You are on page 1of 9

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea Liberă Internaţională din Republica Moldova

Referat
La managementul administraţiei publice

La tema: Primarul şi atribuţiile acestuia

Efectuat : Boguş Valentin


Verificat: Taranenco Lilia

Chişinău 2010
LEGE

privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006

Capitolul III

PRIMARUL ŞI VICEPRIMARUL

Articolul 26. Primarul şi viceprimarul

(1) Primarul este şeful administraţiei publice locale. Primarul participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să se
pronunţe asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii.

(2) Primarul cade sub incidenţa Legii privind statutul alesului local şi a art.24 şi 25 din Legea serviciului public în ceea
ce se referă la garanţiile sociale.

Articolul 27. Confirmarea legalităţii alegerilor şi validarea mandatului de primar

(1) Confirmarea legalităţii alegerii primarului şi validarea mandatului acestuia se fac în condiţiile Codului electoral.

(2) Validarea sau invalidarea mandatului de primar se aduce la cunoştinţă publică, se comunică direcţiei teritoriale
control administrativ şi se prezintă de către un judecător la prima şedinţă sau, după caz, la o şedinţă extraordinară a
consiliului.

(3) În caz de invalidare a mandatului de primar, se organizează alegeri noi în condiţiile Codului electoral.

Articolul 28. Încetarea înainte de termen a mandatului de primar

(1) Primarul îşi exercită atribuţiile de la data validării mandatului pînă la data validării următorului mandat de primar,
cu excepţia cazurilor cînd mandatul încetează înainte de termen. Prelungirea, prin lege organică, a mandatului
primarului poate avea loc numai în caz de război sau catastrofă.

(2) Mandatul primarului încetează înainte de termen în caz de:

a) demisie;

b) incompatibilitate a funcţiei;

c) imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile pe o perioadă mai mare de 4 luni consecutive, inclusiv pe motiv de boală;

d) intrare în vigoare a sentinţei de condamnare;

e) deces.

Articolul 29. Atribuţiile de bază ale primarului

(1) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi, stabilite la art.4
alin.(1) din Legea privind descentralizarea administrativă, primarul exercită în teritoriul administrat următoarele
atribuţii de bază:
a) asigură executarea deciziilor consiliului local;

b) propune, în condiţiile legii, organigrama şi statele primăriei, schema de salarizare a personalului acesteia şi le
supune aprobării consiliului local;

c) numeşte, stabileşte atribuţiile şi eliberează din funcţie şefii de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale
din subordine, personalul primăriei, conduce şi controlează activitatea acestora, contribuie la formarea şi reciclarea
profesională;

d) stabileşte atribuţiile viceprimarului (viceprimarilor);

e) asigură elaborarea proiectului de buget local al unităţii administrativ-teritoriale pe următorul an bugetar şi a contului
de încheiere a exerciţiului bugetar şi le prezintă spre aprobare consiliului local;

f) exercită funcţia de ordonator principal de credite al satului (comunei), oraşului (municipiului); verifică, din oficiu sau
la cerere, încasarea şi cheltuirea mijloacelor de la bugetul local şi informează consiliul local despre situaţia existentă;

g) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor domeniului public şi celui privat ale satului (comunei), oraşului
(municipiului), în limitele competenţei sale;

h) exercită, în condiţiile legii, supravegherea activităţilor din tîrguri, pieţe, oboare, parcuri, spaţii verzi, locuri de
distracţie şi agrement şi ia măsuri operative pentru buna lor funcţionare;

i) propune consiliului local schema de organizare şi condiţiile de prestare a serviciilor publice de gospodărie
comunală, ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciilor respective de gospodărie comunală;

j) conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice locale, asigură funcţionarea serviciului stare
civilă, a autorităţii tutelare, contribuie la realizarea măsurilor de asistenţă socială şi ajutor social;

k) eliberează autorizaţiile şi licenţele prevăzute de lege;

l) asigură securitatea traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei transportului, prin întreţinerea drumurilor,
podurilor şi instalarea semnelor rutiere în raza teritoriului administrat;

m) asigură repartizarea fondului locativ şi controlul asupra întreţinerii şi gestionării acestuia în unitatea administrativ-
teritorială respectivă;

n) reprezintă colectivitatea locală în relaţiile cu alte autorităţi publice, persoane fizice sau juridice din ţară sau din
străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii; semnează actele şi contractele încheiate în
numele colectivităţii locale, cu excepţiile prevăzute de lege;

o) prezintă consiliului local, anual şi ori de cîte ori este necesar, rapoarte cu privire la situaţia social-economică a
satului (comunei), oraşului (municipiului);

p) înregistrează asociaţiile obşteşti care intenţionează să activeze în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

q) exercită, în numele consiliului local, funcţiile de autoritate tutelară, supraveghează activitatea tutorilor şi a
curatorilor;

r) coordonează activitatea de asistenţă socială privind copiii, persoanele în etate, invalizii, familiile cu mulţi copii, alte
categorii de persoane socialmente vulnerabile, sprijină activitatea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică din teritoriul
satului (comunei), oraşului (municipiului);
s) asigură elaborarea planului general de urbanism şi a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului şi le
prezintă spre aprobare consiliului local, în condiţiile legii;

t) constată încălcările legislaţiei în vigoare comise de persoane fizice şi juridice în teritoriul administrat, ia măsuri
pentru înlăturarea sau curmarea acestora şi, după caz, sesizează organele de drept, acestea fiind obligate să
reacţioneze cu promptitudine, în condiţiile legii, la solicitările primarului;

u) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau altor manifestări publice care
contravin ordinii de drept sau bunelor moravuri, care atentează la ordinea şi liniştea publică;

v) propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum în probleme locale de interes deosebit, ia măsuri
pentru organizarea acestor consultări;

w) stabileşte locul desfăşurării întrunirilor publice şi condiţiile ce ţin de securitatea şi igiena generală a habitatului
uman;

x) ia, în comun cu autorităţile centrale de specialitate şi cu serviciile publice desconcentrate ale acestora, măsuri de
prevenire şi diminuare a consecinţelor calamităţilor naturale, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, epifitotiilor şi
epizootiilor şi, în acest scop, dispune, cu titlu executoriu, mobilizarea, după caz, a populaţiei, agenţilor economici şi
instituţiilor publice din localitate;

y) sprijină colaborarea cu localităţi din alte ţări, contribuie la extinderea cooperării şi a legăturilor directe cu acestea.

(2) Primarul, în calitatea sa de autoritate publică locală executivă, exercită şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în
vigoare sau încredinţate de consiliul local.

Articolul 30. Informarea consiliului local

Primarul prezintă, la cererea consiliului local, informaţii despre executarea deciziilor adoptate de consiliu, alte
informaţii despre activitatea sa de exercitare a anumitor atribuţii ce îi revin potrivit legii.

Articolul 32. Actele primarului

(1) În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ şi individual.

(2) Dispoziţiile cu caracter normativ se remit, în termen de 5 zile după semnare, direcţiei teritoriale control
administrativ şi intră în vigoare la momentul aducerii lor la cunoştinţă publică.

(3) Dispoziţiile cu caracter individual devin executorii după ce sînt aduse la cunoştinţă persoanelor vizate

Articolul 33. Suspendarea din funcţie a primarului

(1) În cazul în care a fost deferit justiţiei pentru săvîrşirea unei infracţiuni, primarul poate fi suspendat din funcţie pînă
la soluţionarea definitivă a cauzei. Organizarea de noi alegeri pentru funcţia de primar nu se admite pe întreaga
durată a suspendării.

(2) Suspendarea poate fi dispusă numai de către instanţa de judecată, în condiţiile legii.

(3) Dacă a fost achitat sau dosarul său penal a fost clasat, cu excepţia cazurilor de amnistie, primarul suspendat din
funcţie are dreptul la reparare, în condiţiile legii, a prejudiciului cauzat. Primarul este restabilit în funcţie pentru
perioada pînă la expirarea mandatului său.

(4) Prevederile prezentului articol se aplică, în modul respectiv, şi viceprimarilor.


Articolul 34. Interimatul funcţiei de primar

(1) În cazul încetării înainte de termen a mandatului, al suspendării din funcţie sau al imposibilităţii primarului de a-şi
exercita atribuţiile, interimatul se asigură de drept de către un viceprimar.

(2) Dacă viceprimarul, din motive obiective, refuză interimatul funcţiei de primar sau dacă primarul şi viceprimarul sînt
suspendaţi din funcţie concomitent, sau, din anumite cauze, aceste funcţii devin vacante, consiliul local
împuterniceşte, în termen de 5 zile, o altă persoană să exercite temporar atribuţiile primarului.

(3) În caz de absenţă temporară, primarul poate delega, sub proprie răspundere, exercitarea atribuţiilor sale
viceprimarului sau, după caz, secretarului consiliului pe întreaga durată a absenţei sale.

(4) În exercitarea temporară a atribuţiilor de primar, secretarul consiliului nu este exonerat de exercitarea atribuţiilor
sale de bază

Primăria municipiului Chişinău (Duma orăşenească) a fost fondată în 1817. Cel dintâi primar al Chişinăului a fost căpitanul
moldovean Anghel Nour, care s-a aflat pe acest post până în 1821. Cel de-al doilea primar a fost Dimitrie Lovcinski. Urmează în
ordine cronologică:
· 1831 - 1833: Stavru Dimu
· 1834 - 1836: Dimitrie Lovcinski
· 1837 - 1839: Pantelimon Sinadino
· 1840 - 1842: Pantelimon Sinadino
· 1843 - 1845: Dimitrie Lovcinski
· 1846 - 1848: Dimitrie Durdufi
· 1849 - 1854: Dimitrie Mincu
· 1855 - 1858: Anghel Nicolau
· 1858 - 1860: Dimitrie Mincu
· 1861 - 1866: Dimitrie Mincu
· 1867 - 1869: Adam Krijanovski
· 1870 - 1871: Pavel Gumalic
· 1871 - 1877: Clemente Şumanski
· 1877 - 1903: Carol Schmidt
· 1904 - 1905: Leopold Siţinski
· 1905 - 1910: Pantelimon Sinadino
· 1910 - 1917: I. Levinski
· 1917 - 1918: Alexander Schmidt (fiul lui Carol Schmidt)
· 1918 - 1919: Vladimir Hertza
· 1919 - 1920: Teodor Cojocaru
· 1920 - 1922: I. Levinski
· 1922 - 1923: Vasile Bârcă
· 1923: Gherman Pântea
· 1923 - 1924: Nicolae Bivol
· 1924 - 1925: Vasile Bârcă
· 1925 - 1926: Nicolae Bivol
· 1926 - 1927: Sebastian Teodorescu
· 1927 - 1928: Gherman Pântea
· 1928 - 1931: Ion Negrescu
· 1931 - 1932: Constantin Ionescu
· 1932: Gherman Pântea
· 1932 - 1933: Dimitrie Bogos (1931-1934 - conform datelor prezentate de nepoata dlui Bogos, Marina Negrila )
· 1933 - 1937: Ion Costin
· 1937 - 1938: Alexandru Sibirski (primar-girant)
· 1938: Constantin Dardan
· 1938 - 1940: Vladimir Cristi
· 1941: Anibal Dobjanski
· 1990 - 9 august 1994: Nicolae Costin
· 9 august 1994 - 18 aprilie 2005: Serafim Urechean
· 28 aprilie 2005 - 25 ianuarie 2007: Vasile Ursu
· 25 ianuarie - 18 iunie 2007: Veaceslav Iordan
· 18 iunie 2007 - prezent: Dorin Chirtoacă

Primar – Serafim Urecheanu 1994 – 2005

Serafim Urechean (n. 2 februarie 1950 în satul Larga, raionul Briceni), este un om politic din
Republica Moldova, care a îndeplinit funcţia de Primar general al municipiului Chişinău (1994-
2005) şi respectiv, cea de Prim ministru interimar al Republicii Moldova (pentru doar 12 zile, 5 -
17 februarie 1999). În prezent, este deputat şi preşedinte al partidului Alianţa "Moldova
Noastră".

Începuturile carierei politice:


Serafim Urechean s-a născut la data de 2 februarie 1950, în satul Larga din raionul Briceni
(astăzi în Republica Moldova), într-o familie de ţărani. După ce a absolvit Şcoala Medie din satul
natal, şi-a continuat educaţia la Institutul Politehnic din Chişinău, Facultatea de Inginerie Civilă
şi Industrială (1969-1974), pe care a absolvit-o în anul 1974, obţinând calificarea de inginer
constructor.
În acelaşi an şi-a început serviciul militar obligatoriu, în cadrul căruia, timp de doi ani, participă,
nemijlocit, la construcţia renumitei uzine de automobile din oraşul Togliatti (Rusia).
După demobilizare, în anul 1976, şi-a continuat activitatea profesională în raionul natal – Briceni
în calitate de inginer în cadrul Întreprinderii de construcţii Briceni (1976-1978). În această
calitate, munceşte pe şantierele de construcţie ale raionului Briceni.
În anul 1978 a fost cooptat în cadrul structurilor politice din raionul Briceni. A deţinut funcţia de
şef al Direcţiei industrie, transporturi şi construcţii, apoi pe cea de secretar doi al Comitetului
raional al PCM Briceni (1978-1983).
Între anii 1983-1985, a studiat la Şcoala Superioară de Partid din Leningrad (azi Sankt-
Petersburg, Rusia). Reîntors în Republica Moldova, activează în cadrul Comitetului Central al
P.C.M. Deţine, pentru scurt timp, funcţia de inspector şi, în acelaşi an, este transferat secretar doi
al Comitetului raional Anenii Noi al P.C.M. În noiembrie 1985 a fost ales ca preşedinte al
Comitetului executiv raional Anenii Noi de deputaţi ai poporului (1985-1987).
A lucrat apoi în cadrul Federaţiei Sindicatelor Independente din Republica Moldova (1987-
1994), mai întâi ca vicepreşedinte, apoi ca prim-vicepreşedinte şi în cele din urmă ca preşedinte.
În paralel, pentru o perioadă, este deputat în Parlamentul Republicii Moldova (1991-1994).
Conduce fracţiunea deputaţilor independenţi.

2005-2007, aprilie – primar interimar Vasile Ursu

Vasile Ursu s-a născut la data de 1 august 1948, în satul Ratuş din raionul
Criuleni, în familia numeroasă a unui plugar. După absolvirea şcolii din satul
natal, a urmat cursurile Colegiului de Construcţii din Chişinău (1964-1968)
şi ale Universităţii Tehnice din Moldova (1969-1976), obţinând diploma de
inginer constructor.
A activat apoi în calitate de inginer-constructor la Institutul de proiectări din
cadrul Ministerului de deservire socială a populaţiei din RSSM (februarie - iulie 1968), după care
îşi satisface serviciul militar în rândurile Armatei Sovietice, în garnizoana din oraşul Riga (iulie
1968 - iunie 1969). Revenit în RSS Moldovenească, lucrează ca şef de şantier la Trusturile
“Speţstroimehanizaţia” (1969-1972) şi “Chişiniovstroi” (1972-1977), inginer-şef şi şef al
Direcţiei Construcţii nr. 52 al Trustului “Jilstroi” din oraşul Chişinău (februarie 1977 - aprilie
1981).
Este încadrat apoi ca activist în cadrul Partidului Comunist al Moldovei, unde îndeplineşte
funcţiile de şef al secţiei industrie şi transport la Comitetul raional Frunze al Partidului Comunist
al Moldovei (aprilie 1981 - octombrie 1983) şi apoi pe cea de instructor în secţia construcţii şi
gospodăria comunală a Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei (octombrie 1983
- noiembrie 1986). De asemenea, în perioada 1982—1993, este deputat în Consiliul raional şi
orăşenesc Chişinău.
În paralel, urmează cursurile de activist politic de la Şcoala superioară de partid din Kiev (1984-
1986). Reîntors în Republica Moldova, este numit preşedinte al Comitetului Executiv al
Sovietului raional Ciocana (1986-1991).
După proclamarea independenţei Republicii Moldova în anul 1991 a fost pretor al sectorului
Ciocana din municipiul Chişinău (1991-1993), prim-viceprimar al municipiului Chişinău (1993–
1995); ulterior pretor al sectorului Râşcani (1999-2003) din municipiul Chişinău.
În paralel, între anii 1990-1993, îndeplineşte şi demnitatea de Deputat în Parlamentul Republicii
Moldova. Vasile Ursu, în calitate de ales al poporului în primul Parlament al Republicii Moldova
din anii 1990–1993, votează Declaraţia de Independenţă. Este decorat cu Medalia “Meritul
Civic” (1996), iar recent – cu “Ordinul de Onoare”.
În perioada 1995-1999 lucrează în domeniul economic în calitate de prim-vicepreşedinte al
Asociaţiei “ASCOM-GRUP” S.A. (1995) şi apoi de preşedinte al Asociaţiei “COMCON-VM”
S.A. (1995–1999).

2007 – ianuarie- iunie – primar interimar Veaceslav Iordan

Veaceslav Iordan s-a născut la data de 12 iunie 1966 în satul Chircăieşti, raionul Căuşeni. După
absolvirea şcolii medii din localitatea natală, în anul 1983 devine student la Facultatea de
Inginerie a Academiei de Construcţii în Gospodăria Comunală din oraşul Harkov (Ucraina).
După un an de studii este înrolat în armată şi îşi satisface stagiul militar obligatoriu în Armata
Sovietică, în perioada anilor 1984-1986, în oraşul Ahalcalaki (Georgia), situat la hotar cu Turcia,
fiind şef de staţie radio. În anul 1986 Veaceslav Iordan revine în Academie unde îşi continuă
studiile, obţinând diploma de inginer.
Activitatea profesională şi-a început-o în calitate de inginer la Secţia inginerie a Hotelului
„Inturist” din Chişinău (1993-1998). În anul 1998 a fost angajat în funcţia de şef al Serviciului de
întreţinere a edificiilor civile ale Căii Ferate a Moldovei. În anul 2000 este numit ca vicedirector
general pe probleme sociale şi construcţii capitale la aceeaşi întreprindere, şef al Serviciului
construcţii capitale.
2007 – iunie Primar – Dorin Chirtoacă

Dorin Chirtoacă s-a născut la data de 9 august 1978 în municipiul Chişinău. A absolvit în anul
2001 Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti şi Colegiul juridic franco-român de studii
europene de pe lângă Universitatea din Bucureşti.
Începând cu anul 2001, a lucrat la postul de televiziune TVR 1 din Bucureşti ca redactor (2001-
2002) şi redactor-şef (2002-2003) al emisiunii “Surprize, Surprize”. Revine în Republica
Moldova, unde lucrează coordonator de proiecte la Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului
din Moldova (2003-2005).
La 27 noiembrie 2005 a participat la alegerile anticipate pentru postul de primar general al
municipiului Chişinău din partea Partidului Liberal, obţinând 25,1 % din sufragii (s-a plasat pe
locul 2, dar alegerile nu au fost validate din cauza prezenţei foarte scăzute la urne). Candidează
din nou din partea aceluiaşi partid la alegerile locale din 3 iunie 2007, obţinând 24,37% din
voturi (locul 2) şi a trecut în turul doi unde a concurat cu primarul interimar Veaceslav Iordan
(care obţinuse doar cu 3% mai mult). La finele acestor alegeri din 17 iunie 2007, în condiţiile
coalizării majorităţii partidelor din opoziţie împotriva candidatului comunist, Dorin Chirtoacă a
fost ales primar general al municipiului Chişinău cu 61.17% voturi.