You are on page 1of 22

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI $I SPORTULUI

INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


nr. I 9 sectorul2 ;T el.ZlI .88.4I ; 2l | .84.85;F ax:210.75.3|
Str.Icoanei

Avizat,

3h frrto
Nr.t2IO
l-'

PROGRAMUL ACTIVITATILOR EDUCATIVE EXTRASCOLARE

SEMESTRUL I an scolar2010-2011

L Activitlfi educative organizatede lSMB/unitn{i de invi{imint cuprinse in Calendarul Activititilor Educative


Cercetirii, Tineretului gi Sportului

Nr. Activitatea/program/proiect Termen Loc de desfiqurare Responsabili


crt.
I Concurs nafional on-line de culturd general 6 decembrie2010- Sediul editurii Delta Cart Coordonatoriproiect: prof.
,,Micul Dexter" 1 iunie2011 Educalional Manea Alexandra - Colegiul
Nalional,,Iulia Haqdeu";prof.
inv. Primar Matache Claudia -
$coalanr.24; LaurenfiuRogu
- informatician Editura Delta
Cat Educational
2. Coordonatori:Toma Georgeta,
Manea Alexandra, Matache
Claudia, Iordache Gina,
Proiect educalional nafional ,,De la inimd la Sediulediturii DeltaCart
An qcolar2010- 20Il Veronoca Georgescu,Crivac
inim5" Educa!ional
MagdalenaIulia, Gardin Sorina
Maria, Anghel Magdalena,
Rizea Minerva Elena
a
Proiecteducafionalnalional,,Anul prieteniei" An qcolar2010-2011 $coalaw. 172,,Sf.Andrei" Coordonatoriproiect: inst.
CristeaFlorentina -
Inspectoratul$colar al
sectorului 6; prof. Gheorghe
Irina - director$coalam. 172
orof. inv. primar Hoari
Camelia- $coalanr. 172: inst.
Tudoroiu Luminila - $coalanr.
172
4. An scolar2010 -2011 $coalanr. 172,,Sf.Andrei" Coordonatoriproiect:inst.
CristeaFlorentina-
Inspectoratul$colar al
sectorului6; prof. Gheorghe
Irina - director$coalanr. 172 ;
Proiecteducafionalnafional..Copiiigi natura"
prof. Miu Marieta- director
adjunct$coalanr. 172; prof.
inv. primarHoardCamelia-
$coalanr.172; inst. Dobre
A l i n a - S c o a l an r . 1 7 2
5. Coordonatoriproiect:director,
Concursnalionalde art6.plasticd,,Culorile directoradjunct, coordonator
A n g c o l a 2r 0 1 0- 2 0 1 1 $coalanr. 59 ..DirnitrieSturdza"
speran!ei" de proiecteqi programe
educative
6. $coalanr. 59 ,,DimitrieSturdza" Coordonatori proiect: :
director.directoradjunct.
Concursnalional,,Destinela rdscruce" An qcolar2010- 20ll
coordonatorde proiecteqi
programeeducative
Coordonatoriproiect: pro.
Florica Stoica- $coalapentru
$coalapentruDeficienfi de Auz Deficien{i de Auz w.2; prof.
Proiecteducalionalnalional,,Lumina Septembrie2010- nr.2 "Sf. Maria"
DogaruGenoveva- Liceul
caleavielii (LU CA VITA)"
cunoaqterii, m a i2 0 1 1 Liceul Teoretic,,$t.Odobleja"
Teoretic,,$t.Odobleja";prof.
SeminarulLiceal'TeolosicOrtodox
DogaruGheorghe- inspector
de specialitate religieISMB
8. Concursnafionalde arte plasticepentruelevii $coala pentru hipoacuzrcr
Octombrie2010 - Coorodonatorproiect: prof.
din gcolilespeciale,,Ochipe degete"- edilia a
iunie20i I DoinaIova
II-a
9. Concursnalionalde literaturdpentruelevii cu Octombrie2010 $coalapentruhipoacuzrct Coorodonatorproiect:prof.
deficientdde auz..ln memoriamIuliu Ratiu" i u n i e2 0 1 1 MarianaP6rcdldbescu
10. Grupul $colarIndustrial,,IJnirea" Coorodonatorproiect:prof.
Tintea Irinel Victoria - director
Proiecteducalionalnafional ,,NafionalUnite qi l5 noiembrie2010-
Grupul $colar Industrial
Noi" l5 noiembrie2011
,,Unirea";prof. GhealdCarmen
- Grupul ScolarIndustrial
..Unirea"
11 Grupul $colar Industrial,,flnirea" Coorodonatorproiect:prof.
Tintea Irinel Victoria - director
Proiecteducafionalnalional,,Cegtii despre noiembrie2010- Grupul $colar Industrial
UniuneaEuroDeand" octombrie2011 ,,unirea"; prof. GhealaCarmen
- Grupul $colarIndustrial
..Unirea"
t2. Proiecteduca{ional
nalional,,$ase$a(n)se" $coalanr. 172..Sf.Andrei" Coorodonator proiect:prof.
-
GheorgheIrina director;prof.
Noiembrie2010 Miu Marieta-director
martie2011 adjunct;prof.Partenie
Smarand.prof. Patraqcu
Liliana.prof.DincaNiculina
1 3 . Proiecteducalionalnajional ,,Pun!iintre sat gi $coalanr. 172,,Sf.Andrei" Coorodonatorproiect: prof.
ora$ GheorgheIrina- director;prof.
Miu Marieta-director
An qcolar2010-2011
adjunct;prof.Partenie
Smarand,prof. Pitragcu
Liliana.prof.Dinci Niculina
14. Noiembrie2010- Coorodonatorproiect: prof.
Festival- concursde teatru.,49 de povegti' $coalanr.49
aorllie 2011 NarcisaPetrescu
15. Proiecteducational,,Noi desprenoi" Octombrie2010- $coalanr. 31I Coordonatoriproicct:institutor
septembrie201I CostacheNicoleta - Scoalanr.
Jll

t6. Concursna{ional,,Afi romdnin Uniunea I februarie -20 mai $coalanr.24 Coordonatorproiect: prof.
Europeani" - edilia a V-a 2011 MdlureanuMariana- director
Scoalanr.24
17. l5 ianuarie- l5 iunie Colegiul Tehnic ,,EdmondNicolau" Coordonatorproiect:prof.
Festivalulna{ional,,MihaiEminescu"
20rl PalatulNational al Copiilor NeculaCristina
1 8 . Proiecteducalional,,Mediul nostruestelumea Liceul Teoretic..DanteAlishieri" Coordonatoriproiect:prof.
td' ChioveanuMihaela -
Septembrie2010- coordonatorde proiectegi
i u n i e2 0 1 I programeeducative;prof.
Dorina $tefrnescu;prof.
GdndacDaniela
nafional,,ANDANTE
1 9 . Concursul CANTABILtr Clubul Copiilor sector4 Coordonatoriproiect:prof.
I noiembrie2010-28
- 2011" Clubul Copiilor sector6 Ionu! Rducea- director Clubul
februarie201I
PalatulNationalal Copiilor- sala copiilor sector4; prof. Claudia
mlca Stoicescu-Pdun - Clubul
Copiilor sector4; prof.
Luminila Stoica- director
Clubul Cooiilor sector6
20. Concursnafional ,,TERRA - 2011 I noiembrie2010- 30 ClubulCopiilorsector4 Coordonatoriproiect:prof.
i u n i e2 0 1 i lonuf Raucea- directorClubul
copiilor sector4;
zl Sesiunede comunicariqtiinfifice,,Ordinea Februarie iunie- Liceul Teoretic.-NichitaStinescu" Coordonatoriproiect:prof.
cuvintelor" 20It FrujinaIon - directorLiceul
Teoretic,,NichitaStdnescu";
GheoreheCatalina
22. Sesiunede comunicaristiintifice..Creativitate martie - mai 2011 Liceul Teoretic..NichitaStdnescu" Coordonatoriproiect: prof,
qi eficienp;' FrujinaIon - directorLiceul
Teoretic,,NichitaStdnescu",
GheoreheCdtdlina
zJ. Festivalulnalionalde artepentruliceeni 8-l0mai 20ll ColegiulNafional,,Ghe.Lazhr" Consiliul$colaral Elevilor-
,,FlorianPittiq" GheoreheAndrei
24. Proiecteducalional,,Menssanain corpore pentru deficienlide avz nr.2 Coordonatoriproiect:prof.
An gcolar2010 - 20Il $coala
sano" ..SfdntaMaria" Tirlui IleanaFlorentina
25. Proiecteducafional,,Spa1iulverde- garanfia $coalapentru deficienli de auz nr. 2 Coordonatoriproiect: prof.
vietii" An scolar2010 -2011 ..SfdntaMaria" PopaRoxana,prof. Stoica
Fiorica
26. Liceul Teoretic,,lon Barbu" Coordonatoriproiect: prof.
$coalapentru deficien{i de auz nr.2 MarcelaNiculae- Liceul
Proiecteduca{ionalna{ional..Micul cercetdtor" An gcolar -
2010 2011 ..Sfinta Maria" Teoretic,,lon Barbu" , prof.
StoicaFlorica- $coalapentru
deficientide auznr.2
27. $coala nr. 133 ,,G-ralI. Dragalina" Coordonatori proiect:prof.
$coalapentrudehcienlide auz nr.2 Simion Mariana- $coalanr.
Proiecteduca{ionalnafional,,Cartea,leac
An qcolar2010- 2011 ..SfbntaMaria" 133 , prof. StoicaFlorica-
pentru suflet"
$coalapentrudeficienfi de auz
nr.2
28. Coordonatoriproiect: prof.
SdvulescuDumitru; prof.
Proiecteducalionalnalional ,,Teintreabdgi 1 0d e c e m b r i2e0 1 0- DanielaPopa- coordonator
ColegiulNafional.,M. Eminescu"
socoate" l5 ianuarie201I pentruproiectegi programe
educative
29. PalatulNalionalal Copiilor Coordonatorproiect:prof.
Festivalulnalional de teatrupentrucopii ,,G.
An gcolar2010 - 2011 $igmanMirela - inspector
Constantin" gcolarpentrueducalie
permanentd
30. NSvodari,jud. Constanla Coordonatorproiect:prof.
Concursnalional,,Alege.Estedreptultdu." An gcolar2010- 2011 $igmanMirela - inspector
gcolarpentrueducalie
permanentf,
31 Festivalulna{ional,,Toamna
baladelor" PalatulNationalal Copiilor Coordonatorproiect: prof.
An gcolar2010- 2011 $igmanMirela - inspector
gcolarpentrueducafie
permanentd
-) L- Proiecteducafionalinternalional,,Educalia Gridinila nr.64,,Floarede coll Coordonatorproiect:Spineanu
An gcolar2010 - 2011
altfel - crestemexDlorind" Elena- director

II. Activitlfi educativeorganizatede Inspectoratul $colar al Municipiului Bucureqtiqi unit5li de invi{dmint din Bucureqti

Nr. Activitatealprogram/proiect Termen Loc de desfdqurare Responsabili


crt.
Coordonzrtori proicct: prol.
Concursul iner'ludeteanclenttteutalica "..ltlse
22 ianriariel0 | i $crralanr. 56 ...loscl\'{artin" Rozica$tclarr- clircctor$coala
N,{artin"
tur.,i(.r
2. Coordonatoriproiect:
VrdnceanuGabriel- inspector
de specialitatematematicd
Concursulde matematicdExperior2010 27 noiembrie2010 Colegiul Tehnic .,Traian" prof. GabrielaGhirca -
ColegiulTehnic,,Traian",
prof., prof. AngelescuLidia -
ColeeiulTehnic,.Traian"
J. Proic-ct
eclucationtrl
intcr'ludelean..'lcatnr C.r>ord<inatoli proicct:prof.
pentrllcopii" []lenaCiochini- director
O c t o n r b r i2e0 1 0- $coalarle Arte ;;i lvleseriiru'.2.
octonrbrie 201I $coalacleArte gi Meseriiur.2 coordollatorproiect:prof.
Velica'['onra - clirector
adjturct
$coalacieAne qi lVleseriinr.2l
4. Proiect educafional,,RegeleCarol I - o pagind Octombrie2010- $coalade Arte qi Meserii nr.2 Coordonatoriproiect: prof.
de istorie" octombrie201I Liceul de Muzicd..DinuLioatti" ElenaCiochind- director
$coalade Arte gi Meserii nr.2,
coordonatorproiect; prof.
Velica Toma - directoradjuncl
$coalade Arte gi Meseriinr.2
Prof. Ioan Florin Nemeg-
directorLiceul de Muzicd
,,Dinu Lipatti"; prof. Cristina
Mdgureanu- coordonator
proiectLiceul de Muzicd
.,Dinu Lipatti";
5. Proiecteducational..Micul {-ermier" Coordonatoriproiect:prof.
Cuzum Sorina- director
$coalanr. 198;prof. $igman
Mirela - inspectorpentru
educaliepemranent6;prof'.
Decembrie2010-
$coalanr. 198 CristeaFlorentina- inspector
i u n i e2 0 1 1
pentruinvatdmdntprimar
sectoareleI gi 6; prof. Conona
Petrescu- inspectorpentru
inv6![mdnt pregcolarsectoarele
5si6
6. Proiecteducalional..Bucuregti- oraqul Coordonatoriproiect:prof.
muzicii" Elena Ciochinh- director
$coalade Arte qi Meserii nr.2,
coordonatorproiect; prof.
Velica Toma - directoradjunct
Octombrie2010- $coalade Arte qi Meserii nr.2 $coalade Arte qi Meserii nr.2
octombrie201I Liceul de Muzicd,,DinuLipatti" Prof. Ioan Florin Nemeq-
director Liceul de Muzicd
,,Dinu Lipatti"; prof. Cristina
Mdgureanu- coordonator
proiect Liceul de Muzicd
- ,.DinuLipatti";
Proiecteducafional,,Sdne bucurdmde muzica Coordonatoriproiect:prof.
lui GeorseEnescu" Elena Ciochind- director
Octombrie2010- $coalade Arte qi Meserii nr.2
octombrie201I Liceul de Muzicd,,DinuLipatti" $coalade Arte gi Meserii nr.2,
coordonatorproiect; prof.
Velica Toma - director adiunct
$coalade Arte qi Meserii nr.2
Prof. Ioan Florin Nemeg-
directorLiceul de Muzicd
.,DinuLipatti"; prof. Cristina
Migureanu - coordonator
proiect Liceul de Muzici
,,DinuLipatti";
8. floordonalori: prol. Tudorita
( odrcanu- clircctt'rr l.iccul
'['coretic
.".lean ]\'lonnct''; prol.
SinrouaDuuritragcu - director
Proiect cclucitlitlnal i nterjucletean
..Cleati a
I ntarlie - lT nrai rd.junct[.icerrl'l'eoretic,.Jean
artisticdqi populala' Icoanasufleteasci a
2 0 1I Nlclnnet": prol. AleralrdraVidu
llecitruipopor"- editiaa III-a
- L i c c u l' l e o r e t i c" . . l e a n
lvlounel";prol. Daniela
( ' h i n c l c -a [ i c e L rTl e o r c t i c
.-.fcart lt'lonnct"
9. Proiecteducalional.,Matematica- o formd de Coordonatoriproiect:prof.
cunoastere" Toma Carmen- directorLiceul
2010-
Septembrie
Liceul Teoretic ..A1.Vlahuta Teoretic ,,A1.Vlahufd;prof.
august201I
ZlateViorel; membriii
ConsiliuluiScolaral Elevilor
10. Proiecteducational,,CapitalaRomdniei- sediu Coordonatoriproiect:prof.
al PrincipatelorInstitulii ale statului Ana Elena Bolohan- director
democratic" $coalade Arte gi Meserii nr. 3;
An gcolar2010- 2011 $coalade Arte qi Meserii nr. prof. Timofte Mariana-
consiliereducativ$coalade
Arte qi Meserii nr. 3; prof.
RubaNicoleta
1l Concursde crealie?nlimba englezd.,,Magic Coordonatoriproiect:prof.
Words, Dream Worlds" Alexandru Constantinescu -
Octombrie2010 - director Colegiul Nafional
ColegiulNalional,,SpiruHaret"
a p r i l i e2 0 1 I ,,SpiruHaret"; prof. Ana Durac
- ColegiulNalional,.Spiru
Haret"
t2. SdptdmdnaEduca{ieiGlobale- cu tema Coordonatorproiect : prof.
,,PACEA$r NON- VTOLENTA iN $COALA" NOIEMBRIE 2O1O Toate unitalile de invdlamdnt Mirela $igman- inspector
pentrueducatiepermanet5;
coorodonatoriide proiecteqi
programeeducativedin toate
unitAlile de invdtdmdntdin
Bucuresti
IJ. Proiecteducational..Formareacaracterului' Coordonatoriproiect:Aura
Stdnculescu - director
CMBRAE; FloreaRobert-
coordonatorCMBAP; Balanoff
Cristina- director$coalanr.
130,Dinu Doina- director
An qcolar2010-201
I $ c o a l an r . 1 3 0 ,$ c o a l an r . 1 2 6 $coalanr. 726,Gherghina
Daniela- director$coalanr.
127.CruduCarmen- director
$coalanr. 1471' Cojocaru
-
Valerica consiliergcolar.
Pamfil Cornelia- prof. inv.
primar $coalanr. 130
14. Proiecteducalional,,$coalafdrd violenld Coordonatoriproiect:Aura
Stinculescu- director
CMBRAE; FloreaRobert-
coordonatorCMBAP; Balanoff
Cristina- director$coalanr.
130,Dinu Doina- director
An gcolar20t0-2011 $coalanr.130,$coalanr.126 $coala nr. 126,Gherghina
Daniela- director$coalanr.
127, CruduCarmen- director
$coalanr. 147; Cojocaru
Valerica- consiliergcolar,
Pamfil Comelia- prof. inv.
primar Scoalanr. 130
15. Proiecteducational,,Educafiepentrusindtate" Coordonatoriproiect:Aura
Stdnculescu - director
CMBRAE; FloreaRobert-
coordonatorCMBAP; Balanoff
A n s c o l a r2 0 1 0 - 2 0 1 1 $coalanr. 130,$coalanr. 126 Cristina- director$coalanr.
130,Dinu Doina- director
$coala nr. 126,Gherghina
Daniela- director$coalanr.
127, Crtdu Carmen- director
$coalanr.147; Cojocaru
Valerica- consilierqcolar,
Pamfil Cornelia- prof. inv.
primarScoalanr. 130
16. Simpozionmunicipal,,Momentecontemporane Coordonatoriproiect:prof.
- Romdnia2070" - editia a V-a Melita Mihai - director$coala
nr.7l; prof. IonescuPetra-
coordonatorproiectegi
programeeducative$coalanr.
71 ,,lovanDodici"; prof.
$coalanr. 7 | .,lovanDodici" Singureanu Nicoleta- director
23 noiembrie
2010
ColegiulEconomic,,Hermes" ColegiulEconomic,,Hermes";
prof. Vochin Cristina-
coordonatorproiectegi
programeeducative;prof
consilierpsihologCazan
Manuela- ColegiulEconomic
..Hermes"
17. Proiecteducafionalde mediu,,Bucuriade a fi Coordonatoriproiect:prof.
copil, pe o planetdcuratd" Melila Mihai - director$coala
nr.71; prof. ionescuPetra-
coordonatorproiecteqi
programeeducative$coalanr.
71 ,,lovanDodici"; prof.
octombrie2010- $coalanr. 71 ,,lovanDodici" SingureanuNicoleta- director
2 iunie20l l ColegiulEconomic,,Hermes" ColegiulEconomic,,Hermes";
prof. Vochin Cristina -
coordonatorproiectegi
programeeducative;prof
consilierpsiholog Cazan
Manuela- ColegiulEconomic
..Hermes"
18. Simpozionmunicipal,,9 Mai -Ziua Europei' Coordonatoriproiect:prof.
Melila Mihai - directorgcoala
9 mai20ll $coalanr. 71 ,,IovanDodici" nr.7l; prof. IonescuPetra-
ColegiulEconomic,,Hermes"
coordonatorproiecteqi
programeeducativeScoalanr.
7l ,,IovanDodici"; prof.
SingureanuNicoleta- director
ColegiulEconomic,,Hermes";
prof. Vochin Cristina-
coordonatorproiectegi
programeeducative;prof
consilierpsiholog Cazan
Manuela- ColegiulEconomic
..Hermes"
19. Festivalde teatruin limba englezd,,,MyFest" Coordonatoriproiect:prof.
Mirela NicoletaDinescu-_
director;prof. DragogLucian
- directoradjunct;prof.
Noiembrie2010- mai $coalaSuperioard Comerciald,,N. ligau
2011 GeorgetaCuatu - responsabil
Kretzulescu"
comisiemetodicdlb. Englez6;
prof. FlorentinaCorban,prof.
Laura Zoe Stanciu;prof. Oana
Bdienaru
20. Proiecteducafional,,Sdrespectdm
pdmAntul" Coordonatoriproiect:prof-.
bolohanAna Elena- director;
Octombrie 2010- 'fimofte
gi
prof. Mariana-
$coalade Arte Meseriinr.3
septembrie
2011 Coorodonatorde proiectegi
programeeducative;prof-.
DinulescuGeorgeta;
2l Proiecteducativ-sportiv,,lntegrarea socialda Coordonatoriproiect:prof.
copiilo cu cerinle speciale.prin activitate bolohanAna Elena- director;
sportivdcompetifionald"
I octombrie2010- l 5
$coalade Arte gi Meserii nr.3 prof. Timofte Mariana -
i u n i e2 0 1 1
Coorodonatorde proiecteqi
programeeducative:
22. Proiecteducafional,,CartaTerra gi noi" I octombrie2010- 30 Coordonatorproiect:prof.
iunie20l l $coalanr.197
Adriana Petrescu
z). Proiecteduca{ional"Impreundin lumea Septembrie 2010 $coala nr. l70,,GeoBogza" Coordonatori proiect:prof.
minunatda cdrtilor" ianuarie201I Aurelia Abaluta- director
$coalanr. 170;prof. Mariana
Rogeanu- directoradjunct
$coalanr.170 prof. Elisabeta
Orza - responsabilcomisia
metodicda invdtdtorilorScoala
ff. 170
24. Proiecteducalional,,Prieteniilui NANE" Coordonatoriproiect:inv.
An gcolar2010-2011 $coalanr. ll7 DrdgulanuSanda;inv. Beldea
Adriana
25. Concursde artdplastic6.,,Copil
ca tine suntqi Coordonatoriproiect:prof.
eu A n q c o l a2r 0 1 0 - 2 0 1 I $coalanr. I 17 Adriana Badea;prof. Ecaterina
Dumitrescu
26. Proiecteducalional,,$i ei suntbunicii nogtri" Coordonatoriproiect:
I aprilie- l octombrie
Gradinitanr.52 educatoareStdnescuMariana
20rr Mihaela
27. Concursde matematica..MATH-MOISELLE" Coordonatoriproiect:prof.
- editiaa III-a matematici- IonescuNicoleta
Agenna;prof. limba englezd
A n g c o l a2r0 1 0 - 2 0 1 1 Liceulde Muzica,,DinuLipatti"
Ana Ioan - directoradjunct;
prof.limba francezdV ioleta
Cordos
28. Concursmunicipal,,Cupatoamnei' Coordonatoriproiect:Steliana
$tefan- director,Casian
Adrian - fotbal.Ionescu
Andreea- gimnasticlaerobic[.
Clubul Copiilor sector7 -Baza
30 octombrie2010 BdcescuMagdalena- teatru,
Sportivd,,Ciregarii"
PetracheBogdan- tenis de
cdmp,$tefanRaluca-
gimnastici ritmic6, Knopf
Anca - iocuri sDortivevirtuale.
29. Concursde creafieartisticd,,Paqiprin Coordonatoriproiect:prof.
copilSrie" MarianaDinu - director; prof.
2 - martie 20ll $coalanr. 58 .,PetreGhelmez" Ionila Ionica- director;prof.
PetreNicolescu
30. Proiecteducafional,,lmagineasfinlilor in Coordonatoriproiect:prof.
sufletul copiilor" ElenaState- director$coala
nr.27; prof. Elena$erbdnoiu-
Octombrie 2010- $coalanr.62
i u n i e2 0 1 1 nr.2T lleana" $coalanr.27; prof. Dumitru
$coala ,,Principesa Ungureanu- director $coala
nr.62; prof. AnigoaraDaiu -
Scoalanr.62
31 Proiecteduca{ional,,Impreund
impotriva I octonrbrie2010 -25 $coalanr.71 ,,lovanDodici" Coordonatoriproiect:prof.
violentei" martie2011 IonescuPetra
32. Concursde creatieartisticd,,"SPIR.ART"
Noiembrie - Coordonatoriproiect:prof.
Colegiul Nafional ,,SpiruHaret"
decembrie2010 SandaAmarandei
aa
JJ. Sesiuneade comunicdrigtinn{ificepe temede Septembrie2010- Coordonatoriproiect:prof.
ColegiulTehnic..MihaiBravu"
culturdgi civilizalieale spa{iuluianglo-saxon aprilie201I Adriana Rlducu
34. Simpozionmunicipal,,Fascinanta matematici" Coordonatoriproiect:prof.
- editiaa III-a KirsteuerRodica- director
ColegiulNalional.,Victor
Babeq";prof. VrAnceanu
Gabriel- inspectorde
specialitate matematici;prof.
BolocaCatalin- director
l3 decembrie
2010 ColegiulNalional,,VictorBabeg"
adjunctColegiulNa{ional
,,VictorBabeg";prof. Lupu
Sorina,prof. Ciobanu
Paraschiva,prof. Alexandru
Alexandru;prof. Stdndsild
Viorel, Prof.MihneaSilvai,
prof. Bisu Marinela
35. Proiecteducalional,,Invdt[m sd ddruim" Coordonatoriproiect:prof.
IordacheGeorgeta- inspector
de specialitateinvildmdnt
An qcolar2010-2011 Grddinitanr.23 primar; prof. Mdrgdrit Ileana-
Gradinilanr.23; prof. Titu
Petru{a- directorGradinila nr.
^a

36. gi inovalie
Simpozionmunicipal,,Creativitate Coordonatoriproiect:prof.
in invdldmdntulromdnesc" Tudorila Codreanu- director
Liceul Teoretic,,Jean
25 martie20ll Liceul teoretic..JeanMonnet"
Monnet"; prof. Dragnea
Ruxandra- Liceul Teoretic
..JeanMonnet"
37. Proiecteducalional,,Juniorantreprenor" Coordonatoriproiect:prof.
Tudorila Codreanu- director
Liceul teoretic..JeanMonnet"
l 5 o c t o m b r i2e0 1 0- Liceul Teoretic".Jean
prof. Tudorila Codreanu- director
3 I . 0 5 . 2 0I1 Monnet"; prof. Cicea Georgeta
Liceul Teoretic..JeanMonnet" - directorprof. Tudorila
Codreanu- director Liceul
Teoretic..JeanMonnet"
38. Concursul,,Clubulmiciloristorici"- nivel Coordonatoriproiect: prof.
simnazial ElenaJecu* $coalanr. 150;
20 noiembri2e 0 1 0- $coalanr 1 5 0 prof. BeatriceAdelaida Batista
20 martie20ll $coalanr t32 - $coalanr.132 prof. George
$coalanr t46 LaurenfiuRadu- $coalanr.
146
39. Concursul,,Reciclezgi creez" Coordonatoriproiect:prof.
NataliaLazdr-$coalanr. 139,
$coalanr. 139,,Mircea prof. Liliana Sima- $coalanr.
lanuarie- aorilie2011 SAntimbreanu"
139;prof. PetraCiutd- $coala
$coalanr. 39 nr. 39, prof. AdrianaSurugiu-
Scoalanr. 39
40. Simpozionmunicipal,,Calitatea
educalieidin Coordonatoriproiect:prof-.
perspectiva
manageruluigcolii" 24 ianuarie 20ll Liceul teoretic..A1.l.Cuza" Ionel Tunaru- director,prof.
RekaVadasz- directoradiunct
A1
+l Simpozionmunicipal,,Fizica,modelare Coordonatoriproiect:prof.
matematicegi experiment" 24 ianuarie 2011 Ionel Tunaru- director,prof.
RekaVadasz- directoradiunct
/11
aL. Proiectmunicipal,,Descoperd
Romdniapein Coordonatoriproiect:Consiliul
culturd" I I decembrie
2010 Muzeul Satului Municipalal Elevilor- Nadane
Alexandra,IchimagFabian
43. Proiectmunicipal ,,Mo$ Crdciunvine gi la Coordonatoriproiect: Consiliul
6 -24 decembrie
copiii bolnavi de cancer" Spitalul Fundeni Municipal al Elevilor- Nadane
2010
Alexandra,IchimasFabian
44. Proiect educalional.,Socializare,integrare,fair- Coordonatoriproiect: prof.
play" LemnaruIonel- $coala
nr..103,prof. RotaruMria -
$coalanr. 310,prof. Nila
Mirabela- Liceul Teoretic
noiembrie2010 -28 $coalanr. 103 ,,1:Barbu",prof. SavuAneta-
mai2011 $coalanr. 310 $coalanr.143, prof. Tamasi
Florin - $coalanr. 168,prof.
VoineaAmalia - $coalanr.
163,prof. DundreanuRodica-
$coalanr. 113,prof. Moisa
Ioan - Centrul Scolarnr. 3
45. Coordonatoriproiect:Prof.
12 -30 noiembrie Dima Irina Florina,prof. Cozea
Concursmunicipal,,Universulimaginar" ColegiulTehnic,,AnghelSaligny" Florin - director,prof. Glonl
2010
Adelaida- directoradiunct
Octonrbrie 20l 0 - (loordr-rnirtoriproicct: prof.
46. l)roiect cducitlion:il intcrjudclcan ..Suntcnt
copii. suntentpi'ietcrti" i u n i c2 0 11 lJail'taracViolica - clit'cctot'"
pro{'.Vitlentin Sin -director
Scoalanr.1()
ad.iunct.plol. 5rrr.tsa Pelrescu
- coordtlnatot'llrcliectcqi
pr0gramc cdtrcative

47. Proiecteducafional,,Via{ain imagini" I noiembrie2010* 29 $ c o a l an r . 2 l Coordonatoriproiect:Prof.


aprilie2011 Hilda Kevorchian- director
S c o a l an r . 2 l
48. Proiecteducalional,,Bucuriipentrubunici' Coordonatoriproiect:Prof.
RodicaDavid,prof. Monica
Noiembrie2010- mai DanielaTopana- director
$coalanr. 66
20tl $coalanr. 66, prof. Sofica
Caman- directoradjunct
S c o a l an r . 6 6
49. Proiecteducafional,,Nu vd e dor de bunici' Coordonatonprolect:ProI.
RodicaDavid,prof. Monica
Noiembrie2010- mai DanielaTopana- director
$coalanr. 66
20tl $coalartr.66,prof. Sofica
Caman- directoradjunct
Scoalanr. 66
50. Proiecteducalional,,Ddruindvei dobAndi" Coordonatoriproiect:prof.
RodicaDavid, prof. Monica
2010- mai
Noiembrie DanielaTopana- director
$coalanr. 66
20ll $coalanr.66, prof. Sofica
Caman- directoradjunct
Scoalanr.66
Coordonatoriproiect: prof.
5l ,,Copiii- florile iubirii"
Proiecteduca{ional
RodicaDavid, prof. Monica
DanielaTopana- director
Noiembrie2010- mat
$coalanr. 66 $coalanr. 66. prof. Sofica
20tl Caman- directoradjunct
$coalanr. 66
52. Proiecteducafional,.Miciiecologiqti" Coordonatoriproiect:prof.
CameliaMijache- director
Decembrie2010 - $coalanr. 143 Gradinila nr. 55, prof. Ionelia
i u n i e2 0 1 I Grddinitanr. 55 ..Floareasoarelui' Staicuc- director$coalanr.
143.prof. inv. primarAna
Scrieciu
53. Ilroiecteducational
interjudetcan .,Ar1i.traditie L'utlrclouatoriproiect: prol
gi spiritualitatc" Noierntrrie
l0l 0- iLrnie $coalanr. 143 Ionclitr Staicr.rc- clireclrir
2(.t11 $coala rrr. 141. prof'.inr:.
prirnarAna Scricciu
54. Proiecteducalional,,$coalade vard- gdndim, Coordonatoriproiect:prof.
credm,ne iucdm" Decembrie2010- $coalanr. 143 IoneliaStaicuc- director
i u n i e2 0 1 1 $coalanr.143,prof.inv.
orimarAna Scrieciu
55. Parteneriatqrddinita-familie Coordonatoriproiect:ed. Toma
Septembrie2010*
Gradinilanr. 187 Paula,ed. TutunaruConstan{a,
i u n i e2 0 1 I
ed. OrmekGeorsiana
56. Proiecteducalional,,Rebus- gimnastica Coordonatoriproiect:prof.
mintii" FlorianGhilA- director
$coalanr.3 $coalanr.3,prof. Soareluliana-
$coalanr. I director$coalanr. 1, prof.
$coalanr. 5 CorneliaGhitA- director
Octombrie2010-
i u n i e2 0 1 I $coalanr. 170 $coalanr. 5, prof. Abalu!6
$coalanr. 171 Aurelia- director$coalanr.
$coalanr.192 170,prof. GheorgheNicugor-
$coalartr.179 director $coalanr. 179,prof.
Mirela Tdnase- director
Scoalanr.192
57. Proiecteduca{ional,,Eu gi comunitateamea" Coordonatoriproiect:prof.
Februarie- martie Drugd Florentina,prof.
20tl $coalanr. 7 MunteanuMariana- director
Scoalanr.7
58. Proiecteducational,,$i eu exist,copil ca tine Coordonatoriproiect: prof.
suntsi eu..." CozmaAdrian Romeo-
Noiembrie 2010- inspectorde specialitate
3 qi 4
$colile specialedin sectoarele
octombrie20l l invdldmdntspecial,,prof.
BeldianuCristina- inspector
de specialitateinvdtdmdnt
primarsector3 si 4
59. Concursde creatieliterard,,Mircea An gcolar2010-2011 Coordonatoriproiect:prof.
Sdntimbreanu"- edilia I $coalanr. 139,,Mircea Chirila Marioara,prof.
Sdntimbreanu" DeleanuFlorica,prof. Stan
Izabela.nrof. Sima Liliana
60. Proiecteducalional,,Omul sfinfeqtelocul' e 0 1 0- 3 l
I noiembri2 Coordonatoriproiect:prof.
mai2011 AndreescuDenisa-
$ c o a l an r . 1 6 7 coordonatorde proiectegi
programeedr.rcative, prof.
Costea Florina
6l Proiecteducalional,,Cdldtorprin tradifii" Coordonatoriproiect:prof.
Octombrie2010- mai $coalanr. 139,,Mircea lzabelaStan,prof. Liliana
2011 SAntimbreanu" Sima,prof. Mirela Lungu,prof.
Natalia Lazdr
62. Festivalinteriuclcleande corcgrafic (looldonaluliproicct:;rrot.
'fonrescu
..lv{ileniurn" eclitiaa XII-a ('lubul Oopiilorscctor2 C'ristina* director
l ' c b n r a r i e i u n i c2 0 1I ('lubul Copiilorsector3. pro{-.
'l'atiiura
llie
63. Fcstivalinterjudctcarr - ciintdrelyi
..1)r'ichintlcl ('oordonatoliploicct:glrof.
dansator" editiaa IV-a I t.rurescuC,ristina-" director
l a n u a r i -e a p r i l i c2 0 1| ('lubul Oopiilorscctor2
('lubul Copiilorsector2. pro[.
AlexandraIJorcea
64. gi cunoagterea
Proiecteducalional,,VArstele Coordonatoriproiect:prof.
violentei" FeliciaStore- director
ColegiulAgricol ,,V. Harnaj";
prof. Alina Argeg Popescu-
An gcolar2010-2011 Colegiul Agricol ,,V. Harnaj" ColegiulAgricol,,V. Harnaj";
prof. Maria Niculae - Colegiul
Agricol,,V. Harnaj";prof.
ValentinaCapotd- inspector
de specialitate;
65. Coordonatoriproiect:prof.
Felicia Store- director
ColegiulAgricol ,.V. Harnaj";
An qcolar2010-2011 ColegiulAgricol ,,V. Harnaj" prof. GhergheRadu- director
adjunctColegiulAgricol ,,V.
Hamaj"; prof. Alina Argeg;
prof. Maria Niculae; prof.
Niculina; prof. Anca Iordache;
prof. Mihaela Busuoic ; prof.
Aniela Casian
66. Proiecteducalional.,Campaniede informaregi Coordonatoriproiect:prof.
congtientizarea problemelorde mediu in FeliciaStore- director
rAndultinerilor" ColegiulAgricol,,V.Harnaj";
An qcolar2010-2011 ColegiulAgricol ,,V. Harnaj" prof. Maria Niculae - Colegiul
Agricol ,,V. Harnaj";prof.
ValentinaCapotd- inspector
de specialitate;
67. gi cunoaqterea
Proiecteducalional,,V6rstele Coordonatoriproiect:prof.
violentei" FeliciaStore- director
ColegiulAgricol ,,V. Harnaj";
prof. Alina ArgegPopescu-
An qcolar2010-2011 ColegiulAgricol .,V. Harnaj" ColegiulAgricol,,V. Harnaj";
prof. Maria Niculae- Colegiul
Agricol ,,V. Harnaj";prof.
ValentinaCapotd- inspector
de specialitate;
68. Concursregional ,,Timpuri noi - trdim I februarie- I iunie Coordonatoriproiect:prof.
impreunddeci, trebuie sd ne cunoaptem" 2011 $coalanr.24 Bdciucu Corina Maria
69. Concursde crealie literard,,Sdrbitoarea 10 noiembrie- 15 Coordonatoriproiect:prof.
S c o a l an r . 1 6 7
cuvdntului" decembrie 2010 CrdciunIonut
70. Sesiunede referategi comunicarigtiinfitrce Coordonatoriproiect:prof.
,,$coala- factor principal in consiliereagi Pavel Lazarov- Liceul
orientareain carierd"- editia a II-a Teoretic,,T.Vladimirescu";
prof. Aura Stdnculescu -
directorCMBRAE; prof. Radu
Seefeld- directorColegiul
Tehnic,,Ghe.Airinei";
26 noiembrie
2010 Liceul Teoretic..T. Vladimirescu" CameliaCiobotaru- director
Grddini(ade copii nr.277;
prof. IoanaNeacAu- director
LiceulTeoretic,,G.Moisil";
prof. Violeta Hubca- director
$coalanr. I l7; prof. $tefan
Lf,zdrescu- director$coalanr.
309; prof. Mihai Neagu-
directorScoalanr.157
7l Concursul,,Magia sarbitorilor de Crdciun" Coordonatoriproiect:prof.
PavelLazarov- Liceul
Teoretic.,T. Vladimirescu";
prof. Aura Stlnculescu-
directorCMBRAE; prof. Radu
Seefeld- directorColegiul
Tehnic,,Ghe. Airinei";
CameliaCiobotaru- director
30noiembri2
e010 Liceul Teoretic..T. Vladimirescu"
Gradinilade copii nr.217;
prof. IoanaNeacgu- director
LiceulTeoretic,,G. Moisil";
-
prof. VioletaHubca director
$coalanr. I 17:prof. $tefan
Ldzdrescu- director$coalanr.
309: prof. Mihai Neagu-
directorScoalanr. 157
IZ. Proiectul..Teatrupentrusuflet" Coordonator- Grigorescu
Gabriel- Consiliul$colaral
Decembrie2010 PalatulNalionalal Copiilor
Elevilor din ColegiulNalional
-.MateiBasarab"
73. OIinrpiadacreativitili i in Iirnba englezd,,Story Coordonatoriproiect:prof.
Writing Competion" Septembrie2010- $coalanr. 103 Bujan Maria - inspectorde
Centrul de Excelenldpentru limba
m a i2 0 1 I specialitatelimba englezl",
englezd.- sector5 prof. metodistLuminita Matei
74. Proiecteducalional,,Children-s
May Festival' Coordonatoriproiect:prof.
Octombrie2010- mar $coalanr. 103 Bujan Maria - inspectorde
Centrul de Excelenldpentru limba
20ll specialitatelimba englezd,
ens.lezd- sector5 prof. metodistLuminita Matei
75. Proiecteducalional,,Centrulde Excelentd Coordonatoriproiect:prof.
pentru limba englezd" Septembrie 2010- $coalanr. 103 Bujan Maria - inspectorde
Centrul de Excelenfdpentrulimba
m a i2 0 1 1 specialitateIimba englez6,
englezd- sector5 prof. metodistLuminita Matei
III. Activitifi educativeorganizatede Inspectoratul$colar al Municipiului Bucure$ti prin parteneriateeduca(ionale

A. Coordonatede inspectorulqcolarpentru educa{iepermanenti Mirela $igman

Nr. ActivitateaI pr ogr amlp roiect Termen Loc de desfiqurare Responsabili


crt.
1 Proiectulde preveniregi combatere
a delicvenleijuvenile gi a
victimizdriirninorilor
Subprograme:
. Campania"Libertatesau An qcolar2010-
delincventa" 20tl
. Activita{i de prevenire
. Campaniede educalie DGPMB - ServiciulAnalizagi Prevenirea
In toateliceele
preventivd,,SFATURIMARI CriminalitSlii,coordonatoriide proiectegi programe
PENTRUCEI MICI'' Mirela $igrnan-Inspectorpentruactivitdlieducative
. ,,$coalapdrinfilor"-programul UnitA1ilede invdf[mdnt
implicatein program
se desfbgoard pentru p[rin{ii
elevilordin Bucureqti
. ,,$coalafbrd violen16"-
campaniededicatdelevilordin
qcoli- ciclul primar qi
simnazial
2. Campania de prevenirea
accidentelorrutiere-.STOP
ACCIDENTELOR! VTATA ARE ISMB, DGPMB - Serviciul Analizagi Prevenirea
Toate unitalile de
PRIORITATE!" Criminalitdlii, Brigadade Polilie Rutieri Bucuregti
. Ziua siguranleirutiere invdfdmdntpreuniversitar
An gcolar2010-
(13 octombrie2009) 20t1

1
J. Programul,,JANDARMUL
PRIETENUL CELOR CARE
RESPECTALEGEA'' An gcolar2010- UnitAlile de invd{dmdnt ISMB,
o ,,Offsaidla violenfd" 2011 implicatein program DGJMB
o ,,Inteligenla- sport - fair-
play"
4. Programul,,Colectarea selectivia An gcolar2010- ColegiulNalional,,Elena AsociafiaRomdndpentruAmbalaje gi Mediu - ARAM
aambalaielor proteieazdmediul" 20tl CtJZa" - directorexecutivCristiu Doru
-
$coalanr. 155 Mirela $igman- inspectorgcolaip"ntru .ducalie
$coalanr.169 permanentd
Grddinilanr.209
Grddinitanr.2l0
5. Programul,,1-2-3Let's Go - An gcolar2010- 150de unitAtide
Promotionof a Healthyfor Children 20tl invitdm6nt Bucuregti- directorgeneralCosminaIoanaSimiean
in Bucharest"
6. PIancomunde ac{iunepentru An gcolar2010- Unitalile de invdldmdnt
activitateade prevenirea 20ll din Bucuregti Preveniregi combaterea criminalitalii;Mireli
criminalitdlii,,lmpreund,
pentru $igman
- inspectorgcolarpentrueducatiepermanentd
sigurantd"
7. Proiectul'Muzica gi educafia" An gcolar2010- Unltatlle de invdfdmdnt OperaComicapentruCopii - directorS-aiunda
2011 din Bucuresti Ofe4nuBunea
& Programeprivind combaerea An gcolar2010- Unitalile de invdtimdnr ulrectta Generaldde Asistenldsocialagi proteclia
exploatdriiprin muncda copiilor 2011 din Bucuregti Copilului- sector4, DirecfiaGeneraldde polilie
Bucuregti,Inspectoriatul
Teritorialde Muncd.
Inspectoratul$colaral MunicipiuluiBucureqti,
Autoritateade SdndratePublicaBucuregti,Organiza[ia
9. rrolectul ,,Srgurantain gcoli An gcolar2010- Unitalile de invdlamdnt Scms.SilianoviciFilicd,cms.Dr. G.alielaVaauua_
2011 din sectorul4.Bucuregti DGPMB; GabrielaPostescu - Inspectoratul
sector4;
Mirela $igrnan- inspectorgcolarpentrueducafie
permanentd
1 0 . Programeprivind creptereagradului An qcolar2010- UnitSlile de invdldmdnr Dt;PMB - serviciul de prevenirea criminalitdtii
de siguranldin qcoli: 20rl din Bucuregti
-,,ABC legislativ', ISMB
- ,, Cine gi cum mE,apdrd,,
-,,Prevenireaviolentei"
- ,,Prevenireaconsumuluide alcool
gi droguri"
-,,Prevenireadiscrimindrii,,
- ,,Educalierutierd,,
I l. Proiectul,,intdrireagu,rerndriide An gcolar2010- UnitSlile de invdtdmAnt NrnaUugler-pregedinte
AsociafiaAgenda2l;Mkela
mediu" 2011 din Bucuresti Sisman - insnecfnr cnnlqr npnfrrr o'l,,^^+i^
n. Proiectul,,Revolulia ECOlogicd,, An qcolar2010- Unitdlile de inv[fdmAnr Vlorel Uostea- producdtorSocietateacomerciald
rrw Pw

20tl
n Proiectul,,Concursde eseuriin An gcolar2010-
din Bucuresti
Unit51ile de invildmant
VerdecrudMedia SRL
Dana I) anrelescu-Assistant
CourseAdministrator
limba enslezd" 20rl din Bucuresti MBA ProgramCITY College- InternationalFaculty
of the Universityof Sheffield;Mirela $igman-
inspectorgcolarpentrueducaliepermanentd

14. Proiectul,,7)uade comemorarea 20 noiembrie Unitalile de invdldmAnt AsocialiaVictimelorAccidentelorde Circulatiedin


victimeloraccidentelor
de 2010 gimnazialdin Bucuregti Municipiul Bucuregti- preqedinteIon Mihail
circulatie" -
Mirela $iqman inspectorgcolarpentrueducafie
permanenta
1 5 . Proiectul,.Campaniade informare An qcolar2010- Unit[tile de invdfdmdnt Societatea Studenlilorin Medicind- pregedinte Ioan
cu privire la infecliaHPV 9i 20tl din Bucureqti AlexandruDiaconu
cancerulde col uterin" Mirela $iqman- inspectorgcolarpentrueducalie
perTnanenta
t 6 . Proiectul,.Carnpania
de informare A n q c o l a 2r 0 1 0 - Unitatile de invdtimAnt SocietateaStudenlilorin Medicind- preqedinte loan
Ramdi negativ" 2011 din Bucuregti AlexandruDiaconu
Mirela $igman- inspectorgcolarpentrueducatie
permanenta
17. An qcolar2010- UnitAtilede invdtimdnt SocietateaStudenqilor in Medicini - preEedinteIoan
2 0 1I primardin Bucuregti AlexandruDiaconu
Mirela $igman- inspectorgcolarpentrueduca{ie
permanenta
18. Proiectul,,Suslin
educalia" An gcolar2010- Unitatile de invdtdmdnt AsociafiaRomdndpentruEducaliaTinerilor- director
2011 din Bucuresti executivCristianaAnca
t9. Proiectul..Mediala mintea An gcolar2010- Unitalile de invdfdmdnt AsociafiaMedia Pedia- preqedinte Iulia Radu
copiilor" 2011 din Bucuregti Mirela $iqman- inspectorgcolarpentrueducafie
permanentd
20. Proiectul,,Lagenda- ancora An gcolar2010- Unitdtile de invdldmdnt AsociafiaGrupul de IniliativdBasarabeand Clui -
educalieitale" 20rl din Bucuresti ' presedinteAna Coiocaru:
2l Proiectul,,Centrede Orientaregi An gcolar2010- Unitalile de inv5ldmdnt Organiza[iaSalvali Copiii - pregedinteexecutiv
Resursepentru EducalieIncluzivd - 20tl din Bucuregti GabrielaAlexandrescu
Serviciieducalionalecomplexe Mirela $igman- inspectorgcolarpentrueducalie
pentru prevenireagi corectarea permanentd
abandonuluiscolar"
2 2 . Festivalulnationalde muzicd folk An gcolar2010- Unitatile de invdtimdnt SocietateaRomdndde Radiodifuziune- redactorgef
..Folk frrd vArstd" 2011 din Bucuregti Doina Jalea,redactorqef VoineaFlavia
Mirela $igman- inspectorqcolarpentrueducafie
pennanentd
aa
zJ. Proiectul,,Impreundpe piafa An gcolar2010- Unitalile de invdtdmdnt AgenliaNalionald pentruRomi - pregedinteIlie Dincd
muncii" 20tl din Bucuresti Mirela $igman- inspectorgcolarpentrueducafie
peffnanenta
Ana Naghi - inspector$colarpentruminoritdti
1A
La. Proiectul,,Prinpracticapedagogicd An gcolar2010- Unitalile deinvdfdmdnr Academiade Studii Economice- Departamentul
de calitatecu un pas rnai aproapede 20tl din Bucuregti pentruPregitireaPersonaluluiDidactic
caiera didacticd"
2 5 . Carnpaniade promovarea studierii An gcolar2010- Unitalile de invaldmant Asocia{iaCentrulfuomilor,,AmareRromentza"-
limbii rromani in invSfdmdntul 2011 din Bucuregti pregedinte Delia Grigore
preuniversitar gi universitardin Mirela $igman- inspectorgcolarpentrueducalie
Bucuresti permanentd
-
Ana Naghi inspectorgcolarpentruntinorititi
26. Proiectul,,Clubuldintiporilor An gcolar2010- Unitatile de invdtdmAnt S.C.Dentana CAS Impex S.RL.- directorgeneral
sdndtosi" 20tl din Bucuregti FrusinaConstantin
2 7 . Proiectulsocial,,Por!iade sdnitate An gcolar2010- Gradinileledin Bucureqti RadioItsy Bitsy - administratorTdtaruNadia
de la Itsy Bitsy" 2 0 1l
28. Proiectul,,Reguligeneralede An gcolar2010- UnitAtile de invdtirndnt WMP PR AgencySRL - directorgeneralClaudia
iqiend" 2 0 1I din Bucuresti Vasilache
29. An gcolar2010- UnitAtile de invd{amdnt FundaliaRomdniaPro Culture- coordonatorprogram
20i I din Bucuregti Valentin Zgarta
Mirela $iqman- inspectorgcolarpentrueduca(ie
permanentd
3 0 . Proiectul,,Educafieprin ecologiegi An qcolar2010- Unitalile de invdlIm6nt AsociafiaAcademiade Munte gi Iniliativeale
turism" 2011 din Bucuregti Tinerilor,,NaePopescu"- preqedinte SoareIulian
Facultatea de Geologieqi Geofizica,Colectivulde
cercetirimineralogice, petrologicegi de mediucu
sediu- coordonatorMatei Lucian
Mirela $iqman- inspectorgcolarpentrueducafie
' permanentd
JI Proiectul..Caietulde dirisentie" An gcolar2010- Unit5lile de inv[fdmdnt AsociafiaCentrul Romdnpentru Iniliativi Sociald-
20ll din Bucuresti preqedinteAntuanelaRogioru
Mirela $iqman- inspectorqcolarpentrueducalie
perTnanenta
JZ, Proiectul..Muzeuldeseurilor" An gcolar2010- Unitdlile de invatdmdnr Asocia{iaCentrulpentru Strategiade Dezvoltare
20lr din Bucuresti Durabild- pregedinteIlie Brie
aa
JJ. Proiectul,,lJn om informat esteun An gcolar2010- Unitalile de invdldmdnt Al ianla OrganizaliilorNonguvernamentale de Tineret
orr1puternic" 2011 din Bucuresti -
din Romdnia director Liana Oteleanu

InspectorgcolarpentrueducafieBermanentd
Mirela$igman I ,
/ ( t. ---z
(nw