You are on page 1of 4

โครงการ :

สารบัญแบบ รายการประกอบแบบทั่วไป ปายโรงเรียน


1. ขอบเขตของงาน ที่ ตองการกอสรางตามโครงการดังนี้ 4. งานคอนกรีต
แผนที่ แบบแสดง 1.1 การจัดเตรียมสถานที่ สําหรับงานสนาม สถานที่ :
4.1 คอนกรีต ตองใชคอนกรีตที่ น้ําไมสามารถซึมผานเนื้อคอนกรีตได และคอนกรีตตองมี กําลั งอัดที่
แบบสถาปตยกรรม 1.2 การจัดหาสถานที่ สําหรับปลูกสรางที่ พักคนงาน และโรงเก็บวัสดุ 28 วัน ( fc' )ไมนอยกวา 210 ksc เมื่อทดสอบดวยกอนตัวอยางคอนกรีตทรงกระบอก โรงเรียนบานหนองผือ
A-01 สารบัญแบบ , รายการประกอบแบบทั่วไป 1.3 การรังวัดปกแนวเขตและวางผังตามแบบวิศวกรรมสํารวจ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 cm สูง 30 cm
A-02 รูปดาน, รูปตัด 1.4 การกอสรางอาคารพักอาศัย และสวนประกอบอื่นๆ คอนกรีตสําหรับงานโครงสรางตองผลิตที่โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ยี่หอ C-PAC หรือเทียบเทา เจาของโครงการ :
ตามแบบและรายการทางสถาปตยกรรม 4.2 การเทคอนกรีตจะตองผสมไวนานไมเกิน 30 นาที หรือโดยการเห็นชอบของผูควบคุ มงาน
1.5 งานโครงสรางอาคารสวนที่เปน ค.ส.ล. และโครงสรางหลังคาตามแบบ การหยุดเทใหหยุดในตําแหนงดั งนี้ โรงเรียนบานหนองผือ
และรายการทางวิศวกรรมโครงสราง 4.2.1 เสาที่ระดับไมเกิน 2.5 cm จากใตทองคาน
ตรวจ : อนุมัติ :
1.6 การจัดระบบประปา , เดินทอน้ําใช , ติดตั้งอุปกรณประปาและสุขภัณฑภายในและภายนอก 4.2.2 ที่ กึ่งกลางคาน โดยหนาตัดคอนกรีต ที่หยุดเทตองตั้ งฉากกับแนวแกนตามความยาวคาน
กรณีคานซอยตัดกับคานหลักตรงบริเวณกลางชองคาน
ออกแบบโดย :
อาคาร ตามแบบ และรายการทางวิศวกรรมโยธา
1.7 การจัดระบบน้ําทิ้ง , ทอโสโครก , ภายในอาคาร ใหเลื่อนรอบระยะไปอีก 1 เทา ของความลึกคานหลั ก
จัดระบบตามแบบและรายการทางวิศวกรรมสุขาภิ บาล 4.2.3 พื้นที่ กึ่งกลางแผนพื้ น โดยเนื้อคอนกรีตตองตั้งฉากกับแนวแกนตามความยาวพื้ น
1.8 การจัดระบบไฟฟา , เดินสายติดตั้ งอุปกรณไฟฟาและดวงโคมตางๆ 4.3 การบม ใชกระสอบชุบน้ําคลุมหรือขังน้ําตอเนื่องกันไมนอยกวา 7 วัน หรือวิธีการอื่นที่ยอมรับได
ภายในอาคารและภายนอกอาคารตามแบบและรายการทางวิศวกรรมไฟฟ า 4.4 แบบหลอใหใชแบบไมหรือแบบเหล็กก็ได ยกเวนทองคานคอดินหรือลานจอดรถ สถาปนิก :
1.9 งานเก็บกวาดทําความสะอาดบริเวณกอนส งมอบงาน หรือพื้นทางลง - ทางขึ้นอาคารใหถมทรายอัดแนนแลวเทคอนกรีตหยาบรองรับได
2. งานทาสี ระยะเวลาในการถอดแบบมีดั งนี้
ใหใชสียี่หอ โฟรซีซั่น (4-Season) หรือเทียบเทา 4.4.1 แบบขางฐานราก กําแพงคาน 2 วัน
ถาไมไดระบุในแบบกอสรางเปนอยางอื่น ใหทาสีตามกรรมวิธีเหลานี้ 4.4.2 แบบขางเสา 3 วัน
แบบวิศวกรรมโครงสราง
2.1 ผิวปูนฉาบ ผิวยิปซั่ม และผิวอื่นๆ ที่คลายกัน ทั้งภายในและภายนอก 4.4.3 แบบลางรองรับพื้ น คาน 14 วัน วิศวกรโยธา-สุขาภิ บาล :
S-01 แบบรายละเอียดโครงสราง
เมื่อถอดแบบแลวใหค้ําตามจุดตางๆ ที่เหมาะสมอีก 14 วัน
ใหทาสีรองพื้นกันดางประเภท Acrylic 1 ครั้ง และทาทับหนาดวยสีประเภท ปฐมพงศ เสนาใหญ สย.8386
Pure Acrylic 2 ครั้ ง ในกรณีผิวปูนผิวทาสีน้ํามั นใหรองพื้ นด วยสี รองพื้ นกันด าง 5. งานเหล็กเสริม
ประเภท Acrylic ( Solavent Base ) จํานวน 1 ครั้ง และทาทับหนาอีก 2 ครั้ง ตองใชเหล็กขอออยตามมาตราฐานของ มอก. ชั้นคุณภาพ SD30 ซึ่งมีกําลังดึง ( fy )
2.2 ผิวไม สวนที่ระบุใหทาสีน้ํามัน ใหรองพื้นประเภทAluminum Wood Primer ที่ จุดครากเทากับ 3,000 ksc. และตองใชเหล็กกลมมาตราฐานของ มอก. ชั้นคุ ณภาพ SR24
จํานวน 1 ครั้ง ทาสีรองพื้นเสริมชั้นกลางประเภท Under Coat อีก 1 ครั้ง ซึ่งมีกําลังดึงที่จุดคราก (fy ) เทากับ 2,400 ksc วิศวกรไฟฟา :
และทาทับหนาดวยสีประเภท Alkyd Rasin จํานวน 2 ครั้ง การตอเหล็กใหใชวิธีทาบ โดยระยะทาบไมนอยกวา 40 เทาของเสนผาศูนยกลางของเหล็กเสนนั้นๆ
2.3 ผิวโลหะทั่วไปใหทาสีรองพื้ นประเภท Red Lead จํานวน 2 ครั้ง และตําแหนงที่ สามารถทาบเหล็กได
แบบวิศวกรรมไฟฟา ทาทับหนาดวยสีประเภท Alkyd Rasin จํานวน 2 ครั้ง 5.1 เหล็กลางของคาน พื้น ตอตรงหัวเสาหรือคาน
รายการแกไข :
3. งานอลูมิเนียม 5.2 เหล็กบนของคาน พื้น ตอตรงจุดกึ่งกลางคาน ลําดับ ว./ด./ป. รายละเอียด ผูแกไข
ขนาดและความหนา หนาตัดอลูมิเนียมที่ใชทั่วไป จะตองเหมาะสม 5.3 เหล็กเสา ตอตรงระดั บผิ วพื้ น
กับลักษณะของตําแหนงที่จะใช รายละเอียดดูตามแบบขยาย 6. งานฐานราก
ดินใตฐานรากรับน้ําหนักบรรทุกปลอดภัยไดไมนอยกวา10 ตัน / ตารางเมตร เขียนแบบ : ตรวจ
แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล
สําหรับงานฐานรากที่เปนเสาเข็มใหเปนไปตามแบบขยายโครงสราง ปฐมพงศ เสนาใหญ
7. งานหลังคา
เหล็กรูปพรรณที่ ใชในงานโครงหลังคาตองเปนเหล็กชั้ นคุณภาพ Fe24
ซึ่งมีกําลังดึงที่ จุดครากไมนอยกวา 2,400 ksc. การตอโครงสรางเหล็กใหใชวิธีการเชื่อม แบบแสดง : มาตราสวน
โดยลวดเชื่ อมที่ใชตองเปนชนิด E70 และเหล็กรูปพรรณจะตองทาสีกันสนิมทั่วทั้งผิ วพื้ น สารบัญแบบ -

แบบตกแตงภายใน รายการประกอบแบบ

แผนที่ แบบหมายเลข

รวม 3 แผน A-01


ว./ด./ป. 16/Jan/10
FILES: Y10P75F01R01.dwg
โครงการ :
3.00 3.00 3.00 3.00
คาน คสล. ผิวฉาบปูนเรียบ ทาสีพลาสติก คาน คสล. ผิวฉาบปูนเรียบ ทาสีพลาสติก
ผนังกออิฐมอญ บุผิวด วยหินแกรนิ ต ผนังกออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบ ทาสีพลาสติก ปายโรงเรียน
แกะตัวหนังสือขอความตามแบบ สีระบุภายหลัง
0.50

0.50
โรงเรียนบานหนองผือ
สถานที่ :

0.40
คาน คสล. ผิวฉาบปูนเรียบ ทาสีพลาสติก โรงเรียนบานหนองผือ
1.50

1.50
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เจาของโครงการ :

0.15
โรงเรียนบานหนองผือ
0.90

0.90
ตรวจ : อนุมัติ :
ออกแบบโดย :

0.45 2.80 2.80 0.45 0.45 2.80 2.80 0.45


6.50 6.50
สถาปนิก :
1 2 3 3 2 1

รูปดานหนา
Scale 1:50
รูปดานหลัง
Scale 1:50
วิศวกรโยธา-สุขาภิ บาล :
ปฐมพงศ เสนาใหญ สย.8386

0.20 คาน คสล. ผิวฉาบปูนเรียบ ทาสีพลาสติก 0.20


คาน คสล. ผิวฉาบปูนเรียบ ทาสีพลาสติก
ระดับหลังคาน +2.90 วิศวกรไฟฟา :
0.50

0.50
+2.40
ผนังกออิฐมอญ บุผิวด วยหินแกรนิ ต ผนังกออิฐมอญ บุผิวด วยหินแกรนิ ต
แกะตัวหนังสือขอความตามแบบ สีระบุภายหลัง แกะตัวหนังสือขอความตามแบบ สีระบุภายหลัง
รายการแกไข :
ลําดับ ว./ด./ป. รายละเอียด ผูแกไข
1.50

1.50
ระดับทองคาน +0.90 เขียนแบบ : ตรวจ
คาน คสล. ผิวฉาบปูนเรียบ ทาสีพลาสติก คาน คสล. ผิวฉาบปูนเรียบ ทาสีพลาสติก ปฐมพงศ เสนาใหญ
0.90

0.90
ระดับ +0.00
แบบแสดง : มาตราสวน

1.20
รูปดาน, รูปตัด 1:50

A แผนที่ แบบหมายเลข

รูปดานขาง
Scale 1:50
รูปตัด 2-2
Scale 1:50 A
รวม 3 แผน
ว./ด./ป. 16/Jan/10
A-02
FILES: Y10P75F01R01.dwg
0.10 0.20 0.20 0.20 โครงการ :
3-DB12 0.20 0.20 2-DB12
4-DB12 2-DB12 ปายโรงเรียน
2ป-RB6 @0.15
0.40 ป-RB6 @0.15 ป-RB6 @0.15 2-DB12 แนวผนังอิฐกอ

0.28

0.28
0.10 2-DB12 2-DB12 2-DB12 สถานที่ :
2-RB6 ยาวตลอด B1
Scale 1:20
B2
Scale 1:20
B3
Scale 1:20 โรงเรียนบานหนองผือ
2-DB12
1.60

เจาของโครงการ :

-3
B
2-DB12
โรงเรียนบานหนองผือ

ตรวจ : อนุมัติ :
1.40 1.60 0.20 0.20
ออกแบบโดย :
3-DB12 3-DB12 3-DB12

3.00
สถาปนิก :

2-DB12 B1- B1- 1.00 1.00 1.00


2-DB12 2-DB12
1.20

0.2

4-DB12 4-DB12 4-DB12 4-DB12


8

2-DB12 2-DB12
-2
B

0.20 0.20 0.25 วิศวกรโยธา-สุขาภิ บาล :


0.45 2.60 2-DB12 0.20 2-DB12 ปฐมพงศ เสนาใหญ สย.8386

45

45
2-DB12 2-DB12

ระดับดินเดิ ม
วิศวกรไฟฟา :
GB- 0.25 0.20
4-DB12 4-DB12
C1 2-DB12
C1 C1
1.20

4-DB12 รายการแกไข :

0.25
ป-RB6 @0.15 ป-RB6 @0.20
0.40

ลําดับ ว./ด./ป. รายละเอียด ผูแกไข


4-DB12
5x5-DB12 #
GB
6x6-DB12 # C1
Scale 1:20
Scale 1:20 เขียนแบบ : ตรวจ
ปฐมพงศ เสนาใหญ
0.20

0.20

คอนกรีตหยาบ 1:3:5 คอนกรีตหยาบ 1:3:5


0.05

0.05

ทรายหยาบบดอั ดแน น ทรายหยาบบดอั ดแน น แบบแสดง :


0.10

0.10

มาตราสวน
ดินเดิมรับน้ําหนักปลอดภัยได > 10 ตัน/ตร.ม. ดินเดิมรับน้ําหนักปลอดภัยได > 10 ตัน/ตร.ม.
แบบรายละเอียดโครงสราง 1:20
0.80x0.80 1.00x1.00 0.80x0.80
0.15
F2
Scale 1:20
F1
Scale 1:20 4-RB6 F2
Scale 1:20
ป-RB6 @0.20 แผนที่
0.15
แบบหมายเลข

รวม 3 แผน S-01


คานเอ็น, เสาเอ็น
Scale 1:20 ว./ด./ป. 16/Jan/10
FILES: Y10P75F01R01.dwg