You are on page 1of 5

VENTHAN SUCCESS [No.1, Institute for TNPSC Exams] Akbar Sahib Street, Triplicane, Chennai-600 005.

VENTHAN SUCCESS -VAO TEST


1) ¹M ªõŠð‹ °Pˆ¶ àôè «ñò˜èœ ºîô£õ¶
ñ£ï£´ ï¬ìªðŸø Þì‹
(A) Hó£¡v (B) ªü˜ñE
(C) Þˆî£L, (D) üŠð£¡ VENTHAN SUCCESS
No: 1 Institute for TNPSC Exams.
2) «îCò èM ói‰Fó î£Ã˜ C¬ô¬ò °®òó²
î¬ôõ˜ Hóbð£ ð†¯™ Üõ˜èœ Fø‰¶ ¬õˆî To receive Daily FREE GS, Current Affairs,
Þì‹. Exams Notifications, Results, New Call
(A) ªì™L (B) ªðŒTƒ for Alerts for UPSC-IAS Exams.
(C) û£ƒè£Œ (D) H«óC™ Create this SMS from your mobile
JOIN VENTHANSUCCESS
3) "îI› è쾜" â¡ø ˬô â¿Fòõ˜ and send to 09870807070.
and
(A) èMë˜ ¬õ󺈶 (B) èMë˜ õ£L
To receive only GK SMS for EVERY TWO HOUR.
(C) º.«ñˆî£ (D) côðˆñï£ð¡
Type in your mobile JOIN VENTHANSUCCESS
send to 56-76-78.
4) Þ‰Fò «îCò Ý«ô£ê¬ù‚ 辡C™ î¬ôõ˜
(A) «ê£Qò£ 裉F (B) ñ¡«ñ£è¡ Cƒ www.venthan.pbworks.com
(C) ióŠð ªñ£ŒL (D) Hóí£Š ºè˜T

5) ܪñK‚è£M¡ "ÜŠd™ ÝŠ êJ¡v" â¡ø


Ph: 9551150962
Üø‚è†ì¬ù ܬñŠH¡ ÜP‚¬èJ¡ð® 2010-
Ý‹ ݇®¡ àôA¡ Cø‰î ÜóCò™ î¬ôõ˜ 9677286584
ò£˜
(A) «ê£Qò£ 裉F (B) º.è¼í£GF
12) àôA¡ ÜF«õè "CŠ" (IBM ªõOJ†´œ÷¶)
(A) Z196 Processor (B) Dual Core
(C) ì£‚ì˜ ñ¡«ñ£è¡Cƒ (D) ó£°™ 裉F
(C) Pentium 4 (D) Quad Core
6)  º¿õ¶‹ 'ºî™ ü£Fõ£Kò£ù è킪贊¹ 13) "ÜPMò½‚è£ù ªè÷óõ ì£‚ì˜ ð†ì‹" â¡ø
ïìˆîŠð†´ ݇´ M¼¶ èùì£ ð™è¬ô‚ èöè‹ ò£¼‚è
(A) 1931 (B) 1952 õöƒèŠð†ì¶
(C) 1972 (D) 1921 (A) ÜŠ¶™ èô£‹ (B) â‹.âv. ²õ£Iï£î¡
(C) ñ£îõï£ò˜ (D) ñJ™ê£I Ü‡í£¶¬ó
7) Þ‰Fò£M«ô«ò ºî¡ º¬øò£è "Smart Card"
õöƒèŠð†ì ñ£Gô‹ 14) ºî¡ ºîL™ ªð‡èÀ‚° õ£‚°K¬ñ
(A) d裘 (B) «èó÷£ õöƒAò
(C) Ü¼í£„êôHó«îê‹ (D) ÜKò£ù£ (A) GÎCô£‰¶ (B) èùì£
(C) ²M†ê˜ô£‰¶ (D) ܪñK‚è£
8) "ð£óˆ Mè£v «ñ£˜„ê˜" â¡ø ¹Fò è†C
ªî£ìƒèŠð†´œ÷ ñ£Gô‹ 15) "«è£J™" ïèó‹ âù ܬö‚èŠð´õ¶
(A) d裘 (B) ÜKò£í£ (A) î…ê£×˜ (B) ñ¶¬ó
(C) «èó÷£ (D) åKê£ (C) 装C¹ó‹ (D) F¼„C
9) ð£ó£Àñ¡ø àÁŠHùK¡ Ü®Šð¬ì ê‹ð÷‹ 16) àôA¡ CPò èì™ âù ܬö‚èŠð´õ¶
(A) 50,000 (B) 15,000 (A) ÜóH‚ èì™ (B) è£vdò¡ èì™
(C) 60,000 (D) 35,000 (C) ªêƒèì™ (D) ݘ®‚èì™
10) Ý‚A (ý£‚A) Þ‰Fò ܬñŠH¡ î¬ôõ˜ 17) ñˆFò ܪñK‚è ï£ì£ù "è¾îñ£ô£"¬õ Aò
(A) «ü£A‰î˜ üvõ‰îCƒ ¹òL¡ ªðò˜
(B) Mˆò£ v«ì£‚v (A) ¬ôô£ (B) ð‰¶
(C) Sõ‰î˜ Cƒ Cˆ¶ (C) Üèî£ (D) ¬ìÌ¡
(D) «ûè˜ îˆ
18) «õÖ˜ èôè‹ ï¬ìŠªðŸø ݇´
11) Üè£Lî÷‹ è†CJ¡ î¬ôõ˜ (A) 1809 (B) 1806
(A) üvõ‰ˆ Cƒñ£¡ (C) 1857 (D) 1858
(B) òwõ‰ˆ C¡ý£
(C) ¬êòˆ ÜLû£ Aô£Q 19) Fó£Mì˜ èöè‹ «î£ŸÁM‚èŠð†ì ݇´
(D) ¬ñ‚«è™ ã…ê«ô£ (A) 1916 (B) 1884
(C) 1944 (D) 1911

www.venthan.pbworks.com, Mob: 9551150962 / 9677286584


VENTHAN SUCCESS [No.1, Institute for TNPSC Exams] Akbar Sahib Street, Triplicane, Chennai-600 005.

20) "ñˆòñ ðKð£î£” â¡ð¶ ò£¼ì¡ ªî£ì˜¹¬ìò¶


(A) ñè£ió˜ (B) ¹ˆî˜
(C) Kûð«îõ˜ (D) ܲõ«è£û˜ VENTHAN SUCCESS
No: 1 Institute for TNPSC Exams.
21) "ñ‰Fóñ£õ¶ cÁ" â¡Á ð£®òõ˜
(A) F¼Íô˜ (B) F¼ë£ù ê‹ð‰î˜ To receive Daily FREE GS, Current Affairs,
Exams Notifications, Results, New Call
(C) F¼ï£¾‚èóê˜ (D) 裬ó‚裙 Ü‹¬ñò£˜ for Alerts for UPSC-IAS Exams.
Create this SMS from your mobile
22) H¡ õ¼õùõŸÁœ "ð£ì™ è¬ô" ðŸP ªê£™½‹ JOIN VENTHANSUCCESS
«õî‹ â¶ and send to 09870807070.
(A) Ý»˜«õî‹ (B) C™ð«õî‹ and
(C) î˜ «õî‹ (D) è‰î˜õ«õî‹ To receive only GK SMS for EVERY TWO HOUR.
Type in your mobile JOIN VENTHANSUCCESS
23) "èƒ¬è ªè£‡ì «ê£ö¹ó‹ "«è£J™" »ùv«è£ send to 56-76-78.
(UNESCO) GÁõùˆFù£™ àôè ¹ó£î£ù„ www.venthan.pbworks.com
C¡ùñ£è ÜPM‚èŠð†ì ݇´
(A) 1985
(C) 2004
(B) 1987
(D) 2005
Ph: 9551150962
24) îI›ï£†®¡ “êñò ï™Lí‚è ÌI" âùŠð´õ¶ 9677286584
(A) è¡Qò£°ñK (B) Þó£ñï£î¹ó‹
(C) «îQ (D) ï£èŠð†®ù‹
25) îI›ï£†®¡ Mõê£òˆFŸ° ªð¼‹ð£½‹ 32) ð£îóêˆF¡ à¬øG¬ô
H¡ðŸøŠð´‹ ð£êùº¬ø (A) 39°C (B) -39°
39°C
(A) âKŠð£êù‹ (B) 裙õ£Œ ð£êù‹ (C) 40°C (D) -40°C
(C) AíŸÁ ð£êù‹ (D) ñŸø¬õ
33) có£M â…C¬ù è‡ìP‰îõ˜
26) ºîô£‹ è˜ï£ìè «ð£K¡ º®M™ ãŸð†ì (A) «ü‹v õ£† (B) î£ñv Ý™õ£ â®ê¡
àì¡ð®‚¬è«ð£K (C) î£ñv GÎ èñ¡
èñ¡ (D) â†õ˜´ ªü¡ù˜
(A) 1755 𣇮„«êK àì¡ð®‚¬è
(B) 1748 âŒ-
âŒ-ô£-
ô£-ê«ð™ àì¡ð®‚¬è 34) ïiù Ýõ˜ˆîù ܆ìõ¬íJ™ àœIè c‡ì
(C) 1763 ð£Kv àì¡ð®‚¬è ªî£ì˜ â¶
(D) 1784 ñƒèÙ˜ àì¡ð®‚¬è (A) 2, 3 õ¶ (B) 4, 5 õ¶
(C) 6õ¶ (D) 7õ¶
27) AKŠv ɶ‚°¿ Þ‰Fò£ õ¼¬è
(A) 1922 (B) 1920 35) Ýè£ò Mñ£ùƒèO¡ ìò˜èO¡ GóŠðŠð´‹
(C) 1942 (D) 1930 õ£»
(A) ¬ý†óü¡ (B) Ý‚Rü¡
28) "‚Îõ£†-à™-Þ²ô£‹" â¡ø ñÅF¬ò‚ 膮òõ˜ (C) ¬ï†óü¡ (D) qLò‹
(A) Þ™¶Iw (B) °ˆ¹b¡ äªð‚
(C) Aò£²F¡ ð£™ð¡ (D) üô£½F¡ A™T 36) Ü«õ£«è£†ó£ ⇠â¡ð¶
23 23
(A) 6.023 x 10 (B) 60.23 x 10
12 25
29) "ºó‡ð£´èO¡ ªñ£ˆî à¼õ‹" â¡Á õóô£ŸÁ (C) 6.23 x 10 (D) 6.23 x 10
ÝCKòó£™ õ˜E‚èŠð´ðõ˜
37) î£õóMòL¡ î âùŠð´ðõ˜
(A) ªð«ó£v ¶‚÷‚ (B) ºèñ¶H¡ ¶‚÷‚
(A) è«ó£ôv L«ùòv (B) F«ò£ Hó£†ìv
(C) ¬î͘ (D) C‚è‰î˜ «ô£®,
(C) ÜKv죆®™ (D) â†õ˜´ ªü¡ù˜
30) "èôèŠHKò¡" âù ܬö‚èŠð´‹ ð™ôõ
ñ¡ù¡ 38) 150 e c÷ºœ÷ å¼ ¹¬è õ‡®ò£ù¶
âF˜F¬êJ™ õ¼‹ 100 e c÷º¡ù ñŸªø£¼
(A) ðŠð «îõ¡
¹¬è õ‡®¬ò èì‚è 10 Mù£®èœ â´ˆ¶‚
(B) Cõv艈 õ˜ñ¡
ªè£œAø¶. ºî™ õ‡®J¡ «õè‹ 30 kmph
(C) ºîô£‹ ïóC‹ñõ˜ñ¡
âQ™ Þó‡ì£õ¶ õ‡®J¡ «õè‹ â¡ù?
(D) ºîô£‹ ñ«è‰Fóõ˜ñ¡
(A) 55 km/h (B) 50 km/h
(C) 65 km/h (D) 60 km/h
31) êƒè è£ô «ê£ö˜èO¡ Þó‡ì£õ¶ î¬ôïèó‹
(A) à¬øΘ
(B) è£MKÌ‹ð†®ù‹
(C) èƒ¬è ªè£‡ì «ê£ö¹ó‹
(D) î…ê£×˜
www.venthan.pbworks.com, Mob: 9551150962 / 9677286584
VENTHAN SUCCESS [No.1, Institute for TNPSC Exams] Akbar Sahib Street, Triplicane, Chennai-600 005.

39) 46+47+48+.............+65 â‡èO¡ Ã´î™ 47) GÎ†ó£¡ Þ™ô£î îQñ‹


â¡ù? (A) ¬ý†óü¡ (B) ®Î†Kò‹
(A) 1100 (B) 1112 (C) ®K†®ò‹ (D) Í¡Á‹
(C) 1110 (D) 982
48) è‡í£® e¶ æMò‹ õ¬óò ðò¡ð´‹ ÜIô‹
40) Í¡Á ï£íòƒè¬÷ å«ó «ïóˆF™ ²‡´‹ (A) ¬ý†«ó£ ¹«÷£K‚ ÜIô‹
ªð£¿¶ °¬ø‰îð†ê‹ Þó‡´ î¬ô A¬ì‚è (B) ¬ý†«ó£ °«÷£K‚ ÜIô‹
Gè›îè¾ â¡Â? (C) è‰îè ÜIô‹
(A) 5/8 (B) 1/2 (D) ¬ï†K‚ ÜIô‹
(C) 3/8 (D) 6/8
49) "°†®ˆ F¼‚°øœ” âùŠð´‹ Ë™
(A) ¹øï£ÛÁ (B) Üèï£ÛÁ
(C) ï£ô®ò£˜ (D) Þô‚èí M÷‚è‹
VENTHAN SUCCESS
50) ë£ù ê‹ñ‰îK¡ ÞòŸªðò˜
No: 1 Institute for TNPSC Exams.
(A) Fó£Mì C² (B) ðó êñò «è£ôP
To receive Daily FREE GS, Current Affairs, (C) è£Nõœ÷™ (D) ÝÀ¬ìŠ Hœ¬÷
Exams Notifications, Results, New Call
for Alerts for UPSC-IAS Exams. 51) ´Š¹ø ð£ì½‚° õ®õ‹ ªè£´ˆî Ë™
Create this SMS from your mobile (A) °øõ…C (B) CôŠðFè£ó‹
JOIN VENTHANSUCCESS (C) ñE«ñè¬ô (D) F¼õ£êè‹
and send to 09870807070.
and 52) å¼ è£˜, ºî™ 30 A.e. Éóˆ¬î 15 A.e. / å¼
To receive only GK SMS for EVERY TWO HOUR. ñE‚° â¡ø «õè MAîˆF½‹, Ü´ˆî 50
Type in your mobile JOIN VENTHANSUCCESS A.e. ÉóˆF¬ù 25 A.e / å¼ ñE‚° â¡ø
send to 56-76-78. «õè MAîˆF½‹ æ´A¡ø¶. ªñ£ˆî ðòù
ÉóˆF™ ܶ æ®ò êó£êK «õè MAî‹ â¡ù?
www.venthan.pbworks.com (A) 15 A.e./ñE (B) 20 A.e./ñE
(C) 25 A.e./ñE (D) 30 A.e./ñE
Ph: 9551150962
53) ó£ü£ â¡ðõ˜ îù¶ i†®L¼‰¶ ðœO‚° 4 km
9677286584 «ñŸ° F¬êJ™ ªê™Aø£˜. Üõ˜ î¡ õô¶
ð‚è‹ F¼‹H 3 km ªê¡Á ðœO¬ò ܬìAø£˜
41) H«è£ (Pico) â¡ð¶ âQ™ Üõ¼¬ìò i†®Ÿ°‹ ðœO‚°‹
Þ¬ìŠð†ì Éó‹ âšõ÷¾?
(A) 10-9 m (B) 10-6 m
-12 (A) 7 Km (B) 12 Km
(C) 10 m (D) 10-15 m
(C) 5 Km (D) 25 Km
42) å¼ °F¬ó Fø¡ â¡ð¶ (Horse Power)
54) 裟ø£¬ô I¡ àŸðˆF‚è «î¬õò£ù 裟P¡
(A) 726 watt (B) 736 watt
«õè‹
(C) 746 watt (D) 735 watt
(A) 18 Km (B) 20 km
(C) 30 km (D) 50 km
43) ï‹ àìL™ è£íŠð´‹ IèŠ ªðKò ²óŠH
(A) ñ‡aó™ (B) è™hó™
55) ªñ¡ «ê£Š¹ îò£K‚è ðò¡ð´õ¶
(C) ¬ýŠ«ð£îô£ñv (D) àI›c˜ ²óŠH
(A) Na OH (B) KOH
(C) CH3OH (D) C6H12O6
44) cK¡ Ü예F â‰î G¬ôJ™ ÜFèñ£è Þ¼‚°‹
(A) 0°C (B) 4°C 56) 𣶠àœ÷ «îCò ñòñ£‚èŠð†ì õƒAèO¡
(C) -4°C (D) -10°C â‡E‚¬è
(A) 20 (B) 19
45) êô¬õ «ê£ì£M¡ «õFJò™ ªðò˜ (C) 21 (D) 25
(A) «ê£®ò‹ 裘ð«ù†
(B) «ê£®ò‹-¬ð-裘ð«ù† 57) º¿‚è º¿‚è Þ‰Fò˜è÷£™ Ýó‹H‚èŠð†ì
(C) 裙Cò‹ Ý‚R°«÷£¬ó´ õƒA
(D) «ê£®ò‹ °«÷£¬ó´ (A) Þ‰¶v õƒA-1770
(B) Ýõˆ õƒA 1891
46) «õFŠ ªð£¼œèO¡ Üóê¡ (C) ð…꣊ «ïûù™ õƒA 1894
(A) H2SO4 (B) HCl (D) Þ‹dKò™ õƒA 1921
(C) ð£îóê‹ Hg (D) HNo3

www.venthan.pbworks.com, Mob: 9551150962 / 9677286584


VENTHAN SUCCESS [No.1, Institute for TNPSC Exams] Akbar Sahib Street, Triplicane, Chennai-600 005.

58) å¼ Þîò ¶®Š¹ â¡ð¶ 67) Gôï´‚è Ü÷¬õ ðF¾ ªêŒ»‹ è¼M
(A) Cv«ì£™ (A) Yv«ñ£ Aó£Š (B) K‚ì˜ Ü÷¾«è£™
(B) ìòv«ì£™ (C) ªñ˜è£L Ü÷¾«è£™ (D) Í¡Á‹
(C) å¼ ìòv«ì£™, å¼ Cv«ì£™
(D) å¼ Cv«ì£™ å¼ ìòv«ì£™ 68) Þ‰Fò£M™ àœ÷ Þòƒ°‹ âKñ¬ô àœ÷ Þì‹
(A) ô†êˆb¾èœ (B) Üvú£‹ ñ¬ôŠð°F
59) êK MAî àí¾ â¡ð¶ (C) ð£ó¡ b¾ (D) G«è£ð£˜ b¾
(A) 10-15% ¹óî‹
(B) 25-
25-30%ªè£¿Š¹
ªè£¿Š¹+10
30%ªè£¿Š¹ 10-
10-15%¹óî‹
15%¹óî‹+裘«ð£¬ý†«ó†
¹óî‹ è£˜«ð£¬ý†«ó† 69) àôA¡ I芪ðKò ÝÁ
(C) 25-30%¹óî‹+10-15%ªè£¿Š¹+裘«ð£¬ý†«ó† (A) ¬ï™ Ü«ñ꣡
(B) Ü«ñ ꣡
(D) 100% 裘«ð£¬ý†«ó† (C) ICCH (D) 胬è
60) ñ«ô£Kò£ «ï£¬ò ð󊹋 ªè£²
(A) Üù£Hôv (ªð‡) (B) AΪô‚v 70) NH7 â¡ð¶
(C) ⌆v (D) Üù£Hôv (݇) (A) ù-ªê¡¬ù (B) ªè£™èˆî£-ªê¡¬ù
(C) ªì™L-Ü‹Kˆê˜ (D) õ£óù£C-
õ£óù£C-è¡Qò£°ñK

71) Þ‰Fò£M¡ î£Qò ܬø âùŠð´õ¶


VENTHAN SUCCESS (A) àˆFóHó«îê‹ (B) îI›ï£´
No: 1 Institute for TNPSC Exams. (C) «ñŸ° õƒè‹ (D) ð…꣊

To receive Daily FREE GS, Current 72) ð£Lù MAî‹ (Sex Ratio) ÜFè‹ àœ÷
Affairs, Exams Notifications, Results, ÎQò¡ Hó«îê‹
New Call for Alerts for UPSC-IAS (A) «èó÷£ (B) ýKò£ù£
Exams. (C) ì£ñ¡ - ¬ìÎ (D) 𣇮„«êK
Create this SMS from your mobile
JOIN VENTHANSUCCESS 73) Iv†ó™, «ðó£ âùŠð´õ¶
and send to 09870807070. (A) ªõŠð‚裟Á (B) °O˜‚裟Á
and (C) ð¼õ‚裟Á (D) «è£œ 裟Á
To receive only GK SMS for EVERY TWO
HOUR. 74) èì™ ñ†ìˆFL¼‰¶ Iè Ýöñ£ù Þì‹
Type in your mobile JOIN (A) ꣂèì™ (B) ñKò£ù£ ÜèN
VENTHANSUCCESS send to 56-76-78. (C) ð£ó¡ b¾ (D) ªêƒèì™
www.venthan.pbworks.com 75) Mò£ð£ó‚ 裟Á âùŠð´õ¶
(A) «ñŸ° 裟Á (B) Aö‚° 裟Á
Ph: . (C) èì™ è£ŸÁ (D) ð¼õ‚裟Á

61) ¹¶‚ èM¬î¬ò ºî¡ºîL™ â¿Fòõ˜ 76) "è˜T‚°‹ 40” âùŠð´õ¶


A) ªï´ñ£ø¡ (B) ð£óFò£˜ (A) «ñŸ° 裟Á (B) ð¼õ‚裟Á
C) Þ¬øòù£˜ (D) ï£.H„ê͘ˆF (C) Aö‚° 裟Á (D) èì™ è£ŸÁ

62) ªñ£N ë£JÁ âùŠð´õ˜ 77) ªê™¬ô Ü÷‚è à Üô°


(A) «îõ«ïò ð£õù£˜ (B) ñ£.ªð£.Cõë£ù‹ (A) ¬ñ‚ó£¡ (B) I™L ¬ñ‚ó£¡
(C) º.èF«óê ªê†®ò£˜ (D) ð£óFò£˜ (C) Ý‹v†ó£ƒ (D) 1/1000 ¬ñ‚ó£¡

63) "b¶‹ ï¡Á‹ Hø˜îó õ£ó£" â¡øõ˜ 78) å¼ °ö‰¬î Ýí£, ªð‡í£ âù G˜íò‹
èEò¡ ̃°¡øù£˜ ªêŒ»‹ °«ó£«ñ£«ê£‹
(A)Þ÷ƒ«è£õ®èœ (B)èEò¡ ̃°¡øù£˜
(A) X (B) Y
(C) Þó£ñLƒè Ü®èœ (D) ÜFióó£ñ 𣇮ò¡
(C) Þó‡´«ñ (D) ÞõŸP™ ã¶I™¬ô
64) ¶¬í‚«è£œ Þ™ô£î «è£œèœ
79) î£õóƒèO¡ có£M «ð£‚¬è î´Šð¶
(A) ¹î¡, ªõœO (B) ÌI ¹î¡
(A) AΆ®‚Aœ (B) ®¬ó«è£‹èœ
C) ÌI, ªõœO (D) ªõœO, Mò£ö¡
(C) «õ˜ˆÉM (D) âŠHH÷ñ£
65) ÅKò åO ñ¬øŠ¹ c®‚°‹ «ïó‹
80) ªð£¼ˆ¶è
(A) 8 M (B) 8 GIì‹
1. TMV ¬õóv - A) °„C
(C) 8.3 GIì‹ (D) 100 GIì‹
2. AIDS ¬õóv - B) «è£÷‹
66) ÅKòQ¡ 10õ¶ «è£œ âù‚ è¼îŠð´õ¶ 3. 𣂯Kò£ ç«ðx - C) î¬ôŠHó†¬ì
(A) ªê†ù£ (B) ªêhù£ 4. Ü‹¬ñ ¬õóv - D) ªêƒè™ õ®õ‹
(C) «è¡Q«ñ† (D) «ð£ôKv (A) D C B A (B) A B C D
(C) B C D A (D) C D B A
www.venthan.pbworks.com, Mob: 9551150962 / 9677286584
VENTHAN SUCCESS [No.1, Institute for TNPSC Exams] Akbar Sahib Street, Triplicane, Chennai-600 005.

81) W›‚è‡ìõŸÁœ ⶠ⌆v «ï£J¡ ÜP°P 94) ªó«ð£ «ó† (Reporate) âùŠð´õ¶
Ü™ô. (A) RBI õƒAèÀ‚° ÜO‚°‹ °ÁAò è£ô‚èì¡
(A) â¬ì °¬øî™ (B) 裌„ê™ (B) RBI õƒAèÀ‚° ÜO‚°‹ c‡ì è£ô‚èì¡
(C) ÞóM™ Mò˜ˆî™ (D) ðŸèO™ Þóˆî‹ õNî™ (C) RBI ñ‚èÀ‚° ÜO‚°‹ °ÁAò è£ô‚èì¡
(D) RBI ñ‚èÀ‚° ÜO‚°‹ c‡ì è£ô‚èì¡
82) M¬îˆ î£õóƒèO¡ õ¬èŠð£†´ º¬ø¬ò
ÃPòõ˜ (ÞòŸ¬è º¬ø) 95) Þ‰Fò «îCò C¡ù‹ ܃WèK‚èŠð†ì 
(A) è«ó£ôv L¡«ùòv (B) ªð‰î‹ - q‚è˜ (A) 26th Jan 1950 (B) 15th Aug 1947
(C) Üì£™çŠ âƒù˜ (D) Ý˜î˜ Aó£ƒMv† (C) 26th Nov 1949 (D) 24th Jan 1950

83) Þ¼ ªê£Ÿ ªðòK´ º¬ø¬ò ÜPºèŠð´ˆFò˜ 96) °®òó²ˆ î¬ôõK¡ áFò‹ ðŸP ÃÁ‹
(A) è«ó£ôv L¡«ùòv (B) è£v𘴠ð£U¡ ܆ìõ¬í
(C) è£ó™ Hó£‡ì™ (D) R.H. M‚«ìè˜ (A) Þó‡ì£‹ ܆ìõ¬í(B)
܆ìõ¬í Í¡ø£‹ ܆ìõ¬í
(C) 裋 ܆ìõ¬í (D) ä‰î£‹ ܆ìõ¬í
84) 䉶ôè õ¬èŠð£†´ º¬ø¬ò ÜPºè‹
ªêŒîõ˜ 97) ÌIJ™ àœ÷ Ý‚CüQ¡ Ü÷¾
(A) è«ó£ôv L¡«ùòv (B) è£v𘴠ð£q¡ (A) 46.5% (B) 45.6%
(C) è£ó™ Hó£‡ì™ (D) R.H. M‚«ìè˜ (C) 30% (D) 33.6%

85) èQè‹ àœ÷ MôƒA¡ õ¬è 98) Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠH¡ ð°F XI -™ àœ÷
(A) ΂Où£ (B) A÷£Iì«ñ£ùv àÁŠ¹èœ
(C) èìŸ ð…² (D) ðõ÷Š Ì„C (A) 245 – 263 (B) 264 - 300 A
(C) 244 - 244 A (D) 308 - 323
86) î£õóƒèO™ è£íŠð´‹ ÞùŠªð¼‚è º¬ø
(A) 𣙠ÞùŠªð¼‚è‹ 99) ͬ÷¬ò ²ŸP»œ÷ à¬øèO¡ â‡E‚¬è
(A) 3 (B) 4
(B) ð£Lô£ ÞùŠªð¼‚è‹
(C) 5 (D) 6
(C) àì™ ÞùŠªð¼‚è‹
(D) Þ¬õ ܬùˆ¶‹ 100) ÞóˆîˆF¡ CõŠ¹ GøˆFŸ° è£óí‹
87) Môƒ° ªê™½‚° õ®õ‹ î¼õ¶ (A) Þ¼‹¹ (B) q‹
(A) ªê™ ²õ˜ (B) ¹«ó£†«ì£H÷£ê‹ (C) Ý‚Rü¡ (D) 裘ð£Q‚ ÜIô‹
(C) «î˜¾ èìˆF êš¾ (D) ªê¡†«ó£«ê£‹
88) ªê™L¡ 裬ô ¬ð âùŠð´õ¶
(A) ¬ñ†«ì£ 裇†Kò£ (B) ¬ô«ê£«ê£‹ VENTHAN SUCCESS
(C) ¹«ó£†«ì£H÷£ê‹ (D) G΂Oòv No: 1 Institute for TNPSC Exams.

89) ºvh‹èÀ‚° õ°Š¹õ£K HóFGFˆ¶õ‹ To receive Daily FREE GS, Current Affairs,
ºî¡ºîô£è õöƒèŠð†ì ê†ì‹, Exams Notifications, Results, New Call
(A) Þ‰Fò 辡C™ ê†ì‹ 1892 for Alerts for UPSC-IAS Exams.
(B) Þ‰Fò 辡C™ ê†ì‹ 1909 Create this SMS from your mobile
(C) Þ‰Fò 辡C™ ê†ì‹ 1861 JOIN VENTHANSUCCESS
and send to 09870807070.
(D) Þ‰Fò 辡C™ ê†ì‹ 1919
and
90) â‰î ê†ìŠ HKM¡ W› Þ‰Fò "GF‚°¿" To receive only GK SMS for EVERY TWO HOUR.
ܬñ‚èŠð´Aø¶ Type in your mobile JOIN VENTHANSUCCESS
send to 56-76-78.
(A) Art 368 (B) Art 352
(C) Art 280 (D) Art 356 www.venthan.pbworks.com
91) ¹MJ™ "ÜvF«ù£vHò˜" è£íŠð´õ¶
(A) èõê Wö´‚° (B) è¼õ‹
Ph: 9551150962
(C) èõê «ñô´‚° (D) è‡ì æ´
9677286584
92) "cô c˜‚ ªè£œ¬è¬ò" ªõOJ†ìõ˜
(A) Ü™¹è˜‚ (B) Hó£¡Cv® Ü™¬ñì£
(C) Þó£ð˜† A¬÷š (D) ÇŠ«÷

93) Þ‰Fò ÜóCòô¬ñŠH¡ Þîò‹ âùŠð´õ¶


(A) Art 32 (B) Art 346
(C) Art 18 (D) Art 14
Thank You

www.venthan.pbworks.com, Mob: 9551150962 / 9677286584

Related Interests