ΄ϓ Ϊ˴˰˸ϴό˴ Α˵ ϭ ΍ή˸ϴΤ
˴γ˵ ϥϮϜϳ Ύ˰˰ϣΪόΑ α͋ήϋ΃ ϰΘΣ ΎϬΌ˶ϟΎϛ˵΃
Ύ˰˰˰όϠτΗ ϥ΃ Δ˴ϴ˸θΧ ˴ ϲϗ΍ή͉Θϟ΍ ˯΍έϭ ΎϬ˵Η˸ΩΩέ ϲ͉ Ϡόϯϭ˸ήΗ˵ ϥ΃ Ζ ˵ ˸ϔΧ΍Ϋ·
Ύ˰˰ό˴Α˸ήϣϭ ΍ΪϳήΟ ϻϮ˰˰Σ ΎϬΘϔ͉ϘΜϓ ΎϫΩέ ϥΎϔϋ ϦΑ΍ ϑ ˵ ϮΧ ϲϨϤ͉θΟϭ
(8)Ύ˰όϤγ΃ϭ ϊ˰ϴσ΃ ϥ΃ ϻ· έ˴ ΃ ϢϠϓ Γ˱ ΩΎϳί ΎϬϴϠϋ ϲδϔϧ ϲϓ ϥΎϛ Ϊϗϭ
ΪϤΣ΃ Ϫσ ΫΎΘγϷ΍ βϤΘϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ΩϮΟϭ ϰϠϋ ϦϫήΒϳ ϲϜϟ :ΪϘϨϟ΍ ϭ ήόθϟ΍ ϦϴΑ ϡίϼΘϟ΍:ΎόΑ΍έ
ΝΎπϧ· ϰϠϋ ϞϤόΗ ϲΘϟ΍ ΔγέΪϤϟ΍ ϚϠΗ Ϯϫ ΪϘϨϟ΍ ϥ΃ Ϧϣ Ύϗϼτϧ΍ ˬήόθϟ΍ ΩϮΟϭ Ϧϣ ϪϠ΋ϻΩ Ϣϴϫ΍ήΑ·
Ϧϣ ϊϓήϟ΍ ϚϟάΑ ϻϭΎΤϣ ˬϪϨϳϮϜΗϭ ϪΗΩϻϭ ΔψΤϟ ϪΑ ΖϘϠϋ ϲΘϟ΍ ΐ΋΍Ϯθϟ΍ Ϧϣ ϪμϴϠΨΗϭ ˬήόθϟ΍
έϮμΗ ϰϠϋ ΰϜΗήΗ ήόθϟ΍ Δϴϟϭ΃ ϥ΃ ΎϨϤϠϋ ΍Ϋ· ΔλΎΧ ˬΏΎΠϋϹ΍ϭ ϦϳϭΪΘϠϟ ϼΑΎϗ ϪϠόΟϭ ˬϩ΍ϮΘδϣ
Ϣϟ ϥ·ϭ ˬϰϨόϣϭ ΔϴϨΑ ΏΩϷΎΑ αΎδϣ ϪϟΎϣ Ϟϛ ΍ΪϘϧ Ϊόϧ ΪϬόϟ΍ ΍άϫ ϞΜϣ ϲϓ " :ΩΪΤϣ ϲϨϓ ϲϟΎϤΟ
έΎΛ΁ Ϧϣ ϪϠόϟ ΍ήϣ΃ ΐϴόϳ ϪϧϷ ˬΔϴϠϫΎΠϟ΍ ϲϓ ΪϘϧ ˯΍ϮϗϹ΍ ϡάϓ ˬϲϨϔϟ΍ ϝΎϤΠϟ΍ ϲϓ ΚΤΒϟΎΑ ϞμΘϳ
.(9)".ήόθϟ΍ ΔϟϮϔσ
:ϲϓ ϲϠϫΎΠϟ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ ΪϘϨϟ΍ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ .Ϋ ΩΪΤϳ ϒϴϛ κϨϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ φΣϼϧ ΍άϜϫ
.ΔθϳΎόϤϟ΍ ϭ ΔΜϳΪΤϟ΍ ιϮμϨϟ΍ ϰϠϋ ΐμϨϳ ΪϘϧ Ϫϧ΃ O
.ϥϮϤπϤϟ΍ ϭ ϞϜθϟΎΑ ϱ΃ ϱϮϨόϤϟ΍ϭ ϲϨϔϟ΍ ΐϧΎΠϟΎΑ ϢΘϬϳ ΪϘϧ Ϫϧ΃ 
ϪϨϜϟϭ ΔϴϠϫΎΠϟ΍ ϲϓ ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ ΪΟϭ ":ϲϟΎΘϟ΍ κϨϟ΍ ΃ήϘϧ ϦϴΣ ΔϗΪΑ ΪϘϨϠϟ Ϫϔλϭ βϤϠϧϭ p
αΎδΣ· ϲϠϫΎΠϟ΍ ήόθϟΎϓ ˬϪδϔϧ ϲΑήόϟ΍ ήόθϠϟ ΎϤ΋ϼϣ ˬήμόϟ΍ Ρϭήϟ ΎϤ΋ϼϣ ˬ΍ήϴδϳ ΎϨϴϫ ΪΟϭ
Ϧϣ ϪϟϮΣ ΎϤΑ ΝΎΘϬϣ ήϋΎθϟΎϓ ˬήΛ΄Θϟ΍ϭ ϝΎόϔϧϻ΍ ϰϠϋ Ϣ΋Ύϗ ΎϤϫϼϛ Ϛϟάϛ ΪϘϨϟ΍ϭ .ΩΎϜϳ ϭ΃ ξΤϣ
ϥϮϜϳ ϥ΃ ΪΑ ϻ ϪΗ΄θϧ ϲϓ ΪϘϧ Ϟϛϭ ˬϪδϔϧ ϲϓ ϡϼϜϟ΍ ϊϗϮΑ ΝΎΘϬϣ ΪϗΎϨϟ΍ ϭ ˬΙΩ΍ϮΤϟ΍ϭ ˯ΎϴηϷ΍
ϚϟάΑϭ (10)" ΓΪϋΎϘϟ΍ ϚϠΗ Ϧϋ άθϳ ϻ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϟ΍ϭ ˬΩϮϘϨϤϟ΍ ϡϼϜϟ΍ ήΛ΄Α ϝΎόϔϧϻ΍ ϰϠϋ ΎϤ΋Ύϗ
ϰϠϋ ΪϤΘόϳ ϥΎϛ Ϋ· .ΔλΎΧ ήόθϟ΍ ϭ ΔϣΎϋ ΏΩϷ΍ ϲϓ ΪϬϋ Ύϣ Ϧϋ ΝέΎΧ ήϴϏ ΔϠΣήϤϟ΍ ΪϘϧ ϰϘΒϳ
ΔϘϴϠγ Ϧϣ ήόθϟ΍ ΎϬΑ ϒμΘϳ ϲΘϟ΍ Ε΍ΰϴϤϟ΍ βϔϨΑ ϒμΘϳϭ ˬΰ΋Ύϛήϟ΍ϭ ΕΎϣϮϘϤϟ΍ϭ ΕΎϔμϟ΍ βϔϧ
ΪϘϨϟ΍ ΩϮΟϭ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ.Ϋ ΎϬϴϠϋ ΰϛήϳ ϲΘϟ΍ ϢϟΎόϤϟ΍ Ϧϣϭ .ϝΎΠΗέ΍ϭ ΔϳϮϔϋϭ ΔϴϗϭΫϭ
:ϲϠϫΎΠϟ΍ ΪϬόϟ΍ ϰϠϋ ϲΑήόϟ΍
.Ϫϴϓ νήόΗ ϲΘϟ΍ ϊϠδϟ΍ Ϧϣ ΔόϠγ ΏΩϷ΍ ϥΎϛ ϦϴΣ ϕ΍ϮγϷ΍ ϲϓ έϭΪϳ ϥΎϛ Ύϣ -΃
ΚϳΩΎΣϷ΍ ϩάϫϭ".˯΍ήόθϟ΍ ϦϴΑ ΕΎθϗΎϨϣϭ ΕϼΟΎδϣ Ζϓήϋ ϲΘϟ΍ ΔϴΑΩϷ΍ β˰ϟΎΠϤϟ΍ -Ώ
:ϩΪΠϧ Ύϣ ϚϟΫ Ϧϣϭ.(11)".ϰϟϭϷ΍ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϟ΍ Γ΍Ϯϧ ϲϫ άΧ΂Ϥϟ΍ϭ ϡΎϜΣϷ΍ϭ
ϞΟ΃ Ϧϣ ˯΍ήόθϟ΍ ΎϬϴϠϋ Ϊϓ΍ϮΘϴϓ ΔϐΑΎϨϠϟ ˯΍ήϤΣ ΔΒϗ ΏήπΗ ΖϧΎϛ ΚϴΣ :υΎϜϋ ϕϮγ ϲϓ O
ϰθϋϷ΍ ϩΪθϧ΄ϓ ΚΑΎΗ ϦΑ ϥΎδΣϭ ˯ΎδϨΨϟ΍ϭ ϰθϋϷ΍ Γήϣ ϩ˯ΎΟ ΪϘϓ .ϢϫέΎόη΃ ϰϠϋ ϢϜΤϟ΍
:ΎϬόϠτϣ ϲΘϟ΍ ϪΗΪϴμϗ
ϲϟ΍Ά˰γ Ω͊ ή˵ ˰˴Η Ύϣϭ ϲ˶ϟ΍Ά˰γϭ ϝ
˶ ϼ˰σϷΎ˶Α ήϴΒ˴Ϝϟ΍ ˯˵ Ύ˰˴ϜΑ˵ Ύ˴ϣ
:ϪϟϮϗ ΖΑΎΛ ϦΑ ϥΎδΣ ϩΪθϧ΃ϭ
Ύ˴ϣΩ Γ˶ ΪΠϧ Ϧϣ ϥήτϘϳ Ύ˴Ϩϓ˵ Ύ˴ϴ˸γ΃ϭ ϰ˴Τπ˵ ϟΎΑ ϦόϤϠϳ ή͋ ϐ˵ ϟ΍ ΕΎ˴Ϩϔ˴ Π ˴ ϟ΍ Ύ˴Ϩϟ
:ήΨλ ΎϬϴΧ΃ ˯ΎΛέ ϲϓ ΎϬΗΪϴμϗ ϪΗΪθϧ΃ ΪϘϓ ˯ΎδϨΨϟ΍ Ύϣ΃
έ˵ ΍͉Ϊϟ΍ Ύ˴ϬϠ˶˸ϫ΃ ˸Ϧϣ˶ ˸ΖϠ˴Χ ˴ ˸άϣ˵ ˸Εή˴ϔ˸ϗ΃ ϡ˴΃ έ˵ ΍Ϯ˵ϋ ϦϴόϟΎΑ ϡ΃ ϚϨϴόΑ ϯ ˱ άϗ
έ˵ Ύ˰˰ϧ˴ Ϫ˶ γ
˶ ˸΃έ˴ ϲϓ ˲Ϣ˰˰˴Ϡϋ
˴ Ϫ˵ ˰͉ϧ΄ϛ Ϫ˶Α Γ˵ ΍˴ΪϬ˵ ϟ΍ Ϣ͊ Η˴ ˸΄Θ˴ ϟ˴ ΍˱ή˸Ψλ˴ ϥ·ϭ
ϦΠϟ΍ ήόη΃ Ϛϧ· :ΖϠϘϟ ˬϲϧΪθϧ΃ ±ϰθϋϷ΍ ϲϨόϳ-ήϴμΑ ΎΑ΃ ϥ΃ ϻϮϟ":ΔϐΑΎϨϟ΍ ϝΎϘϓ
(12)".βϧϹ΍ϭ
ϻ· ϩήϴϏ ϥϭΩ Ϫϴϟ· ϢϬϣΎϜΘΣ΍ Ύϣϭ ˬϪϳήλΎόϣ ΪϨϋ ΔϐΑΎϨϟ΍ ΔϟΰϨϣ ϙέΪϧ ήΒΨϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ
Ϛϟάϛ ϞϴϟΩϭ ˬήόθϟ΍ ϲϓ ˯ϱΩήϟ΍ Ϧϣ ΪϴΠϟ΍ ΰϴϴϤΗ ϰϠϋ ϪΗέΪϗϭ ˬϪΘϳ ήϋΎθΑ ϲϨϠϋ ϑ΍ήΘϋ΍
.ΪϘϨϟ΍ ϲϓ ΔλΎΧ ΔϜϠϣ Ϧϣϭ ήόθϟ΍ ΔϋΎϨμΑ ϢϠϋ Ϧϣ ϪΑ ϊΘϤΘϳ ϥΎϛ Ύϣ ϰϠϋ
ϊτΘδϳ Ϣϟϭ ˯΍ϮϗϺϟ ϪΑΎϜΗέ΍ Ϧϣ ΔϐΑΎϨϟ΍ ϰϠϋ ΐϴϋ Ύϣ ΝΫϮϤϨϛ Ϫϴϓ άΧ΄ϧϭ :ΏήΜϳ ϲϓ ϩΪΠϧ Ύϣ- 2
:ϪϟϮϗ ϲϓ ˯ΎϨϏ ϩΎϳ· ϩϮόϤγ΄ϓ Γήϣ ΏήΜϳ ϞΧΩ ϰΘΣ ϪΑ ϪΣέΎμϳ ϥ΃ ΪΣ΃
Ω˶ ϭΰϣ ήϴϏϭ ˬ˳Ω΍ί ΍Ϋ ϥϼ˸Πϋ ˴ ϱΪΘ˸ϐϣ˵ ϭ΃ ˲΢΋΍έ Δ͉ϴϣ˴ ϝ΁ Ϧϣ΃
Ω˵ ϮγϷ΍ Ώ ˵ ΍ή˵ϐϟ΍ Ύϧή͉ΒΧ ϚϟάΑϭ ΍ΪϏ ΎϨΘϠ˸Σέ ϥ΃ Ρ ˵ έ΍ϮΒϟ΍ Ϣ˴ ϋί
ΔϳέΎΠΑ ϩϭ˯ΎΟ ϰΘΣ ϪΑ΄ϳ ϢϠϓ ˯΍ϮϗϹ΍ ΍άϫ ϪϴϠϋ ΐϴόϓ ˬΔϨϳΪϤϟ΍ ϡΪϗ ΔϐΑΎϨϟ΍ ϥ΃ ϲϧΎϬϔλϻ΍ ήϛΫ
"ϱΪΘϐϣ" ϲϓ ΎϬόΒθΗϭ ϝ΍Ϊϟ΍ ΔϛήΣ ϞϴτΗϭ " ΪΘϐϣ ϭ΃ ΢΋΍έ Δϴϣ ϝ΁ Ϧϣ΃ " ϪϴϨϐΗ ΖϠόΠϓ
ήϴϐϓ ˬϩΪϳήϳ ΎϤϟ ϚϟάΑ Ϧτϔϓ "ΩϮγϷ΍" ϪϟϮϗ ϲϓ ΔϤπϟ΍ ΖϨϴΒϓ ήϴΧϷ΍ ΖϴΒϟ΍ ΖϨϏ ϢΛ ."Ωϭΰϣ"ϭ
ΏήΜϳ ΕΩέϭ" ϝϮϘϳ ΍άϫ ϞΟ΍ Ϧϣ ϥΎϛϭ ."ΩϮγϷ΍ Ώ΍ήϐϟ΍ ΏΎμΗ ϚϟάΑϭ " ϪϠόΟϭ Ϫοϭήϋ
(13)."αΎϨϟ΍ ήόη΍ Ύϧ΃ ϭ ΎϬϨϋ ΕέΪμϓ ΔϫΎόϟ΍ ξόΑ ϱήόη ϲϓϭ
΍έϭήΠϣ ϪϠόΠϓ ˬΖόϨϟ΍ ϊϓήϟ ϪΑ΄ϳ Ϣϟ ϪϧϮϛ ϲϓ ϞΜϤΘϳ ΔϐΑΎϨϟ΍ ϪΒϜΗέ΍ ϱάϟ΍ ϱϮΤϨϟ΍ ΄τΨϟ΍ϭ
΢Ϡτμϣ Ϫϟ ΍Ϯόοϭϭ ΔϳϮΤϨϟ΍ ϪΗΪϋΎϗ ϰϟ· ϩϭΩΎϋ΃ ΖϴΒϟ΍ Γ΍ϭήϟ΍ ϒϘϠΗ ϦϴΣϭ ˬϪΘϴϓΎϘϟ ΎϋϮπΧ
(14)".˯΍ϮϗϹ΍"
ϦϴΣ βϤϠΘϤϟ΍ ϪϟΎΧ Ϧϣ ΪΒόϟ΍ ϦΑ Δϓήσ ϒϗϮϤΑ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ Ϫϟ ϞΜϣϭ:ΔϜϣ ϲϓ ϩΪΠϧ Ύϣ- 3
:έϮϬθϤϟ΍ ϪϟϮϗ ϩΪθϧ΃
ϡ˶ Ϊ˸Ϝϣ˵ Δ˴ϳή˶ ό˴ ˸ϴμ
͉ ϟ΍ ϪϴϠϋ Ν ˳ ΎϨΑ ϩ˶ έΎπΘΣ΍ ΪϨϋ Ϣ͉ Ϭϟ΍ ϰγΎϨΗ΃ Ϊϗϭ
.ήϴόΒϟ΍ ϖϨϋ ϲϓ ϻ ΔϗΎϨϟ΍ ϖϨϋ ϲϓ ϥϮϜΗ Δϔλ "Δϳήόϴμϟ΍" ϥϷ."ϞϤΠϟ΍ ϕϮϨΘγ΍":Δϓήσ ϝΎϗ
ϪϗϭΫ ϰϠϋ ϝΪϳ ΎϤϛ ˬΎϬϟΎϤόΘγ΍ ϊο΍Ϯϣϭ ˬυΎϔϟϷ΍ ϲϧΎόϤΑ Δϓήσ ήμΑ ϰϠϋ ϝΪϳ ΪϘϧ ΍άϬϓ
.ήόθϟ΍ ΐϴόϳ ΎϤϣ ϲψϔϠϟ΍ ΄τΨϟ΍ ΍άϫ ϞΜϣ ϥ΃ ϰϟ· ϪΘϨτϓϭ ˬϱΪϘϨϟ΍
ϱϮΤΗ ˯΍ήόθϟ΍ ϰϠϋ ΎϫϮϘϠσ΃ ˯ΎϤγ΃ ˬϡΎϜΣϷ΍ ϚϠΗ Ϧϣϭ:˯΍ήόθϟ΍ ϰϠϋ ϡΎϜΣϷ΍ ϕϼσ·:ΎδϣΎΧ
ήϤϨϟ΍ ΍ϮΒϘϟ ϢϬϧ΃ ϚϟΫ Ϧϣϭ ˬΪϴόΑ ϭ΃ ΐϳήϗ Ϧ ϣ Ϧϔϟ΍ ϚϟάΑ ϞμΘϳ Ύϣ ϭ΃ ˬϱήόθϟ΍ ϢϬϨϓ Ϧϋ ϖ΋ΎϘΣ
ˬΎϫΎϳ΍ Ϫϔλϭ ΓΪθϟ"ϞϴΨϟ΍" ϞϴϔτΑ ϱϮϨϐϟ΍ Ϟϴϔσ ΍ϮϤγϭ ˬϩήόη ϦδΤϟ "βϴϜϟΎΑ"ΐϟϮΛ ϦΑ
:ΎϬόϠτϣϭ ΎϬΑΎΑ ϲϓ ΓΪϳήϓ ΎϬϧϷ "ΔϤϴΘϴϟΎΑ" ϞϫΎϛ ϲΑ΃ ϦΑ ΪϳϮγ ΓΪϴμϗ ΍ϮϋΩϭ
(15)ϊδΗ΍ Ύϣ ϞΒΤϟ΍ ΎϨϠλϮϓ ΎϨϟ ϞΒΤϟ΍ ΔόΑ΍έ ΖτδΑ
Ϧϣ έϮλ ΩϮΟϭ ϰϠϋ ϝΪΗ Ϊϫ΍Ϯθϟ΍ ϩάϫ":ϼ΋Ύϗ Ϊϫ΍Ϯθϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ ϖϠόϳϭ
:ΎϬϨϣ ήϫΎψϤϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϤΑ ϢδΘΗ ΎϬϧ΃ ϢϏέ(16)".ϲϠϫΎΠϟ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ έϮλ
ΔϴόϴΒτϟ΍ ΔΌϴΒϟ΍ ΔΟ΍άγ ΎΟΫΎγ Γήϣ ϝϭ΃ ϲϓ ϲϠϫΎΠϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ϥΎϛ Ϋ· :ϡΎϜΣϷ΍ ϲϓ ϢϴϤόΘϟ΍-΃
ήϋΎθϟ΍ ϝϭΎϨΘΗ ˬϢϬϣΎϳ΃ ϲϓ ήόθϟ΍ ϰϠϋ ΔϋϮϨΘϣ ΎϣΎϜΣ΃ ϥϮϘϠτϳ ΩΎϘϨϟ΍ ϥΎϜϓ ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ
ϭ΃ ΓΪϴμϘϟ΍ ΕΎϴΑ΃ Ϧϣ ΖϴΒΑ ϢϬΑΎΠϋ· ϰϠϋ ϢϫΪϨϋ ΎϴϨΒϣ ϢϜΤϟ΍ ΍άϫ ϥϮϜϳ Ϊϗϭ ˬΔϠϤΟ ΓΪϴμϘϟ΍ϭ
.ϪΘϴμΨθΑϭ Ϫδϔϧ ήϋΎθϟΎΑ ϢϬΑΎΠϋ· ϰϟ· ϢϜΤϟ΍ ΍άϫ ϊΟήϳ Ϊϗϭ ˬΖϴΒϟ΍ Ϧϣ ˯ΰΠΑ
ΪϤΘόϳ ϱάϟ΍ ϱήτϔϟ΍ ϕϭάϟΎΑ ΔϤδΘϣ ΔϴϠϫΎΠϟ΍ ΔϳΪϘϨϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ ΕέΪλ ΪϘϟ:ϱήτϔϟ΍ ϕϭάϟ΍ -Ώ
ϪΗήτϓϭ ˬΞϔϟ΍ ϪϗϭάΑ ΎϬδΤϳϭ ΎϫΎϘϠΘϳ ϮϬϓ ˬΓήϜϔϟ΍ ϭ΃ ϰϨόϤϟΎΑ ήηΎΒϤϟ΍ ΪϗΎϨϟ΍ αΎδΣ· ϰϠϋ
ϲΒλ Ϯϫϭ ΪΒόϟ΍ ϦΑ Δϓήτϓ.ήηΎΒϤϟ΍ ϕϭάΘϟ΍ ΍άϬϟ ΔΠϴΘϧ ΔϠΠΗήϣ ϪϣΎϜΣ΃ έΪμΗ ΍άϬϟϭ .ΔΟΫΎδϟ΍
ϕϮϨΘγ΍":βϤϠΘϤϟ΍ ϪϟΎΧ ϪΟϭ ϲϓ ϼ΋Ύϗ ΢ϴμϴϓ ΔϗΎϨϟ΍ ϒλϮΑ ϞϤΠϟ΍ ϒλϭ ώδΘδϳ Ϣϟ
:ϪϟϮϗ ϲϓ ήΨϔϟ΍ ϡΎϘϣ ϲϓ ΔϠϘϟ΍ ϝΎϤόΘγ΍ ΖΑΎΛ ϦΑ ϥΎδΣ ϰϠϋ ήϜϨΘδϳ ΔϐΑΎϨϟ΍ϭ ."ϞϤΠϟ΍
ΎϣΩ ΓΪΠϧ Ϧϣ ϥήτϘϳ ΎϨϓΎϴγ΃ϭ ϰΤπϟΎΑ ϦόϤϠϳ ή͋ ϐϟ΍ Ε˵ ΎϨϔΠϟ΍ ΎϨ˴ϟ˴
˯ΎϘϧ ϰϠϋ ϝΪϳ ϱάϟ΍ ϞϴϠΠϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ΍άϫ ϰϟ· ήψϧΎϓ":ϪϟϮϘΑ ϲϟϮμϟ΍ ήϜΑ ϮΑ΃ ΖϴΒϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ϖϠόϓ
ˬΩΪόϟ΍ ϰϧΩϷ ϊϤΟ:ΎϨϓΎϴγ΃ϭ:ϝΎϗ ϪϧϷ ˬϚϓΎϴγ΃ ΖϠϠϗ΃:Ϫϟ ϝΎϗϭ ˬϩήόη ΔΟΎΒϳΩϭ ˬΔϐΑΎϨϟ΍ ϡϼϛ
ϪϗϭΫ ϰϠϋ ϚϟΫ ϲϓ ΪϤΘϋ΍ Ϊϗϭ.(17) "ϥΎϔΟ"ήϴΜϜϟ΍ϭ ΩΪόϟ΍ ϰϧΩϷ ΕΎϨϔΠϟ΍ϭ ˬ"ϑϮϴγ"ήϴΜϜϟ΍ϭ
.ϢϬϤϴϗϭ ϢϬϣϮϗ Ε΍ΩΎόΑ ϪΘσΎΣ΃ϭˬΔόγ΍Ϯϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ϪΘϓΎϘΛ ϪΘϠϘλ ϱάϟ΍ ϱήτϔϟ΍
ΎγΎγ΃ Ϊόϳ ϱάϟ΍ ϱήτϔϟ΍ ϕϭάϟΎΑ ΍ήηΎΒϣ ϻΎμΗ΍ ϞμΘΗ ΔϤδϟ΍ ϩάϫϭ:ϡΎϜΣϷ΍ ϲϓ ϝΎΠΗέó΍ -Ν
ϥ΃ ΪόΒϓ .ϕϭάΘϟ΍ έΎΛ΁ Ϧϣ ΍ήΛ΃ ΪόΗ ΓήϫΎψϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ήϴϏ ˬΔϳΪϘϨϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ έϭΪλ ϲϓ ΎϣΎϫ
ΔϴϋϮοϮϣ Δγ΍έΩϭ Δϳϭέϭ ΕΎΒΛ· ΪόΑ Ύϣ·ϭ ˬϻΎΠΗέ΍ Ύϣ· ϪϤϜΣ έΪμϳ ήόθϟ΍ ΪϗΎϨϟ΍ ϕϭάΘϳ
Ϧϋ ΪόΒϟ΍ϭ ˬϝΎΠΗέϻ΍ ΔϤγ ϲϫ ϲϠϫΎΠϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ϲϓ ΔΒϟΎϐϟ΍ ΔϤδϟ΍ ϦϜϟ ˬΓ˯΍Ωήϟ΍ ϭ΃ ΓΩϮΠϟ΍ ϲΣ΍ϮϨϟ
.ΎϬϟ ϞϴϠΤΘϟ΍ ϭ ΓΪϴμϘϠϟ ΔϴϠϴμϔΘϟ΍ Δγ΍έΪϟ΍
ϲϓ ΔϘ΋Ύϓ ΔϳΎϨϋ ϝάΒΗ ΖϧΎϛϭ"ήόθϟ΍ ΪϴΒϋ" ΎϫΩ΍ήϓ΃ ϲϤγ ΔγέΪϣ ˯΍ήόθϟ΍ ϦϴΑ Ϧϣ ϥΎϛ ˬΎϘΣ
Ϣϫϭ ΔγέΪϤϟ΍ ϩάϫ Ω΍ϭέ έϮϬχ Ϧϣ ϢϏήϟ΍ ϰϠϋ ϦϜϟϭ ˬϪϘϴϤϨΗϭ ϩΪϳϮΠΗϭ ˬϪϗϭάΗϭ ήόθϟ΍ ϢϬϔΗ
Ϟϫ΃ ϯΪϟ ΍ΩϭΪΤϣ ΎϫΎΠΗ΍ ϥΎϛ ΎϤϧ·ϭ ΐϟΎϐϟ΍ ϩΎΠΗϻ΍ Ϯϫ ϚϟΫ ϦϜϳ ϢϠϓ ˬΕΎϴϟϮΤϟ΍ ΏΎΤλ΃
ϞϴϠΤΘϟ΍ Ϧϋ ΪόΒϟ΍ϭ ϩΎΠΗϻ΍ ϮϬϓ ϡΎόϟ΍ ϊΑΎτϟ΍ Ύϣ΃ ˬΎϬϴϟ· ϦϴΒδΘϨϤϟ΍ ΰϴϤϳ ΎλΎΧ ΎόΑΎσϭ ˬΔγέΪϤϟ΍
Ύϣ ΪόΑ΃ ϥΎϛ ˬΔϳϮϨόϤϟ΍ ϭ ΔϳΩΎϤϟ΍ ήϫ΍Ϯψϟ΍ Ϧϣ ΓήϫΎχ ΏΎΒγ΃ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ϥϷ ˬϞϠόϟ΍ αΎϤΘϟ΍ϭ
ΎΣήδϣ ΖΤΒλ΃ϭ ˬϡΎμΨϟ΍ ΎϬϴϓ ϞΤϔΘγ΍ϭ ˬΩΎϘΣϷ΍ ΎϬΑ ΖϜΘϓ ϲΘϟ΍ ΔΌϴΒϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ήψΘϨϳ
ϰϟ· ϪϠϴΒγ ϦϣϷ΍ ΪϘϓϭ ˬΎϬϠϫ΃ ϥϮϔΟ ϯήϜϟ΍ ϢλΎΨϓ Ε΍έΎϐϟ΍ϭ ΕΎϣϮμΨϠϟ Ύϧ΍Ϊϴϣϭ ˬΕ΍έΎϴΘϠϟ
ήΛΆϳ ϢϠϓ ˬΔϴϣϷ΍ ϢϬΘϤγ ΖϧΎϛ .Ϧϓ ϭ΃ ϢϠϋ ϲϓ ΚΤΒϠϟ ύήϔΗ ϦϜΗ Ϣϟ ϢΗ Ϧϣϭ ˬϢϫήϜϓϭ ϢϬϟϮϘϋ
ϢϬϗϮϔΗ ϰϠϋ ϝΪϳ ήΛ΃ ϭ΃ ˬήϴϜϔΘϟ΍ ϥ΍Ϯϟ΃ Ϧϣ ϥϮϟ ϲϓ ϒϨμϣ ϭ΃ ˬϡϮϠόϟ΍ Ϧϣ ϢϠϋ ϲϓ ΏΎΘϛ ϢϬϨϋ
ΕήϬΘη΍ϭ ˬϦ΋΍ΪϤϟ΍ ΓήΜϛϭ ϥΎτϠδϟ΍ ΔϤψόΑ ϥΎϣϭήϟ΍ ΕήϬΘη΍ ΪϘϓ .ΕΎϋΎϨμϟ΍ Ϧϣ ΔϋΎϨλ ϲϓ
Ϊϗ ˯ϻΆϫϭ ˬΎϬΘϋΎϨλϭ ΎϬϧϮϨϔΑ Ϧϴμϟ΍ ϭ ˬΎϬΘϤϜΣϭ ΎϬΒτΑ ΪϨϬϟ΍ϭ ˬΎϬΘϔδϠϓϭ ΎϬϠϤόΑ ϥΎϧϮϴϟ΍
ϥ΃ ΎϬΑ ΍ϮϋΎτΘγ΍ ϲΘϟ΍ ΔϜϠϤϟ΍ ϚϠΗ ϻ· Ώήόϟ΍ Ϧϋ ήΛΆϳ Ϣϟϭ ˬϢϬΘϴϠϫΎΟ ϲϓ Ώήόϟ΍ ΍ϭήλΎϋ
ΔΣΎϤγ Ϧϋ έΪμΗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΔϴδϔϨϟ΍ ϡέΎϜϤϟ΍ ϚϠΗ ϻ·ϭ ˬήόθϟ΍ ΍ϮϏϮμϳϭ ˬϝϮϘϟ΍ ΍ϮϠγήϳ
ϚϠΗ ϲϓ βϴϟϭ ...ΔϴΤπΘϟ΍ϭ ϝάΒϟ΍ ϭ ΓΪΠϨϟΎΑ:΍ϮϔμΗ΍ Ϧϳάϟ΍ ϢϬϣ΍ήϛ ξόΑ αϮϔϧ ΎϬϴϠϋ ΖόΒσ
ΔόϴΒτΑ ϥϮϜΗ Ύϣ ϪΒη΃ ΎϬϧ· ϞΑ ˬΎϬϴϓ ΖϠϴϗ ϲΘϟ΍ ΔΌϴΒϟ΍ Ϧϋ ΐϳήϏ ˯ϲη ΔϳΪϘϨϟ΍ ΕΎΤϤϠϟ΍
Ϊϴϳ΄Η ΔϟϭΎΤϤΑ ϢϬϟ ΢Ϥδϳ Ύϣ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϥ΍Ϯϟ΃ϭ ˬΓέΎπΤϟ΍ ˯Ύϴη΃ Ϧϣ ϢϬϳΪϟ ϦϜϳ Ϣϟ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϠϫΎΠϟ΍
.ΎϬϳΩΆϳ ϱάϟ΍ ΢ο΍Ϯϟ΍ ϞϴϟΪϟ΍ϭ ˬΔϟϮϘόϤϟ΍ ΔϠόϟΎΑ ϱ΃ήϟ΍
ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍":ϼ΋Ύϗ ϪΗΎϤγ ϼΠδϣ ˬϢϳΪϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϠϟ ϪΨϳέ΄Η ϲϓ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ ήϤΘδϳϭ
ήϫΎχϭ .ϝϮλ΃ϭ βϴϳΎϘϣ Ϫϟ Ζϓήϋϭ ...ϦϴϳϮϐϠϟ΍ Ϧϣ ϰϟϭϷ΍ ΕΎϘΒτϟ΍ ΪϬϋ ϲϓ ήϘΘγ΍ϭ ΪσϮΗ
ϚϟάΑϭ .(18) "ϢϠόϟ΍ ϰϠϋ ϰϨΒΗ ϲΘϟ΍ ΓήϴΒϜϟ΍ Δγέ΍ΪϤϟ΍ ΪϘϧ ϞΑ Γήτϔϟ΍ ϭ ΔϘϴϠδϟ΍ ΪϘϧ βϴϟ Ϫϧ΃ ΍ΪΟ
Δϴϗϭάϟ΍ Ϧϋ ΪϴΒόΑ ϲϤϠϋ ΪϘϧ Ϫϧ΃ ΍άϫ ϰϠϋ Ωί ˬΎϬϘΒγ Ύϣ Ϧϋ έϮτΘϣ ΔϠΣήϤϟ΍ ΪϘϧ ϥ΃ φΣϼϧ
ΪϛΆϳ ϦϴΣ ΪϘϨϠϟ ΔϴϠόϔϟ΍ Δϳ΍ΪΒϠϟ ϩέϮμΗ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ ϲϨΒϳ ΔΠϴΘϨϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋϭ ˬΔϴϋΎΒτϧϻ΍ϭ
΍ήϴΜϛ ΕήϴϐΗ ϝΎΤϟ΍ ϥ΃ ήϴϏ ":ϝϮϘϳ ΚϴΣ ˬΪϘϨϟ΍ έϮϬψϟ ΔΤϴΤλ Δϳ΍ΪΑ ϝϭϷ΍ ϥήϘϟ΍ ήΧ΍ϭ΃ ϥ΃
ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ ϰϘΗέΎϓ ˬϦϴϴϣϼγϹ΍ ϝϮΤϓ ϡΎϳ΃ ΕΎϳήΧ΃ ϲϓ ΕήϴϐΗ .ϝϭϷ΍ ϥήϘϟ΍ ήΧ΍ϭ΃ ϲϓ
ˬήόηϭ ήόη ϦϴΑ ΍Ϯϧί΍ϭϭ ˬΏΩϷ΍ ϢϬϓ ϲϓ αΎϨϟ΍ ϖϤόΗϭ ˬϪϴϓ νϮΨϟ΍ ήΜϛϭ ˬ΍ΩϮϤΤϣ ˯ΎϘΗέ΍
ˬΖϗϮϟ΍ ϚϟΫ Ϧϣ ΉΪΘΒϳ ΢ϴΤμϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ΪϬϋ ϥ·:ϝϮϘΗ ϥ΃ ϊϴτΘδΘϟ ϰΘΣ ˬήϋΎηϭ ήϋΎη ϦϴΑϭ
(19) ."Ϫϴϓ ΕϻϭΎΤϣ ϭ΃ Ϫϟ Γ΍Ϯϧ ήϴϏ ϦϜϳ Ϣϟ ϖΒγ Ύϣ Ϟϛ ϥ΃ϭ
ϲϠϫΎΠϟ΍ ΪϬόϟ΍ Ϧϋ ΔΛϭέϮϤϟ΍ ΔϳΪϘϨϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍ ϊϣ ϪϠϣΎόΗ ϲϓ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ ϕϭΫ ϡϮϘϧ ϦΤϧϭ
ϩάϫ Ϧϋ Ιέϭ Ύϣ Ϟϫ ˮήόθϟ΍ Γ΄θϨΑ ΪϘϨϟ΍ ΄θϧ ϞόϔϟΎΑ Ϟϫ ˬΎϬϨϣ ΓΪϋ Εϻ΅ΎδΗ ΎϨϨϫΫ ϲϓ ϢΣΩΰΗ
Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ ΖϤϜΣ ϲΘϟ΍ ΔϣΪϘϤϟ΍ Ύϣ ˮ΍ΪϘϧ ϩήΒΘόϧ ϥ΃ ϦϜϤϳ ΔϳΪϘϧ ϡΎϜΣ΃ Ϧϣ ΔϠΣήϤϟ΍
...ˮΔΠϴΘϨϟ΍ ϩάϫ ϰϟ· Ϟμϳ ϪΘϠόΟϭ
ϦϜΗ Ϣϟ ˬΪϘϨϠϟ ϪϴϠόϓ Δϳ΍ΪΑ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ ΎϫήΒΘϋ΍ ϲΘϟ΍ ϭ ΔϴϠϫΎΠϟ΍ ΔϠΣήϣ ϥ΃ ΍˯ΪΑ έήϘϧϭ
ϱ΃ ˬϲϘϴϘΤϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ϥ΃ ϥϵ΍ ϩΪϛΆϧ Ύϣ Ϟϛϭ .ΎϬϨϣ ΎπόΑ ΕήϛΫ ΏΎΒγϷ ΪϘϨϟ΍ Γ΄θϨϟ ΔϠϫΆϣ ΎΗΎΘΑ
ϲϓ ϻ· ήϓϮΘΗ Ϧϟ ϲϫϭ ˬΔΒϘΤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΪόΑ ήϓϮΘΗ Ϣϟ ΢ϴΤμϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ρϭήηϭ ϲϠόϔϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ΪϬϋ
ϥϮϜϧ ΪϘϨϟ΍ Γ΄θϨϟ ΔϴϋϮοϮϤϟ΍ ρϭήθϟ΍ ΏΎϴϏ ϲϓϭ ϲΑήόϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ έϮτΗ Ϧϣ ΔϣΪϘΘϣ ΔϠΣήϣ
ϦϴΣ Ϫδϔϧ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ.Ϋ ϚϟΫ ϙέΩ΃ Ϊϗϭ .ΪϘϨϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϟ· ϰϗήΗ ϻ ˯΍έ΁ϭ ΕΎΤϔϧ ϡΎϣ΃
":ϼ΋Ύϗ ΡΎμϓ ˬΏΎΠϋϹ΍ϭ ΔθϫΪϟ΍ ΔΤϴλ ϪϜΘϠϤΗ Ϋ· ˬϝϭϷ΍ ϥήϘϟ΍ ήΧ΍ϭ΃ ϰϟ· ϪΘγ΍έΪΑ Ϟλϭ
ϭ΃ Ϫϟ Γ΍Ϯϧ ήϴϏ ϦϜϳ Ϣϟ ϖΒγ Ύϣ Ϟϛ ϥ΃ϭ ˬΖϗϮϟ΍ ϚϟΫ Ϧϣ ΉΪΘΒϳ ΢ϴΤμϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ΪϬϋ ϥ·
ϑϭήχ ϪΘϠϣ΃ ΔϠΣήϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΍ΪϘϧ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ.Ϋ ϩήΒΘϋ΍ Ύϣ ϥ· (20)."Ϫϴϓ ΕϻϭΎΤϣ
ϭ΃ ˬϡϮμΨϟ΍ Ϧϣ ςΤϟ΍ϭ ΢ϳήΠΘϟ΍ϭ ϞϴϨϟ΍ ϰϠϋ ϡϮϘΗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ Ώήόϟ΍ ΪϨϋ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΓΎϴΤϟ΍
ϢϜΣ έ΍Ϊλ· Ϧϣ ήϋΎθϟ΍ ϑΪϬϳ ϥΎϛ Ϋ· ˬΎϬϨϣ ϲϨϔϟ΍ νήϐϟ΍ ϲϔϨϳ ϻ ΍άϫϭ ˬήϛάϟΎΑ ΓΩΎηϹ΍
ϡ΃ϭ ˬΔϓήσϭ ˬΔϐΑΎϨϟ΍ Ϧϋ ϱϭέ ΎϤϴϓ ϥ΄θϟ΍ Ϯϫ ΎϤϛ ϲϧΎόϤϟ΍ϭ ΔϏΎϴμϟ΍ ϲϓ ϞΜϤϟΎΑ έ΍ήϗϹ΍
ΎϨϨϜϤϳ ϻ ϢΗ Ϧϣ ˬϲϋϮοϮϤϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϟ· ϰϗήϳ ϻ ϪϧΈϓ ΔϴϨϓ Ϧϣ Ϫϴϓ Ύϣ ϢϏέϭ ˬΏΪϨΟ
.ΔϠΣήϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΪϘϧ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍
.ϢϳΪϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϟ΍ Γ΄θϧ Δϴπϗϭ έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ έϮΘϛΪϟ΍:ΎϴϧΎΛ
ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ϭ ˬΔϣΎϋ ϲΑήόϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ Γ˯΍ήϗ Ϊϴόϴϟ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ΞϬϨϤϟΎΑ έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ .Ω ΢ϠδΗ
Ϊϛ΃ϭ ˬΔϴΑΩϷ΍ ΕΎϳΪΘϨϤϟ΍ϭ ϕ΍ϮγϷ΍ ϲϓ ΪϘϧ Ϧϣ ήϴΛ΃ Ύϣ ΩϭΪΣ ΪϨϋ ϑϮϗϮϟ΍ ξϓέ.ΔλΎΧ ϪϨϣ
ΎϤϫέΎΒΘϋΎΑ ˬϲϧΎΟήΠϟ΍ϭ ϱΪϣϵ΍ Ϧϣ Ϟϛ ϊϣ ΞϬϨϤϣ ΪϘϧ Ϧϣ ˯ΎΟ Ύϣ ϰϠϋ ΰϛήϴγ Ϫϧ΃ ˯ΪΒϟ΍ άϨϣ
ΪϘϨϟΎΑ ϩΎϤγ΃ Ύϣ αΎγ΃ ϪϠόΟϭ ˬϪΑ ΪΘόϳϭ έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ .Ω ϩΎϨΒΘϳ ϱάϟ΍ ΡήτϠϟ έϮΤϤϟ΍ ϼϜη
ϞϛΎη Ύϣϭ ΏΩϷ΍ ϕ΍Ϯγ΃ ϲϓ ϦϴϤϜΤϣ ϭ΃ ˬ˯΍ήόθϟ΍ ΪϘϧ ΪϨϋ ΔλΎΧ ΕΎϔϗϭ ϒϘϧ Ϣϟ ":ϲΠϬϨϤϟ΍
ΓήϜϔϟ΍ ΩϭΪΣ ϲϓ Ϟψϧ ϲϜϟ ϚϟΫϭ .ΔϤϳΪϘϟ΍ Δϳ΍ϭήϟ΍ϭ ΏΩϷ΍ ΐΘϛ ϒϴϋΎπΗ ϲϓ ΪΠϧ ΎϤϣ ˬϚϟΫ
ϥ·ϭ (21) "Ώήόϟ΍ ΪϨϋ ϲΠϬϨϤϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ΔΠϟΎόϣ ϲϫϭ ˬΏΎΘϜϟ΍ ΍άϫ ΎϬϴϠϋ ϡϮϘϳ ϲΘϟ΍ ΔϴγΎγϷ΍
ϪϤϋΪΗ ΞϬϨϣ ϰϠϋ ϡϮϘϳ ϱάϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ϚϟΫ Ϯϫ ":ΔϋήδΑ ϪΒϴΠϳ ϲΠϬϨϤϟ΍ ΪϘϨϟ΍ Ύϣ Ϧϋ Ϟ΋Ύγ Ϫϟ΄γ
Ϟμϔϳ ΕΎϣϮμΧ ϭ΃ ˯΍ήόη ϭ΃ ΔϴΑΩ΃ αέ΍Ϊϣ αέΪϟΎΑ ϝϭΎϨΘϳϭ ˬΔϣΎϋ ΔϴϘϴΒτΗ ϭ΃ Δϳήψϧ βγ΃
(22)".ΎϬϴϓ ΢ΒϘϟ΍ ϭ ϝΎϤΠϟ΍ ϊο΍ϮϤΑ ήμΒϳϭ ΎϫήλΎϨϋ ςδΒϳ ϭ ˬΎϬϴϓ ϝϮϘϟ΍
ϢϴϫΎϔϣ ΪϳΪΤΗ Ϧϣ Ύϗϼτϧ΍ ϢϳΪϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ έϮτΗ Ϊλήϟ έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ .Ω ϖϠτϨϳ
ΪϗΎϨϟ΍ ϪΑ ˯ΎΟ Ύϣ ϰϠϋ ΍ΩΎϤΘϋ΍ ϱΪϘϨϟ΍ ϞϤόϟ΍ ϲϓ ϕϭάϟ΍ έϭΩϭ ˬΏΩϷ΍ ΦϳέΎΗϭ ˬΪϘϨϟ΍ϭ ΏΩϷ΍ Ϧϋ
. ϥϮδϧϻ ϑΎΘγϮϏ" ϲδϧήϔϟ΍
ϢϬϳΪϟ ήϴΜΘϟ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ ΔϓΎϜϟ ΐΘϜΗ ϲ Θϟ΍ ΕΎϔϟΆϤϟ΍ Ϟϛ Ϯϫ " :ΏΩϷ΍- O
ΕΎγΎδΣ· ϭ΃ ΔϳέϮόη ΕϻΎόϔϧ΍ ϭ΃ ˬΔϴϟΎϴΧ ΍έϮλ ΎϬΘϏΎϴλ κ΋ΎμΧ ϞπϔΑ
(23)".ΔϴϨϓ
ϕΩ΃ ϲϓ Ϯϫ ϭ΃ ˬΎϬϠϠΤϳϭ κ΋ΎμΨϟ΍ ϚϠΗ ήϬψϳ ϱάϟ΍ Ϯϫ :ϲΠϬϨϤϟ΍ ΪϘϨϟ΍- 2
.(24)".ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΐϴϟΎγϷ΍ ϦϴΑ ΰϴϤΘϟ΍ϭ ˬιϮμϨϟ΍ Δγ΍έΩ Ϧϓ ":ϪϴϧΎόϣ
Γ΄θϧ ΔϴϟΎϜη· έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ .Ω ϝϭΎϨΘϳ ˬΎϫΪϋ΍Ϯϗ Ϧϣ Ύϗϼτϧ΍ϭ ˬΔϘΑΎδϟ΍ ϢϴϫΎϔϤϟ΍ ϰϠϋ ΎΒϴΗήΗ
ϲϓ ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ Ϧϋ ΍ήΧΆϣ ϩέϮτΗϭ ϪϘϠΧ ϲϓ ϥϮϜϳ ˬϲΑΩϷ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϥ΃ έήϘϳ ΎϣΪόΑ ˬΪϘϨϟ΍
ΎϤϨϴΑ .(25) "pϲΑΩϷ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ Ϧϋ Ώήόϟ΍ ΪϨϋ ϖΑΎγ ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟΎϓ ":ϝϮϘϳ ϚϟΫ ϲϓϭ.ϩέϮϬχ
Ϟϛϭ .ϪθϳΎόΘΑ ΎθϳΎόΘϣϭ ϩέϮτΘΑ ΍έϮτΘϣ ˬϩΪΟ΍ϮΘΑ ΍ΪΟ΍ϮΘϣ ˬήόθϠϟ Ύϣίϼϣ ΄θϨ ϳ ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍
ΪϨϋ ΪϘϨϟ΍ ΪΟϭ ΪϘϓ ":ϝϮϘϳ ϚϟΫ ϲϓϭ .ΪϘϨϟ΍ ϲϓ ΎϳΩΎΑ ϩ΍Ϊλ ΪΠΗϭ ϻ· ˬήόθϟ΍ Ϫϟ νήόΘϳ ήϴϐΗ
(26)."ήόθϠϟ Ύϣίϼϣ Ώήόϟ΍
ΔϏΎϴμϟ΍ϭ ωϮοϮϤϟ΍ ϲϓ Ξ΋Ύηϭ Ϧϣ ΎϬϨϴΑ ΎϤϟ ΎόΒΗ ΕΎϔϟΆϤϟ΍ ϚϠΗ ϊϤΠϳ":ϲΑΩϷ΍ ΦϳέΎΘϟ΍-3
ΕΎγΎδΣϹ΍ϭ έΎϜϓϷ΍ ϞδϠδΘΑϭ ˬΔϴΑΩϷ΍ ϥϮϨϔϟ΍ ΦϳέΎΗ ϊπϳ ΕΎϏΎϴμϟ΍ ϚϠΗ ϞδϠδΗ ϞπϔΑϭ
ϲΣΎϨϤϟ΍ ξόΑϭ ˬϥ΍ϮϟϷ΍ ξόΑ ϲϓ ΔϛέΎθϤϟΎΑϭ ˬΔϴϗϼΧϷ΍ ϭ ΔϴϠϘόϟ΍ Ε΍έΎϴΘϟ΍ ΦϳέΎΗ ϊπϳ
ΦϳέΎΗ ϊπϳ ΔϔϠΘΨϣ αϮϔϧ ϒϴϟ΄Η Ϧϣϭ ΪΣ΍ϭ ϲΑΩ΃ ωϮϧ Ϧϣ ϲΘϟ΍ ΐΘϜϟ΍ ϲϓ ΔϬΑΎθΘϤϟ΍ ΔϴϨϔϟ΍
.(27)." ϕϭάϟ΍ έϮμϋ
ΔϴϤϫϷ΍ ϰϠϋ ΍ΩΎϤΘϋ΍ ˬϱΪϘϨϟ΍ ϞϤόϟ΍ ϲϓ ϲΑΩϷ΍ ϕϭάϟ΍ έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ .Ω ΩΪΤϳ :ϲΑΩϷ΍ ϕϭάϟ΍- 4
ωΎπΧ· ϲϫ ϲϤϠόϟ΍ ΞϬϨϤϟ΍ Ϊϋ΍Ϯϗ ϰϟϭ΃ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· " :ϝϮϘϳ ΚϴΣ "ϥϮδϧϻ "Ϫϟ ΎϫΩΪΣ ϲΘϟ΍
ˬϪΘϓήόϣ Ϊϳήϧ ϱάϟ΍ ˯ϲθϟ΍ ΔόϴΒτϟ ΎϘϓϭ ΔϓήόϤϟ΍ Ϟ΋Ύγϭ ϢψϨϧ ϲϜϟ ˬΎϨΘγ΍έΩ ωϮοϮϤϟ ˬΎϨγϮϔϧ
έϭΪϟ΍ ϢϴψϨΗϭ ˬΎϨΘγ΍έΩ ϲϓ ΔϳήΛ΄Θϟ΍ ΩϮΟϮΑ Ύϧέ΍ήϗΈΑ ΔϴϤϠόϟ΍ Ρϭήϟ΍ ϊϣ ΎϴθϤΗ ήΜϛ΃ ϥϮϜϧ ΎϨϧΈϓ
ΓϮϘΑ αΎδΣϹ΍ Ϧϣ ΎϨϨϜϤϳ ϱάϟ΍ ΪϴΣϮϟ΍ ΞϬϨϤϟ΍ ϲϫ ΔϳήΛ΄Θϟ΍ Ζϣ΍Ω Ύϣϭ ...ΎϬϴϓ ϪΒόϠΗ ϱάϟ΍
± ϑήόϨϟϭ ˬϡΰϋ ϲϓ ϚϟΫ ϰϠϋ ϩήμϘϨϟ ϦϜϟϭ ΔΣ΍ήλ ϚϟΫ Ϧϣ ϪϣΪΨΘδϨϠϓ ˬΎϬϟΎϤΟϭ ΕΎϔϟΆϤϟ΍
ΔόΑέϷ΍ ρϭήθϟ΍ ϲϫ ϩάϫϭ ˬϩΪΤϧϭ ϪόΟ΍ήϧϭ ϩέΪϘϧϭ ϩΰϴϤϧ ϒϴϛ -ϪΑ ΎϨχΎϔΘΣ΍ ϊϣ
.(28)Ϫϣ΍ΪΨΘγϻ
:ΎϬϨϣ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϤΑ Ε΍ΪϳΪΤΘϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ έϮΘϛΪϟ΍ ΝήΨϳϭ
ϕϭάϟ΍ Ϯϫ ΪϘϧ Ϟϛ αΎγ΃ ϥϷ ϚϟΫϭ ˬΎϓήλ ΎϴΑήϋ Ϟχϭ ˬΎϴΑήϋ ΄θϧ ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ "ϥ΃- ΃
(29) ."ΔϴΑΩϷ΍ έΎΛϵ΍ ΔγέΎϤϣ ϝϮτΑ βϔϨϟ΍ ϲϓ ϞμΤΗ ΔϜϠϣ ϪϤϋΪΗ ϲμΨθϟ΍
(30)"ήόθϠϟ Ύϣίϼϣ Ώήόϟ΍ ΪϨϋ ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ ΪΟϭ "-Ώ
ϪϧϷ ΝΫΎϤϧ Ω΍ήϳ· ϡΪϋ Ϧϋ έάΘϋ΍ ˬΏήόϟ΍ ϯΪϟ ϡΪϘϟ΍ άϨϣ ΔϳΪϘϧ ΕΎΤϤϟ ΩϮΟϮΑ ϩέ΍ήϗ· ΪόΑϭ - Ν
Ρήτϓ " Ώήόϟ΍ ΪϨϋ ΪϘϨϟ΍ ΦϳέΎΗ " ϪϔϟΆϣ ϲϓ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ ΫΎΘγϷ΍ ϞϤόΑ ϚϟΫ ϲϓ ϖΒγ
ϖ΋ΎϘΤϟ ΩΎδϓ· ϚϟΫ ϲϓ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϥϭΩ ΍ΪϘϧ ΍άϫ ϲϤδϧ ϥ΃ ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣ Ϟϫ ":ϲϟΎΘϟ΍ ϝ΍Άδϟ΍
(31)."ˮΚΤΒϟ΍ ϝϮλ΄Α ϝϼΧ· ϭ΃ ΦϳέΎΘϟ΍
Ϟϛ αΎγ΃ ϕϭάϟ΍ έΎΒΘϋ΍ Ϧϣϭ ˬΪϘϨϠϟ ήόθϟ΍ Δϣίϼϣ Ϧϣ Ύϗϼτϧ΍ ϝ΍Άδϟ΍ ΍άϫ Ϧϋ ΐϴΠϴϓ
ϲϨϓ αΎδΣ· ϰϠϋ ϡϮϘϳ ϲϗϭΫ ΪϘϧ ϦϴϳϮϣϷ΍ϭ ϦϴϴϠϫΎΠϟ΍ ΪϨϋ ΪΟϭ Ϊϗ " Ϫϧ΄Α ϞΠδϴϓ ΔϳΪϘϧ ΔϴϠϤϋ
αΎϨϟ΍ ήόη΃ ":ϢϬϟϮϘϛ ϦδϟϷ΍ ΔϓΎϛ ϰϠϋ ΕέΎγ ϞϤΟ ϲϓ ϢϬϣΎϜΣ΃ ξόΑ ΕΰϛήΗ ΪϘϟϭ ˬϕΩΎλ
ήϴϏ (32) "Ώήσ ΍Ϋ· ϰθϋϷ΍ϭ ˬΐϫέ ΍Ϋ· ΔϐΑΎϨϟ΍ϭ ˬΐϏέ ΍Ϋ· ήϴϫίϭ ˬΐϛέ ΍Ϋ· βϴϘϟ΍ ΅ήϣ΍
:ΔϴϟΎΘϟ΍ ΏϮϴόϟ΍ ϪϴϠϋ ϞΠδϧ "ϥϮδϧϻ" ϡϮϬϔϣ Ϧϣ Ύϗϼτϧ΍ϭ ˬϢϳΪϘϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ϲϓ ϕϭάϟ΍ ΍άϫ ϥ΃
ΔΟ΍άδϟ΍ ΎϬϴϠϋ ϰϐτΗ ΔϠΣήϣ ϲϫϭ ˬΓϭ΍ΪΒϟ΍ ΔϠΣήϣ ϲϓ ϲόϴΒσ ˯ϲη Ϯϫϭ :ΞϬϨϣ ΩϮΟϭ ϡΪϋœ
ωΪΒϳ ϥ΃ ϪγΎδΣΈΑ ϊϴτΘδϳ Ϋ· ϪΗήτϓ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ Ωήϳϭ άΧ΄ϳ ϲΑήόϟ΍ ϥΎϛ ΪϘϓ .ΔϳϮϔόϟ΍ϭ Γήτϔϟ΍ϭ
ήϴϏϭ ˬΞϬϨϤϣ ήϴϏ ΪϘϨϟ΍ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΎϴόϴΒσ ϥΎϜϓ ΞοΎϧ ϞϘϋ ϰϟ· ΝΎΘΤϳ ϥ΃ ϥϭΩ ˬήόθϟ΍ ϞϤΟ΃
Ύϴ΋ΰΟ ΪϘϨϟ΍ ϚϟάΑ ϥΎϜϓ .ΪϘϨϟ΍ϭ ήόθϟ΍ ϦϴΑ ΪΟ΍ϮΘϤϟ΍ ϡίϼΘϟ΍ Ϧϣ Ύϗϼτϧ΍ ˬϞϳϮσ ήψϨϟ ϊοΎΧ
ϥ΃ ϥϭΩ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ήτθϟ΍ ϭ΃ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΖϴΒϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϪϴϠϋ ϭ΃ Ϫϟ ήϋΎθϠϟ ϢϜΤϳ ϢϴϤόΘϟ΍ ϲϓ Ύϓήδϣ
ΎϤϧ ϞΟέ ϊϣ ϻ· ήϬψϳ Ϧϟ ΞϬϨϤϤϟ΍ ΪϘϨϟΎϓ ϢΗ Ϧϣ .ϪΘϣήΑ ΝΎΘϧϹΎΑ άΧϷ΍ ˯ΎϨϋ Ϫδϔϧ ϒϠϜϳ
.ϞϘόϟ΍ ήψϨϟ ϪϗϭΫ ϊπΨϳ ϥ΃ ωΎτΘγ΍ϭ ˬϩήϴϜϔΗ
ϞϘόϟ΍ ΪϤΘόϳ ϞϴϠόΘϟ΍ Ϋ· ˬΓϭ΍ΪΒϟ΍ Ώήόϟ ΍ήϓϮΘϣ ϦϜϳ Ϣϟ ρήη Ϯϫϭ :ϞμϔϤϟ΍ ϞϴϠόΘϟ΍ ϡΪϋœœ
ΉΩΎΒϣ ΪόΑ ϥϮϜΗ Ϣϟ Ώήόϟ΍ϭ .ΔϣΎϋ ΉΩΎΒϣ ϊοϭ ϲϐΒϳ ϞϴϠόΘϟ΍ϭ .ϱήτϓ ϲΑήόϟ΍ ήϴϜϔΘϟ΍ϭ
΢οϮΗ Ϣϟ Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ϭ .Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ ϊοϭ ΪόΑ ϲΗ΄ϳ ϞϴϠόΘϟ΍ϭ .ϲγΎΒόϟ΍ ΪϬόϟ΍ ϊϣ ϻ· ΔϳϮϐϠϟ΍ ΎϬϣϮϠϋ
ϡϮϠόϟ΍ ϝΎμϔϧ΍ Γέϭήο ϰϠϋ κϨϳ ϞϴϠόΘϟ΍ϭ .ϱήΠϬϟ΍ ΚϟΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ ϻ· ϡϮϠόϟ΍ ή΋Ύγ ϲϓ
ˬΏήόϟ΍ ΪϨϋ ήϜϔϟ΍ έϮτΗ ϞΣ΍ήϣ Ϧϣ ΓήΧ΄Θϣ ΔϠΣήϣ ϲϓ ϻ· ϢΘϳ Ϣϟ ΍άϫϭ ˬήΧϵ΍ Ϧϋ ΎϬπόΑ
ϩάϫ ΏΎϴϏ ϲϓ ˬ΍Ϋ· ± ϦϳϭΪΘϟ΍ ήϬχ ϰΘϣ ϢϠόϧ ΎϨϠϛϭ ± ϦϳϭΪΘϟ΍ ΍ήϴΧ΃ϭ ϻϭ΃ ϲϐΒϳ ϞϴϠόΘϟ΍ϭ
.ϢψϨϤϟ΍ϭ ΞϬϨϤϤϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ΐϴϐϳ ϞϴϠόΘϟ΍ ΏΎϴϏ ϲϓϭ ˬϞϴϠόΘϟ΍ ΐϴϐϳ ϞϴϠόΘϠϟ ΓΪΟϮϤϟ΍ Ϟ΋ΎδϤϟ΍
ΪϤΘόΗ ϻ Ϋ· ΏΩϷ΍ ΐΘϛ ϲϓ ΔϳϭήϤϟ΍ ΔϳΪϘϨϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϲϓ ϥΎΤο΍ϭ ϥΎΒϴόϟ΍ ϥ΍άϫϭ
ϰϟ· ϪϠϴϠΤΗ Ϧϣ ϲϬΘϨϳϭ ˬϚϟΫ ϭ΃ ήϋΎθϟ΍ ΍άϫ ϝΎϗ ΎϤϴϓ ΔϠϣΎθϟ΍ ΓήψϨϟ΍ ϭ΃ ιϮμϨϟ΍ ϞϴϟΎΤΗ
ϊτΘδϳ Ϣϟϭ ΎμϟΎΧ ΎγΎδΣ· ( ϡϼγϹ΍ ϞΒϗ) ΔϠΣήϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΪϘϨϟ΍ Ϟχ ΪϘϓ ":ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔλϼΨϟ΍
ϥ΃ φΣϼϧ ΍άϜϫ (33)"ϞϴϠόΗ Ϧϣ Ϫϴϟ· ΪϨΘδΗ Ύϣ ϞπϔΑ ˬήϴϐϟ΍ ϯΪϟ ΢μΗ Δϓήόϣ ΢Βμϳ ϥ΃
ΪϴΟ ϢϬϓ ϰϠϋ ΪϋΎδϳ ϩήψϧ ϲϓ ΐ΋Ύλ ΞϬϨϣ ϮϬϓ ˬϲΨϳέΎΘϟ΍ ΞϬϨϤϟ΍ ϰϠϋ ΰϛήϳ έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ.Ω
ϰϠϋ ϲϨΒϤϟ΍ ϲτγέϷ΍ ΞϬϨϤϟ΍ ξϓήϳ ΎϨϫ Ϧϣ .ΪϘϨϟ΍ ΔΑϭήϋ ΎϨϟ ϒθϜϳ ϱάϟ΍ Ϯϫ Ϋ· ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϟ΍
˯Ύμϗ· ϰϟ· έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ .Ω ΖόϓΩ ϲΘϟ΍ ΔϴγΎγϷ΍ ϊϓ΍ϭΪϟ΍ Ϧϣ ϊϓ΍Ω ΍άϫϭ .ϱέϮμϟ΍ ϖτϨϤϟ΍
΍άϛϭ ."ήΜϨϟ΍ ϢϠϋ "ϭ "ήόθϟ΍ ϢϠϋ" ΔϣΎϗ· ΖϓΪϬΘγ΍ ϲΘϟ΍ ˬήϔόΟ ϦΑ Δϣ΍Ϊϗ ΔϟϭΎΤϣ ϒδϧϭ
Ϧϣ ϯϭΪΟ ϻ ϦϴΘϟϭΎΤϣ ΎϤϫήΒΘϋΎϓ ΎϬϟ ΍Ω΍ΪΘϣ΍ ΕΪϋ ϲΘϟ΍ ϱήϜδόϟ΍ ϝϼϫ ϲΑ΃ ΔϟϭΎΤϣ
.ΎϤϬ΋΍έϭ
p

.ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ .Ω ϱΪϳ ϦϴΑ ϢϳΪϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϟ΍ Γ΄θϧ Δϴπϗ :ΎΜϟΎΛ
ϲΑΩϷ΍ ΝΎΘϨϟ΍ ϲϓ ϲϨϔϟ΍ ΞπϨϟ΍ ± ΐϧ΍ϮΟ Ϧϋ ϒθϜϟ΍ ϰϠϋ ϻϭ΃ ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ ήϫϮΟ ϡϮϘϳ "
(34)."ΎϬϴϠϋ ϡΎόϟ΍ ϢϜΤϟ΍ ϚϟΫ ΪόΑ ϲΗ΄ϳ ϢΛ .ϞϴϠόΘϟ΍ϭ Ρήθϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ Ύϫ΍Ϯγ ΎϤϣ ΎϫΰϴϴϤΗϭ
Ϧϋ ϪϠϤΠϣ ϲϓ ΝήΨϳ ϻ Ϯϫϭ .ΪϘϨϟ΍ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ .Ω ϞϬΘδϳ ϒϳήόΘϟ΍ ΍άϬΑ
αέΪϳ ϱάϟ΍ϭ ˬϩέΎϤΛ Ϧϣ ΓήϤΛϭ ΏΩϷ΍ Ϊϴϟϭ ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ ΪόΗ ϲΘϟ΍ ϒϳέΎόΘϟ ΍ Ϧϣ ϩΎϧΪϬϋ Ύϣ
ˬϪΑ ήΛ΄Θϳϭ Ϫϴϓ ήΛΆϳ ˬϩέϮμϋ ϊϴϤΟ ϲϓ ΎϬΑΩ΃ ΐϛ΍ϭ Ϊϗ Ϫϧ΃ ΪΠϳ ΔϴΣ Δϐϟ ϱ΃ ϲϓ ϪΨϳέΎΗ
ΪϘϨϟ΍ ωϮοϮϣ Ϯϫ ΏΩϷΎϓ ...ϢϬΠϫΎϨϣϭ ΩΎϘϨϟ΍ ΐϫ΍άϣ Ϫϴϓ ϦϳΎΒΘΗϭ ˬϪϨϣ ϪΗΎϣϮϘϣ ΪϤΘδϳϭ
ϑΎθΘϛ΍ϭ ˬΪϳΪΠΘϟ΍ϭ ΔϘϠτϤϟ΍ ΔϳήΤϟ΍ ϰϟ· ωΰϨϳ ϪΘόϴΒτΑ Ώ ΩϷ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ·ϭ ˬϪϴϓ ϞϤόϳ Ϫϧ΍Ϊϴϣϭ
ΪϨϋ ϒϘϳ ˬΪϴϔϣ φϓΎΤϣ Ϫϧ· ˬϚϟΫ Ϧϣ βϜόϟ΍ ϰϠϋ ΪϘϨϟ΍ ϥΈϓ .ΎϬϨϋ ήΒόϳϭ ˬΎϬϴϓ ϖϠΨϳ ΓΪϳΪΟ ϕΎϓ΁
ϦδΤϟ΍ϭ ˬϒόπϟ΍ϭ ΓϮϘϟ΍ Ϧσ΍Ϯϣ Ϧϣ ΎϬϴϓ ΎϤϋ ϒθϜϟ΍ ΪμϘΑ ΔϴΑΩϷ΍ ϝΎϤϋϷ΍ Δγ΍έΩ ΩϭΪΣ
.ΎϬϴϠϋ ϡΎϜΣϷ΍ έ΍Ϊλ·ϭ ˬ΢ΒϘϟ΍ϭ
ΎϤϧ·ϭ ˬΓΪϳΪΟ ΎϗΎϓ΁ϭ Ύοέ΃ ϪΑ ϒθΘϛ΍ ϭ΃ ΓΪϳΪΟ ΏέΎΠΘΑ ΐϳΩϷ΍ ϰϟ· ϰΣϭ΃ ΎϤϠϗ ΪϘϨϟΎϓ ΍άϬϟϭ
.ΎϬόΒΘϳ ΪϘϨϟ΍ϭ ΓΩΎϳέϭ Ύϔθϛ ϡΪϘΗ ϲΘϟ΍ ϲϫ ΔϋΪΒϤϟ΍ ΔϘϟΎΨϟ΍ ΔϳήϘΒόϟ΍
ϡίϼΘϟ΍ Ϧϣ ΎϣϭΩ ΎϫΪϛΆϳ ϥΎϛ ˬϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϟ΍ Γ΄θϧ Δϴπϗ ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ .Ω ϝϭΎϨΗ ϦϴΣϭ
ϡΪϗ΃ άϨϣ± ςΒΗέ΍ Ϊϗ " ΪϘϨϟ΍ ϥ΃ ϩήψϧ ϲϓ Ϋ·.έϮμόϟ΍ ήΒϋ ΪϘϨϟ΍ϭ ΔϔδϠϔϟ΍ ϦϴΑ Ϣ΋ΎϘϟ΍ ϲΨϳέΎΘϟ΍
ρΎΒΗέϻ΍ ΍άϫ Ω΍Ωί΍ Ϊϗϭ ˬΎϬϋϭήϓ Ϧϣ Ύϋήϓ έΎλ ϰΘΣ ΔϔδϠϔϟΎΑ ± ϥΎϧϮϴϟ΍ ΪϨϋ ϩέϮμϋ
ρΎΒΗέϻ΍ Ϟϛ ΎτΒΗήϣ ΪϘϨϟ΍ ΢Βλ΃ Ϋ· ˬΎϧήμϋ ϲϓ ΔλΎΨΑϭ ˬΔΜϳΪΤϟ΍ ΪϘϨϟ΍ έϮμϋ ϲϓ ΎΣϮοϭ
ΪϘϨϟ΍ ϲϓ ϡΪϘΗ Ϟϛ ϞόΟ ςΑ΍ήΘϟ΍ϭ ϡίϼΘϟ΍ ΍άϫϭ (35)."ΔϔδϠϔϟ΍ ωϭήϓ Ϧϣ ϲϫ ϲΘϟ΍ ϝΎϤΠϟ΍ ϡϮϠόΑ
ˬΔϔδϠϔϟ΍ ΎϬϨϣϭ ˬΔϴϧΎδϧϹ΍ ϡϮϠόϟ΍ ϲϓ ϡΪϘΗ Ϧϋ ϻ· ϢΠϨϳ ϻ ± ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ .Ω ήψϧ ϲϓ ±
ϲϓ ϊΟήΗ ΔΜϳΪΤϟ΍ ΔϴΑΩϷ΍ ΎϨΘπϬϧ " ϥ΃ Ϋ· ΎϬΠϫΎϨϤϟ ϪΗΎϛΎΤϣϭ ΎϬϨϣ ϪΗΩΎϓΈΑ έϮτΘϳ ΪϘϨϟΎϓ
ϦϜϳ Ϣϟ Ύϣ ΔϤϴϗ Ε΍Ϋ ΓϮτΧ Ϫϴϓ ϮτΨϳ ϥ΃ ΪϗΎϨϟ΍ ϊϴτΘδϳ ϻ ΚϴΤΑ ϲΑήϐϟ΍ ΏΩϷ΍ ϰϟ· ΎϬϟϮλ΃
ϥ΃ ΖΒΜϳ ΔϴϤϟΎόϟ΍ Ώ΍Ωϵ΍ ΦϳέΎΗϭ ˬΎϬϴϓ ΪϘϨϟ΍ Ε΍έΎϴΗϭ ˬϲΑήϐϟ΍ Ώ΍ΩϵΎΑ ΔϘϴΛϭ ΔϠλ ϰϠϋ
(36)."ΎϬδϔϧ ϰϠϋ ΔϴϣϮϘϟ΍ Ώ΍Ωϵ΍ ΎϬϴϓ ΕϮτϧ΍ ϲΘϟ΍ έϮμόϟ΍ ϲϫ ΎϬϴϓ ρΎτΤϧϻ΍ έϮμϋ
ˬΪϘϨϠϟ ΔοήΘϔϤϟ΍ Δϳ΍ΪΒϟΎΑ ϪΘόϧ ϰϠϋ ΢Ϡτμϧ ΎϤΑ ϪϣΎϤΘϫ΍ ϡΪόΑ Ρήμϳ ˯ΪΒϟ΍ άϨϣ ϩΪΠϧ ΍άϜϫ
.ϲϣϼγϹ΍ ήμόϟ΍ϭ ΔϴϠϫΎΠϟ΍ ϕ΍Ϯγ΄Α ˯ΎΑΩ΃ϭ ˯΍ήόη Ϧϋ έΪμΗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ ϚϠΗ Ϯϫϭ
ϲϓ ΄Βόϧ Ϧϟ .ΚϳΪΤϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ϪΑ ΎϨϓήϋ ΎϤϟϭ ˬΞϬϨϣ Ϧϣ ΎϨδϔϧϷ ΎϧάΨΗ΍ ΎϤϟ ΎϘΒσ ":ϝϮϘϳ ϚϟΫ ϲϓϭ
ξόΑ ϰϠϋ ϢϬπόΑ ˬϢϳΪϘϟ΍ ϲϓ ˯΍ήόθϟ΍ ΎϫέΪμϳ ϥΎϛ ϲΘϟ΍ ΔϣΎόϟ΍ ϡΎϜΣϷΎΑ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϟ΍ Γ΄θϧ
ϪϨϣ ήϴΜϛϭ ϪΘΤλ ΎϨοήΘϓ΍ ΍Ϋ· ΔϴϠϫΎΠϟ΍ ϕ΍Ϯγ΃ ϲϓ ϪπόΑ ϯϭήϳ ΎϤϣ :ΎϬϟ ϞϴϠόΘϟ΍ ϡΪϋ ϊϣ
ήμόϟ΍ ϲϓ ΔϴϠϫΎΠϟ΍ ϕ΍ϮγϷ΍ ϩάϫ ήϴψϧ ϲϓ έϭΪϳ ϥΎϛ Ύϣ ϚϟάΑ ϖΤΘϠϳϭ ϝΎΤΘϧϻ΍ ΢ο΍ϭ
.(37)".ΓήμΒϟΎΑ ΪΑήϤϟ΍ ϕϮδϛ ϲϣϼγϹ΍
ϢϴϜΤΘϟ΍ Ϧϣ ϥΎϛ ΎϤΑ ϪΒθϟ΍ ΔΒ ϳήϗ ϕ΍ϮγϷ΍ ϩάϫ ϥ΃ ϰϠϋ ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ.Ω κϨϳϭ
(38)".ΎϨϴΛ΁ ΔϨϳΪϤΑ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΩΎϴϋϷ΍ ϲϓ ϢΘϳ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ˬΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ έϮμόϟ΍ ϲϓ ϲΣήδϤϟ΍
ϭ" :ϝϮϘϴϓ ϢϳΪϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϠϟ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ϪΘϴϠϤϋ έΎσ· ϲϓ ϲϧΎϧϮϴϟ΍ ΪϬόϟ΍ ϰϟ· ϚϟΫ ΪόΑ ϞϘΘϨϳϭ
ϞϴϠόΘϟ΍ Ϧϣ Ώήο Ϫϴϓ ϥΎϛ ϪϨϜϟ ϭ-Ύϴ΋΍ΪΑ ϦϜϳ ϥ· ϭ -ΪϳΪΟ ϱΪϘϧ ϩΎΠΗ΍ ήϬχ ϱϮϣϷ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ
ϑήόϠϟ ϊΑΎΗ Ϯϫϭ ˬΔϴϔσΎόϟ΍ ϢϬΗΎϴΣϭ ϢϬΗΩΎϋ ϭ ϢϫέΎόη΃ ϲϓ Ώήόϟ΍ ΪϴϟΎϘΗ ϪγΎγ΃ ˬϲϋϮοϮϤϟ΍
ϲϓ ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ .Ω ήϤΘδϳ ϭ (39)."ΪόΑ ΕΎϧί΍ϮϤϟ΍ ϲϓ ΔλΎΨΑ ήΛ΃ ϱάϟ΍ ϱϮϐϠϟ΍
ΐϟΎτϤϟ ϲΑήόϟ΍ ΏΩϷ΍ ΏΎΠΘγ΍ ϲγΎΒόϟ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ ϥ΃ ϰϟ· Ϟμϴϓ ϢϳΪϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϠϟ ϩΪλήΗ
ϭ .ϯήΧϷ΍ ΕΎϓΎϘΜϟΎΑ Ώήόϟ΍ ϝΎμΗ΍ ϭ ˬΔϴϣϼγϹ΍ ΓέΎπΤϟ΍ ωΎδΗ΍ ΐΒδΑ ΪϳΪΠϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍
ΕΎϫΎΠΗϻ΍ Ϣϫ΃ ϥ΃ ϰϠϋ αήϔϟ΍ ϭ ϥΎϧϮϴϟ΍ ΎϬϨϣ ΔϤϳΪϘϟ΍ ϯήΧϷ΍ ϢϣϷ΍ Ε΍έΎπΣ ϰϠϋ ϢϬϓήόΗ
ΩϭΪΣ ϲϓ ˬ΍ήϴΜϛ ϭ΃ ϼϴϠϗ ϲϧΎϧϮϴϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ήΛ΃ ΎϬϴϓ ήϬχ Ϊϗ ήμόϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΪϘϨϟ΍ ϲϓ ΕήϬχ ϲΘϟ΍
ΔϴϠόϔϟ΍ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϩήΒΘόϳ ϮϬϓ ˬήϔόΟ ϦΑ Δϣ΍Ϊϗ ϚϟΫ ϲϓ ϪΟΫϮϤϧ ϭ ˬϪϤϬϓ Ώήόϟ΍ ΩΎϘϧ ωΎτΘγ΍ Ύϣ
ϲϓ ϲϠΟ ϞϜθΑ ΔϘΒτϣ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ ϪϳΪϟ ΕήϬχ Ϧϣ ϝϭ΃ ϩέΎΒΘϋΎΑ Ώήόϟ΍ ΪϨϋ ΪϘϨϟ΍ έϮϬψϟ
ϦϴΑ Ν΍ΰΘϣϻ΍ ϚϟΫ ϞϜη ϪϧϷ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϟ΍ έϮϬψϟ ΔϴϘϴϘΣ Δϳ΍ΪΑ ϮϬϓ ." ήόθϟ΍ ΪϘϧ" ϪϔϟΆϣ
ΓήψϨϟ ΎόΒΗ ΔϴΑΩϷ΍ αΎϨΟϷ΍ Δγ΍έΩ ϰϟ· Δϣ΍Ϊϗ ϩΎΠΗ΍ ϚϟΫ ϦϤϓ ...":ϝϮϘϳ ϚϟΫ ϲϓ ϭ ϦϴΘϓΎϘΜϟ΍
Ϧϣ ϭ Δϣ΍Ϊϗ ϢϬϓ Ύϣ ΩϭΪΣ ϲϓ ΓΪΣϭ ΍Ϋ ϼϛ ϪϔλϮΑ ˬϲΑΩϷ΍ ϞϤόϟ΍ ϰϟ· ήψϨϟ΍ ϲϓ Ϯτγέ΃
(40)."ϩϭήϳΎγ
ϲϤϠϋϭ ϱήψϧ αΎγ΃ ϰϠϋ ϡΎ˰ϗ ΍Ϋ· ϻ· ήϬψϳ Ϧϟ ϖϴϗΪϟ΍ ϰϨόϤϟΎΑ ΪϘϨϟ΍ ϥ΃ ϰϟ· κϠΨϧ ΍άϜϫ
Ϧϣ Ύϋήϓ έΎλ ϰΘΣ έϮτΗ ΪϘϟ ϞΑ ˬΔϔδϠϔϟ΍ ΎϬγ΃έ ϰϠϋϭ ˬΔϴϧΎδϧϹ΍ ϡϮϠόϟΎΑ ςΒΗήϣ ϮϬϓ .Ύ˰όϣ
ϦϴΑ ϡΎϫ ϕέΎϓ Ϧϣ ΪΟϮϳ Ύϣ ϰϠόϓ ":ϝϮϘϳ ϚϟΫ ϲϓϭ .ΪϘϨϟ΍ ΐϴϐϳ ΔϔδϠϔϟ΍ ΏΎϴϏ ϲϓϭ .ΎϬϋϭήϓ
ϲϓ ϲϟΎϤΠϟ΍ ήϳϮμΘϟ΍ ϩήϫϮΟ ϱάϟ΍ ΏΩϷ΍ ϦϴΑϭ -ΪϳήΠΘϟ΍ ΎϬμ΋ΎμΧ κΧ΃ ϲΘϟ΍± ΔϔδϠϔϟ΍
ΔϠμϟ΍ ϞψΗ ˬκ΋ΎμΧ Ϧϣ Ϫϟ ΎϤϴϓ ΏΩϷ΍ ϪϋϮοϮϣ ϱάϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ϢΛ ˬϪϟ ϢϋϷ΍ ϞϤηϷ΍ ϰϨόϤϟ΍
(41)."ΔϔδϠϔϟ΍ ϦϴΑϭ ϩΪϘϧϭ ΏΩϷ΍ ϦϴΑ ΔϘϴΛϭ ϚϟΫ ϊϣ
ΎϤϬϓ ϖϤόϟ΍ ϲϓ Ύϣ΃ ˬϱήϫΎχ ϑϼΘΧ΍ ϮϬϓ ˬΎϤϬϨϴΑ ϑϼΘΧ΍ Ϧϣ ϪψΣϼϧ ϥ΃ ϦϜϤϳ Ύϣ ϢϏήϓ
ΩϮϋ ϢϴϘΘδϳ ϻ ϞΑ .ΪϘϧ Ϟϛ ϪϴϠϋ ϡϮϘϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϱάϟ΍ ϱήψϨϟ΍ αΎγϷ΍ ϲϫ ΔϔδϠϔϟΎϓ .ϥΎτΑ΍ήΘϣ
ΪϘϨϟΎΑ Ϛϟάϟ ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ.Ω ϞΜϤϳϭ ˬΔϨϴόϣ ΔϴϔδϠϓ Δϳήψϧ ϰϠϋ ήϘΘγ΍ ΍Ϋ· ϻ· ήϴΧϷ΍ ΍άϫ
Δϋΰϧϭ ˬ" ϱήΛ΄Θϟ΍ ΐϫάϤϟ΍ " ΪϘϨϟ΍ ϲϓ ΪΟϮϳ ϥ΃ ΔϴϟΎΜϤϟ΍ ΔϔδϠϔϟ΍ ΔΠϴΘϧ Ϧϣ ϥΎϛ Ϋ· ˬΚϳΪΤϟ΍
ΪϘϧ ˬΔϔδϠϓ :ΙϮϟΎΜϟ΍ ΍άϬϓ ˬϥΫ· ˬΔϴϜϳήϣϷ΍ ΚϳΪΤϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ΔγέΪϣ ΎϬϠΜϤΗ ϲΘϟ΍ ΔϣΎόϟ΍ " ϦϴΑϮϠγϷ΍
.ΔϴϧΎδϧϹ΍ ϡϮϠόϟ΍ ϞϘΣ ϲϓ ξόΒϟΎΑ ϪπόΑ ςΒΗήϳ ˬΏΩ΃
.Ω ϝϮϘϳ .ΪϘϨϟ΍ ΏΎϴϏ ΎϤΘΣ ϪϨϋ ϢΠϨϳ ΔϔδϠϔϟ΍ ΏΎϴϏϭ .ΔϔδϠϓ ϥϭΪΑ ΪϘϧ ϼϓ ΍άϫ ϰϠϋ ΍ΩΎϨΘγ΍ϭ
ϝ΍ΪΟ έΎΜϣ Ζϟ΍ί ϻ ± ΎϬΣϮοϭ ϰϠϋ ± ΔϘϴϘΤϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ Ϫϟ ϒγΆϳ ΎϤϣϭ " :ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ
Ύϧϭήϗ ˯΍έϮϟ΍ ϰϟ· ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟΎΑ ΍ϮόΟήϳ ϥ΃ ϥϭΪϳήϳ ϦϤϣ ˬϝΎΠϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ˯ΎϴϋΩϷ΍ ξόΑ ϯΪϟ
ϲΠϬϨϤϟ΍ ΪϘϨϠϟ ϦϜϳ Ϣϟ ϦϴΣ ˬϮτγέ΃ϭ ϥϮσϼϓ΃ ΪϬϋ ϰϠϋ ΔϘΑΎγ ˬϡΪϘϟ΍ ϲϓ ΔΑέΎο
ϥ΃ ϲϬϳΪΒϓ ˬϝ΍ϮϨϤϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ΪϘϨϟ΍ Γ΄θϧ ΩΪΤϳ ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ .Ω ϡ΍Ω Ύϣϭ (42)."ΩϮΟϭ
ΏΎϴϐϟ ΍ήψϧ ϱϮϣϷ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ ϰΘΣϭ ˬϲϣϼγϹ΍ϭ ϲϠϫΎΠϟ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ ΪϘϧ ΩϮΟϭ νέΎόϳ
.ϪΠϬϨϤΗϭ ΪϘϨϟ΍ ΍άϫ ήσΆΗ ΔϔδϠϓ
ϲϬϓ Ϣϫήόηϭ ˬ˯΍ήόθϟ΍ ξόΒϟ ΔϳΪϘϧ ϡΎϜΣ΃ Ϧϣ ϲϣϼγϹ΍ϭ ϲϠϫΎΠϟ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ ϥΎϛ Ύϣ Ύϣ΃
.ϖΑΎγ ϲϔδϠϓ ϭ΃ ϱήψϧ αΎγ΃ ϰϠϋ ΓΪϤΘόϣ ήϴϏϭ ˬΔϠϠόϣ ήϴϏ ΎϬϧϷ ΪϘϨϟ΍ ΔΒΗήϣ ϰϟ· ϮϤδΗ ϻ
ΪϘϨϟ΍ ΎϬϴϠϋ ήϬχ ϲΘϟ΍ ΓέϮμϟ΍ ΔϗΪϟ΍ ϪΟϭ ϰϠϋ ΩΪΤϧ ϥ΃ ϊτΘδϧ Ϣϟ ϥ· ϝϮϘϨϟ ϼϴϠϗ ϒϘϧ ΎϨϫϭ
ϪϨϣ ΎϨϴϟ· Ϟμϳ Ϣϟ ϝϭϷ΍ ϲϠϫΎΠϟ΍ ΪϬόϟ΍ ϲϓ ΪϘϧ Ϧϣϭ ήόη Ϧϣ Ϟϴϗ Ύϣ ϰϟ· ϊΟ΍έ Ϛϟάϓ ˬϲϠϫΎΠϟ΍
ϢϬϟ ϦϜϳ Ϣϟ ϡϮϗ ϢϠϋ ήόθϟ΍ ϥΎϛ " :ϝΎϗ ΏΎτΨϟ΍ ϦΑ ήϤϋ ϥ΃ ΎϨϤϠϋ ΍Ϋ· ΔλΎΧ ˬέΩΎϨϟ΍ ϞϴϠϘϟ΍ ϻ·
ϭ αέΎϓ ϭΰϏϭ ΩΎϬΠϟΎΑ ΍ϮϠϏΎθΗϭ ˬΏήόϟ΍ ϪϨϋ ΖϠϏ ΎθΘϓ ϡϼγϹ΍ ˯ΎΠϓ...ϪϨϣ ΢λ΃ ϢϠϋ
Ώήόϟ΍ Ζϧ΄Ϥσ΍ϭ ΡϮΘϔϟ΍ Ε˯ΎΟϭ ˬϡϼγϹ΍ ήΜϛ ΎϤϠϓ ˬϪΘϳ΍ϭέϭ ήόθϟ΍ Ϧϋ ΖϬϟϭ ˬϡϭήϟ΍
ϲϓ ΍Ϯϔϟ΃ϭ ˬΏϮΘϜϣ ΏΎΘϛ ϻϭ ˬϥϭΪϣ ϥ΍ϮϳΩ ϰϟ· ΍ϮϟϭΆϳ ϢϠϓ ˬήόθϟ΍ Δϳ΍ϭέ ΍ϮόΟ΍έ ˬέΎμϣϷΎΑ
ϪϨϣ ϢϬϴϠϋ ΐϫΫϭ ˬϚϟΫ Ϟϗ΃ ΍ϮψϔΤϓ ˬϞΘϘϟ΍ ϭ ΕϮϤϟΎΑ ϚϠϫ Ϧϣ Ώήόϟ΍ Ϧϣ ϚϠϫ Ϊϗϭ ˬϚϟΫ
Ϣϛ˯ΎΟ Ϯϟϭ ˬϪϠϗ΃ ϻ· Ώήόϟ΍ ΖϟΎϗ ΎϤϣ ϢϜϴϟ· ϰϬΘϧ΍ Ύϣ ":˯ϼόϟ΍ ϦΑ ϭήϤϋ ϮΑ΃ ϝΎϗϭ (43)."ήϴΜϛ
ˬϪσϮϘγϭ ήόθϟ΍ ΏΎϫΫ ϰϠϋ ϝΪϳ ΎϤϣϭ ":ϡϼγ ϦΑ΍ ϝΎϗ (44)" ήϴΜϛ ήόηϭ ϢϠϋ Ϣϛ˯ΎΠϟ ΍ήϓ΍ϭ
Ϣϟ ϥ·ϭ ˬήθϋ έΪϘΑ Ϊ΋Ύμϗ ΎϤϬϟ ΢λ ϦϳάϠϟ΍ ΪϴΒϋϭ Δϓήτϟ ϦϴΤΤμϤϟ΍ Γ΍ϭήϟ΍ ϱΪϳ΄Α ϲϘΑ Ύϣ ΔϠϗ
Ϧϣ ϯϭήϳ ϥΎϛ ϥ·ϭ ˬΔϣΪϘΘϟ΍ϭ ΓήϬθϟ΍ Ϧϣ Ύόοϭ ΚϴΣ ΎϤϬόοϮϣ βϴϠϓ ˬϦϫήϴϏ ΎϤϬϟ ϦϜϳ
ϞϤΣ ΎϤϬϴϠϋ ϞϤΣ ΎϤϬϣϼϛ Ϟϗ ΎϤϠϓ ...Γ΍ϭήϟ΍ ϩ΍Ϯϓ΃ ϰϠϋ ΎϤϬϧΎϜϣ ϥΎϘΤΘδϳ βϴϠϓ ˬΎϤϬϟ ˯ΎΜϐϟ΍
(45)".ήϴΜϛ
Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϻ΍ Γέϭήο ϰϠϋ ΪϛΆϳ ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ.Ω ϥ΃ ϰϟ· ήϴθϧ ϥ΃ ΩΪμϟ΍ ΍άϬΑ ΎϨΗϮϔϳ ϻ
ΔϓΎϘΜϟ΍ Ϧϣ ϞόΠϳ ϦϴΣ ϩίϭΎΠΘϳ ϞΑ ˬέϭΪϨϣ ΪϤΤϣ.Ω ϊϣ ϒϘϳ ΍άϫ ϲϓϭ .ΎϬΑέΎΠΗϭ ϢϣϷ΍ Ώ΍Ω΁
.ϡΪϘΗ ϞϜϟ ξΑΎϨϟ΍ ΐϠϘϟ΍ ϭ ΰϛήϤϟ΍ ΔϴΑήϐϟ΍
ϰϠϋ ΢ΘϔΘϟ΍ ϥ΃ ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ .Ω κϨϳ Δϣ΍ΪϬϟ΍ Δϴϗ΍ήθΘγϻ΍ ΔϋΎϘϟ΍ ϩάϫ ϒϘγ ΖΤΗϭ
ΎϨΗήψϧ Ϧϣ ϝΪόϳϭ ˬϡΎϣϷ΍ ϰϟ· ϪΑ ϊϓΪϳϭ ˬϲϣϮϘϟ΍ ΏΩϷ΍ ϰϟ· ΎϨΗήψϧ Ϧϣ ϝΪόϳ ΔϴϤϟΎόϟ΍ Ώ΍Ωϵ΍
ϩΪϫΎηϭ ˬϢϣϷ΍ ΪϘϧϭ ΏΩ΃ έϮτΗ ϲϓ Ϟπϓ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍ Ε΍έΎϴΘϠϟ ϰϘΒϳ ϚϟάΑϭ ˬϢϳΪϘϟ΍ ϰϟ·
ΉΩΎΒϣ ϰϟ·ϭ ˬϲϧΎϣϭήϟ΍ϭ ϢϳΪϘϟ΍ ϲϧΎϧϮϴϟ΍ ΏΩϷ΍ ϰϟ· ϪϋϮΟήΑ ϡΪϘΗ ΪϘϓ .ϲΑέϭϷ΍ ΏΩϷ΍ ϚϟΫ ϲϓ
ΔΠϴΘϧ έϮτΗ ΪϘϟ .ϲγΎΒόϟ΍ ΪϬόϟ΍ ϰϠϋ ΪϘϨϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ήϣϷ΍ Ϛϟάϛϭ .ΎϤϬϴϓ ΓΪ΋Ύγ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΪϘϨϟ΍
ˬΪΤϟ΍ ΍άϫ ΪϨϋ ϒϘϳ ϻ ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ .Ω ϞΑ ˬΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ΔϔδϠϔϟ΍ϭ ϲγέΎϔϟ΍ ΏΩϷΎΑ ϪϟΎμΗ΍
ϰϠϋ ωϮΟήϟΎΑϭ ΏήϐϟΎΑ ˯΍άΘΣϻ΍ Ϯϫ αΎγϷ΍ ΔΜϳΪΤϟ΍ ΔπϬϨϟ΍ ρήη ϥ΃ ϰϠϋ κϨϳ ΎϤϧ·ϭ
ήΒϋ Ύϣ ΍άϫϭ ˬϲΒϫΫ ˯Ύϧ· ϲϓ ΏήόϠϟ Ώήϐϟ΍ ϪϣΪϘϴγ ϱάϟ΍ϭ ˬϲϧΎϧϮϴϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ ϲϓ ϞΜϤΘϤϟ΍ ϪΛ΍ήΗ
ΔϴΑΩϷ΍ ΎϨΘπϬϧ ϥ· ":ΓΩΎΣ ΔΠϬϠΑ ϝΎϗ ϦϴΣ ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ.Ω ϪΑ ˯ΎΟ ϱάϟ΍ κϨϟ΍ ϪϨϋ
Ε΍Ϋ ΓϮτΧ Ϫϴϓ ϮτΨϳ ϥ΃ ΪϗΎϨϟ΍ ϊϴτΘδϳ ϻ ΚϴΤΑ ϲΑήϐϟ΍ ΏΩϷ΍ ϰϟ· ΎϬϟϮλ΃ ϲϓ ϊΟήΗ ΔΜϳΪΤϟ΍
ΔϴϤϟΎόϟ΍ Ώ΍Ωϵ΍ ΦϳέΎΗϭ ˬΎϬϴϓ ΪϘϨϟ΍ Ε΍έΎϴΗϭ ˬΔϴΑήϐϟ΍ Ώ΍ΩϵΎΑ ΔϘϴΛϭ ΔϠλ ϰϠϋ ϦϜϳ Ϣϟ Ύϣ ΔϤϴϗ
ϰϠϋ ΔϴϣϮϘϟ΍ Ώ΍Ωϵ΍ ΎϬϴϓ ΕϮτϧ΍ ϲΘϟ΍ έϮμόϟ΍ ϲϫ ˬΎϬϴϓ ρΎτΤϧϻ΍ έϮμϋ ϥ΃ ΖΒΜϳ
.(46)"ΎϬδϔϧ
ΕΎϓΎϘΜϟ΍ ϰϠϋ ΔΠϴΘϧ Ε˯ΎΟ ΔϤϳΪϘϟ΍ ΔπϬϨϟ΍ ϥ΃ ϪΣήσ ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ .Ω ϪΑ ΪϛΆϳ ΎϤϣϭ
ˬϲϧΎϧϮϴϟ΍ ΙέϹ΍ ΎϬϤϫ΃ϭ ϯήΧ Ϸ΍ ΕΎϓΎϘΜϟ΍ ϰϠϋ ΢ΘϔΘϟ΍ ήΛ· ϰϠϋ Ε˯ΎΟ αήϔϟ΍ ΔπϬϨϓ .ΔϴϤϟΎόϟ΍
ϰϠϋ ΎϬΣΎΘϔϧΎΑ ϻ· ϢΘΗ Ϧϟ ΎϴϟΎΣ Ώήόϟ΍ ΔπϬϨϓ ϚϟάΑϭ ˬ˯ϲθϟ΍ βϔϨϟ ΖόπΧ ΎΑέϭ΃ ΔπϬϧϭ
Δϳέϭήο ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϰϟ· ΓΩϮόϟ΍ ϥϮϜΗ ϚϟάΑϭ .Ώήϐϟ΍ ΎϬϣΪϘϴγ ϲΘϟ΍ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍
.ΔϴΑέϭϷ΍ ϭ ΔϴγέΎϔϟ΍ :ΖϘΒγ ϲΘϟ΍ ΕΎπϬϨϟ΍ ϞϜϟ ϊΟήϤϟ΍ ΎϫέΎΒΘϋϻ ΍ήψϧ ΔϴϤΘΣϭ
΍άϫ ϰϠϋ ΍ΩΎϨΘγ΍ ˬΎϣ ΔϔδϠϔΑ ΎτΒΗήϣ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϥϭΩ ϲΑΩ΃ ΪϘϧ Ϧϋ ΙΪΤΘϧ ϥ΃ ΎϨϨϜϤϳ ϻ ΍άϜϫ
ΚϟΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϰϟ· ϲϠϫΎΠϟ΍ ήμόϟ΍ Ϧϣ ΓΪΘϤϤϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ ϲϓ ΪϘϧ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ϦϜϤϳ ϻ ΚϳΪΤϟ΍
ϊΑ΍ήϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ ϻ· ΪϘϨϟ΍ ΍Ϯϓήόϳ Ϣϟ ΏήόϟΎϓ ϚϟάΑϭ .ΔϔδϠϓ ϑήόΗ ϦϜΗ Ϣϟ ΎϬϧ΃ Ϋ· ˬϱήΠϬϟ΍
ϻ ϲϟΎΘϟΎΑϭ .Ε΍άϟΎΑ Ϯτγέ΃ϭ ϥϮσϼϓ΃ ΔϔδϠϓ :ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ΔϔδϠϔϟ΍ ΔϤΟήΗ ΖϤΗ ϥ΃ ΪόΑ ϱήΠϬϟ΍
ήϬψϳ Ϧϳάϟ΍ ϲϧΎΟήΠϟ΍ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋϭ ϱΪϣϷ΍ϭ Δϣ΍Ϊϗ ϊϣ ϻ· ϲΑΩ΃ ΪϘϧ Ϧϋ ΙΪΤΘϧ ϥ΃ ϦϜϤϳ
ΕΎϳήψϧ ΝΎΘϧ· ϯϮΘδϣ ϰϟ· ΍Ϯϗήϳ Ϣϟ ϚϟΫ ϊϣ ϢϬϨϜϟ ϲϧΎϧϮϴϟ΍ ΪϘϨϟΎΑ Ώήόϟ΍ ήϴΛ΄Η ϯΪϣ ϢϬόϣ
.αΎϜόϧϻ΍ Δϳήψϧϭ ΓΎϛΎΤϤϟ΍ ΔϳήψϨϛ ˬϲΑέϭϷ΍ ΪϘϨϟ΍ ϲϓ ϥΎϛΎϣ έ΍ήϏ ϰϠϋ ΔϳΪϘϧ
ΪϤΤϣ.Ω ϢϜΣ ϱάϟ΍ βΟΎϬϟ΍ ϮϫΎϣ ˮΎΒ΋Ύλ ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ .Ω Ρήσ ϥϮϜϳ ˬΪΣ ϱ΃ ϰϟ·
ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ.Ω ςΑέ ΍ΫΎϤϟ ˮϢϳΪϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ΓΩϻϭ Ϧϣί ΪϳΪΤΗ ΩΪμΑ Ϯϫϭ ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ
ˮ ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ.Ω Ρήσ ΎϬϴϠϋ ϱϮτϨϳ ϲΘϟ΍ ΔϴϔϠΨϟ΍ ϲϫΎϣ ˮΔϔδϠϔϟ΍ Γ΄θϨΑ ΪϘϨϟ΍ Γ΄θϧ ϝϼϫ
ΔϓΎϘΜϟ΍ ϪΑ ΕήΧί ΍ίέΎΑ ΎϤϠϋ ϰϘΒϳ ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ.Ω ϥ· :ΩΪμϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϝϮϘϟΎΑ ϲϔΘϜϧ...
ΔϓΎϘΛ ΍ϮϔϘΜΗ Ϧϳάϟ΍ ϡϼϋϷ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϰϟ· Ϣπϳ ˬϥήϘϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϲϧΎΜϟ΍ ϒμϨϟ΍ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍
ˬϢϫήϜϓ ϰϠϋ ΎϫέΎϜϓ΄Α ήτϴδΗϭ ˬϢϬϤϠϋ ΞϬ ϨϤΗϭ ϢϬϬΟϮΗϭ ϢϬϴϓ ήΛΆΗ ϥ΃ ΖϋΎτΘγ΍ ΔϴΒϨΟ΃
.ΎϬΠ΋ΎΘϧ ˯Ϯο ϲϓ ϻ· ϥϮΠΘϨϳ ϻϭ ΎϬϠϘόΑ ϻ· ϥϭήϜϔϳ ϻ ΍ϮΤΒλ΃ ϰΘΣ

.αΎΒϋ ϥΎδΣ· .Ω ϱΪϳ ϦϴΑ ϢϳΪϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϟ΍ Γ΄θϧ Δϴπϗ :ΎόΑ΍έ
ΓήψϨϟ΍ ϲϓ ϞϣΎϜΘϣ ϲϠϛ ϒϗϮϣ Ϧϋ ήϴΒόΗ ϪΘϘϴϘΣ ϲϓ ":ϪϟϮϘΑ ΪϘϨϟ΍ αΎΒϋ ϥΎδΣ·.Ω ϑήόϳ
ϰϟ· ΎϬϨϣ ήΒόϳϭ ˬΰϴϴϤΘϟ΍ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ϱ΃ ˬϕϭάΘϟΎΑ ΃ΪΒϳ ΔλΎΧ ήόθϟ΍ ϰϟ· ϭ΃ ΔϣΎϋ Ϧϔϟ΍ ϰϟ·
(47)."ϢϴϴϘΘϟ΍ϭ ϞϴϠόΘϟ΍ϭ ήϴδϔΘϟ΍
ϰϟϭϷ΍ ϞΣ΍ήϤϟ΍ ϥ΃ ϰϟ· ϲϬΘϨϴϓ ˬΪϘϨϟ΍ Γ΄θϧ αΎΒϋ ϥΎδΣ· έϮΘϛΪϟ΍ ΃ήϘϳ ΪϘϨϠϟ ΪϳΪΤΘϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ
ωΎΒτϧϻ΍ Ϧϋ ήϴΒόΘϟ΍ϭ ˬΔϴϤϴϤόΘϟ΍ϭ ΔϴΒϴϛήΘϟ΍ ΓήψϨϟ΍ ΕΪϤΘϋ΍ ΎϬϧϷ ΢ϴΤμϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ϑήόΗ Ϣϟ
ϻ· ήϬψϳ Ϧϟ ΢ϴΤμϟ΍ ΪϘϨϟΎϓ .βϔϨϟ΍ ϲϓ ϝϮΠϳ ΎϤϟ ήϳϮμΘϟ΍ϭ ϞϴϠόΘϟ΍ ϰϟ· ˯ϮΠϠϟ΍ ϥϭΩ ϲϠϜϟ΍
ϯήΧϷ΍ Ϧϋ ΎϤϫ΍ΪΣ· ϲϨϐΗ ϼϓ ˬΎϬϨϣ ΪΑ ϻ Ε΍ϮτΧ ϲϫϭ ˬ΢ϴϘϨΘϟ΍ ϭ ϞϴϠόΘϟ΍ ϭ ήϴδϔΘϟ΍ έϮϬψΑ
΍άϫ ϲϓϭ.ΎΤο΍ϭ ΎΠϬϧϭ ΎϔϗϮϣ άΨΘΗ ΔϠδϠδΘϣ ΔΟέΪΘϣ ϲϬϓ .ΎϫήϴϏ ϡΎϘϣ ΎϤϫ΍ΪΣ· ϡϮϘΗ ϻϭ
΍άϫ ϰϠϋ ΔΟέΪΘϣ ϲϫϭ ˬϯήΧϷ΍ Ϧϋ ΎϤϫ΍ΪΣ· ϲϨϐΗ ϻ Ε΍ϮτΧ " ϩάϫ ϥ· :αΎΒϋ ϥΎδΣ· ϝϮϘϳ
ΔϜϠϤϟ΍ ΓϮϘΑ ΍ΪϳΆϣ .ΔϣΎϋ ϭ΃ Δϴ΋ΰΟ Ϊϋ΍Ϯϗ ϰϠϋ ϼλΆϣ ΎΤο΍ϭ ΎΠϬϧ ϒϗϮϤϟ΍ άΨΘϳ ϲϛ ˬϖδϨϟ΍
Ϋ· ˬΎϳϮϔη ΔϣϷ΍ Ι΍ήΗ ήΜϛ΃ ϥϮϜϳ ϦϴΣ ϖϘΤΘϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻ ΞϬϨϤϟ΍ ΍άϫ ϞΜϣϭ ˬΰϴϴϤΘϟ΍ ΓϮϗ ΪόΑ
ήΧ΄Η ΍άϬϟϭ ˬήΛ΄Θϟ΍ϭ ϕϭάΘϟ΍ Ϧϣ ςδϘΑ ΢Ϥγ ϥ·ϭ ˬϞϣ΄Θϟ΍ϭ κΤϔϟ΍ Ϧϣ ϦϜϤϳ ϻ ϱϮϔθϟ΍ ϩΎΠΗϻ΍
(48)".ήψϨϟ΍ ϭ ΐϴϠϘΘϟ΍ϭ κΤϔϠϟ ϝΎΠϤϟ΍ ΊϴϬϳ ϱάϟ΍ ϒϴϟ΄Θϟ΍ Ϊϋ΍Ϯϗ ΖϠΛ΄Η ϰΘΣ ϢψϨϤϟ΍ ΪϘϨϟ΍
ϱήΠϬϟ΍ ϲϧΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϞΒϗ ΎϤϴϓ ΪϘϨϟ΍ ΏΎϴϐΑ αΎΒϋ ϥΎδΣ· .Ω ΝήΨϳ ϡΪϘΗ Ύϣ ϰϠϋ ˯ΎϨΑϭ
:ΎϬϨϣ ΏΎΒγϷ
ϦϜϤϳ ϻ ΞϬϨϤϟ΍ ΍άϫ ϞΜϣϭ ":ΎϴϬϔη ϝϭΎϨΘϳ ϥΎϛ ΔϣϷ΍ Ι΍ήΗ Ϣψόϣ ϥ΃ Ϋ· :ϒϴϟ΄Θϟ΍ ΏΎϴϏ O
κΤϔϟ΍ Ϧϣ ϦϜϤϳ ϻ ϱϮϔθϟ΍ ϩΎΠΗϻ΍ Ϋ· ˬΎϳϮϔη ΔϣϷ΍ Ι΍ήΗ ήΜϛ΃ ϥϮϜϳ ϦϴΣ ϖϘΤΘϳ ϥ΃
ΖϠΛ΄Η ϰΘΣ ϢψϨϤϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ήΧ΄Η ΍άϬϟϭˬήΛ΄Θϟ΍ ϭ ϕϭάΘϟ΍ Ϧϣ ςδϘΑ ΢Ϥγ ϥ·ϭ ˬϞϣ΄Θϟ΍ ϭ
(49)"ϒϴϟ΄Θϟ΍ Ϊϋ΍Ϯϗ
ϩΎΒΘϧ΍ ϲϋήΘδϳ ϱάϟ΍ Ϯϫ ήμϨόϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ ϩήψϧ ϲϓ Ϋ· :έϮτΘϟ΍ϭ ήϴϴϐΘϟΎΑ αΎδΣϹ΍ ΏΎϴϏ 
ΝΫϮϤϨϟ΍ ΔτϠγ ϦϤϴϬΗ ϪΑΎϴϏ ϲϓϭ ˬΎϬϛ΍έΩ·ϭ Ύϣ ΔϗέΎϔϣ ΙϭΪΣ ϰϟ· Ϧϫάϟ΍ ήΠΗϭ ˬΪϘϨϟ΍ ΔϜϠϣ
ϢϳΪϘϟ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍ ϥΎϛ Ϋ· ˬϱϮϣϷ΍ϭ ϲϠϫΎΠϟ΍ ΪϬόϟ΍ ϰϠϋ ΙΪΣ Ύϣ ϞόϔϟΎΑ ΍άϫϭ .ΔϓΎϘΜϟ΍ ϰϠϋ
ϰϟ· ϯΩ΃ ΎϤϣ ήόθϟ΍ Ϧϣ ϊ΋΍έϭ ϞϴϤΟ ϞϜϟ ΔϠΒ ϗ ϮϬϓ .Ϫϟ ΔϨϴϫέ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ΖϴϘΑϭ ˬΎϨϤϴϬϣ
ήϴϐΗ ϊϣ ϻ· ήμϨόϟ΍ ΍άϬΑ αΎδΣϹ΍ ΃ΪΒϳ Ϧϟϭ ˬϥϮϴόϟ΍ Ϧϋ ήϴϐΘϟ΍ ϭ έϮτΘϟ΍ ΔϘϴϘΣ ΐΠΣ
ˬΎϬΗΎϳϮΘδϣ ϦϳΎΒΗϭ ˬΔϓΎϘΜϟ΍ ϊϴΑΎϨϳ ΩΪόΗ ϊϣ ϚϟΫϭ ΓΪϳΪΟ ΝΫΎϤϧ ϰϟ· ΝΫΎϤϨϟ΍ ϝϮΤΗϭ ϕ΍ϭΫϷ΍
ϻ ϪϨϜϟϭ ˬΎΤϟΎλ ΪϘϨϠϟ ϻΎΠϣ ϖϠΨϳ ϒϴϟ΄Θϟ΍ϭ ":ϝϮϘϳ ϚϟΫ ϲϓϭ ˬΓΪϳΪΟ Ε΍έΎϴΘΑ ϡ΍Ϊτλϻ΍ϭ
Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ ϩάϫ Ϣϫ΃ϭ ˬϯήΧ΃ Ϟϣ΍Ϯϋ Ϧϣ ϚϟΎϨϫ ΪΑϻ ϞΑ ˬΎϤψϨϣ ΍ΪϘϧ ϩΪΣϭ ϖϠΨϳ ϥ΃ ϊϴτΘδϳ
βϴϳΎϘϤϟ΍ ϲϓ ϭ΃ ϱήόθϟ΍ Ϧϔϟ΍ ΔόϴΒσ ϭ΃ ˬϡΎόϟ΍ ϕϭάϟ΍ ϲϓ :έϮτΘϟ΍ ϭ ήϴϐΘϟΎΑ αΎδΣϹ΍ ΎόϴϤΟ
(50)."ήόθϟ΍ ΎϬϴϟ· ΪϨΘδϳ ϲΘϟ΍ ΔϴϗϼΧϷ΍
ϲϓ ϱϮΘδϳ ΪϘϨϠϟ ϢϬϤϤϫ άΤη ϲϓ ϲϔΨϟ΍ ϞϣΎόϟ΍ Ϯϫ ήϴϴϐΘϟ΍ϭ έϮτ ΘϟΎΑ αΎδΣϹ΍" ϰϘΒϳ ϚϟάΑϭ
ήϫΎϘϟ΍ ΪΒϋϭ ϖϴηέ ϦΑ΍ϭ ϲϧΎΟήΠϟ΍ ϲοΎϘϟ΍ϭ ϱΪϣϷ΍ϭ Δϣ΍Ϊϗ ϭ ΎΒσΎΒσ ϦΑ΍ϭ ΔΒϴΘϗ ϦΑ΍ ϚϟΫ
ϲϓ ήόθϟ΍ ϥ΃ βΤϳ ˯ϻΆϫ Ϧϣ ΍ΪΣ΍ϭ ΪΠΗ ϻ ϚϧΈϓ ˬήϴΛϷ΍ ϦΑ΍ϭ ϲϨΟΎσήϘϟ΍ ϡίΎΣϭ ΪϴϬη ϦΑ΍ϭ
Ϧϣ ΎϬΟ΍ήΨΘγ΍ ϦϜϤϳ ΓήϴΜϛ ϚϟΫ ϰϠϋ ΔϠΜϣϷ΍ϭ (51)."ΎϬϠΤϟ Ϫ΋΍έ΂Α ϡΪϘΘϳ Ϫϧ΃ϭ ˬΔϣί΃
.ϢϬΗΎϔϟΆϣ ΕΎϳϮΘΤϣ
ϖϴϗΪϟ΍ ϲϤϠόϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ϦϜϟ ˬΪϘϨϠϟ ΔΤϴΤμϟ΍ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ΓέϮϠΑ ϲϓ αΎγ΃ ΓέϮϛάϤϟ΍ ςϘϨϟΎϓ ϚϟάΑϭ
ϦϴΣϭ ":ϝϮϘϳ ϚϟΫ ϲϓϭ ΔϴϔδϠϓ ϭ΃ ΔϳήϜϓ ΔϛήΣ έϮϬψΑ ϻ· ΪϟϮΘϳ Ϧϟ αΎΒϋ ϥΎδΣ·.Ω ήψϧ ϲϓ
ϞϴϠϗ ήϴϏ ΎψΣ ϝΎϨϳ ΪϘϨϟ΍ ϥΎϛ -ϲϔδϠϓ ϭ΃ ϲϣϼϛ ± ϱήϜϓ ήΛ΄Α ϞμΘϳ έϮτΘϟΎΑ αΎδΣϹ΍ ϥΎϛ
ΰϴϤΘϣ ΞϬϨϣ ϲϓ ϪϬϴΟϮΗϭ αΎδΣϹ΍ ϢϴψϨΘΑ ϼϴϔϛ ϥΎϛ ϱήϜϔϟ΍ ήΛϷ΍ ϚϟΫ ϥϷ ˬϖϤόϟ΍ Ϧϣ
ϭ΃ ΔϴϨϫΫ ΕΎϋΎϤΘϟ΍ ΩΎϘϨϟ΍ ϰϛΫ΃ ΪϨϋ ΪϘϨϟ΍ ϞόΠϳ ϥΎϛ ϪϧΈϓ ϩΪΣϭ αΎδΣϹ΍ ΩήΠϣ Ύϣ΄ϓ ˬϢϟΎόϤϟ΍
ϞΜϤΘΗ νήόϟ΍ ΍άϫ ΪόΑ αΎΒϋ ϥΎδΣ· ΎϬϴϟ· Ϟμϳ ϲΘϟ΍ ΔϴϤΘΤϟ΍ ΔΠϴΘϨϟ΍ϭ (52)."Δόϳήγ ΕΎΤϤϟ
ΔϳΪϘϧ ΔγέΎϤϣ ˯Ύτϋ· ϰϟ· ϱΩΆϳ ήϴϐΘϟ΍ϭ έϮτΘϟΎΑ αΎδΣϹ΍ ΐϧΎΟ ϰϟ· ϒϴϟ΄Θϟ΍ ήϓϮΗ ϥ΃ ϲϓ
ΪϘϨϟ΍ Δϳ΍ΪΑ ± ΪϘΘϋ΃ ΎϤϴϓ ± ϲόϤλϷ΍ ϥΎϛ" :ϝϮϘϳ ϚϟΫ ϲϓϭ (˰ϫ 212) ϲόϤλϷ΍ Ϊϳ ϰϠϋ ΔϴϠόϓ
ϲϓ ΐΒδϟ΍ ϭ(53) Δϳήόθϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϖϓ΃ ϲϓ ϭΪΒΗ ΕάΧ΃ ϲΘϟ΍ ΔϗέΎϔϤϟ΍ ξόΒΑ βΣ΃ ϪϧϷ ˬϢψϨϤϟ΍
ήϴΜϛ ϲϓ (˯ΎϤϠόϟ΍) ϢϬϛέΎη ϥ·ϭ ϮϬϓ " Ε΍ΰϴϤϤϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟΎΑ ϪϘΒγ ϦϤϋ ϩΰϴϤΗ ϰϟ· ϊΟήϳ ϚϟΫ
Ϧϣ ϚϟΫ ϪΒη΃ Ύϣϭ ΖϴΑ ϰΠϫ΃ϭ ΖϴΑ ϝΰϏ΃ ϮΤϧ ΕΎϔΘϟϻ΍ ϞΜϣ Ϧϣ ΔΟΫΎδϟ΍ Ε΍ήψϨϟ΍ Ϧϣ
:ΎϬϨϣ ϒϗ΍Ϯϣ ΔΛϼΜΑ ΎϨϫ ϲϔΘϜϧϭ ˬΔΤο΍ϭ ΔϳΪϘϧ ϒϗ΍Ϯϣ ϰϟ· άϓΎϨϟ΍ ϩήμΑ ϩ΍Ϊϫ Ϊϗ ˬϡΎϜΣ΃
...ϕϼΧϷ΍ ϭ ήόθϟ΍ ϦϴΑ Ϟμϔϟ΍ -΃
...ΔϟϮΤϔϟ΍ -Ώ
(54)"..ϪϴΒθΘϟΎΑ ΔϳΎϨόϟ΍ -Ν
ˬΎϬΑ ΪΘόϧ ϥ΃ ΐΠϳ ϻϭ ˬΔϤψϨϣ ήϴϏ ΔϳΪϘϧ ΔϠΣήϣ ϞϜθϳ ϲόϤλϷ΍ ϞΒϗ Ύϣ ϥ΃ ϰϟ· Ϟμϧ ΍άϜϫ
ϊϣ ϱήΠϬϟ΍ ϝϭϷ΍ ϥήϘϟ΍ ήΧ΍ϭ΃ ϲϓ ϻ· ήϬψϳ Ϧϟ ϲϘϴϘΤϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ϥ΃ϭ ˬΎϫΩϭΪΣ ΪϨϋ ϒϘϧ ϻϭ
ΏΩϷ΍ ΦϳέΎΗ ϲϓ ϢψϨϤϟ΍ ΪϘϨϟ΍ έϮϬψϟ ϰϟϭϷ΍ Γ΍ϮϨϟ΍ αΎΒϋ ϥΎδΣ· .Ω ήψϧ ϲϓ ϮϬϓ ˬϲόϤλϷ΍
.ϲΑήόϟ΍
: ϲϫϭ ΪϘϨϟ΍ ΩϮΟϮϟ ΎγΎγ΃ αΎΒϋ ϥΎδΣ·.Ω ΎϫήΒΘόϳ ϲΘϟ΍ ρϭήθϟ΍ ΕήϓϮΗ ϲόϤλϷ΍ ϊϤϓ
ΚΤΒϟ΍ ϝ΍ϮΣϷ΍ Ϧϣ ϝΎΣ ϱ΄Α ϦϜϤϳ ϻ ΎϬΑΎϴϏ ϲϓϭ ˬ έϮτΘϟ΍ϭ ήϴϐΘϟΎΑ αΎδΣϹ΍ ϭ ϒϴϟ΄Θϟ΍"
ˬΞϔϟ΍ ϱήτϔϟ΍ ϕϭάϟ΍ ΎϬΗΰϴϣϭ ϲϬϔη ΎϬόΑΎσ ΔϳΪϘϧ ΕΎΣϮϟ Ϧϋ ΙΪΤΘϧ ΎϤϧ· .ϢψϨϣ ΪϘϧ Ϧϋ
ΎϫήϴδϔΗϭ Ύϫήϫ΍Ϯχ ϞϴϠΤΗ ϰϠϋ έΩΎϘϟ΍ϭ Δϴϋ΍ΪΑϹ΍ ΔϴϠϤόϠϟ ΏήΠϤϟ΍ ΞοΎϨϟ΍ ϕϭάϟ΍ ϚϟΫ βϴϟϭ
.ΎϬΗΎϴ΋ΰΟ ΪϨϋ ϑϮϗϮϟ΍ ϭ
Ύϣ ˮΪϘϨϠϟ ΔϴϠόϓ Δϳ΍ΪΑ ϲόϤλϷ΍ ήΒΘϋ΍ ΍ΫΎϤϟ ˮ ϒϗϮϤϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ϥΎδΣ· .Ω ϞϤΣ ϱάϟ΍ Ύϣ
.ˮΪϘϨϟ΍ Γ΄θϧ Δϴπϗ ΞϟΎόϳ Ϯϫϭ αΎΒϋ ϥΎδΣ· .Ω ϕέ΃ ϱάϟ΍ βΟΎϬϟ΍
:ΔϘΑΎδϟ΍ ΕΎΣϭήτϠϟ ϢϳϮϘΗ
ΎϧΎϴΣ΃ ϖϔΘΗ ˬΓΩΪόΘϣ ΕΎΣϭήσ Ϧϣ Ύϗϼτϧ΍ ϢϳΪϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϟ΍ Γ΄θϧ ΔϴπϘϟ νήόϟ΍ ΍άϫ ΪόΑ
Δϳ΍ΪΒϟ΍ Ϧϣ ϦϴΛΪΤϤϟ΍ ϦϴΜΣΎΒϟ΍ ϒϗϮϣ Ϧϋ ΔϠϤΠϣ ΓέϮλ ϥϮϜϧ ϥ΃ ΎϨότΘγ΍ ˬϯήΧ΃ ϦϳΎΒΘΗϭ
.ϢϳΪϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϠϟ ΔοήΘϔϤϟ΍ ϰϟϭϷ΍
ϊϣ ΎθϳΎόΘϣ ˬΔϓήλ ΔϴΑήϋ Γ΄θϧ ΄θϧ ϢϳΪϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ϥ΃ ΪϛΆϳ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ ϥΎϛ ΍ΫΈϓ
ΔϋϮϤΠϣ Ϧϣ Ύϗϼτϧ΍ ˬϲϠϫΎΠϟ΍ ΪϬόϟ΍ ϰϟ· ΦϳέΎΘϟ΍ ϲϓ ΓΪΘϤϤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ ϦΑ΍ ϮϬϓ ˬήόθϟ΍
ΪϬόϟ΍ Ϧϋ ΖΛέϭ ϲΘϟ΍ ϲϟϭϷ΍ ϱήτϔϟ΍ Ν ΫΎδϟ΍ ϱΪϘϨϟ΍ ϊΑΎτϟ΍ Ε΍Ϋ ΓέϮΛ΄Ϥϟ΍ ϝ΍ϮϗϷ΍ Ϧϣ
ζϳΎόΘϟ΍ ϰϠϋ Ϛϟάϛ ΪϛΆϳϭ ˬΎπϳ΃ ΪϘϨϠϟ ΔΑϭήόϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ΪϛΆϳ έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ .Ω ϥΈϓ ˬϲϠϫΎΠϟ΍
ϲϓ Δϟ΄δϤϟ΍ ϝϭΎϨΘϳ ϪϧϮϛ ϲϓ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ Ϧϋ ϒϠΘΨϳ ϦϜϟϭ ˬΎϤϬϨϴΑ νήΘϔϤϟ΍ ϭ ΪΟ΍ϮΘϤϟ΍
ΔϨϠϘόϣ ΔϴϣϮϗ Ϧϋ ήΒόϳ ϞΑ ˬΔϘϴπϟ΍ ΔϴϤϴϠϗϹ΍ ΓήψϨϟ΍ϭ ˬΐμόΘϟ΍ Ϧϋ ΪϴόΒϟ΍ ϲϋϮοϮϤϟ΍ ΎϫΪόΑ
Ε΍άϠϟ ΰϴϤΘϟ΍ ΕΎΒΛ· ΎϬϓΪϫ ΔϴϣΎΣ ΔϴϣϮϗ Δϋΰϧ Ϧϋ ήΒϋ ϱάϟ΍ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ .Ϋ βϜϋ
.ΏήϐϠϟ ΎϬΘϬΟ΍Ϯϣ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍
ϰϟ· ϲϠϫΎΠϟ΍ ΪϬόϟ΍ Ϧϣ ΓΪΘϤϤϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ Ϧϋ ϑήτϟ΍ ξϏ Ϊϗ έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ .Ω ΪΠϧ ˬ΍άϜϫ
ϥ΄Α ΎϤϠϋ ˬΔϴϬϔθϟ΍ ΔϳΪϘϨϟ΍ έΎϜϓϷ΍ ϚϠΘϟ ΍ίϭΎΠΘϣ ˬϲΠϬϨϤϟ΍ ΪϘϨϟ΍ Ϧϋ ΎΜΣΎΑ ΚϟΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍ ήΧ΍ϭ΃
ϒϳήΤΘϟ΍ Ϧϣ ωϮϨΑ ϯήΧ΄Α ϭ΃ ΔϘϳήτΑ ΏΎμϳ Ϊϗϭ ˬΎϴϬϔη ϞϘϨϳ ϥΎϛ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϣϷ΍ Ι΍ήΗ Ϣψόϣ
ΖϧΎϜϓ.ϱήΠϬϟ΍ ϊΑ΍ήϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ ϻ· ϪΘϟΎο έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ .Ω ΪΠϳ Ϧϟϭ .ϥΎμϘϨϟ΍ ϭ ΓΩΎϳΰϟ΍ϭ
ϲϓ "ΔγΪϘϣ " ΔϤϳΪϗ ΎϤϴϗ ΖΨγέ Ϊϗ ˬϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϟ΍ Ι΍ήΗ Δγ΍έΪϟ ΎϬϜϠγ ϲΘϟ΍ ΔϘϳήτϟ΍ ϚϟάΑ
˯ΎϨϏΈΑ ΔϠϴϔϜϟ΍ Ε΍έΎϴΘϟ΍ϭ ΕΎϫΎΠΗϻ΍ ϰϠϋ ˯΍Ϯο΃ ΖτϠγ ΎϤϣ ήΜϛ΃ ϲΑήόϟ΍ ΏΩϷ΍ ϝΎΠϣ
(55).ΔϨϫ΍ήϟ΍ ΪϳΪΠΘϟ΍ ΕϻϭΎΤϣ
ήϴϜϔΘϟ΍ έϮϬψΑ ϻ· ήϬψϳ Ϧϟ ΪϘϨϟ΍ ϥ΃ κϧ ϦϴΣ ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ .Ω ϩίϭΎΠΗ ˯ϲη
ϊϣ ΔϴϣϼϜϟ΍ ΚΣΎΒϤϟ΍ έϮϬχ ϰΘΣ Ώήόϟ΍ ΪϨϋ ήΧ΄Η Ϊϗ ϲϔδϠϔϟ΍ ήϴϜϔΘϟ΍ ϡ΍Ω Ύϣϭ .ϲϔδϠϔϟ΍
Ι΍ήΘϟΎΑ ϚϟΫ αΎϗ Ϊϗϭ .ϲΑήόϟ΍ ϲΑΩϷ΍ Ι΍ήΘϟ΍ ϲϓ ΪϘϨϟ΍ ήΧ΄Θϳ ϥ΃ ΎϴόϴΒσ ϥΎϜϓ ˬΔϟΰΘόϤϟ΍
ϱήΠϬϟ΍ ϊΑ΍ήϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϰϟ· ϲϠϫΎΠϟ΍ ήμόϟ΍ Ϧϣ ΓΪΘϤϤϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ ΐϴμϧ ϥϮϜϳ ϪϴϠϋϭ ˬϲϧΎϧϮϴϟ΍
ήϬψϳ Ϧϟ ΞϬϨϤϤϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ϥ΃ κϨϳ ϪϧϮϛ ϲϓ έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ .Ω ϊϣ Ύϣ ΪΣ ϰϟ· ϖϔΘϳ Ϯϫϭ .ζϴϤϬΘϟ΍
.ϡϼϜϟ΍ ϢϠϋϭ ΔϔδϠϔϟΎΑ ϪϟΎμΗϻ ϚϟΫϭ .ϱήΠϬϟ΍ ϊΑ΍ήϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ ϻ·
ήϬψϴγ ϲϠόϔϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ϥ΃ ϲϓ ΖϠΜϤΗ .ϢϳΪϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϠϟ Δϳ΍ΪΑ ϑΩΎμϧ αΎΒϋ ϥΎδΣ· .Ω ϊϣϭ
ΎϤψϨϣ ΍ΪϘϧ ϑήόΗ Ϣϟ ϲόϤλϷ΍ ϞΒϗ Ύϣ ΔϠΣήϣ ϥϮϜΗ ϚϟάΑϭ ˬϲόϤλϷ΍ ϊϣ ϲϧΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ
.Ω ϖϔΘϳ ήΧϵ΍ Ϯϫϭ ˬήηΎΒϤϟ΍ ωΎΒτϧϻ΍ϭ ϕϭάΘϟ΍ ΎϬϴϠϋ ϰϐτϳ ˬΔϳΪϘϧ ΕΎΣϮϟ Ζϓήϋ ΎϤϧ·ϭ
ΚϟΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϲϓ ϻ· ήϬψϳ Ϧϟ ϲϘϴϘΤϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ϥ΃ ϲϓ ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ.Ω ϭ έϭΪϨϣ ΪϤΤϣϭ
.ϱήΠϬϟ΍
ΪϘϨϟ΍ϭ ήόθϟ΍ ϦϴΑ ΎϤϴϓ νήΘϔϤϟ΍ ϡίϼΘϟ΍ ϰϠϋ έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ.Ω ϭ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ .Ϋ ϖϔΗ΍
άϨϣ ΄θϧ ϢϳΪϘϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ϥ΃ ϱ΃ ΪϘϧ ΎϨϳΪϟ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϲόϴΒτϓ ήόη ΎϨϳΪϟ ϡ΍ΩΎϣ ΎϨϟ ϥϻϮϘϳ ΎϤϬΑ ϲϧ΄Ϝϓ
ϥ΃ ϰϟ· ήϴη΃ ΎϨϫϭ .΢ΒϘΘδϳϭ ϦδΤΘδϳϭ ΰϴϤϳϭ φΣϼϳϭ ˬ ϙέΪϳϭ ϞϘόϳ ϥΎδϧϹ΍ ΃ΪΑ ϥ΃
ΔλΎΧ ˬϰϟϭϷ΍ ϪϠΣ΍ήϣ ϲϓ ήόθϠϟ ΪϘϨϟ΍ ΔϴόΒΗ ΪϛΆϳ ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ ΔϛήΤϟ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ˯΍ήϘΘγϻ΍
ϲϓ ϦϜϟ ...ήϴΜϛ ϢϬϴϏϭ ήϳήΟϭ ϕΩίήϔϟ΍ϭ ˬΔϐΑΎϨϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΎϨϟΎΜϣϭ ˬ˯΍ήόη ΩΎϘϨϟ΍ ϥΎϛ ϦϴΣ
ϪϴΟϮΗ ϰϟ· ϑΪϬϳ ϲΑΩ΃ ΪϘϧ ΩϮΟϭ νήΘϔΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϋϮοϮϤϟ΍ ρϭήθϟ΍ Ξπϧ ϊϣ ˬΔϘΣϻ ΔϠΣήϣ
ϭ ήόθϟ΍ ϦϴΑ ϝΎμϔϧϻ΍ ϊϘϴγ .ΓΪ΋Ύδϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ΔόϴΒσ Ϧϣ Ύϗϼτϧ΍ ˬΔϨϴόϣ ΔϬΟϭ ϱήόθϟ΍ ϞϤόϟ΍
ΪϗΎϨϟ΍ ΩϮΟϭ Γέϭήο ϰϠϋ ΪϛΆϴϟ ϲΤϤΠϟ΍ ϡϼγ ϦΑ΍ ήϴϬθϟ ΍ ϱϮϐϠϟ΍ ΪϗΎϨϟ΍ ϲΗ΄ϴγϭ ˬΪϘϨϟ΍
..κμΨΘϤϟ΍
ϭ ήόθϟ΍ ϦϴΑ ϊϗϭ ϱάϟ΍ ϝΎμϔϧϻ΍ ϰϠϋ ϊσΎϘϟ΍ ϞϴϟΪϟ΍ ϲϫ κμΨΘϤϟ΍ ΪϗΎϨϟ΍ ϰϟ· ΓϮϋΪϟΎϓ
ϢϳϮϘΗ ϰϠϋ έΩΎϗ ϩήμϋ ΔϓΎϘΜΑ ϢϠϣ ϢϟΎϋ ϞΟέ Ϯϫ ϞΑ ˬήϋΎθϟ΍ ϙ΍Ϋ Ϯϫ ΪϗΎϨϟ΍ Ϊόϳ Ϣϟ Ϋ· .ΪϘϨϟ΍
ϊϣ έ΍ϮΤϟ΍ Ϧϣ ΎϋϮϧ ϱήΠϳ ϥ΃ ϪϠϫΆϳ ΎϳΪϘϧ ΎδΣ ϚϠΘϤ ϳ ϙ΍Ϋϭ ΍άϫ ϕϮϓϭ ˬϲΑΩϷ΍ ϞϤόϟ΍
.α΍ήϤϟ΍ϭ ΔΑέΪϟ΍ ΔΠϴΘϧ ΎϬΌϳΩέ Ϧϣ ΎϫΪϴΟ ϑήόϳ ϢΛ ˬιϮμϨϟ΍
ϙήΘθϳ ˬΔπΤϣ ΔϴϗϭΫ ϡΎϜΣ΃ ϲϫ ˬκμΨΘϤϟ΍ ήϴϏ ΪϗΎϨϟ΍ ΎϬϨϋ έΪμϳ ϲΘϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ ϥ·
ϰϠϋ Ύϔϗϭ ϲϫ Ζδϴϟϭ ˬΏΩϷ΍ ˯΍ήϗ ϊϴϤΟ ΎϬϤδΘϘϳ ϡΎϜΣ΃ ϲϬϓ ϢΛ Ϧϣ.ΪϗΎϨϟ΍ ήϴϏ ϭ ΪϗΎϨϟ΍ ΎϬϴϓ
ΪϬόϟ΍ ϰϠϋ ΪϘϨϟ΍ ΪΟ΍ϮΗ ϢϟΎόϣ Ϧϣ ΎϤϠόϣ ϝ΍ϮΣϷ΍ Ϧϣ ϝΎΤΑ ΎϫΪόϧ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϼϓ ˬϯήΧ΃ ϥϭΩ ΔΌϓ
.ϲϠϫΎΠϟ΍
ˬϲϠϫΎΠϟ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ ΪϘϨϟ΍ ΩϮΟϭ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ ΫΎΘγϷ΍ ΎϬϴϠϋ ΪϛΆϳ ϲΘϟ΍ ϢϟΎόϤϟ΍ Ϧϣϭ
Δϴπϗ ˬϚϟΫ ϰϟ· ϪϘΒγ Ϊϗ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ ϥ΃ ΔΠΤΑ έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ .Ω ΎϫΩ΍ήϳ· ϡΪϋ Ϧϋ έάΘόϳϭ
ΓέϮλ ϲϓ Ϣϫήόη ΍ϮΟήΨϳ ϲϜϟ ˯΍ήόθϟ΍ ΎϬΑ ϡϮϘϳ ϲΘϟ΍ ΔϴϠϤόϟ΍ ϚϠΗ ˬϢϫήόθϟ ˯΍ήόθϟ΍ ϒϴϘΜΗ
ΩΪμϟ΍ ΍άϫ ϲϓϭ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ .Ϋ κϨϳ ΎϤϛ ΔϳΪϘϧ ΔγέΎϤϣ ϲϫ ˬϰϘΘϠϤϟ΍ ϲϓ ΍ήϴΛ΄Η ήΜϛ΃
ϪϨϣ ΪϴΠϟ΍ ΰϴϴϤΗ Ϊμϗ ϲΑΩϷ΍ ΝΎΘϧϹ΍ Γ˯΍ήϗ ΔϴϠϤϋ Ϯϫ ϱάϟ΍ ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ ϦϴΑ ςϠΧ Ϊϗ Ϫϧ·:ϝϮϘϧ
Ύϔϫήϣ ΎϳΪϘϧ ΎδΣ ΐδΘϜϳ ΪϗΎϧ ΎϬΑ ϡϮϘϳ ΔϴϠϤϋ ϲϫϭ ˬϪπϣ΍ϮϏ Ϧϋ έΎΒϐϟ΍ Δϟ΍ί·ϭ ˬ˯ϱΩήϟ΍ Ϧϣ
αΎδΣϹ΍ϭ έϮόθϟ΍ ϰϠϋ ΐϟΎϐϟ΍ ϲϓ ΪϤΘόΗ ΔϴϠϤϋ Ϯϫ ϱάϟ΍ ήόθϟ΍ ΝΎΘϧ·ϭ ...ΔϳϮϗ ΔϳϮϐϟ ΔϜϠϣϭ
ΝΎΘϧ· ΔϴϠϤόϓ .ϥΎϴΣϷ΍ ΐϟΎϏ ϲϓ ΔϣέΎμϟ΍ ΔϴϠϘόϟ΍ ΔΑΎϗήϟ΍ ΏΎϴϏ ϲϓ ΕΎϧϮϨϜϤϟ΍ Ϧϋ ήϴΒόΘϟ΍ϭ
ϲΗ΄ϴϟ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϲϓ ΎϣϭΩ ϲΗ΄Η" Δϳήόθϟ΍ ΔόϨμϟ΍ " ϢϳΪϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ϲϓ ϰϤδϳ Ύϣ ϭ΃ ήόθϟ΍
ΝΎΘϧ· Ϧϋ ΓήΧ΄Θϣ ΔϴϠϤϋ ΪϘϨϟΎϓ ΍άϜϫ ˬΎϬΒϧ΍ϮΟ Γ˯Ύο·ϭ ΎϬϤϳϮϘΗ Ϊμϗ ΎϫΪόΑ Ϧϣ ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍
΃ΪΒϳ ϰΘϣ ϲϨΘϟ΄γ ϮϠϓ .ϚϠϬΘδϤϠϟ Ϫοήϋϭ ήόθϟ΍ ΝΎΘϧ· ΪόΑ ϻ· ϥϮϜϳ ϻ ϮϬϓ ˬϪΘϋΎϨλϭ ήόθϟ΍
ΔϠϳΰϣ ΔΤϘϨϣ ΓΰϫΎΟ Δϴϋ΍ΪΑ· ΔϴϠϤϋ ΪόΑ ϲΗ΄Η ΔϴϠϤϋ Ϫϧ΃ ϱ΃ ˬω΍ΪΑϹ΍ ϲϬΘϨϳ ΎϣΪόΑ:ϝϮϗ΄γ ˮΪϘϨϟ΍
Ϧϟ ΪϗΎϨϟ΍ ϥϷ ˬϲΑΩϷ΍ ΝΎΘϧϹ΍ ϞΒϗ ϑήϋ Ϊϗ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻ ΪϘϨϟ΍ Ϋ· ϲόϴΒσ ΍άϫϭ .ΐ΋΍ϮθϠϟ
ϪϠϤϋ ΃ΪΑ ΪϗΎϨϟ΍ ϥ΃ έϮμΘϧ ϥ΃ ϊϴτΘδϧ ϻϭ .ϪϴϠϋ ΰϜΗήϳ ϲΑΩ΃ ήΛ΃ Ϧϣ ΪΑϻ ϞΑ ˯΍ϮϬϟ΍ ϲϓ ΪϘϨϳ
έϮμΗ ΩήΠϣ ϥ΃ Ϋ· ˬΎϫΪϘϧ ΍ϮϟϭΎΣ ϢΛ ΔϴΑΩ΃ ϊτϗ ΩϮΟϭ ΍ϭέϮμΗ ϢϬϧ΃ Ϣϋΰϧ ϥ΄ϛ ˬϝΎϴΨϟ΍ ϲϓ
ϰϟ· Ϟμϳ ϥ΃ ΎϤγ ΎϤϬϣ ϝΎϴΨϠϟ ϦϜϤϳ ϻϭ έϮμΘϟ΍ ΍άϫ ϖΒγ Ϊϗ ΝΎΘϧϹ΍ ϥ΃ ϰϠϋ ϞϴϟΩ ϲΑΩ΃ ήΛ΃
ϪϴϠϋ ΰϛήϳ ϱάϟ΍ ήμϨόϟΎϓ ϢΗ Ϧϣ .ΝΎΘϧϹ΍ ΪόΑ ϑήϋ ΪϘϨϟΎϓ .ϪΑ ϊϤδϳ ϭ΃ ϥΎδϧϹ΍ ϩήΒΘΨϳ ϢϟΎϣ
ΔϴϠϤόϟ΍ βϤϳ ήμϨϋ Ϯϫ ϲϠϫΎΠϟ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ ΪϘϨϟ΍ ΪΟ΍ϮΗ ϪΑ ϦϴΒϴϟ Ϣϴϫ΍ ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ.Ϋ
ϪϋϮοϮϣϭ ϪϟΎΠϣ ΪϳΪΤΗ ΪόΑ ϻ· ΪϘϨϠϟ ϰϨόϣ ϻ Ϋ· ˬΔϳΪϘϨϟ΍ ΔϴϠϤόϟ΍ βϤϳ ΎϤϣ ήΜϛ΃ Δϴϋ΍ΪΑϹ΍
.ΏΩϷ΍ Ϯϫ ϱάϟ΍
ΪϘϨϟ΍ ΔϟΎλ΃ϭ Δϗ΍ήϋ ΖϴΒΜΗ ϑΪϬΑ ϱΪϘϨϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ ϰϟ· Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ .Ϋ ΓΩϮϋ ΖϧΎϛ ΍Ϋ·
ΔΠϟΎόϣ ϑΪϬΑ Ι΍ήΘϟ΍ ϲϓ βϤϐϨϳ έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ .Ω ϥΈϓ ˬϦϴόϣ ϲϣϮϗ ϒϗϮϣ ΔϴϛΰΘϟ ϲΑήόϟ΍
ˬΏΎΘϜϟ΍ ΎϬϴϠϋ ϡϮϘϳ ϲΘϟ΍ ΔϴγΎγϷ΍ ΓήϜϔϟ΍ ΩϭΪΣ ϲϓ Ϟψϧ ϲϜϟ":ϝϮϘϳ ϚϟΫ ϲϓϭ ϲΠϬϨϤϟ΍ ΪϘϨϟ΍
(56)."Ώήόϟ΍ ΪϨϋ ϲΠϬϨϤϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ΔΠϟΎόϣ ϲϫϭ
ΚϴΣ ˬΙ΍ήΘϟ΍ Γ˯΍ήϗ ΓΩΎϋ· ϰϟ· ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ .Ω pϊϓΩ Ύϣ Ϧϋ ΍ήϴΜϛ ϒϠΘΨϳ ϻ ήϣϷ΍ϭ
ϥ΃ ϲϫϭ ˬΎϬϨϣ ϖϠτϧ΍ ϲΘϟ΍ ΔϣΪϘϤϟ΍ ϪΑ ϢϋΪϳ Ύϣ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ΔϴϠϤόϟ΍ ϩάϫ ˯΍έϭ Ϧϣ ϑΪϬΘγ΍ Ϫϧ΃
.ΔϔδϠϔϟ΍ ΩϮΟϮΑ ϻ· ΪΟϮϳ Ϧϟ ΪϘϨϟ΍
ϊΟήϳ ϥ΃ ϥϭΩ ˬϯήΧ΃ ΔϴΑΩ΃ ΓήϫΎψΑ ΔϴΑΩ΃ ΓήϫΎχ ήδϓ Ϊϗ ΎϤϬϨϣ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ ϥ΃ φΣϼϧ ΍άϜϫ
.ΎϬΗίήϓ΃ ϲΘϟ΍ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎϴτόϤϟ΍ ϰϟ·
ϕέ΃ Ύϣ Ϧϋ ϡΎόϟ΍ ΎϬΒϟΎϗ ϲϓ ΝήΨΗ ϻ Ι΍ήΘϟ΍ ϰϟ· ϪΗΩϮϋ ΖϧΎϛ ΪϘϓ αΎΒϋ ϥΎδΣ· .Ω Ύϣ΃
ρϭήθϟ΍ ϥ΃ ϰϠϋ κϨΗ ϲΘϟ΍ ϪΘϣΪϘϣ Ϊϴϛ΄Η ϰϟ· ϑΪϬϳ ήΧϵ΍ Ϯϫ ϥΎϛ Ϋ· .Ϫϟ ϦϴϘΑΎδϟ΍
ήϴϴϐΘϟΎΑ αΎδΣϹ΍ϭ -ϦϳϭΪΘϟ΍ έϮϬχ ϱ΃ ± ϒϴϟ΄Θϟ΍ ϲϓ ΔϠΜϤΘϤϟ΍ϭ ΪϘϨϟ΍ Γ΄θϨϟ ΔϴϋϮοϮϤϟ΍
ΓήϫΎχ ήϴδϔΗ ϲϓ ήΧϵ΍ Ϯϫ ςϘδϳ ϚϟάΑϭ ˬϱήΠϬϟ΍ ϲϧΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϊϣ ϻ· ήϬψϳ Ϧϟ έϮτΘϟ΍ϭ
.ϯήΧ΃ ΔϴΑΩ΃ ΓήϫΎψΑ ΔϴΑΩ΃
ΪϤΣ΃ Ϫσ ΫΎΘγϷΎϓ.ϲΨϳέΎΘϟ΍ ΞϬϨϤϟ΍ Ϯϫ ΔόΑέϷ΍ ΩΎϘϨϟ΍ ΞϬϨϣ ϥΎϛ ΪϘϓ ΞϬϨϤϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ Ύϣ΃
ϰϟ· ϲϠϫΎΠϟ΍ ΪϬόϟ΍ Ϧϣ Ι΍ΪΣϸϟ ϲϨϣΰϟ ΍ ϞδϠδΘϟ΍ ϲϋ΍ήϳ ϱάϟ΍ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ΞϬϨϤϟ΍ ΪϤΘϋ΍ Ϣϴϫ΍ήΑ·
.ϪΗ΍ήοΎΤϣ ϲϓ ϚϟΫ ΎϨϟ ήϬχ ΎϤϛ ˬϱήΠϬϟ΍ ϊΑ΍ήϟ΍ ϥήϘϟ΍
Ϧϣ ϲΗΩϮϋ άϨϣ" :ϝϮϘϳ "ιϮμϨϟ΍ ήϴδϔΗ " ϰϠϋ ΎγΎγ΃ ΪϤΘϋ΍ έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ ϥ΃ ϦϴΣ ϲϓ
έΎϴΗ ϲϓ ήλΎόϤϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΏΩϷ΍ ϞΧΪϧ ϥ΃ ΎϬΑ ϊϴτΘδϧ ϲΘϟ΍ ΔϘϳήτϟ΍ ϲϓ ήϜϓ΃ ΕάΧ΃ ΎΑέϭ΃
ΖϨϛ ΪϘϟϭ .˯΍Ϯδϟ΍ ϰϠϋ ϪΘγ΍έΩ ΞϫΎϨϣϭ ϪϠ΋Ύγϭϭ ϪΗΎϋϮοϮϣ ΚϴΣ Ϧϣ ϚϟΫϭ ˬΔϴϤϟΎόϟ΍ Ώ΍Ωϵ΍
Ύϣ Ϯϫ ΞϬϨϤϟ΍ ϚϟΫ αΎγ΃ϭ ˬΞϫΎϨϤϟ΍ ϕΩ΃ Ϯϫ ΏΩϷ΍ ΔΠϟΎόϣ ϲϓ ϲδϧήϔϟ΍ ΞϬϨϤϟ΍ ϥ΄Α Ϧϣϭ΃
ιϮμϨϟ΍ Γ˯΍ήϗ ϰϠϋ ϪΗΎΟέΩ ϊϴϤΟ ϲϓ ϡϮϘϳ Ύδϧήϓ ϲϓ ϢϴϠόΘϟΎϓ ˬ"ιϮμϨϟ΍ ήϴδϔΘΑ" ϪϧϮϤδϳ
ήϘΘγ΍ ϱάϟ΍ Ϯϫ ϲϘϴΒτΘϟ΍ ΞϬϨϤϟ΍ ΍άϫ ...ΎϬϴϠϋ ϖϴϠόΘϟ΍ϭ ΎϫήϴδϔΗϭ ΏΎΘϜϟ΍ έΎΒϛ Ϧϣ ΓέΎΘΨϤϟ΍
(57)"..ΔϣΎόϟ΍ ΕΎϬϴΟϮΘϟ΍ ϰϟ· ΎϨΘΟΎΣϭ ΔλΎΨϟ΍ ΎϨϓϭήχ ϰϟ· Εήψϧ Ϊϗ ΖϨϛ ϥ·ϭ ϲΑ΃έ ϪϴϠϋ
ϯΪϣ Ϧϋ Ϫϟ Φϳέ΄Θϟ΍ϭ Ι΍ήΘϠϟ ϪΗ˯΍ήϗ ϲϓ ΪϤΘόΗ έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ .Ω ΎϬϜϠγ ϲΘϟ΍ ΔϘϳήτϟ΍ ϭ
ϕϭέΎϓ ϪϴϠϋ ϪΣήσ ϝ΍Άγ ϰϠϋ Ωήϳ ϚϟΫ ϲϓϭ ˬϪδϔϧ ϲϓ ˯ϭήϘϤϟ΍ ΍άϫ ϪϘϠΨϳ ϱάϟ΍ ωΎΒτϧϻ΍
ΎϗέΎϏ ΖϨϛ ΝέΎΨϟ΍ Ϧϣ ϲΗΩϮϋ ϝϭ΃ ΪϨϋ " :Ώ΍Ωϵ΍ ΔϠΠϣ ϪΗήθϧ Ϫόϣ ϩ΍ήΟ΃ έ΍ϮΣ ϲϓ ΔηϮη
ϪϧϮϤδϳ Ύϣ ϰϠϋ ϡϮϘϳ Δϴδϧήϔϟ΍ ΕΎόϣΎΠϟ΍ ϲϓ ΏΩϷ΍ βϳέΪΗ ΞϬϨϣϭ ...ΔϴϤϳΩΎϛϷ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ϲϓ
ΎϨΗάΗΎγ΃ ϰϟ· ϊϤΘδϧ ϥϮΑ έϮδϟΎΑ ΎϫΎϨϴπϗ ϲΘϟ΍ Ε΍ϮϨδϟ΍ ϝϼΧ ΎϨϜϓ ˬ "ιϮμϨϟ΍ ΡήθΑ "
ΎϨδϔϧ΃ ϲϓ ϚϟάΑ ΍Ϯγήϐϓ...ήϴΒόΗ Ϟϛ ϲϓ ϝΎϤΠϟ΍ ϊο΍Ϯϣ ϰϠϋ ϢϬόΑΎλ΃ ϥϮόπϳ Ϣϫϭ έΎΒϜϟ΍
ϞΒϗ ϞϴϤΟ Ϧϓ ΏΩϷ΍ ϥ΃ ΎϨγϮϔϧ ϲϓ Φγέ ϰΘΣ ϲΑΩϷ΍ ϞϤόϟ΍ ϞϴλΎϔΗ ϲϓ ϝΎϤΠϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍
.ΩϮϠΨϟ΍ ϲΑΩϷ΍ ϞϤόϠϟ ϦϤπΗ ϲΘϟ΍ ϲϫ ΔϴϟΎϤΠϟ΍ ϢϴϘϟ΍ ϥ΃ϭ ˯ϲη Ϟϛ
ϰϟϭϷ΍ ϲΒΘϛ ϲϓ ϱήΛ΄Θϟ΍ ΐϫάϤϟ΍ Ϧϋ ΕέΪλ ιΎΨϟ΍ ϲδϔϨϟ΍ ϦϳϮϜΘϟ΍ ΍άϫ αΎγ΃ ϰϠϋϭ
Ϧϣ ϦϴϳήΛ΄Θϟ΍ ˯ΎϣΪϘϟ΍ Ώήόϟ΍ ΩΎϘϧ ϦϴΑ Ϫϴϓ ΖϠπϓ ϱάϟ΍ "Ώήόϟ΍ ΪϨϋ ϲΠϬϨϤϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ":ϞΜϣ
ΔϴϏϼΒϟ΍ ΉΩΎΒϤϟ΍ϭ Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ ΏΎΤλ΃ ϯϭΪΟ ΕήϜϧ΃ ΎϤϨϴΑ ...ϲϧΎΟήΠϟ΍ ϲοΎϘϟ΍ϭ ϱΪϣϷ΍ :ϝΎΜϣ΃
(58) ".ΎϤϫήϴϏϭ ϱήϜδόϟ΍ ϝϼϫ ϲΑ΃ϭ Δϣ΍ΪϘϛ ˬΔϴόϳΪΒϟ΍ϭ
Ι΍ΪΣϷ΍ ϊϣ ϲϨϣΰϟ΍ κϘϤϟΎΑ ϼϣΎόΗ Ϊϗ αΎΒϋ ϥΎδΣ·.Ω ϭ ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ .Ω ϥ΃ ϦϴΣ ϲϓ
ϒϗϭ ΍ΫΈϓ.ΎϬϨϣ ΎϘϠτϧ΍ ϲΘϟ΍ ΔϣΪϘϤϟ΍ ΔόϴΒσϭ ϖϓ΍ϮΘϳ Ύϣ ΪϘϨϟ΍ ΦϳέΎΗ Ϧϣ ΍άΧ΃ ΪϘϓ ΔΛϭέϮϤϟ΍ ΔϳΪϘϨϟ΍
ϲϧΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍ ΩϭΪΣ ϰϟ· ϩΎτΧ ΩΪϣ ϲϧΎΜϟ΍ ϥΈϓ ˬϱήΠϬϟ΍ ϊΑ΍ήϟ΍ ϥήϘϟ΍ ΩϭΪΣ ΪϨϋ ϝϭϷ΍
ΐλ ϲΘϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ ϰϟ· ϲϠϫΎΠϟ΍ ήμόϟ΍ Ϧϣ ΓΪΘϤϤϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ κϗ ΎϤϬϨϣ ΪΣ΍ϭ Ϟϛϭ .ϱήΠϬϟ΍
.ϪϣΎϤΘϫ΍ ΎϬϴϠϋ
ϢϬϓΪϫ ϥΎϛ ϥ·ϭ ˬΙ΍ήΘϠϟ Ϧϴόϣ ϡϮϬϔϣ Ϧϣ ϖϠτϨΗ ϢϬϨϣ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ Γ˯΍ήϗ ϥ΃ ϰϟ· κϠΨϧ ΍άϜϫ
Ϊϗ ϢϬϨϣ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ Ϋ· ΖϔϠΘΧ΍ ΎϬϴϟ· ΍ϮϠλϮΗ ϲΘϟ΍ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ϥΈϓ ˬΪϘϨϟ΍ Δϳ΍ΪΑ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ Ϯϫϭ ˬΪΣ΍ϭ
ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϠϟ ΕΎϳ΍ΪΑ ΎϨϣΎϣ΃ ϯ˯΍ήΘΗ ϚϟάΑ ΖΤΒλ΄ϓ.ήΧϵ΍ ΔΠϴΘϧϭ νέΎόΘΗ ΔΠϴΘϧ ϰϟ· ϞλϮΗ
ΔϴϓΎϘΜϟ΍ έϮμόϟ΍ ϑϼΘΧΎΑ ΎϬπόΑ Ϧϋ ϒϠΘΨΗ ΕΎϳ΍ΪΑ .ΓΪΣ΍ϭ Δϳ΍ΪΑ Ζδϴϟϭ ˬΓΩΪόΘϣ ϢϳΪϘϟ΍
ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ Ε΍ήΛΆϤϟ΍ ϦϳΎΒΘΑϭ ˬΔϴϧΎΛ ΔϬΟ Ϧϣ ϱήϜϔϟ΍ Ϧϣ΍ΰΘϟ΍ ΏΎϴϐΑ ϭ ˬΔϬΟ Ϧϣ ΔϴΑήόϟ΍
.ΓέΎΘΨϤϟ΍ ΔϳΪϘϨϟ΍ ΕΎϴμΨθϟ΍ Ϧϣ ΔϴμΨη Ϟϛ ϲϓ ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ϭ
Ϊϗ ΓΪΣ΍ϭ Ϟϛ ϥ΃ ϻ· "ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϠϟ Φϳέ΄Θϟ΍":Ϯϫ ΪΣ΍ϭ βΟΎϫ Ϧϣ ϖϠτϨΗ ΕΎΑΎΘϜϟ΍ ϩάϫ ϥ·
Ϫσ ΫΎΘγϸϓ...ϩΎϨΒΘΗ ϱάϟ΍ ϲΟϮϟϮϳΪϳϷ΍ Ρήτϟ΍ϭ ϖϔΘΗ ϲΘϟ΍ ΔϳήψϨϟ΍ ΔϬΟϮϟ΍ Ϧϣ Φϳέ΄Θϟ΍ ΖϟϭΎϨΗ
βΟΎϫ ϥΎϛ ϞΑ ˬύ΍ήϓ Ϧϣ ϢϳΪϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ΦϳέΎΗ Ϧϋ ϩέϮμΗ ϲϓ έΪμϳ Ϣϟ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃
ϲΑήϋ ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ϭ":ϪϟϮϗ ϲϓ ΪϘϨϟ΍ ΔΑϭήϋ ϰϠϋ Ϊϛ΃ ϦϴΣ ϞΜϤΗ ˬϪϤϜΤϳ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍
Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ Ρήσ ϥ· (59)"ϪϴΣΎϨϣϭ ϪΣϭέ ΖΨγέϭ ϦϜϤΗ ϰΘΣ ϚϟάϛϮϫϭ΃ ˬξΤϣ
ΏΎΘϜϟ΍ ϥ΃ ΎϤϠϋ-ϥήϘϟ΍ ΍άϫ Ϟ΋΍ϭϷ΍ ϲϓ Ώήόϟ΍ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ ϲϓ ΖϤϜΤΗ ϲΘϟ΍ ϑϭήψϟ΍ Ϧϋ ϒθϜϳ
ϰϟ· ϲΑέϭϷ΍ ϒΣΰϟ΍ Ζϓήϋ ˬΔϴΑήόϟ΍ ΔϣϷ΍ ΦϳέΎΗ ϲϓ ΔϤγΎΣ ΔϠΣήϣ ϲϫ ϭ-1937 ϲϓ έΪλ
ήϴϏ ϭ΃ ˬνέϷ΍ ϝϼΘΣ΍ ϲϓ ϞΜϤΘϤϟ΍ ήηΎΒϤϟ΍ έΎϤόΘγϻ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ˯΍Ϯγ ϲΑήόϟ΍ ϕήθϟ΍
Ϫϴϟ· ϑΪϬϳ Ύϣ ΪΣ΃ ϰϠϋ ϰϔΨϳ ϻ ϭ .ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ Ε΂θϨϤϟ΍ ϲϓ ϞΧΪΘϟ΍ ϲϓ ϞΜϤΘϤϟ΍ ήηΎΒϤϟ΍
ΎϬϠΤϣ Ρήσ ϭ ΎϬϔϠΨΗ ϭ ΎϬσΎτΤϧ΍ ϥΎϴΒΗ ϭ ΔϴΑήόϟ΍ Ε΍άϠϟ Ώήο Ϧϣ ϱέΎϤόΘγϻ΍ ϞΧΪΘϟ΍
ϲϓ ΏήϐϠϟ ΎϬΘϴόΒΘΑ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϣϷ΍ έΎόη· ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ βϤσ ϖϳήσ Ϧϋ ϲϗ΍ήθΘγϹ΍ ήϜϔϟ΍
ϑήσ Ϧϣ ϖ΋ΎϘΤϠϟ ήϳϭΰΗ ϭ ϪϳϮθΗ Ϧϣ ϱΪϘϨϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ Ϫϓήϋ Ύϣ ϰϟ· ΔϓΎο· ˬΕΎϳϮΘδϤϟ΍ ϊϴϤΟ
.Ύπϳ΃ ϦϴϗήθΘδϤϟ΍ ˯ϻΆϫ
ΔϴϠϘόΑ ήϴϜϔΘϟ΍ϭ ήϴϐϟ΍ ϰτΧ ϰϠϋ ήϴδϟ΍ ϰϟ· ϲϋ΍Ϊϟ΍ ϲϧΎϤϠόϟ΍ ϩΎΠΗϻ΍ ήϬχ Ϛϟάϛ ΓήΘϔϟ΍ ϩάϫ ϲϓ
ΚϳΪΤϟ΍ έάόΘϤϟ΍ Ϧϣ ϞόΠϳ ΕΎϴλϮμΨϟ΍ ϑϼΘΧ΍ϭ ˬΕΎϴλϮμΧ ΏήόϠϟ ϥ΃ ΎϴγΎϨΘϣ ˬΏήϐϟ΍
ϡϼϗϷ΍ Ϧϣ ϲϧΎϤϠόϟ΍ ϩΎΠΗϻ΍ ΍άϫ ˯΍Ϯϟ ϞϤΣ Ϊϗϭ Ώήόϟ΍ϭ Ώήϐϟ΍ ϦϴΑ ϪΑΎθΘϟ΍ϭ ˯ΎϘΘϟϻ΍ ςϘϧ Ϧϋ
Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϢΟήΗϭ ˬκϟΎΨϟ΍ ϢϠόϟ΍ ϰϟ· ΎϋΩ ϱάϟ΍ "ϞϜϴϫ ϦϴδΣ ΪϤΤϣ"έϮΘϛΪϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍
Ϫσ έϮΘϛΪϟ΍" ϪΒϧΎΟ ϰϟ·ϭ ˬϞϘόϟ΍ έΎμΘϧΎΑ ΔϠ΋ΎϘϟ΍ "ΖϧΎϛ" ΔϳήψϨϛ ΔϴΑήϐϟ΍ ΙΎΤΑϷ΍ϭ ΕΎϳήψϨϟ΍
Ϛθϟ΍ ΞϬϨϣ ϡΪΨΘγ΍ ΚϴΣ 1926 ϡΎϋ έΩΎμϟ΍ ϲϠϫΎΠϟ΍ ήόθϟ΍ ϲϓ ϪϔϟΆϣ ϲϓ "ϦϴδΣ
...ϲΑήόϟ΍ Ι΍ήΘϟ΍ Γ˯΍ήϗ ϲϓ ϲΗέΎϜϳΪϟ΍
ήϬψΗ ϥ΃ ΪΑϻ ϥΎϛ ΔϳήϜϔϟ΍ ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΕΎΑ΍ήτοϻΎΑ ϢόϔϤϟ΍ ϮΠϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϥΫ·
ϰϟ· Ζπϓ΃ ϲΘϟ΍ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ Ϧϣϭ ˬΔϴΑήόϟ΍ Ε΍άϠϟϭ ϲΑήόϟ΍ ϥΎδϧϺϟ έΎΒΘϋϻ΍ ΩήΗ ΔϴϣϮϗ ΔϛήΣ
:Ϧϳήθόϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϊϠτϣ ϲϓ ΔϛήΤϟ΍ ϩάϫ ϡΎϴϗ
ϭ ϲοΎϤϟΎΑ ήοΎΤϟ΍ Ϟλϭ ϰϠϋ ιήΤϟ΍ ϭ ϲϨϣΰϟ΍ βΤϟ΍ ΔόϴΒτΑ ϞμΘΗ :ΔϴΨϳέΎΗ Ϟϣ΍Ϯϋœ
ϝ΍Άδϟ΍ ϥΎϛ Ϋ· ˬΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ΔϴΣϭήϟ΍ ΓήϴΧάϟ΍ Ϧϣ ΍˯ΰΟ ΎϫέΎΒΘϋ΍ϭ Ω΍ΪΟϷ΍ ήΛ΂ϤΑ ΓήΧΎϔϤϟ΍
"ϲοΎϤϟ΍" ϦϴΑ έ΍ϮΣ Ϯϫ ΩΪμϟ΍ ΍άϫ ϲϓ έ΍ϮΤϟ΍ ϥΎϛϭ ˮ Ι΍ήΘϟ΍ ϲϴΤϧ ϒϴϛ :ΡϭήτϤϟ΍
ϲοΎϤϟ΍ ϥϷ Ύπϳ΃ ϞΑ "νϮϓήϣ" ϪϧϷ ςϘϓ βϴϟ "ήοΎΣ" ήϴϐϓ ήοΎΤϟ΍ Ύϣ΃ "ϞΒϘΘδϤϟ΍"ϭ
Ϧϋ ΎπϳϮόΗ ˬϪϳϮΘΤϳϭ ϞΒϘΘδϤϟ΍ ϰϟ· ΪΘϤϳ ϪΘϠόΟ ϲΘϟ΍ ΔΟέΪϟ΍ ϰϟ· έϮΤϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϱϮϗ
.ΎϬϴϟ· έΎΒΘϋϼϟ ΍Ωέϭ Ε΍άϠϟ ΍Ϊϴϛ΄Ηϭ ήοΎΤϟ΍
ΔϴϣϮϗ ΔϳϮϬΑ ϡέΎόϟ΍ έϮόθϟ΍ϭ ϲϣϮϘϟ΍ ϲϋϮϟ΍ υΎϘϴΘγΎΑ ϞμΘΗ :ΔϴγΎϴγϭ ΔϴϣϮϗ Ϟϣ΍Ϯϋœ
ϢϫήϴϏϭ ΩΎϘϨϟ΍ϭ ΏΎΘϜϟ΍ Ϧϛέ ΔΒϘΤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ.ΔϨϴόϣ ΔϴϓΎϘΛϭ ΔϳϮϐϟϭ Δϴϗήϋ ΐϧ΍ϮΟ Ε΍Ϋ ΓΪΣ΍ϭ
ήηΎΒϤϟ΍ ήϴϏϭ ( έΎϤόΘγϻ΍) ήηΎΒϤϟ΍ ΎΑέϭ΃ ϡϮΠϫ ΔϠΣήϣ ϲϓ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ Ϧϋ ωΎϓΪϟ΍ ϰϟ·
ΔϳήμϨόϟ΍ ΔϳήψϨϟ΍ Ε΍Ϋ ΔϴΑήϐϟ΍ ΕΎϳΪΤΘϟ΍ ϰϠϋ Ωήϟ΍ ϲϓ ϞΜϤΗ ωΎϓΪϟ΍ ΍άϫϭ (ϕ΍ήθΘγϻ΍)
ΎϬϠΧ΍ΪΑ ΞΘϧ΃ Ύϣ ϲϫΎπϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻ ΎΑέϭ΃ ΝέΎΧ ΞΘϧ΃ Ύϣ Ϟϛ ϥ΃ Ϧϣ ϖϠτϨΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϨϴϓϮθϟ΍
Ϧϣ ήΒόϴγ Ϫδϔϧ ϕ΍ήθΘγϻ΍ϭ ˬΓέΎπΤϟ΍ ΰϛήϣϭ ˬΔϓήόϤϟ΍ ϭ ΔϓΎϘΜϟ΍ ΰϛήϣ ΎϬϧ΃ έΎΒΘϋ΍ ϰϠϋ
Ύϣ ΔϠϤΟ Ϧϣϭ .έΎϤόΘγϻ΍ έϮτΘΑ ΎτΒΗήϣ ϥΎϛ ϕ΍ήθΘγϻ΍ έϮτΗ ϥ΃ϭ ΎλϮμΧ ΔϴγΎϴγ ΓήτϨϗ
Ϧϋ ϚϟΫϭ ΎϴοΎϣ Ϫϴ ϓ ϢϜΤΘϟΎΑ ϻ· ϚϟΫ Ϫϟ ϢΘϳ Ϧϟϭ ˬ΍ήοΎΣ ϥΎδϧϹ΍ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ :Ϫϴϟ· ϑΪϬϳ
ϰϟ· ϪΟϮΘϳ ϱάϟ΍ Ϯϫ ϕ΍ήθΘγϻΎϓ .ΔϴϟΎΤϟ΍ ΔϓΎϘΜϟΎΑ ϪτΑέϭ ϪΛ΍ήΗϭ ϪΨϳέΎΗ ϲϓ ϪϜϴϜθΗ ϖϳήσ
ϩΪΠϤϳ ΪϳΪΟ ΦϳέΎΘΑ ΎϬτΑήϳ ϢΛ ˬΎϬΗ΍ϭΫ ϲϓ ΏϮόθϟ΍ ϚϜθϳϭ ϩΪδϔϳϭ ΏϮόθϟ΍ ΦϳέΎΗ ΕΎΜΘΟ΍
.ΎϬΒδΘϜϳ ϚϟάΑϭ ˬΎϬϟ
΍άϫ βϜόΗ ΓΩΪόΘϣ ΕΎΑΎΘϛ ΕήϬχ ˬΏήϐϟ΍ϭ ϕήθϟ΍ ϦϴΑ ϲϠΣήϤϟ΍ ω΍ήμϟ΍ ΍άϫ ϡΎϣ΃
ϥϮϜϳ ϚϟάΑϭ -ϲϔϠδϟ΍ έΎϴΘϟ΍ ϪϨϋ ήΒϋ Ύϣ ΍άϫϭ-ΔϴΑήόϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ΕΎΒΛ· ϰϟ· ΎϬϠϛ ϑΪϬΗϭ ˬω΍ήμϟ΍
ϊϣ ω΍ήμϟ΍ έΎσ· ϲϓ ϥΎϛ ΎϤϧ·ϭ ϪΗ΍Ϋ ΪΣ ϲϓ ΔϳΎϏ ϦϜϳ Ϣϟ ΔϠΣήϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΪϘϨϟΎΑ ϡΎϤΘϫϻ΍
Ϫσ ήϴϜϔΗ Ϟϐη ϱάϟ΍ βΟΎϬϟ΍ ϞϜη ΍άϫ Ϟϛ ...ΔϴΑήόϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ΕΎΒΛ·ϭ Δϴϗ΍ήθΘγϻ΍ ΔϳήψϨϟ΍
ϲΘϟ΍ ΔϴΑήϐϟ΍ ΕΎϳΪΤΘϟ΍ ϰϠϋ Ϫϴϓ Ωήϳ ϲγΎϴγ ϲϣϮϗ βΟΎϫ ϮϬϓ .ϪΣήσ ϢϜΣϭ Ϣϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃
ϖΤΘδϳ ϲϧϭΩ ϮϬϓ ΎϬΟέΎΧ ϖϠΧ Ύϣ ϥ΃ϭ ϪΑ ΪΘόϳ ΎΑέϭ΃ ήΠΣ ϲϓ ϖϠΧ ˯ϲη Ϟϛ ϥ΃ ϰϠϋ κϨΗ
.ζϴϤϬΘϟ΍ϭ έΎϘΘΣϻ΍ϭ άΒϨϟ΍
ΎϤϧ·ϭ ϪΗΎϴΣ ϲϓ ΔϓΩΎμϤϟ΍ ϞϴΒϗ Ϧϣ ϦϜΗ Ϣϟ ϲϬϓ Ι΍ήΘϠϟ έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ .Ω Γ˯΍ήϗ Ϧϋ Ύϣ΃
ϲϓήόϤϟ΍ ϪϘδϧ ΔϳΎϬϨϟ΍ ϲϓ ΖϠϜη ϲΘϟ΍ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ΎϬϠϴϜθΗϭ ΎϫΪϴϟϮΗ ϲϓ ΖϠΧ΍ΪΗ
:ΎϬϨϣϭ ϩΪϨϋ ΔϳήϜϔϟ΍ ΔΠϟΎόϤϟ΍ ΔόϴΒσ ΕΩΪΣϭ
ΏΩϷ΍ ϲϓ ϩ΍έϮΘϛΩ ήϴπΤΗ ϞΟ΃ Ϧϣ Ύδϧήϓ ϰϟ· ήϔδϟ΍ Δλήϓ Ϫϟ ΖΣΎΗ΃ Ϋ·:ϲϓΎϘΜϟ΍ ϪϨϳϮϜΗ - ΃
ϰϠϋϭ ΔΒϘΤϟ΍ ϚϠΗ ϲϓ ΎϫΩΎϘϧ έΎΒϛ ϱΪϳ ΃ ϰϠϋ Δϴδϧήϔϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϞϬϨϣ Ϧϣ ϑήϐϳ ϥ΃ ϲΑήόϟ΍
ϝϭΎΣϭ ˬϩ΅΍έ΁ϭ ϪϤϴϫΎϔϣp p p
pϥϮδϧϻ ϑ ΎΘγϮϛ" ϢϬγ΃έ
.ϢϳΪϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ϰϠϋ ΎϬϘϴΒτΗ
ΓΪϤΘδϣ ΓΰϫΎΟ ΔϘΒδϣ ϢϴϫΎϔϣ ϝϼΧ Ϧϣ ϢϳΪϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϟ΍ Γ˯΍ήϗ ΩΎϋ΃ Ϊϗ έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ ϥ·
ϝϭΎΤϓ ˬϪϤϳϮϘΗ αΎγ΃ ήΒΘόΗϭ ϲΑήϐϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ΎϬΑ ΪΘόϳ ϢϴϫΎϔϣ ϲϫϭ ˬ(
)Ϧϣ
ϻϭ ΔϴϠϫΎΠϟ΍ ΪϘϧ ϲϓ ΎϫΪΠϳ ϢϠϓ ˬϢϳΪϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ϲϓ ΎϬϟ ϝϮλ΃ Ϧϋ ΚΤΒϳ ϥ΃ ϲΑήόϟ΍ ΎϧΪϗΎϧ
ϥήϘϟ΍ ΪϘϧ ϲϓ ϻ· ΔϴΑήϐϟ΍ ΔϳΪϘϨϟ΍ ϢϴϫΎϔϤϟ΍ ϩάϫ Ϫϟ ήϓϮΘΗ Ϣϟ ϞΑ ˬϰϟϭϷ΍ ΔΛϼΜϟ΍ ϥϭήϘϟ΍ ΪϘϧ ϲϓ
ϊΑ΍ήϟ΍ ϥήϘϠϟ ΔϘΑΎδϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ ήΒΘϋ΍ Ϛϟάϛϭ ˬϲϧΎΟήΠϟ΍ϭ ϱΪϣϷ΍ Ϧϣ Ϟϛ ϊϣ ϱήΠϬϟ΍ ϊΑ΍ήϟ΍
.ΔΠϬϨϤϣ ήϴϏ ΔϳΪϘϧ ΕΎλΎϫέ· ϭ΃ ΕΎΤϤϟ ΎϬϴϓ ΔϳΪϘϨϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍ ϭΪόΗ ϻ ϱήΠϬϟ΍
Ϛϟάϛ ϰϤδϳϭ "ιϮμϨϟ΍ ήϴδϔΗ " ΞϬϨϣ Ϯϫ ϦϴΤϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ Ύδϧήϓ ϲϓ Ϊ΋Ύδϟ΍ ΞϬϨϤϟ΍ ϥΎϛϭ
:ΞϬϨϤϟ΍ ΍άϫ ϡ΍Ϯϗϭ "ϲΟϮϠϳΩϻ΍" ΞϬϨϤϟΎΑ "
Ϊϋ΍Ϯϗ ϰϟϭ΃ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· ":ϝϮϘϳ Ϫϴϓϭ ΔϳΪϘϨϟ΍ ΔϴϠϤόϟ΍ αΎγ΃ έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ.Ω ϩήΒΘόϳϭ :ϕϭάϟ΍-΃
ΔόϴΒτϟ ΎϘϓϭ ΔϓήόϤϟ΍ Ϟ΋Ύγέ ϢψϨϧ ϲϜϟ ˬΎϨΘγ΍έΩ ωϮοϮϤϟ ΎϨγϮϔϧ ωΎπΧ· ϲϫ ϲϤϠόϟ΍ ΞϬϨϤϟ΍
ϲϓ ΔϳήΛ΄Θϟ΍ ΩϮΟϮΑ Ύϧέ΍ήϗΈΑ Ρϭήϟ΍ ϊϣ ΎϴθϤΗ ήΜϛ΃ ϥϮϜϧ ΎϨϧΈϓ ϪΘϓήόϣ Ϊϳήϧ ϱάϟ΍ ˯ϲθϟ΍
Ϧϣ ΎϨϨϜϤϳ ϱάϟ΍ ΪϴΣϮϟ΍ ΞϬϨϤϟ΍ ϲϫ ΔϳήΛ΄Θϟ΍ Ζϣ΍Ω Ύϣϭ ...ΎϬϴϓ ϪΒόϠΗ ϱάϟ΍ έϭΪϟ΍ ϢϴψϨΗϭ ΎϨΘγ΍έΩ
ϲϓ ϚϟΫ ϰϠϋ ϩήμϘϨϟ ϦϜϟϭ ΔΣ΍ήλ ϚϟΫ ϲϓ ϪϣΪΨΘδϨϠϓ ˬΎϬϟΎϤΟϭ ΕΎϔϟΆϤϟ΍ ΓϮϘΑ αΎδΣϹ΍
ΔόΑέϷ΍ ρϭήθϟ΍ ϲϫ ϩάϫϭ ˬϩΪΤϧϭ ϪόΟ΍ήϧϭ ϩέΪϘϧϭ ϩΰϴϤϧ ϒϴϛ ϑήόϨϟϭ ˬϡΰϋ
(60)."Ϫϣ΍ΪΨΘγϻ
ϲΨϳέΎΘϟ΍ ˯΍ήϘΘγϻ΍ ϰϠϋ ΪϤΘόϳ Δγ΍έΪϟ΍ ϩάϫ ϲϓ έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ.Ω ΞϬϨϣ ϥΎϛ Ϊϗϭ :ΞϬϨϤϟ΍ -Ώ
.ΎϬΒϗΎόΗϭ Ι΍ΪΣϷ΍ έϮτΘϟ
.ϲϋϮοϮϣ ΪϘϧ ΩϮΟϮϟ αΎγ΃ ΎϤϫϭ :ήϴδϔΘϟ΍ϭ ϞϴϠόΘϟ΍ -Ν
ΔτϴδΑ ˯΍έ΁ ˯Ύτϋ· Ϧϣ ΪϘϨϟ΍ ΪόμΗ ΔϔδϠϔϟ΍ ϥϷ ˬΔϔδϠϓ ϰϠϋ ΪϘϨϟ΍ ΪϤΘόϳ ϥ΃ ΐΠϳ :ΔϔδϠϔϟ΍ -Ω
ΞϬϨϤϟ΍ ϭ ϲΗΎϣϮϠόϤϟ ϢϜϟ΍ ήϓϮΘΑ ϻ· ήϓϮΘΗ Ϧϟ ΓήϴΧ Ϸ΍ ϩάϫϭ ˬΔϳήψϧ βϴγ΄Η ϰϟ· ωϮοϮϤϟ΍ ϲϓ
ϥϮϜϳ ϻ ϲΠϬϨϤϟ΍ ΪϘϨϟ΍ϭ ".ΎϬϟ ϢψϨϤϟ΍ ΞϬϨϤϟ΍ ΏΎϴϏ ϲϓ Δϳήψϧ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ϦϜϤϳ ϻ Ϋ· ˬϢψϨϤϟ΍
Ώήόϟ΍ ˯ΎϣΪϗ ΪϨϋ ϦϜϳ Ϣϟ Ύϣ ΍άϫϭ .ϞϘόϟ΍ ήψϨϟ ϪϗϭΫ ϊπΨϳ ϥ΃ ωΎτΘγ΍ϭ ϩήϴϜϔΗ ΎϤϧ ϞΟήϟ ϻ·
(61)."ϥϮϜϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻ Ύϣϭ
ΓΩΎϋ·ϭ ϢϳΪϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ Ι΍ήΘϠϟ Φϳέ΄ΘϠϟ έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ .Ω ΎϬΑ ϞΧΩ ϲΘϟ΍ Ε΍ϭΩϷ΍ ϲϫ ϩάϫ
...ϪΘΑΎΘϛ
ΪϴϟΎϘΘϟΎΑ ΔΘΒθΘϤϟ΍ ΔτγϮΘϤϟ΍ ΔϘΒτϟ΍ ϰϟ· έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ.Ω ϲϤΘϨϳ :ϲϋΎϤΘΟó΍ ϮΠϟ΍ ΔόϴΒσ-Ώ
ϞΟ΃ Ϧϣ ΡΎϔϜϟ΍ ϲϓ ΖϤϬγ΃ ˬϢϠψϠϟ ΖοήόΗ Ύϣ ΍ήϴΜϛ ΔϘΒτϟ΍ ϩάϫϭ ˬϲϣϼγϹ΍ ϦϳΪϟ΍ ϢϴϟΎόΘΑϭ
ΔϘΒτϟ΍ ϊϣϭ ˬΓήϴϐμϟ΍ Δϳί΍ϮΟήΒϟ΍ ΕΎόϠτΗ ϊϣ ϲϘΘϠϳ ϲγΎϴδϟ΍ ΎϫήϴΒόΗ ϥΎϛϭ ˬϝϼϘΘγϻ΍
.ϦϴΣϼϔϟ΍ ϭ ϝΎϤόϟ΍ ϊϣϭ ϥΪϤϟ΍ ϲϓ ΔτγϮΘϤϟ΍
ϝϼΧ Ϧϣ ϪϤϴϫΎϔϣ ΕέϮϠΒΗϭ ˬ1919 ϞϴΟ ΐϘϋ΃ ϱάϟ΍ ϞϴΠϟ΍ ϰϟ· ΎϴϨϣί έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ.Ω ϲϤΘϨϳ
έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ.Ω ΎϬϴϓ ΖΑ ϲΘϟ΍ ΓήΘϔϟΎϓ 1952 -1936 Ε΍ϮϨδϟ ΏήτπϤϟ΍ ϡϮϤΤϤϟ΍ ΥΎϨϤϟ΍
ϢϫήϴϏϭ ϱϭΎτϬτϟ΍ ΔϋΎϓέϭ ϲϧίΎϤϟ΍ϭpΩΎϘόϟ΍ :ϢϬϨϣ Ω΍ϭήϟΎΑ ϼϓΎΣ ϼϴΟ ΖΒΠϧ΃ ΔϳΪϘϨϟ΍ ϪΗϻΎϘϣ
ϞΑ ˬ1919 ϞϴΟ ϞΒϗ ΕήϬχ ΪϳΪΠΘϟ΍ ΔϛήΣ ϥ΃ ϲϔϨϳ ϻ ΍άϫϭ .ΔϴΑήϐϟ΍ ΞϫΎϨϤϟ΍ ϰϠϋ ϊϠσ΍ ϦϤϣ
ϦϴΑ ϞΧ΍ΪΘϟ΍ ΍άϫ ϦϜϟ ΎϬόϣ ΔϠΧ΍ΪΘϣ ΖΤΒλ΃ϭ ΔϴϧΎΜϟ΍ ϲϓ ΕήΛ΃ ϲΘϟ΍ ϲϫ ϰϟϭϷ΍ ΔϛήΤϟ΍ ϩάϫ
ϪΑΎθΗ ϖϳήσ Ϧϋ ϰϟϭϷ΍ ϲϓ ΔϴϧΎΜϟ΍ έΎϬμϧ΍ ϭ΃ ΔϴϧΎΜϟ΍ ϲϓ ϰϟϭϷ΍ ϥΎΑϭΫ ϲϨόϳ ϻ ϦϴΘϠΣήϤϟ΍
.ϦϴΘϠΣήϤϟ΍ ϦϴΑ Ω΍ΪΘϣϻ΍ ϰϠϋ ϑϮϗϮϟ΍ ϰϠϋ ΪϋΎδϳ Ύϣ έΪϘΑ ΕΎϛϮϠδϟ΍ ϭ ϢϴϫΎϔϤϟ΍
ϲΑέϭϷ΍ ϲϓΎϘΜϟ΍ νΎΨϤϟ΍ ΓήΘϓ ϲϓ έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ .Ω εΎϋ :ϡΎόϟ΍ ϲϓΎϘΜϟ΍ ϮΠϟ΍ ΔόϴΒσ -Ν
ϕΎϓϵ΍ ϊϣ ΎϴϠϛ ΔοέΎόΘϣ ϕΎϓ΁ ϰϟ· ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΏήΤϟ΍ ΪόΑ ϰϬΘϧ΍ νΎΨϣ Ϯϫϭ .ΎδϧήϔΑ
ΩϮόλ :ϯήΒϜϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ Ι΍ΪΣϷ΍ ϰϠϋ Γϭϼόϓ ˬήθϋ ϊγΎΘϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϭήϜϔϣ ΎϬΑ ΄ΒϨΗ ϲΘϟ΍
ΖϧΎϛ ˬΎϴϧΎΒγ· ΏήΣϭ Ύδϧήϓ ϲϓ ΔϴΒόθϟ΍ ΔϬΒΠϟ΍ ˬϱΪϧΎϏ ΓΩΎϴϘΑ ϲϧΪϤϟ΍ ϥΎϴμόϟ΍ ΔϠϤΣ ˬΔϳίΎϨϟ΍
ϱάϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ϲϓ ϭ΃ Δϳ΍ϭήϟ΍ ϲϓ ˯΍Ϯγ ΚΤΒϟ΍ϭ ΏΩϷ΍ ΕϻΎΠϣ ϲϓ ΔϴΒϳήΠΗ ΕϻϭΎΤϣ ϙΎϨϫ
κΨϧϭ ˬβϔϨϟ΍ ϢϠϋ ϰϠϋ ΓΪϤΘόϣ ΔϳΪϘϧ ΕϻϭΎΤϣ έΎϫΩί΍ ϰϠϋ "Ϊϳϭήϓ" ΕΎϳήψϧ Ϫϴϓ ΕΪϋΎγ
.(1932)" ΔψΤϠϟ΍ αΪΣ"ϪϔϟΆϣ ϲϓ "έϼηΎΑ ϥϮτδϛ " ΔϟϭΎΤϣ ήϛάϟΎΑ
"ϥϮΑέϮδϟ΍" ϲϓ ˯΍Ϯγ Ύϫήϴϓ΍άΤΑ Δϴδϧήϔϟ΍ ΔγέΪϤϟ΍ ϰϟ· ΍ΩϭΪθϣ έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ .Ω Ϟχ Ϊϗϭ
ϱήϜϔϟ΍ ϲϨϳϮϜΗ ϥ΄Α ϑήΘϋ΃ ϲϨϧ· ":ϝϮϘϳ ϦϴΣ ϚϟάΑ ϑήΘόϳ Ϯϫϭ ˬϦϴϴδϧήϔϟ΍ ϦϳήϜϔϤϟ΍ ϊϣ ϭ΃
ΔλΎΨΑϭ ˬϙΎϨϫ ΎϬϠϴμΤΗ ΖότΘγ΍ ϲΘϟ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϞπϔΑϭ ΎΑέϭ΃ ϲϓ ϻ· ϢΘϳ Ϣϟ ϲ΋ΎϬϨϟ΍
...ΔϴϠϤόϟ΍ ϲΗΎϴΣ ϑϭήχ ΢ϤδΗ Ύϣ έΪϗ ΎϤϬϴϓ ωϼσϹ΍ ΖϠλ΍ϭ ϢΗ ˬΔϴδϧήϔϟ΍ ϭ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍
ΚϳΪΤϟ΍ ΎϨΑΩ΃ ΔλΎΨΑϭ ϲΑήόϟ΍ ΎϨΑΩϷ ϲΗΎγ΍έΩ ϲϓ ϚϟΫ Ϟϛ Ϧϣ ΪϴϔΘγϷ ΝέΎΨϟ΍ Ϧϣ ϲΗΩϮϋ ΪόΑ
ΎϨϛ ΎϤϟ ϪϨϋ ΎϨΛΪΤΗ ΪϘϓ ϲΑήόϟ΍ ϕήθϤϟ΍ ϲϓ Ύϣ΃(62)". ΪϬΟ ϞϜΑ ϡϮϴϟ΍ ήΛ΄Θϳ ϱάϟ΍ ήλΎόϤϟ΍ϭ
.ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϮΠϟ΍ ΔόϴΒσ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ΩΪμΑ
Ϧϣ ϖΑΎδϟ΍ ϞϴΠϟΎΑ ϢϛήΛ΄Η ϥΎϛ ΪΣ ϱ΃ ϰϟ· :ϲϟΎΘϟ΍ ϝ΍Άδϟ΍ έϭΪϨϣ ΪϤΤϣ .Ω ϰϠϋ Ρήτϳ ϦϴΣϭ
έϮϔϟ΍ ϰϠϋ ΐϴΠϳ ˮΝέΎΨϟ΍ ϲϓ ΔϳΪϘϨϟ΍ϭ ΔϴΑΩϷ΍ αέ΍ΪϤϟΎΑ ϢϛήΛ΄Η έ΍ϮΟ ϰϟ· ΎϧΩΎϘϧϭ ΎϨΑΩ΃
ιϮμϨϟ΍ ϢϬϓ ϰϠϋ ήΒμϟ΍ ϲϓ ϦϴδΣ Ϫσ έϮΘϛΪϟΎΑ ΝέΎΨϟ΍ ϰϟ· ϱήϔγ ϞΒϗ ΕήΛ΄Η ":ϪϟϮϘΑ
ϥΎϛ ήΒϛϷ΍ ϩήϴΛ΄Η ϥ΃ ΪϘΘϋ΃ ΖϨϛ ϥ·ϭ ˬ έϮϣϷ΍ ϩάϫ ϑάΤϳ ϮϬϓ ˬΎϬϗϭάΗϭ ΔϤϳΪϘϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍
βϤΤΘϳ ϝ΍ΰϳ ϻϭ ϥΎϛ ϲΘϟ΍ Δϴδϧήϔϟ΍ϭ ΔϤϳΪϘϟ΍ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ΔλΎΨΑϭ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϮΤϧ ϪΟϮϤϛ
."ήμϣ ϲϓ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϞΒϘΘδϣ " Ϧϋ ϖΣϼϟ΍ ϪΑΎΘϛ ϲϓ ΎϫήΛ΃ ήϬχ ΔγΎϤΣ ΎϬϟ
ϦϴϤϴϘϟ΍ ϪϴΑΎΘϛ Ϧϣ ΍ήϴΜϛ ΕΪϓ΃ ϲϨϧ΃ ήϛΫ΃ Ζϟ΍ί ϻϭ ...ΩΎϘόϟ΍ ΩϮϤΤϣ αΎΒϋ ΫΎΘγϷΎΑ ΎϧήΛ΄Ηϭ
ϲϧίΎϤϟ΍ έΩΎϘϟ΍ ΪΒϋ Ϣϴϫ΍ήΑ· Ϧϣ ΕΪϓ΃ϭ..."ΓΎϴΤϟ΍ϭ ΐΘϜϟ΍ ϲϓ ΕΎόϟΎτϣ"ϭ " ϝϮμϔϟ΍"
ϦϴδΣ ΪϤΤϣ έϮΘϛΪϟ΍ Ϧϣ ΕΪϓ΃ϭ ...ϪΗϻΎϘϣϭ ˬ"΢ϳήϟ΍ ξΒϗϭ"ϢϴθϬϟ΍ ΩΎμΣ"ϪϴΑΎΘϛ ΔλΎΨΑϭ
ϲϓ " ϝϭϷ΍ ϪΑΎΘϛ Ϧϣ ΔλΎΨΑϭ ϯήΒϛ ΓΪ΋Ύϓ ΚΤΒϟ΍ ϲϓ ϲϤϠόϟ΍ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ϪΠϬϨϣ Ϧϣϭ ˬϞϜϴϫ
ΎϨΛ΍ήΗ Ϧϣ ϰϔΘΧ΍ ϒϴϛ ϱέΩ΃ ϻ ϞϜϴϬϟ Ϊϳήϓ ΏΎΘϛ ϰϠϋ Ζόϗϭ ϥ΃ ϑΩΎμΗ ϢΛ ˬ"ύ΍ήϔϟ΍ ΕΎϗϭ΃
ϪϴΟϮΗ ϲϓ ήΛ΃ Ϧϣ ΍άϫ ϞϜϟ ϥΎϛ Ϣϛϭ (63)"ϪΗΎϔϟΆϣϭ ϪΗΎϴΣ "Ϯγϭέ ϙΎΟ ϥΎΟ" Ϧϋ ϪΑΎΘϛ Ϯϫϭ
ΝΎΘϧ· ΓΩΎϋ·ϭ Γ˯΍ήϗ ϭ Φϳέ΄Η ϲϓ ΓΪϳΪΟ Δϳ΅έ βϴγ΄Η ΍άϛˬέϭΪϨϣ ΪϤΤϣ.Ω ΪϨϋ ΔϳΪϘϨϟ΍ ΔΑΎΘϜϟ΍
.ϢϳΪϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϟ΍
κϨϨϓ ϢϳΪϘϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϠϟ ϪΨϳέ΄Ηϭ ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ .Ω ϊϣ ϲϘΘϠϨϟ ˬΔΤϔμϟ΍ ϥϵ΍ ΐϠϘϧϭ
ˬϪΘΠΘϧ΃ ϲΘϟ΍ ΔϴϠϘόϟ΍ Ϧϋ ΓΪϴόΑ ΔϴϠϘόΑ Ϫϴϟ· ϪΟϮΗϭ ϲΑέϭϷ΍ Ω΍ΰϟ΍ Ϧϣ Ύϗϼτϧ΍ ϩ΃ήϗ Ϫϧ΃ ˯ΪΒϟ΍ Ϧϣ
ϭ ϑϭήψϟ΍ ϥϷ ˬϲΑήόϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ΔϴϠϘϋ Ϧϋ ϒϠΘΨΗ ϲΘϟ΍ ˬϲΑέϭϷ΍ ϥΎδϧϹ΍ ΔϴϠϘϋ ϲϫϭ
.ΎϳήϫϮΟ ΎϓϼΘΧ΍ ϯήΧϷ΍ Ϧϋ ϒϠΘΨΗ ΎϤϬϨϣ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ ΖΠΘϧ΃ ϲΘϟ΍ ΕΎδΑϼϤϟ΍
ΔϔδϠϔϟ΍ ˯Ϯθϧ ϊϣ ϻ· ΪϘϨϠϟ Γ΄θϧ ϻ Ϫϧ΃ ϰϟ· ΪϘϨϟ΍ ΦϳέΎΘϟ ϩΪλήΘΑ ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ .Ω ϲϬΘϨϳϭ
ΕΎϳήψϨϠϟ ϩ΅΍ήϘΘγ΍ Ϯϫ ϚϟΫ ϲϓ ϪϠϴϟΩ ϥΎϛϭ ˬΪϘϨϟ΍ ΏΎϴϏ ΔϓΎϘΜϟ΍ ΦϳέΎΗ ΪϬθϳ ΔϔδϠϔϟ΍ ΏΎϴϏ ϲϓϭ
˯ΎϣΪϘϟ΍ ϦϴϴΑέϭϷ΍ ΩΎϘϨϟ΍ ϥ· ϞΑ ˬΔϴϔδϠϔϟ΍ ΕΎϳήψϨϟΎΑ ΔτΒΗήϣ ΎϫΪΟϭ ϲΘϟ΍ ΔϤϳΪϘϟ΍ ΔϴΑέϭϷ΍
ϞϘΣ ϲϓ νϮΧϭ ΪϘϨϟ΍ ϲϓ Ε΍ήψϧ ΎϤϬϨϣ ϞϜϟ ϥΎϛ Ϋ· ˬϮτγέ΃ϭ ϥϮσϼϓ΃ ϢϬϨϣϭ Δϔγϼϓ ΍ϮϧΎϛ
Ϧϟ ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ ϥ΃ κϨϳ ϪΘϠόΟ ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ .Ω ΎϬϴϟ· Ϟλϭ ϲΘϟ΍ ΔΠϴΘϨϟ΍ ϩάϫ ˬΔϔδϠϔϟ΍
έΪλϭ ΔϴϠϫΎΠϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ ϲϓ ΔΒ΋ΎϏ ΔϔδϠϔϟ΍ Ζϣ΍Ω ΎϤϓ ˬϲϔδϠϔϟ΍ ήϜϔϟ΍ βϴγ΄Η ϊϣ ϻ· βγ΄Θϳ
ΪϘϨϟ΍ Ϧϋ ΙΪΤΘϧ Ϧϟϭ ˬϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ ΏΎϴϏ ϚϟΫ Ϧϋ ΐΗήΘϳ ϪϧΈϓ ˬϲϧΎΜϟ΍ ϥήϘϟ΍ ΔϠΣήϣϭ ϡϼγϹ΍
.ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϔδϠϔϟ΍ϭ ϡϼϜϟ΍ ϢϠϋ έϮϬχ ΪόΑ ϱήΠϬϟ΍ ϊΑ΍ήϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϊϣ ϻ· ϲΑΩϷ΍
ΕΎψΣϼϤϟ΍ ϩάϫ ϪΟϭ ϲϓ ϑϮϗϮϟ΍ ωΎτΘγ΍ ΍Ϋ· ϻ· ΎϜγΎϤΘϣ Ρήτϟ΍ ΍άϫ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϊϴτΘδϳ Ϧϟ
:ϲϫϭ Δϴ΋ΰΠϟ΍
ΔγέΎϤϤϛ βϴϟϭ ΎϬΗ΍άΑ ΔϤ΋Ύϗ ΔϳήψϨϛ ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ ϝϭΎϨΗ ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ .Ω ϥ· :óϭ΃
ΪϘϨϟ΍ έϮτΗ ϞΣ΍ήϣ Ϧϣ ΔϠΣήϣ ϲϓ ΔϔδϠϔϟΎΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ ΪϘϨϟ΍ Δϳήψϧ ϝϭΎϨΘϳ ϚϟάΑ ϮϬϓ ˬΔϴϘϴΒτΗ
ΎϬϴϓ ΪϘϨϟ΍ ϥΎϛ ϲΘϟ΍ ϞΣ΍ήϤϟ΍ Ϧϋ ϞϓΎϐΗ Ϫϧ΃ ΔΠϴΘϨϟ΍ ϭ ˬϚϟΫ ϲϓ ΪϘϨϟ΍ Ϧϋ ΙΪΤΘϳ ϻϭ ˬϲΑΩϷ΍
ϞΑ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΖϴΒϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϪϴϠϋ ϭ΃ Ϫϟ ήϋΎθϠϟ ϢϜΤϳ .Δϴϗϭάϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ ϰϠϋ ΰϜΗήϳ Ύϴ΋ΰΟ ΎτϴδΑ
ϪΘϨΒϟ ΖϠϜη ϲΘϟ΍ϭ ΪϘϨϟ΍ ΎϬϨϋ έϮϠΒΗ ϲΘϟ΍ ϲϫ ΔϠΣήϤϟ΍ ϩάϫϭ ˬϥΎϴΣϷ΍ ΐϟΎϏ ϲϓ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ήτθϟ΍
Δϳήψϧ Ϟϛ ϥ΃ ϢϠόϧ ϻ΃ .ΪϘϧ ΎϨϳΪϟ ΪΟϭ ΎϤϟ ΎϫϻϮϟ Ϋ· ˬέΎΒΘϋϻ΍ ϦϴόΑ ΎϫάΧ΄ϧ ϥ΃ ΐΠϳ ΍άϟ ˬϰϟϭϷ΍
ϦϴΑ Δϳήψϧ ήϬψΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϼϓ ˬϞΟ΃ ˮξΤϣ ύ΍ήϓ Ϧϣ ΄θϨΗ ϥ΃ ΎϬϨϜϤϳ ϻ ΔϴϧΎδϧϹ΍ ϡϮϠόϟ΍ ϲϓ
ϢϴϫΎϔϤϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϪΗΎϴσ ϦϴΑ ϱϮΤϳ ϞϣΎϜΘϣ ϲϠϘϋ έϮμΘϛ ΔϳήψϨϟ΍ ΎϤϧ·ϭˬΎϫΎΤοϭ Δϴθϋ
ΔϳΎϬϧ ϲϓ ϞϜθΗ ϥ΃ ΎϬϟ ϝϮΨϳ ϱάϟ΍ έϮτΘϟ΍ Ϧϣ ωϮϧ ϰϟ· ϞμΗ ϰΘΣ ΝέΪΘΗ ϲΘϟ΍ Δϴ΋ΰΠϟ΍
ΎϴϠϘϋ Ύϔϴϟ΄Η ΔϔϟΆϣ Ε΍έϮμΗ ΔϠϤΟ ":ΎϬϔϳέΎόΗ ϕΩ΃ ϲϓ ϲϫ ϭ΃ "Δϳήψϧ" έϮτΘϟ΍ϭ ΝέΪΘϟ΍
΍άϜϓˬήϤΨΗϭ έϮτΗϭ ΝέΪΗ ϰϟ· ΝΎΘΤΗ (64)"ΕΎϣΪϘϤϟΎΑ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ςΑέ ϰϟ· ϑΪϬΗ
ΔϴϔδϠϓ Δϳήψϧ ϱήϜϔϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ΖΒΜϳ Ϣϟϭ ˬΎϓϮδϠϴϓ ΄θϧ ΍ΪΣ΃ ϑήόϧ ϻ ϦΤϨϓˬΔϔδϠϔϟ΍ϭΪϘϨϟ΍ ϥ΄η
ΔψΣϼϤϟ΍ Ϧϣ ˯ϯΪΘΒϳ ˬΎόϣ ήϜϔϟ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ ΎϬΑ ήϤϳ ϞΣ΍ήϣ Ϧϣ ϙΎϨϫ ΪΑ ϻ ϞΑ .ΔϠϣΎϛ Ε΄θϧ
ΪόΑϭ ˬϞϘόϟ΍ ΰϔΘδΗ ϲΘϟ΍ϭ ΔθϫΪϟ΍ ήϴΜΗ ϲΘϟ΍ Εϻ΅ΎδΘϟ΍ Ρήσ ϢΛ ϥϮϜϟΎΑ ϪΘϗϼϋ ϲϓ ΓήηΎΒϤϟ΍
ΔϳήψϨϟ΍ ΔϳΎϬϨϟ΍ ϲϓϭ ϲϔδϠϔϟ΍ ϱ΃ήϟ΍ ΎϬϨϋ ϖΜΒϨϳ Ύϣ ΐϟΎϐϟ΍ ϲϓ ΔΑϮΟ΃ Ϧϋ ΎϬϟ ΚΤΒϟ΍ ϚϟΫ
΃ΪΘΑ΍ ΪϘϓ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ϪΗήϴδϣ ϲϓ ΪϘϨϟ΍ ϪϴϠϋ ήϴδϳ Ύϣ Ϯϫ ΝέΪΘϟ΍ ΍άϫϭ ˬϞδϠδΘϟ΍ ΍άϫ ϥ·.ΔϴϔδϠϔϟ΍
ϞϴϠόΘϟΎΑ ίΎΘϤΗ ΔϠΣήϣ ϰϟ· ϞϘΘϨϴϟ ήδϔϤϟ΍ ήϴϏϭ ϞϠόϤϟ΍ ήϴϏ Ξϔϟ΍ ΝΫΎδϟ΍ ςϴδΒϟ΍ ϱ΃ήϟ΍ Ϧϣ
ΓΪϴμϘϟ΍ Ϫϟ ΖόπΧ ϱάϟ΍ έϮτΘϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΎϨϠϴϟΩˬ ΔϳήψϨϟ΍ ϯϮΘδϣ ΔϠΣήϣ ϰϟ· Ϟμϴϟ ήϴδϔΘϟ΍ϭ
ϲϓ ΔόΑΎΘΘϣ Ε΍ϮτΧ ΕάΨΗ΍ Ϊϗ ΓΪϴμϘϟ΍ ϥ΃ ΎόϴϤΟ ϢϠόϧ Ϋ· ˬ ΎϫέϮτΗ ϞΣ΍ήϣ ήΒϋ ΔϴΑήόϟ΍
ϰϟ· ΖϠϘΘϧ΍ ϭ "˯΍άΤϟ΍ "Ϧϣ Ε΃ΪΑ ΪϘϓ .ΔϓϭήόϤϟ΍ ΎϬϨϨγ ϰϠϋ ΎϨϴϟ· ΖϬΘϧ΍ ϰΘΣ ΞπϨϟ΍ ΔϘϳήσ
ϭ΃ ϞϬϠϬϤϟ΍ ϪϟΎϗ Ύϣ ϮΤϧ ϲϓ ΎϬϠϜϴϫ ϯϮΘγ΍ ϰΘΣ "ΕΎϴΑϷ΍" ϰϟ· ϭ "ΖϴΒϟ΍" ϰϟ· ϢΛ "ϊΠδϟ΍"
Ϧϣ ΔϳΪϘϧ ΔόΟ΍ήϣ ΓΪϴϟϭ ϻ· ϦϜΗ Ϣϟ ˬΔϟΰϨϣ ϰϟ· ΔϟΰϨϣ Ϧϣ ΔϠϘϨΘϤϟ΍ Ε΍ϮτΨϟ΍ ϩάϫ ϥ· ˬϩ΍Ϯγ
ΖϋΎο Ϊϗϭ ϑϮϟ΄Ϥϟ΍ ΎϬόοϭ ϰϟ· ΓΪϴμϘϟΎΑ ΖϠλϭ ϰΘΣ ΎϨϴΣ ϲϘϠΘϤϟ΍ Ϧϣϭ ΎϨϴΣ ήϋΎθϟ΍
έϭάΟ ϮϬϓ ϱήόθϟ΍ ΝΎΘϧϹ΍ Ϧϣ ΔϴϟϭϷ΍ ΝΫΎϤϨϟ΍ ΖϋΎο ΎϤϛ ΪϘϨϟ΍ ϖϳήσ ϲϓ ϰϟϭϷ΍ Ε΍ϮτΨϟ΍
ϖσΎϨϟ΍ ήϫ΍ΰϟ΍ ΎϬΑΎΒη ϲϓ ΔϠϤΘϜϤϟ΍ ΓΪϴμϘϟ΍ έϮϬψΑ ΎϫέΎϤΛ ΖόϨϳ΃ Ϊϗϭ ϕΎϤϋϷ΍ ϲϓ ΏήπΗ
.ϝ΍ί ΎΒλϭ Εήϣ ΔϟϮϔσ Ϧϋ
Γ΄θϨϟ΍ Δϴπϗ ϲϓ ϲϧΎϧϮϴϟ΍ ΪϘϨϟ΍ϭ ϲΑήόϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ϦϴΑ ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ .Ω ϥέΎϗ:ΎϴϧΎΛ
ϥΎδϠϟ΍ Δϗϼσϭ βΤϟ΍ ΔϗΩ ϰϠϋ ΪϤΘόΗ ΓΪϴόΒϟ΍ ΎϬΗϭ΍ΪΑ ϲϓ ΖϧΎϛ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ΔϣϷ΍ ϥ΃ ήϛάϓ.ϰϟϭϷ΍
ϦϴΑ ΔδϓΎϨϤϟ΍ ΏΎΒγ΃ ϥϭήϛάϳϭ ˯΍ήόθϠϟ ϥϮΒμόΘϳ Γ΍ϭέ ΎϬϟ ϥΎϛϭ .˯΍έϵ΍ Ϧϣ έΪμΗ ΎϤϴϓ
ϕϭάϟ΍ ϰϠϋ ΪϤΘόϳ ΎΤϴϘϨΗ ϦϴΤϘϨϣ ΔδϳΩϭϷ΍ϭ ΓΫΎϴϟϹ΍ φϔΤϴϟ ϦϳϭΪΘϟ΍ ΪϬϋ ˯ΎΟ ϢΛˬϦϴϠ΋ΎϘϟ΍
ˬΕΎΒΛϹ΍ϭ ϮΤϤϟ΍ ϲϓ Γ΍ϭήϟ΍ ϑήμΘϟ ΍ΪΣ ϊπϳϭ ϱήτϔϟ΍
Δϴϗ΍έ κ΋ΎμΨΑ ΰϴϤΘϳ Ύϣ ϞϴΜϤΘϠϟ ϥϭέΎΘΨϳ Ϧϳάϟ΍ ΩΎϘϨϟ΍ Ϫόϣ ήϬχϭ ϲϠϴΜϤΘϟ΍ ήόθϟ΍ ήϬχ ϭ
ΎΌϴθϓ ΎΌϴη ΔϔδϠϔϟ΍ ΖϣΪϘΗ ϢΛ ˬϥΎϘΗϹ΍ϭ ΓΩΎΟϹ΍ ϰϟ· ˯΍ήόθϟΎΑ ΍ϮόϓΪϓ ˬέϮϬϤΠϟ΍ ϊΘϤΗ
ϮτγέϷ ϢΗ ϚϟάΑϭ ˬϖτϨϤϟ΍ Ϧϣ ΔϳϮϗ Ϣ΋ΎϋΩ ϰϠϋ ϪϤϴϘΗ ϥ΃ϭ ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ ϞλϮΗ ϥ΃ ΖϋΎτΘγΎϓ
ΏΎΤλ΃ϭ ΪϘϨϟ΍ ϲϓ ΓάΗΎγϸϟ ϝϭϷ΍ ϊΟήϤϟ΍ Ϫϣϼϛ ΢Βμϳ ϥ΃ϭ ΔϳΪϘϨϟ΍ Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ ΪόϘϳ ϥ΃
Ώήόϟ΍ ΏΩ΃ ϲϓ ΪϘϨϟΎΑ ϖμΘϠϴϟ ϥΎϧϮϴϟ΍ ϲϓ ΪϘϨϟ΍ Ϧϋ ϝΎϘϳ Ύϣ ΍άϫ .ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΔϴϏϼΒϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍
ΪϤΘόϳ Ύϴ΋ΰΟ ΎΟΫΎγ ϪόϴϤΟ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϲϠϫΎΠϟ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ ΪϘϨϟ΍ ϰϠϋ νήϔϴϟϭ ˬ΍έϮτΗϭ Γ΄θϧ
ϲϓ ΎϨϳΪϟ Ύϣ ϥ΃ ˯ϻΆϫ ϲδϧ Ϊϗϭ ˬ˯΍ϮδΑ ˯΍Ϯγ ϪΌθϨϣ ϲϓ ϲϧΎϧϮϴϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ϥΎϛ ΎϤϛ ϝΎΠΗέϻ΍ ϰϠϋ
ϡϼγϹ΍ ϞΒϗ ϡΎϋ Δ΋Ύϣ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϖϴΤγ Ϧϣί ϰϟ· ΪΘϤϳ ΩΎϜϳ ϻ ΔϴϠϫΎΠϟ΍ ΪϘϧ Ϧϣ ϲΑήόϟ΍ ΏΩϷ΍
ϞϤΘϜϤϟ΍ ΝϮπϨϟ΍ ϞΜϤϳ ϞΑ ˬήμόϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΔΟΫΎδϟ΍ ΔϟϮϔτϟ΍ ϞΜϤϳ ϻ Ϫϧ΃ ϰϨόϤΑ ˬήΜϛϷ΍ ϰϠϋ
˯΍ήόθϟ΍ Ϧϣ ΪΟϭϭ ˬϮΒΤϟ΍ϭ ϒΣΰϟ΍ έϭΩ ΕίϭΎΠΗϭ ΎϬϗΎγ ϰϠϋ ΔϴΑήόϟ΍ ΓΪϴμϘϟ΍ ΖϣΎϗ ϥ΃ ΪόΑ
..."ΕΎϴϟϮΤϟΎΑ" ΍Ϯϓήϋ ϰΘΣ ˯ΎτΑ· Ϟϛ ϢψϨϟ΍ ϲϓ ϥϮΌτΒϳ ΍ϮϧΎϛ Ϧϣ
Ϟϔϐϳ Γ΄θϨϟ΍ ΚϴΣ Ϧϣ ϥΎϧϮϴϟ΍ ΏΩ΃ϭ Ώήόϟ΍ ΏΩ΃ ϦϴΑ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϧέΎϘϤϟ΍ ϲϓ ϥΎόϣϹ΍ ϥ· ϢΛ
ΔϣϷ΍ βϨΟϭ ϢϴϠϗϹ΍ ΔόϴΒσ ϰϠϋ ΔϧέΎϘϤϟ΍ ϩάϫ ήΑΪΗ ϲΘϟ΍ ϩΪϋ΍Ϯϗϭ ωΎϤΘΟϻ΍ ϢϠϋ Ε΍έήϘϣ
ήΑϭ ήΤΑ Ε΍Ϋ ΔϴϠΒΟ ϥΎϧϮϴϟ΍ ΩϼΑ ΖϧΎϛ ΍Ϋ·ϭ ˬϻϮσϭ ΍ήμϗ Ϧϣΰϟ΍ ΔϓΎδϣϭ ˬΔϳήτϔϟ΍ ΎϫΪ΋ΎϘϋϭ
ΏήόϟΎΑ ϥϮϧήϘϳ ϒϴϜϓ ˬΔϋ΍έΰϟ΍ϭ ΔΣϼϤϟ΍ ϱϭΫ Ϧϣ ΎϬϠϫ΃ ϥΎϛϭ ˬϦϴϛ΍ήΑϭ ΕΎΑΎϏϭ έΰΟϭ
ϲϓ ΪϘϨϠϟ ΎϬΑΎθϣ ΔϴϠϫΎΠϟ΍ ήμϋ ϲϓ ΪϘϨϟ΍ ϥϮϜϴϟ ˬΓΪϴϘϋϭ ΎδϨΟϭ ΎΧΎϨϣϭ ΔόϴΒσ ϥϮϔϠΘΨϣ Ϣϫϭ
ήόθϟ΍ ϥ΃ ϡϮϋΰϤϟ΍ ϖΑΎτΘϟ΍ ΍άϫ ΩΎδϓ ϰϠϋ ΔΤο΍Ϯϟ΍ Ϧϴϫ΍ήΒϟ΍ Ϧϣ ϥ· ...ϥΎϧϮϴϟ΍ Γϭ΍ΪΑ
ΝΎΘϧϹ΍ ΔϬΟϭ ΪϘϨϟ΍ ϪΠΗ΍ Ϛϟάϛϭ ˬΎϴϠϴΜϤΗ ϥΎϛ ϥΎϧϮϴϟ΍ ϲϓ Γϭ΍ΪΒϟ΍ ήόη ϥ΃ϭ Ύϴ΋ΎϨϏ ϥΎϛ ϲϠϫΎΠϟ΍
ΪϘϨϟ΍ ΔόϴΒσ Ϧϋ ϢϠϜΘϧ ϦϴΣ ΓΪϴόΒϟ΍ ΕΎϧέΎϘϤϟ΍ ϞϤΤΗ Ϧϋ ϒϜϧ ϥ΃ ϥΫ· ΎϨϴϠόϓ ˬϦϴΘϣϷ΍ ΎΘϠϛ ϲϓ
.ΎϬΑ΍ϮΑ΃ Ϧϣ ΕϮϴΒϟ΍ ϲΗ΄Ϩϟ ϲϠϫΎΠϟ΍
΄θϨΗ ϰΘϣ :ϲϟΎΘϟ΍ ϝ΍Άδϟ΍ Ρήτϧ ˬΔϔδϠϔϟ΍ ϊϣ βγ΄Θϳϭ ΄θϨϳ ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ ϥ΄Α ΎϨϤϠγ ΍Ϋ· :ΎΜϟΎΛ
Ε΍ήΒΨϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ Ϣϛ΍ήΗ ΪόΑ ϦϜϟϭ ΓΪΣ΍ϭ Γήϔσ βγ΄ΘΗ ϻ ΎϬϧ· :ϝϮϘϟ΍ ϊϴτΘδϧϭ ˮ ΔϔδϠϔϟ΍
ϲΘϟ΍ ϲϫ ΓήΛΎϨΘϤϟ΍ Ε΍ήΒΨϟ΍ ϩάϫϭ " ΔϣΎϋ ϥϮϜϟ΍ ϝϮΣ έϮμΗ ϲϫ" :ΎϬΗΎϔϳήόΗ ςδΑ΃ ϲϓ ΎϬϧϷ
˯Ϯθϧ ϰϟ· ΔϳΩΆϤϟ΍ ΎϬδϔϧ ϲϫ ΔϔδϠϔϟ΍ ˯Ϯθϧ ϰϟ· ϱΩΆΗ ϲΘϟ΍ ρϭήθϟΎϓ ˬϱήψϧ έΎσ· ϲϓ ΓέϮϠΒΗ
ΚϴΣ ϪΠπϧ ΔϠΣήϣ ϲϫϭ ˬΪϘϨϟ΍ ϞΣ΍ήϣ Ϧϣ ΔϨϴόϣ ΔϠΣήϤΑ ϻ· ΎϬτΑήϧ ϻ ϢΗ Ϧϣ ˬϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍
ΪϘϨϟ΍ ϦϴΑ Ϧϣ΍ΰΘϟ΍ ϊϘϳ Ϊϗ Ϫϧ΃ ϰϟ· ϞμϨϓ ˬΔϐϟ ˬΔϏϼΑ ˬνϭήϋ ˬϮΤϧ :ΔϔϠΘΨϣ ϡϮϠϋ ΕήϬχ
Ϧϟ ϦϜϟϭ ϲϧΎδϧϹ΍ ϱΪϳήΠΘϟ΍ ήϜϔϟ΍ έϮτΗ ϲϓϭ ˬΕ΍ήΒΨϟ΍ Ϣϛ΍ήΗ ϲϓ ΎϛήΘθϳ Ϊϗϭ ΔϔδϠϔϟ΍ϭ
.ΔϔδϠϔϟ΍ έϮϬψΑ ΪϘϨϟ΍ έϮϬχ ςΒΗήϳ
ϒμϨϟ΍ ΓήΘϓ ϲϓ εΎϋ ΪϘϓ ˬ˯΍έϵ΍ ϩάϫ ϞΜϤΑ ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ .Ω ϲΗ΄ϳ ϥ΃ ΎΘΒϋ ϦϜϳ Ϣϟ
ϱήμϤϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ϲϓ ΕΎϳϮΘδϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϡί΄Η Ε΍ήΘϓ Ϧϣ ΓήΘϓ ϲϫϭ ˬϦϳήθόϟ΍ ϥήϘϟ΍ Ϧϣ ϲϧΎΜϟ΍
ΖϧΎϛ ΪϘϓ" ΔλΎΧ ΰϴϠΠϧϹ΍ϭ ΔϣΎϋ ΏήϐϠϟ ϱήμϤϟ΍ ΐόθϟ΍ ΎϬθϴόϳ ϲΘϟ΍ ΔϴόΒΘϟ΍ Ϧ ϋ ΞΗΎϨϟ΍
ϖϴϘΤΗ ϰϟ· ΝϭΩΰϤϟ΍ ϲόδϟ΍ϭ ˬΓΪϳΪΟ ΔϴϋΎϤΘΟ΍ ϯϮϗ ΩϮόλ ΔϠΣήϣ ϲϫϭ 1952-1936 ΔϠΣήϣ
ϦϴΑϭ"ΓΪϳΪΠϟ΍"ΔϴϨϳΪϟ΍ Ε΍έΎϴΘΧϻ΍ ϦϴΑ ΔϬΑΎΠϤϟ΍ ΎϬόΒτΗ ΎϤϛ ˬΔϴϣϮϘϟ΍ Ε΍άϟ΍ ΖϴΒΜΗϭ ϝϼϘΘγϻ΍
.(65)'"Δϴϛ΍ήΘηϻ΍ϭ ΔϴϨσϮϟ΍ Ε΍έΎΒΘΧϻ΍
ΔϴΑήόϟ΍ Ε΍άϟ΍ Ϧϋ ωΎϓΪϟ΍ :Ϯϫ ΪΣ΍ϭ ϚϠϓ ϲϓ έϭΪΗ ΕΎΣϭήτϟ΍ ϩάϫ Ϟϛ ϥ΃ ˬϥΫ· φΣϼϤϟ΍
ΎϬχΎϘϳ·ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϣϷ΍ Ρϼλ· ϰϟ· ΓϮϋΪϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴϣϮϘϟ΍ Ϧϋ ωΎϓΪϟ΍ϭ ˬΎϬΗΎΒΛ· ϞΟ΃ Ϧϣ
Ϯϫ ΓϮϋΪϟ΍ ϩάϫ ϖϴϘΤΘϟ ΪϴΣϮϟ΍ ϞϴΒδϟ΍ ϥ΃ ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ .Ω ϯ΃έ Ϊϗϭ .ϖϴϤόϟ΍ ΎϬΗΎΒγ Ϧϣ
ϯΪΘΤϳ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ϱάϟ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍ ϲϫ Ϋ·.ιϮμΨϟ΍ ϰϠϋ ϲΑέϭϷ΍ϭ ϲΑήϐϟ΍ ήϜϔϟ΍ ϰϟ· ωϮΟήϟ΍
ˬϥϵ΍ ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΎϬθϴόϳ ϲΘϟ΍ ϡϼψϟ΍ Ε΍ήΘϓ βϔϧ ϞϳϮτϟ΍ ΎϬΨϳέΎΗ ϲϓ Ζϓήϋ ΎϬϧϷ
.ϥΎϧϮϴϟ΍ Ι΍ήΗ ϰϟ· ΎϬϋϮΟήΑ ΎϬΘπϬϧ Ρήλ ϲϨΒΗϭ ˬΎϬΗέΎπΣ έϮϧ ϊθϘΗ ϥ΃ ΖϋΎτΘγ΍ϭ
ΎϣΪόΑ ΔλΎΧ ΎϬϴϟ· ϮϋΪϳϭ ΓήϜϔϟ΍ ϩάϬϟ βϤΤΘϳ ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ .Ω ϞόΟ Ύϣ ϞόϔϟΎΑ ΍άϫϭ
ϥέΎϘϤϟ΍ ΏΩϷ΍ Δγ΍έΪϟ ΔϴϤϠϋ ΔΜόΑ ϲϓ ΔϟϭΪϟ΍ ϪΗΪϓϭ΃ ΪϘϓ ":ΔϴΑήϐϟ΍ αέ΍ΪϤϟ΍ ϲϓ ΎϬΑ ϊΒθΗ
ΔϟϭΪϟ΍ ϩ΍έϮΘϛΩϭ βϧΎδϴϠϟ΍ ϰϠϋ ΎϬϟϼΧ ϞμΣ Ε΍ϮϨγ ϊδΗ ϲϟ΍ϮΣ ϪΘΜόΑ ΕήϤΘγ΍ϭ 1934 ΔϨγ
ϲϓ αΎϜόϧ΍ ΍άϬϟ ϥΎϛϭ (66)"1952 ΔϨγ ήϳ΍ήΒϓ ϲϓ ϥϮΑ έϮδϟ΍ ΔόϣΎΟ Ϧϣ ϥέΎϘϤϟ΍ ΏΩϷ΍ ϲϓ
Ϧϋ ϝϭϷ΍ ΔΑΎΘϜΑ ΍˯ΪΑ ΔϴΗ΍άϟ΍ ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ.Ω ΩϮϬΟ ΖϧΎϛ ΎϨϫ Ϧϣ ":ΔϳΪϘϨϟ΍ ϪΗΎΑΎΘϛ ϊϴϤΟ
ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟΎϓ ˬΔϴϓϮμϟ΍ϭ Δϳέάόϟ΍ ϦϴΑ ΔϴϔσΎόϟ΍ ΓΎϴΤϟΎϓ ˬΔϴϜϴϧΎϣϭήϟΎϓ ˬϥέΎϘϤϟ΍ ΏΩϷ΍
ϪϴΟϮΗ ϲϓ ϥέΎϘϤϟ΍ ΏΩϷ΍ έϭΪϓ ˬΔϧέΎϘϤϟ΍ ΔϴΑ ΩϷ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ϲϓ ΔϴϧΎδϧϹ΍ ΝΫΎϤϨϟΎϓˬΚϳΪΤϟ΍
ϲϘϴΒτΘϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ϲϓ :ϪΑΎΘϛ ΍ήϴΧ΃ϭ ΔϴΑΩϷ΍ ϒϗ΍ϮϤϟΎϓ ˬήλΎόϤϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ΏΩϷ΍ ΕΎγ΍έΩ
΍ΪϬΟ ΔϴϤϳΩΎϛϷ΍ ΔϴϤϠόϟ΍ ΕΎϔϟΆϤϟ΍ ϩάϫ ΖϧΎϛ ΪϘϟ .ΪϘϨϟ΍ϭ ΏΩϷ΍ ϲϓ ΓήλΎόϣ ΎϳΎπϗϭ ˬϥέΎϘϤϟ΍
ΎϬΘϟΎγέ ΢ϴοϮΗϭ ΎϬϴϓ ϡΎϬγϹ΍ϭ ΔϧέΎϘϤϟ΍ ΔϴΑΩϷ΍ ΕΎγ΍έΪϟΎΑ ϒϳήόΘϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ϼμΘϣ ΍ΪΣ΍ϭ
ϲϓ ΔϟΎλϷ΍ ϲΣ΍Ϯϧ ΔϴϣϮϘϟ΍ ΎϨΗΎϴμΨη ΔϳάϐΗ Ϧϣ ϱϮϘϟ΍ ϲϋϮϟ΍ κΨϳ ΎϤϴϓ ϥ΄θϟ΍ ΓήϴτΨϟ΍
ˬήϤΜϣϭ ΪϳΪγ ΞϬϨϣ ϰϠϋ ΎϬϴϓ ΪϳΪΠΘϟ΍ ΕΎϛήΣ ΓΩΎϴϗϭ ˬ΍Ϊϴηέ ΎϬϴΟϮΗ ΎϬϬϴΟϮΗϭ ΎϫΩ΍ΪόΘγ΍
ϲϓ ΔϳήϜϔϟ΍ϭ ΔϴϨϔϟ΍ ΎϧΩϮϬΟ Ω΍ΪΘϣ΍ ϯΪϣ ΢ϴοϮΗϭ ˬήοΎΤϟ΍ ϲϓ ΎϨΘϴϣϮϗ ΕΎϣϮϘϣ ί΍ήΑ·ϭ
(67)."ϲϤϟΎόϟ΍ ϲΑΩϷ΍ Ι΍ήΘϟ΍
ΪϨϋ ϲΑήϐϟ΍ ΪϘϨϟΎΑ ϪτΑέϭ ΚϳΪΣ ϲϔδϠϓ έϮψϨϣ Ϧϣ ϢϳΪϘϟ΍ ΪϘϨϟ΍ Δγ΍έΩ ϥ΃ κϠΨϧ ϖΒγ ΎϤϣ
ϲϔϘΜϣ ϲϗΎΒϛ ϪΘΒϏέ ΖϧΎϛ ΪϘϓ .ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ϩέήΒϳ Ύϣ Ϫϟ ϝϼϫ ϲϤϴϨϏ ΪϤΤϣ .Ω
...ΏήϐϠϟ ϪΘϬΟ΍Ϯϣ ϲϓ ϲΑήόϟ΍ ϥΎϴϜϟ΍ ΕΎΒΛ· ΎϬϓΪϫ ΎϴϣϮϗ ΍έΎδϣ άΨΘΗ ˬϩήμϋ

ϪΗΎϛήΑϭ ϰϟΎόΗ ϪΘϤΣέϭ ϢϜϴϠϋ ϡϼδϟ΍ϭ

Ζγ΍ή˰ϔ˰ϛΎΗ ϯήθΑ :ΓΪϴδϟ΍


ΔϴόϣΎΟ ΓΫΎΘγ΃pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

ζϣ΍Ϯ˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϭϟ΍

ˬϰϟϭϷ΍ ρ 98 ι ˬϪϴϓ ΪϘϨϟ΍ ΐϫ΍άϣϭ ΏΩϷ΍ ˬϱΪϴΒόϟ΍ Ϊϴηέ (1)


.1955
ήμόϟ΍ Ϧϣ Ώήόϟ΍ ΪϨϋ ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ ΦϳέΎΗ ˬϢϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ (2)
± ΔϤϜΤϟ΍ έ΍Ω ρ ˬ6 ι ˬϱήΠϬϟ΍ ϊΑ΍ήϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϰϟ· ϲϠϫΎΠϟ΍
.ϥΎϨΒϟ ˬΕϭήϴΑ
.25 ι Ϫδϔϧ ϊΟήϤϟ΍ (3)
.11 ι ˬϪδϔϧ ϊΟήϤϟ΍ (4)
.10 ι ˬϪδϔϧ ϊΟήϤϟ΍ (5)
.11 ι ˬϪδϔϧ ϊΟήϤϟ΍ (6)
ΪϤΤϣ ΪϤΣ΃ ϖϴϘΤΗ ˬ1 Ν ˬ˯΍ήόθϟ΍ ϭ ήόθϟ΍ ˬΔΒϴΘϗ ϦΑ΍ (7)
3ΔόΒτϟ΍84ιήϛΎη
.17ι ˬϪδϔϧ έΪμϤϟ΍ (8)
.84 ι ˬϪδϔϧ έΪμϤϟ΍ (9)
.16 ι ˬΪϘϨϟ΍ ΦϳέΎΗ ˬϢϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ (10)
.24 ι ˬϪδϔϧ ϊΟήϤϟ΍ (11)
.11 ι ˬϪδϔϧ ϊΟήϤϟ΍ (12)
ˬήΑΎΟ ήϴϤγ ϖϴϘΤΗ 303 ι ˬ9 Ν ˬϲϧΎϏϷ΍ ϲϧΎϬϔλϷ΍ Νήϔϟ΍ ϮΑ΃ (13)
.ΕϭήϴΑ ΔϴϤϠόϟ΍ ΐΘϜϟ΍ έ΍Ω ΔόΒσ
.13- 12 ι 11Ν ˬϖΑΎδϟ΍ έΪμϤϟ΍ (14)
47-46 ι ˬ΢ηϮϤϟ΍ ϲϧΎΑίήϤϟ΍ (15)
.15- 14-13 ι ˬΏήόϟ΍ ΪϨϋ ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ ΦϳέΎΗ ˬϢϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ (16)
.15 ι ˬϪδϔϧ ϊΟήϤϟ΍ (17)
.83 ι ΢ηϮϤϟ΍ ˬϲϧΎΑίήϤϟ΍ (18)
ι ˬΏήόϟ΍ ΪϨϋ ϲΑΩϷ΍ ΪϘϨϟ΍ ΦϳέΎΗ ˬϢϴϫ΍ήΑ· ΪϤΣ΃ Ϫσ (19)

.34 ι ˬϪδϔϧ ϊΟήϤϟ΍ (20)


.34 ι Ϫδϔϧ ϊΟήϤϟ΍ (21)
ΔπϬϧ έ΍Ω ΔόΒσ 5 ι Ώήόϟ΍ ΪϨϋ ϲΠϬϨϤϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ˬέϭΪϨϣ ΪϤΤϣ (22)
.ήμϣ
.5 ι ˬϪδϔϧ ϊΟήϤϟ΍ (23)
.14 ι Ϫδϔϧ ˬϊΟήϤϟ΍ (24)
ΏΩϷ΍ ΦϳέΎΗ ϲϓ ΚΤΒϟ΍ ΞϬϧ ˬϥϮδϧϻ .Ν Ϧϋ .14 ι Ϫδϔϧ ϊΟήϤϟ΍ (25)
.41 ι
p