You are on page 1of 10

CURS

2010-
2011

ESCOLA:

[PLA
INDIVIDUALITZAT]
ALUMNE/A:
CURS:
Pla individualitzat de l’alumne:

1. DADES GENERALS
1. 1. Dades del centre
Centre: Curs escolar:
Tutor/a: Coordinador/a del pla:

Data d'elaboració del pla:

1. 2. Dades de l’alumne
Nom i cognoms: Data de naixement:

Nivell: Cicle i etapa:

Dictamen? SÍ / NO Ha repetit algun curs? SÍ / NO


De quin tipus? Quin?
Escolarització anterior: (regular / irregular / no escolaritzat)

Història mèdica rellevant pel context escolar:

1. 3. Dades de la família
Nom i cognoms de pare/mare o tutor legal:

Llengua materna: 2a llengua:

Lloc de procedència: Lloc de residencia:

Situació laboral/econòmica:

10
Pla individualitzat de l’alumne:

Genograma / organització familiar i dades rellevants:

1. 4. Dades d’actuació dels serveis externs


(Marqueu sí/no)

Serveis Informes

CDIAP Dictamen NEE

EAP Informe psicològic

CAD Informe social

CSMIJ Certificat de disminució

Altres:

2. JUSTIFICACIÓ DEL PLA


2. 1. Història educativa de l’alumne
Cicle / Mesura d’atenció educativa Raó, hores d’assistència i altres
etapa (marqueu sí/ no) aspectes rellevants

CDIAP SÍ / NO

Altres serveis externs:


Educació
infantil
Altres mesures (reforç, AEE,
logopèdia...):

Intervenció de l’EAP SÍ / NO

Grup de reforç/suport SÍ / NO

Aula d’Educació Especial SÍ

10
Pla individualitzat de l’alumne:

Cicle /NO
inicial
U.S.E.E. SÍ / NO

Logopèdia SÍ / NO

Altres:

Intervenció de l’EAP SÍ / NO

Grup de reforç/suport SÍ / NO

Aula d’Educació Especial SÍ /


NO
Cicle
U.S.E.E. SÍ / NO
mitjà
Aula d’Acollida SÍ / NO

Logopèdia SÍ / NO

Altres:

Intervenció de l’EAP SÍ NO

Grup de reforç/suport SÍ / NO

Aula d’Educació Especial SÍ /


NO
Cicle
U.S.E.E. SÍ / NO
superior
Aula d’acollida SÍ / NO

Logopèdia SÍ /NO

Altres:

2. 2. Diagnosi inicial
Competències actuals de l’alumne pel que fa a...

Habilitats cognitives:

(P.e., atenció, percepció, memòria, raonament...)

10
Pla individualitzat de l’alumne:

Estil d’aprenentatge i motivació:

(P.e., preferències, dinàmica amb què se sent més còmode, què és el que el/la motiva, nivell d’implicació
en el seu procés d’aprenentatge...)

Comunicació i llenguatge:

(P.e., quines habilitats comunicatives té, si és participatiu/iva, nivell de comprensió i expressió oral i
escrita...)

Habilitats socials i autonomia:

(P.e., nivell d’acceptació i integració en el grup, manera de relacionar-se amb els iguals i els mestres, si té
comportaments disruptius, quin nivell d’autonomia té...)

Resultats de l’alumne a les proves d’avaluació inicial del seu nivell (si se
n’han realitzat)

Competència lingüística
(ACL)

Competència matemàtica

Altres?

2.3. Necessitats educatives que se’n deriven


Objectius prioritaris i competències a assolir durant tot el curs 2010-2011:

(P.e. objectius referents a la competència d’aprendre a aprendre, d’autonomia i iniciativa personal, social i
ciutadana...)

1.

10
Pla individualitzat de l’alumne:

2.

3.

4.

5.

3. ADAPTACIONS I MESURES
CURRICULARS
3.1. Àrees a adaptar
Àrea Empla- Tipus d’adaptació*
çament
(AO, Total Parcial Quins materials farà servir? (Llibre de
AEE, text, material adaptat, dossier...)
AA, Sup)

Llengua
catalana i
literatura

Llengua
castellana i
literatura

Llengua
anglesa

Matemàti-
ques

Coneixement
del medi
natural,
social i
cultural

Educació
visual i
plàstica

Educació
musical

Educació
física

10
Pla individualitzat de l’alumne:

Educació per
la ciutadania

Fet religiós

Adaptació total: l’alumne segueix uns objectius, continguts, materials i avaluació diferents
als dels alumnes del nivell.

Adaptació parcial: s’adapten els objectius i l’avaluació; si cal, també es pot adaptar la
metodologia i el material.

3.2. Concreció de la proposta per àrees


Es prioritzen els següents objectius per les àrees de ...

ÀREA DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA (exemple)

Objectiu Avaluació: Indicadors d’assoliment Trimes-


tre*

Expressar-se oralment Porta una conversa amb normalitat, Tot


utilitzant el vocabulari pregunta quan no recorda, les persones
treballat. desconegudes l’entenen amb facilitat.

Millorar la comprensió lectora. Ha augmentat significativament el nombre Tot


de respostes correctes a les preguntes de
comprensió.

Escriure petits textos de Escriu textos de 5 línies amb correcta 1r


producció pròpia. concordança i una mínima coherència.

*1r = primer trimestre, 2n = segon trimestre, 3r = tercer trimestre, Tot = tot el curs

3.3. Horari de l’alumne


Hor Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
a

1 ASSIGNATU ASSIGNATU ASSIGNATU ASSIGNAT ASSIGNATU


RA RA RA URA RA
(Professional) (Professional) (Professional) (Professional) (Professional)

2 ASSIGNATU ASSIGNATU ASSIGNATU ASSIGNAT ASSIGNATU


RA RA RA URA RA

10
Pla individualitzat de l’alumne:

(Professional) (Professional) (Professional) (Professional) (Professional)

3 ASSIGNATU ASSIGNATU ASSIGNATU ASSIGNAT ASSIGNATU


RA RA RA URA RA
(Professional) (Professional) (Professional) (Professional) (Professional)

4 ASSIGNATU ASSIGNATU ASSIGNATU ASSIGNAT ASSIGNATU


RA RA RA URA RA
(Professional) (Professional) (Professional) (Professional) (Professional)

5 ASSIGNATU ASSIGNATU ASSIGNATU ASSIGNAT ASSIGNATU


RA RA RA URA RA
(Professional) (Professional) (Professional) (Professional) (Professional)

6 ASSIGNATU ASSIGNATU ASSIGNATU ASSIGNAT ASSIGNATU


RA RA RA URA RA
(Professional) (Professional) (Professional) (Professional) (Professional)

4. SEGUIMENT DEL PLA


INDIVIDUALITZAT

4.1. Entrevistes amb la família


Data: Assistents:

Motiu de
l’entrevista:

Acords presos:

4.2. Juntes d’avaluació


Data:

Seguiment i observacions:

10
Pla individualitzat de l’alumne:

Acords rellevants:

4.3. Seguiment amb els serveis externs


Data: Servei:

Motiu de la coordinació: Assistents:

Seguiment i observacions

Acords presos

4.4. Conformitat de la família


El pare, la mare o els tutors legals manifesten el seu acord amb el pla individualitzat i
acorden amb el tutor/a un seguiment del mateix.

Signatures dels pares, tutor/a i del director del Centre.

10
Pla individualitzat de l’alumne:

Segell i data

10