You are on page 1of 4

1.

TIPOVI DIZAJNA
3.POJAM I DEFINISANJE GRAFICKOG DIZAJNA Graficki dizajner je strucnjak koji ima posebno specijalisticko znanje na
Postoje tri tipa dizajna - potpisani, nepotpisani i nesvesni dizajn. polju GD, neophodnu praksu i odgovarajucu opstu kulturu. To nije
Potpisani dizajn je tipican po tome Sto materijalizuje teorijska Dizajn je pojam koji ima raznih stavova kako u naucnoj tako i strucnoj likovni umetnik klasicnog tipa, vec strucnjak koji pored likovnog znanja
shvatanja poznatog autora a za njega postoji mnoStvo primera u literaturi.Oni su posledica aktuelnosti dizajna i njegove relativno skore ima i potreb?o tehnicko znanje. Redaktor (pisac teksta – “copy writer”)
njegovom nastanku i razvoju. Nepotpisani ili anonomni dizajn (o pojave u naucnim i strucnim istrazivanjima, kao i u proizvodnoj praksi. predstavlja trece lice u okviru uzeg kreativnog tima. Redaktor nije ni
autoru nema zapisa),tipican je po tome Sto je autor samo Zeleo da Prisutnost razlicitih stavova proistice i iz nepostajanja opste pisac, ni novinar, a najmanje knjizevnik, kako se u nasoj sredini cesto
reSi konkretan problem, tj. stvori upotrebni predmet, dok mu je prihvacenog misljenja o pojmu i sustini dizajna, a narocito njegovog moze cuti. To je strucnjak koji poznaje jezik i sve njegove vrednosti,
nevaZno bilo da li ce mu ime biti zapisano kao autoru tog organizovanja u prozvodnoj praksi i povezivanja sa drugim sektorima poseduje literarnu kulturu, ali i vise od toga. Koordinacija grafickog
predmeta.Nesvetsan ili divlji dizajn je imao za cilj da stvori upotrebne (marketing, proizvodnja, finansije, istrazivanje i razvoj u okviru dizajnera i redaktora u timskom radu zauzima vrlo znacajno mesto i
predmete koji ce coveku olakSati Zivot i rad.Primeri za ovaj rad su preduzeca).Problem nastaje i u definisanju strucnih profila koji ce biti neposredno doprinosi postizanju zeljenog efekta. Dok je graficki
alatke seljaka (plug, motika, sekira).Onaj koji je ove predmete nosioci aktivnosti dizajna, a posebne teskoce nastaju pri diferenciranju dizajner odgovoran za uspesnu vizuelizaciju pojedine ideje, dotle je
napravio nije mislio da bude dizajner, niti je pomiSljao da njegovo ime nadleznosti, odgovornosti i aktivnosti u procesu dizajna. Nije postignuta redaktor odgovoran da se putem tekstualne poruke i njenog sadrzaja ta
jednog dana ude u istoriju dizajna. Razvojem industrijske saglasnost o tome sta je profesija dizajnera. Definisuci industrijski ideja pretvori u konkretnu akciju, odnosno da posmatrac postupi onako
poizvodnje, ljudima su nudjene velike kolicine proizvoda koji su bili dizajn, Tomas Maldonald kaze: „Industrijski dizajn je stvaralacka kako su zeleli tvorci kreacije i da u potpunosti razume sta se zelelo da
funkcionalni, ali jednolicni i nemastoviti.Kupci, narocito oni sa vecom aktivnost ciji je cilj da odredi formalne kvalitete industrijskih postigne putem sinteze likovno grafickog resenja i teksta.
kupovnom moci visim nivoom obrazovanja i kulture, poceli su traziti proizvedenih predmeta
novu vrednost kod proizvoda.

2.RAZVOJ DIZAJNA .Formalni kvaliteti ukljucuju i spoljni oblik, ali se prvenstveno odnose na INTERDISCIPLINARNOST GRAFICKOG DIZAJNA
strukturalne i funkcionalne elemente i odnose koji jedan sistem
Ta nova vrednost se zadržala u pretvaraju u koherentu celinu, i sa stanovista proizvodjaca i sa Princip interdisciplinarnosti znaci da se u odredjenom procesu i
njegovoj estetici, koja je bila zanemarivana zbog iskljucivo forsiranja stanovista potrosaca. Dizajn obuhvata sve aspekte ljudske okoline koji postupku, kao zbiru pojedinacnih aktivnosti javlja prisustvo vise naucnih
samo njegove funkcionalne strane.Pokret nazvan secesija u Becu,je su uslovljeni industrijskom proizvodnjom”. disciplina – oblasti i potreba de se sve one skladno pomire i zadovolje,
tezila klasicnim oblicima u arhitekturi i kod upotrebnih predmeta.Na OBLAST GRAFICKOG DIZAJNA sa ciljem da se postigne jedinstvo zahteva koje postavlja svaka
celu ovog pokreta bila je grupa umetnikaarhitekata i dizajnera, a disciplina za sebe i sve one zajedno.Zahtevi koje treba ispuniti u kreaciji
medju njima najznacajniji je bio Jozef Hofman.U SAD svoja GD kao stvaralaCka disciplina moze se posmatrati u okviru dve GD zasnivaju se na rezultatima naucnih saznanja mnogih disciplina i
shvatanja o arhitekturi i dizajnu afirmisao Luj Saliven. Smatrao je da osnovne oblasti , a u svakoj od njih postoje podrucja koja predstavljaju predstavljaju prakticnu primenu ovih saznanja na pojedine vrste i
ukrasavanje kao luksuz u stvaranju oblika predmeta treba izbegavati, celine za sebe:Prva oblast obuhvata tkzv. dvodimenzionalni GD, koji je podrucja GD. Zbog takvog karaktera GD i dizajna uopste, u teoriji
sto je imalo uticaja na razvoj dizajna.Luj Saliven je narocito istovremeno zastupljen u najvecem broju podrucja grafickog dizajna, a dizajna cesto se istice da je rec o proizvodu integracije i sinteze, u
propagirao stav da oblik proizvoda treba da prati njegovu funkciju, karakterise ga likovno-graficko izrazavanje u povrsini, odnosno u dve kojima su kao amalgam sjedinjeni mnogi zahtevi proizvodnje i trzista,
odnosno da joj bude podreden. U Nemackoj je 1907. godine osnovan dimenzije. Ova oblast GD obuhvata najveci broj sredstava ekonomske koji cine svojevrstan sistem.
pokret verkbund, koji je okupio renomirane arhitekte, dizajnere i propaganda, kao sto su plakat, bilbord, oglas, prospekt, ?atalog zastitini
zanatlije. Smatrao je da ukrasavanje kao luksuz u stvaranju oblika znak i duga, kao i likovno-graficku opremu knjige, novina i casopisa
predmeta treba izbegavati, sto je imalo uticaja na razvoj dizajna.Luj
Saliven je narocito propagirao stav da oblik proizvoda treba da prati
njegovu funkciju, odnosno da joj bude podreden.
.
U Nemackoj je 1907. godine GD KAO POJAM KVALITETA
osnovan pokret verkbund, koji je okupio renomirane arhitekte, Druga oblast obuhvata tkzv.trodimenzionalni GD, odnosno prostornu
dizajnere i Pokret je izvrsio znacajan uticaj na razvoj dizajna u Evropi, grafiku. U okviru ove oblasti najsire je zastupljeno podrucje dizajna Kompleksnost kriterijuma kvaliteta GD
a njegov glavni protagonista bio je Peter Berens, koji se smatra prvim ambalaze (pakovawa) i graficke prezentacije proizvoda. Pored ove dve obuhvata dve osnovne grupe parametara i pokazatelja, u okviru kojih su
industrijskim dizajnerom u Evropi. U tom periodu razvoja dizajna osnovne oblasti GD, znacajno mesto zauzima GD na podrucju audio- izrazene karakteristke pojedinih kreacija GD. U prvu grupu ubrajaju se
nalaze se zaceci integrisanja dva znacajna atributa proizvoda - vizuelnih sredstava komunikacije, kao sto su animacija, odnosno film i tehnicko-ekonomski parametri i pokazatelji, i to:Troskovi kojima je
estetskog i funkcionalnog.U Vajmaru u Nemackoj, poznati arhitekta i televizija, veb sajt prezentacija ili drugi savremeni oblici audio vizuelnog opterecen pojedini proizvod, odnosno njihova celishodnost u odnosu na
dizajner Valter Gropijus osnovao je 1919. godine cuvenu skolu komuniciranja.Navedena kategorizacija GD na dve osnovne oblasti i efekte koji se mogu realno ocekivati. Usaglasenost proizvoda
”Bauhaus”. Na ovoj skoli se izucavala likovna umetnost istovremeno pojedina podrucja, uz kategoriju novih audio-vizuelnih sredstava drustveno-potrebnom i trzisnom asortimanu. Ovde se misli, pre svega,
sa postupcima zanatskog stvaranja proizvoda. Najvazniji princip skole ekonomske propaganda koja, takodje, koristi GD, moze se prihvatiti na realnu i naucno verifikovanu procenu da li je sa ekonomskog
„Bauhaus” bio je: „masinu treba prihvatiti kao nužno sredstvo”u uslovno, sto nikako ne znaci da je idealna i jedina prihvatljiva. Vrlo stanovista opravdano da se pojedini proizvod pojavi na trzistu i u
industrijskoj proizvodnji, narocito zato sto se njome najlakse i cesto pojedina podrucja GD uzajamno se preklapaju i zbog toga je javnosti. Konkurentna sposobnost proizvoda. Kako su u pitanju pojedine
najpreciznije obraduju materijali. skola „Bauhaus” radila je od 1919. tesko postaviti ostru i precizniju granicu u samoj podeli, sto u osnovi i vrste i podrucja GD koja doprinose unapredjivanju plasmana pojedinih
do 1933. Godine 1933, dolaskom nacista na vlast,„Bauhaus” prelazi u nije tako bitno. proizvoda i usluga na trzistu, ovaj parameter i pokazatelj ima izuzetan
SAD. znacaj..

Najvazniji princip skole „Bauhaus” TIMSKI RAD Druga grupa parametara i pokazatelja kvaliteta obuhvata funkciju u
bio je: „masinu treba prihvatiti kao nužno sredstvo”u industrijskoj najsirem svojstvu tog pojma, koja ce doprineti da kreacija GD dobije sva
proizvodnji, narocito zato sto se njome najlakse i najpreciznije Mnoga dosadanja naucna istrazivanja koja je praksa potvrdila p? svojstva proizvoda za tr`i{te.Funkcija, odnosno upotrebqivost –
obraduju materijali. skola „Bauhaus” radila je od 1919. do 1933. kazala su da grupni, odnosno timski rad u procesu kreiranja dizajna svrsishodnost, znaci da proizvod u najsirem slucaju GD, svojim
Godine 1933, dolaskom nacista na vlast,„Bauhaus” prelazi u SAD. pruza mnogo kvalitetnije rezultate nego individualan rad. Ova prednost kvalitetom odgovara nameni, da proizvodi korisno dejstvo u
Oni tako otvaraju nove skole za dizajn, tako da se glavni razvoj grupe – tima nad pojedincem javlja se pored ostalog, i zbog toga sto komunikaciji sa pojedincem i drustvenom sredinom i postize zeljeni cilj,
dizajna prenosi u SAD.Tridesetih godina 20. veka nastala je velika prisustvo drugog lica najcesce za svakog predstavlja stimulirajuci fa?tor kao i ekonomske, kulturne, socijalne zahteve i dr. Funkcija –
ekonomska kriza u celom svetu. Ona je posebno ugrozila firme koje – podsticaj. Svaki ucesnik u kreativnom timu koristi doprinos drugog upotrebnost i korisno dejstvo GD kao vizuelne komunikacije smatra se
su izradivale velike serije proizvoda, a nisu ih mogle prodati na trzistu. kao povod i inspiraciju za sopstveno delovanje, kao polaziste za nova jednim od najvaznijih parametara i pokazatelja kvaliteta. Ako GD nije
U ovoj fazi razvoja dizajna javlja se specifican pokret koji pod istrazivanja i kreacije.Potreba za timskim radom, kada je rec o kreiranju funkcionalan, odnosno ako ne proizvodi korisno dejstvo, moze se
nazivom stajling, koji se danas smatra jednim od pravaca u GD, javlja se pre svega zato sto su zahtevi za kreaciu bilo koje vrste slobodno reci da je u takvoj kreaciji dizajn kao personifikacija kvaliteta
dizajnu.Industrija u Evropi se brzo razvijala i krajem 50-tih godina GD vrlo slozeni i razliciti, tako da ih ne moze razresiti na samo formalno zastupljen.Likovno-estetski kvalitet predstavlja, takodje
uvodi i primenjuje dizajn.Na dalji razvoj dizajna veliki uticaj je izvršila zadovoljavajuci i kompetentan nacin samo jedno lice odredjene jedan od najvaznijih parametara i pokazatelja kvaliteta, s obzirom na to
visoka skola za industrijski dizajn u Ulmu (Nemacka). Ova skola strucnosti, bez obzira na to kolikim znanjem i talentom raspolaze.Timski da GD putem likovno-graficko izrazavanja uspostavlja vizuelnu
osnovana je 1953. godine. rad podrazumeva takve medjusobne odnose i nacin rada koji ce komunikaciju sa pojedincem i drustvenom sredinom
obezbediti ravnopravno i aktivno ucesce svih strucnjaka u timu, bez
obzira na njihovu specijalnost.

Cilj je bio da se nastavi tradiciju skole „Bauhaus”.Najvazniji principi Zavisno od vrste zadatka, zahteva i kvaliteta koji treba ugraditi u Likovno-estetski kvalitet u GD mora da
skole u Ulmu: stvoriti racionalan dizajn i eliminisati stajling.Na razvoj pojedinu kreaciju GD, angazuju se u timski rad razlicite profile se postigne na racionalan nacin, odnosno da se na osnovu preciznih
dizajna u drugoj polovini dvadesetoga veka, od 70-tih godina na strucnjaka.U pogledu sastava grupe – kreativnost tima i profesionalne istrazivanja ustanove svi zahtevi koje treba realizovati i objediniti u
ovamo, veliki uticaj je imala primena kompjutera. Oni su radikalno zastupljenosti ne postoje neka vrsta pravila, jer se zavisno od harmonicnu celinu. Apsolutni kriterijumi i cvrsta pravila o optimalnom
unapredili proces dizajna, skratili trajanje njegovih pojednih faza i mogucnosti i samog zadataka, njegove slozenosti i zahteva, formira likovno-estetskom kvalitetu GD ne postoje. U prikazanoj semi
omogucili stvaranje veoma savrsenih oblika.Uloga kompjutera tim. postoji pravilo da u timu koji radi na realizaciji GD treba da budu pokazateqa na osnovu kojih se definese likovno-estetski kvalitet GD,
narocito se ogleda u brzini i preciznosti kreiranja i konstruisanja prisutna i aktivno angazovana najmanje tri lica i to: rukovodilac grupe, dva pojedinacna pokazatelja zahtevaju dodatna objasnjenja,jer o
proizvoda. To je znacajno doprinelo kvalitetu proizvoda i njihovoj koji je najcesce ?oordinator citavog procesa rada, graficki dizajner i njihovoj sustini postoje razlicita misljenja.Rec je o originalnosti resenja i
trzisnoj poziciji. Primena kompjutera u dizajniranju proizvoda redaktor – pisac teksta.Za funkciju rukovodioca grupe pozeljno je da to aktuelnosti, odnosno rec je o tome koliko jedno resenje sadrzi elemente
omogucila je znacajan razvoj dizajna i samih proizvoda pri kraju bude strucnjak sa ekonomskim obrazovawem, koji ce poznavati sustinu mode i pomodnosti.Originalnost kreacije GD podrazumeva takav
dvadestog veka.Dizajn ima zadatak da stvori upotrebni predmet koji marketinga i ekonomske propaganda, ali koji ce posedovati i estetski kvalitet koji je po karakteru resenja izvoran, nov i do tada
ce zadovoljiti ljude kao potrosace, ali i ekonomske ciljeve preduzeca. odgovarajucu likovnu kulturu. nepoznat.
LIKOVNO GRAFICKI ELEMENTI
Originalan sadrzaj i poruka moraju • Ilustracija (crte` ili
biti dovoljno jasni i razumljivi sirem krugu korisnika, da ne omogucuju Osnovni likovno-graficki elementi GD fotografija) koju koristimo u okviru likovno-grafickog resenja ima takav
pogresne zakljucke o osnovnim osobinama i kvalitetima proizvoda ili jesu: tacka, linija polozaj ili usmerenost, povrsina, velicina i tekstura. format koji je dva puta siri u odnosu na svoju visinu. Ovo je takodje losa
usluga o kojima je rec o odredjenoj kreaciji.Aktuelnost (moda), kao Skup ovih elemenata koji su zastupljeni u formi GD, zavisno od proporcija, jer je odnos pojedinih strana ilustracije ocevidan i jasan i
pokazatelj estetskog kvaliteta GD predstavlja jedan od zahteva koji je podrucja, predstavlja uzajamno povezanu celinu, koja uz primenu zbog toga nezanimljiv.
sve vise prisutan u karakteru likovno-grafickog kreiranja pojedinih estetskih principa, forme i odgovarajucih izrazajnih sredstava Jos u preistoriji covek je zapazio i
vrsta resenja u mnogim podrucjima GD.Opsta karakteristika mode je predstavlja vizuelnu harmoniju, prema kojoj se ocekuje i sama funkcija i otkrio da u prirodi postoje proporcija i sklad oblika. Posmatrao je oblike
da su to kratkotrajna i prolazna shvatawa i ukus momenta, ali mogu estetika GD.Tacka kao pojam i grafic?i izraz predstavlja najjednostavniji zivotinja i srazmeru njihovog tela, drvece, grane, listove, skoljke i
da dostignu i visoku estetsku vrednost. U uslovima trzisne privrede graficki znak. Jedna tacka odredjuje lokaciju i srediste radnje. Dve sl.Filozofi anticke Grcke Pitagora i Platon pruzili su prve odredjene i
aktuelnost – moda i pomodni karakter kreacije GD ima svoje tacke vec sugerisu kretanje. Linija je prostorni pojam za putanju precizne formulacije i objasnjenja o zakonima proporcije na osnovu
opravdanje, ukoliko je pored originalnosti resenja, ukupno resenje kretanja tacke ili povezani niz tacaka u prostoru, odnosno na odredjenoj utvrdjenog rada u prirodi.Sam pojam “zlatni presek” nastao je jos u
kao vizuelna komunikacija razumljivo i prihvatljivo vecim delovima povrsini. Linija je pojam koji oznacava nacin i sistem likovnog starom Egiptu i zasniva se na utvrdjenom redu i proporciji u prirodi, a
drustvene sredine kojoj je namenjeno. izrazavanja.Linija u GD i tipografiji ima znacajnu ulogu: definise oblik, imao je veliku ulogu kako u mnogim naukama, tako i u
preseca povrsinu – prostor, podvlaci elemente od znacaja, povezuje umetnosti.Idealna proporcija izrazena u zlatnom preseku ima u sebi
elemente i slicno. Za liniju je vezan pokret i dinamika.Prema jednoj od logike i racionalnosti i odredjena je zdravim razumom, tj. bliska je
mogucih podela linija se deli na cetiri grupe:Pema pravcu –smeru coveku, jer izrazava dimenzije i odnose koji su najpriblizniji idealnom
kretanja linije,Prema nacinu kretanja linije, prema funkciji koju linija obliku, sto je potvrdjeno mnogim ispitivanjima.
obavlja,

Prema izgledu linije.Polozaj – RITAM


GD U FUNKCIJI MENADZMENTA usmerenost definise se kao vizuelna komponenta sa tendencijom Kao princip GD ritam je takodje
kretanja pogleda od jedne do druge tacke – dela kompozicije.Osnovni zastupljen u kreiranju likovno-grafickog resenja, iako je tesko naci pravu
Medju najvaznijim funkcijama marketinga su naucna istrazivanja i smerovi su: horizontalni – vod?ravni, vertikalni – uspravni, dijagonalni – definiciju ovog pojma kada je rec o GD. Postoji vise oblika ritma, ali ovaj
analize potreba trzista i potrosaca i uslov da se postigne kvalitetna kosi. Velicina obuhvata mere, dimenzije i proporcije u analizi i u termin razlicito upotrebljavaju esteticari, pisci i drugi umetnici, sto je
kreacija GD. Osnovni uslov koji treba istrazivati da obezbedi da svaka dozivljavanju forme ima veliki znacaj. Na prvom mestu zbog toga sto se stvaralo prilicnu zbrku oko pravog znacenja ove reci. Ponavljanje
informacia bude kvalitetna, a to podrazumeva da je aktuelna (nova), odnosi i uporedjivanje ovih vrednosti neposredno dozivljavaju, sto ih jednog motiva, oblika ili velicine u okviru resenja GD stvara razlicite
precizna, istinita i strucno obradjena.Prilikom sprovodjenja svest neposredno, organski registruje, a zatim i zato sto je velicina varijacije koje daju takvom resenju karakter prijatnog i neznog ritma.
marketinga kao poslovne funkcije treba izdvojiti one aktivnosti koje jedan od bitnih uslova da se forma izrazi i definise u prostoru.Tekstura Tako, na primer, upotreba kruznih motiva koji variraju u svojoj velicini i
neposredno izrazavaju uzajamnu vezu i prozimanje marketinga i GD, predstavlja specifican strukturalan poredak cestica na povrsini boji stvara odredjene utiske ritma i kretanja. Isti utisak moze se stvoriti
a to su ekonomska propaganda i dizajn ambalaze, ukljucujuci i materijala, koji se kao spoljni vid materijala i njegova osobina, ponavljanjem razlicitih oblika motiva, karaktera i velicine slova,
likovno-graficku prezentaciju proizvoda.Svako sredstvo ekonomske istovremeno dozivljava na dva nacina: putem cula dodira i putem cula ornamenta i sl.Postoji i druga vrsta ritma koji nije vezan za ponavljanje,
propagande, ko?? je obuhvaceno nekim podrucjem GD, kao sto su vida. Zbog ove svoje osobine dvojakog primanja u svesti coveka, a naziva se ritam putem gradacije. To znaci da se koriste motitvi na taj
oglas, plakat, katalaog i sl.,predstavlja svojevrsnu poruku tekstura ima pri posmatranju i dozivljavanju jedne forme, veliki znacaj. nacin sto se menjanjem boje i samih tonova i nijansi od tamnijih ka
propagandnog sadrzaja, jer je u pitanju vizuena komunikacija i Kvalitet teksture izaziva razlicite asocijacije i emocije kod coveka. Kao svetlijim, ili obratno, postize odredjena gradacija u ritmu. Takodje, ritam
obavestavanje pojedinaca ili odredjene drustvene sredine o svojevrsno uverenje o materijalu, tekstura u vizuelnom zapazanju moze biti prekidan, sto se smatra kao neobican nacin likovno-grafickog
svojstvima proizvoda ili usluga. Da bi se to postiglo neophodno je da prosiruje asocijativne i emotivne vredno?ti koje pobudjuju pojedine resavanja i rasporeda elemenata, tako da se odredjeni niz elemenata i
se prethodno precizno definesu svi zahtevi, a to se postize kroz forme u ljudskoj svesti. njihov ritam prekidaju belom povrsinom ili nekim kontrastima i
marketing istrazivanja. elementima, da bi se zatim nastavio.

RAVNOTEZA I SIMETRIJA AKCENAT


Razvijeno trziste, uz savremene sisteme distribucije i prodaje koji
prakticno ne poznaju granice plasmana, zahteva da se kreira kvalit? Svako likovno-graficko resenje treba Akcenat, kao jedan od principa GD,
tna i uspesna ambalaza i ukupna vizuelna prezentacija da sadrzi ravnotezu medju elementima kao i citavog likovnog izraza – izrazava se na taj nacin sto se isticu pojedini delovi grafickog resenja i
proizvoda.Polazeci od cinjenice da je vizuelni kontakt najbolja i prezentacije. U svom sustinskom znacenju ovaj princip odnosi se na njegovi elementi. To se postize jasim tonovima boje ili primenom
najsigurnija poruka, kada je rec o ambalazi i prezentaciji proizvoda, ravnomerno postavljanje pojedinih elemenata, (teksta i ilustracije) u kontrasta, koji se moze izraziti i debljinom linije i sl.U GD prilikom
marketing istrazivanja imaju znacajno mesto u istrazivanju i okviru date povrsine, kako bi se postigla ravnoteza “mase” u pogledu resavanja, akcenat se najbolje moze postici velicinom teksta, odnosno
definisanju svih zahteva koje treba da ispuni savremeni dizajn velicine, oblika, boje i drugih faktora u odnosu na zamisljeni opticki pojedinih reci, pri cemu se vrsi izbor takvih velicina i modela slova koji
ambalalze. centar.Simetriju kao pojam treba tako razumeti, da su u jednom resenju ce doprineti da se jedna poruka ili njen deo posebno naglase i
SUSTINA FORME I SADRZAJA I zastupljeni takvi odnosi povrsina medju elementima, koji se prema istaknu.Naglasak i isticanje odnosno akcenat, mogu se postici i putem
NJIHOVA MEDJUZAVISNOST zamisljenom sredistu ili osovini imati jednake povrsine na svakoj strani. ilustracije (crte` ili fotografija) kroz sam izbor motiva, zatim nacinom
Ravnoteza i simetrija imaju dve osnovne dimenzije, levu stranu prema grafickog prezentiranja, formatom, kombinacijom boja i sl.
Jos je Georg Fridrih Hegel (1770- desnoj i gornju prema donjoj, pri cemu je narocito znacajan odnos leve i ILUSTRACIJA
1813), nemacki filozof i esteticar, isticao nuznost jedinstva izmedju desne strane u jednom resenju. U uspostavljanju ravnoteze i simetrije u
forme i sadrzaja umetnickog dela. Za Hegela su oba ova elementa kreiranju GD primenjuje se metod isprobavanja i eksperimenta putem Ilustarcija kao jedna od osnovnih
ravnopravna po vaznosti, pri cemu samom sadrzaju daje izvesnu pomeranja i razmestanja pojedinih elemenata, sve dok se ne postigne komponenata svakog GD i kreacije u celini moze biti izrazena putem
prednost isticuci da umetnickom delu kao i u svakom ljudskom delu odgovarajuci cilj... crteza ili putem fotografije.Kvalitetno izabrana i izvedena ilustracija ima
odlucuje sadrzina – unutrasnja vrednost veliku ulogu u pogledu izazivanje paznje posmatraca, stvaranja interesa
i donosenja odluke

.Pitanjima i odnosima forme i . Znaci sva cetiri elementa koja mora da obuhvati GD (paznja,
sadrzaja u stvaralackim delima, pored mnogih bavio se i istaknuti Iskustvo dizajnera i njegovo izostreno oko mogu da pomognu da se ovi intereseovanje, odluka, akcija) mogu se zadovoljiti dobrim izborom i
francuski filozof Anri Lefevr (1905-1986). Bavio se narocito principi postignu.Formalni princip ravnoteze smatra se konzervativnim, realizacijom ilustracije, pod uslovom da kreacija zadovoljava i druge
strukturalnom analizom sadrzaja stvaralackog dela pri cemu je isticao ali svakom slucaju je siguran i ostavlja utisak stabilnosti, snage i zahteve. Prva i najvaznija funkcija ilustracije, medjutim jeste da izazove
narocito praktican i ideoloski sadrzaj, sto je prihvatljivo kada je rec o ubedljivostiPostoji i drugi oblik ravnoteze, tzv. neformalna ravnoteza. paznju kod posmatraca i stvori interesovawe, iz cega ce kasnije
grafickom dizajnu. Ravnoteza GD i poruke u celini koja nema simetriju i ukupni aranzman proisteci odluka i sama akcija. Kvalifikovan i iskusan kreativan tim dobro
Analogijom i uporedjivanjem strukturalne analize sadrzaja prostora i povrsina koji ne doprinosi da se postigne ravnoteza bez zna da je ilustarcija prvo sto posmatrac primeti kada gleda jedan oglas
stvaralackog dela, prema Lefevru, moze se uociti na mnogo primera usmeravanja pojedinih elemenata prema zamiljenom optickom centru i ili plakat, ili bilo koju drugu vrstu GD.Poseban naglasak na ilustraciju
– da i kreacija GD ima u svom sadrzaju ideoloske i drustvene osovini, naziva se neformalna ravnoteza.Neformalna ravnoteza je kao vizuelno sredstvo izrazavanja i saopstavanja, rezultira iz
komponente.Jedan od razloga za elemente drustvenosti u sadrzaju opticka a ne fizicka, vizuelna a ne mehanicka, istancana a ne spektakularnog razvoja filma, televizije i opsteg razvoja graficke
GD je da kreacija svojim kvalitetom zadovolji objektivne potrebe neposredna. Leva i desna strana takvog likovno-grafickog resenja imaju umetnosti, koja je doprinela da se unapredi kvalitet ilustrovanog
drustva kao celine i svakog pojedinca u pogledu upoznavanja istu tezinu, ali ne dupliraju, tj. jedna strana ne predstavlja identicnu sliku prezentiranja.Prema nekim analizama efekata ilustracije, smatra se da
kvaliteta i osobina pojedinih proizvoda ili usluga.Kada je rec o druge strane u ogledalu dobra ilustraciaja znaci 75% uspeha.Jedan od problema koji treba resiti
korisniku kreacije GD, ovaj pojam treba shvatiti uslovno, jer je vise u pri koriscenju ilustracije kao izrazajnog sredstva jeste da li upotrebiti
pitanju pojedinac ili drustvena sredina koji se javljaju kao “dobavljac” jednu ili vise ilustracija kada se prilazi kreiranju GD.Najcesce je pravilo
nego kao obican potrosac - konzument. . da jedna ilustracija treba da dominira svojim motivom i formatom i da
ona nema vise ilustracija manjeg formata.

Sto se tice forme, koja pored sadrzaja predstavlja jedan od glavnih TEXT
cinilaca koji konstituise GD kao kreaciju, ona je odredjena PROPORCIJA
materijalom i nacinom izrade (tehnoloskim postupkom), brojem i Ako je cilj ilustracije kao izrazajnog sredstva da skrene paznju i izazove
sveukupnim likovno-grafickim resenjem, sto sve cini spoljni izgled i Ovaj princip GD znaci odredjenu interesovanje posmatraca, tekst ima zadatak da bolje i jasnije izrazi
stvara odredjeni vizuelni uticaj i uspostavlja komunikaciju sa relaciju i odnos koji postoji izmedju velicine jednog dela celine prema poruku i da opravda paznju koju je izazvala ilustracija.U okviru GD i
pojedincem i njegovom okolinom.Sve navedene komponente forme celini, ili jednog dela prema drugom.U GD i kreiranju pogleda rasporeda kreacije u celini tekst kao osnovno i izrazajno sredstvo treba recju i
(oblika) doprinose estetskoj vrednosti GD. Ako bismo formi, odnosno pojedinih elemenata,kada se kaze da postoji dobra proporcija, misli se smislom, kao i povezanoscu naslova i podnaslova sa osnovnim
kvalitetu vizuelnog utiska i izraza dali prednost, to bi znacilo da se da je sirina i celokupna ‘masa” teksta ili sirina ilustracije u harmonicnom tekstom, blize da objasni smisao poruke. Zbog toga je tekst od
zalazemo za kreiranje lepog po svaku cenu, a to nije cilj i sustina GD. odnosu sa visinom teksta ili ilustracije• Podela povrsina ako sustinske vaznosti u najvecem broju podrucja GD.Pojam “tekst” u
Forma ima znacajnu ulogu u GD, jer je ona cinilac koji doprinosi da je dobro resena i sadrzi odredjenu proporciju, predstavlja skladnu i kreaciji GD ima vise znacenja i ponekad se odnosi na osnovni tekst
se uspostavi prva i najneposrednija vizuelna, kao i verbalna efektivnu celinu.Znacajno pravilo da se postigne proporcija koja tako poruke, ili na naslove i podnaslove. Najcesce se pod ovim pojmom misli
komunikacija na relaciji “kreacija-primalac”. Iz svega izlozenog moze pozitivno deluje, predstavlja izbegavanje onih dimenzija i odnosa koji su na celokupan tekst, od naslova i podnaslova, pa do osnovnog teksta.
se izvuci zakljucak da sadrzaj odredjuje formu, dok forma kreacije GD ociti i vidljivi. Jednake ili priblizno jednako podeljene povrsine na dva
sa svim svojim komponentama doprinosi da se izrazi odredjeni i ista dela ocigledno s nezanimljive, kao na primer:
zeljeni sadrzaj. Kvalitet GD zavisi od preciznog definisanja njegovog Ako linija po sredini jedne povrsine deli
sadrzaja i pravilnog izbora forme kojom ce se izraziti smisao i na taj graficko resenje na dva dela, to predstavlja los dizajn, jer je proporcija
nacin postici cilj. Komponente oblika samo su sredstvo da bi se svakog dela prema celini u odnosu 1:2. Takva proporcija je ocevidna i
postigao cilj – odgovarajuci sadrzaj kreacije jasna i zato je nezanimljiva;
CRTEZ ILI FOTOGRAFIJA ZAHTEVI I FUNKCIJE BOJA
ATRIBUTI BOJA
Ako se ima u vidu celokupna vrednost boje kao izrazajnog sredstva u
Znacajnu dilemu u pogledu izbora tehnike same ilustracije predstavlja Boja ima tri osnovna kvaliteta i atributa. procesu kreiranja GD, moze se nabrojati sve sto je potrebno za
pitanje – da li treba upotrebiti ilustraciju u obliku slobodnog crteza ili To su boja, vrednost i hromaticnost (intenzitet).Boja je kvalitet koji uspesnu realizaciju svih zadataka u pojedinim podrucjima GD. Boja bi
fotografiju.Moze se slobodno reci, a to nije tesko i dokazati, da je izdvaja jednu boju od druge, po cemu se u osnovi i razlikuju. To je trebalo da:
svaka iskljucivost neprimerena i pogresna, jer je konkretan zadatak i kvalitet koji izdvaja i razlikuje crvenu od zelene, plavu od zute i sl. tako Da privuce paznju posmatraca kao potencijalnog korisnika i uzivaoca,
zahtevi koji odredjuju objektivna istrazivanja, predstavljaju najbolje npr. tzv. krug boja rapoznaje 24 osnovna tonaliteta boja, koje pojedinih proizvoda ili usluga, koji su predmet i tema kreacije;Doprinose
okvire za donosenje odluke: crtez ili fotografija.Fotografija kao predstavljaju osnovne boje i teoretski su bez ikakvog sadrzaja bilo bele da se verbalna poruka i kreacija u celini lakse zapamte;Pomogne da
izrazajno sredstvo ilustracija odredjenog motiva ima svoja bilo crne. Ovaj krug se krece u pravcu kretanja kazaljke na satu od verbalna poruka (tekst) bude citka i jasna;
ogranicenja. Na primer, ne moze se naknadno fotografisati neki intenzivno zute boje, preko narandzaste i crvene, ljubicaste i plave do Deluje emotivno i doprinese da celokupno resenje ima harmonicnu
dogadjaj koji je prosao; isto tako, ne moze se snimiti nesto sto ce se zelene boje.Vrednost predstavlja stepen osvetljenosti ili tamnog u likovno-estetsku vrednost.
tek dogoditi.Dalje prednosti fotografie izrazene su u mogucnosti pojedinoj boji. To su nijanse, kako se to popularno kaze, ili razlike u Snaga vizuelne privlacnosti i izazivanje paznje mogu se vrlo efikasno
stvaranja odgovarajucih velicina formata – prostim povecanjem, i svetlim i tamnim tonovima koje ima jedna boja u odnos na ton osnovne ostvariti primenom odgovarajucih boja i njihovom uzajamnom
obratno, moze se smanjiti, zavisno od prostora i namene.. U dilemi da boje kojoj pripada.Hromaticnost ili intenzitet odnosi se na jacinu boje. uskladjenoscu.Postoje razne mogucnosti da se postigne efekat i
li upotrebiti fotografiju ili slobodan crtez kao ilustraciju, postoje citave Ovaj kvalitet varira od neutralnog sivog tona, pa do vrlo intenzivnih boja zapamti boja:
oblasti proizvoda i usluga koje pretezno zahtevaju koriscenje bilo koje vrste. Mogu se izabrati boje koje se razlikju od onih koje imaju konkurentni
fotografije kao iskljucivog nacina ilustrovanja pri kreiranju GD. proizvod ili proizvodjac, ili preduzece koje pruza odredjene usluge,
Mogu se izabrati neobicne i kontrastne boje,

PSIHOLOGIJA BOJE Izbor boja moze biti takav da izaziva prijatne asocijacije.
Slobodan crtez kao ilustracija, koji nosi odlike autora – graficara ili Citljivost teksta moze biti jedan od osnovnih elemenata GD i kreacije
slikara, iako i fotografija ima osobine umetnickog dela, bez obzira na Brojna naucna istrazivanja, narocito u celini. Dobar izbor boja teksta u naslovu, podnaslovu direktno doprinosi
to sto se koristi mehanicki postupak izrade, ima takodje svoje industrijskim razvijenim zemljama, pokazala su da svaka boja ima brzem i jasnijem citanju, brzem zapazanju poruke, pa samim tim i
prednosti nad fotografijom, jer stvara prijatnu, blagu atmosferu i cesto specifican psiholoski znacaj i karakter. U tom pogledu precizno je efikasnijem ostvarivanju ciljeva GD.
deluje neposredno – intimno. Dalje, crtez dozvoljava da se pojedine utvrdjeno da boje sadrze odredjenu emocionalnu asocijativnost, sto ima Jasnije saopstavanje poruke ili isticanje nekih delova takodje je jedan
odlike i kvaliteti objekta koji se koristi kao ilustracija ulepsaju, izuzetan znacaj u kreiranju GD svih podrucja. Utvrdjeno je da ljudsko od ciljeva za koriscenje boje kao izrazajnog sredstva u GD.
ubedljivije docaraju raznim tonskim efektima, kontrastima, bojom i oko moze razlikovati 128 nijansi boja srednjeg intenziteta, a prema Oglas, plakat ili neko drugo podrucje GD, za cije se resenje koristi boja
nijansama, senkama i sl. nekim istrazivanjima, normalno oko moze u vidljivom spektru da u tehnici reprodukcije, uvek se brze i potpunije zapaza od boja u crno
PRETHODNE INFORMACIJE ZA PISCA TEKSTA-REDAKTORA razlikuje cak i do 180 nijansi boja. Za kreirawe GD vredno je upoznati beloj tehnici.
Da bi se sastavio kvalitetan tekst, potrebno je da lice – pisac teksta (u karakteristike i znacaj koji se daje pojedinim bojama, a sto su analizirali Jasnije saopstavanje poruke ili isticanje nekih delova koji imaju veci
daljem tekstu “redaktor”) raspolaze pouzdanim informacijama o mnogi strucnjaci i dosli do sledecih zakljucaka o nekim bitnim znacaj za postizanje cilja, moze se postici upotrebom kontrastnih
korisniku proizvoda ili usluge, samom proizvodu ili usluzi, kanalima obelezjima i asocijativnoj vrednosti boja u psiholoskom smislu. tonova boje. Za izbor takvih tonova treba koristiti tzv. “krug boja” . ?ko
distribucije i nacinu organizovanja cele akcije za unapredjenje Narandzasta boja, vise nego crvena, izrazava zracenje i komunikaciju. kompozicija im? tri boje najbolje je koristiti, najbolji kontrast se moze
plasmana ili sire informisanosti javnosti.Sto se tice korisnika, tj. lica Topla boja, koja je pored zute najvidljivija zapaza se na najvecoj postici ako se upotrebe sledece boje: zuta, crvenoljubicasta i
kojima je poruka namenjena, redaktor treba da ima informacije o udaljenosti. To je boja akcije koja se preuzima celim srcem i za njegovo ljubicastoplava, ili ljubicasta, zuto zelena i zutonarandzasta.
njihovim osnovnim karakteristikama (uzrast, pol, materijalni standard, dobro. Ima receptivan,topao i intiman karakter. Ona je sibol obilja,
kupovna mo} itd.). rezultata, plodnosti, paznje i akcije.

.
PRINCIP ZA SASTAVLJANJE TEKSTOVA Crvena boja oznacava snagu, zivost, BOJA U DIZAJNU AMBALAZE
Principi kojima se rukovodimo prilikom sastavljanja teksta dinamiku, muskost. Moze da ostavlja utisak grubosti i ostrine kao i U dizajnu ambalaze – pakovanja
predstavljaju opsta pravila i potrebu da tekst bude sto efikasniji. sarma i dobrocinstva. To je uvek topla boja. Crvena boja drazi zenice i proizvoda, koji spad? u podrucje tzv. trodimenzionalnog GD, povrsine
Postoji izvesna univerzalnost ovih principa, jer se mnogi od njih pogled, mi u nju gledamo kada to i ne zelimo kao dete kada nagonski obezbedjuju prostor i obrazuju formu ambalaze, cine geometrijsko telo,
primenjuju i kada je u pitanju tekst za oglasavanje jednog proizvoda ili pruza ruke prema cokoladi. Sve nijanse crvene boje imaju isti psiholoski koje moze biti pravilnog ili nepravilnog oblika. Povrsine (mora ih bit
usluge, za oglas u novinama ili TV spot i sl.U osnovna pravila koja se karakter i znacaj. Purpurno crvena ima snazan, bogat, tradicionalan najmanje tri) u ovom slucaju formiraju oblik proizvoda i predstavljaju
primenjuju pri sastavljanju tekstova ubrajaju se:Da tekst bude karakter i obelezava veliku cast i dostojanstvo. Uobicajena crvena boja harmonicnu celinu i jedinstvo.
dovoqno informativan;Da bude napisan razumljivim jezikom, bez oznacava aktivnost, snagu, trenutak neke strasne zelje i sl. Crvena boja OGRANICENJA U GD Ogranicenja u grafickom dizajnu dovode do:
suvisnih i stranih reci;Da po duzini bude prilagodjen sposobnosti cesto nas zbunjuje ali i zabavlja. To je boja koja ima simbol opasnosti i Smanjuje kreativnost – Iako štedi dragoceno vreme, praterano
citaoca da ga bez veceg zadrzavanja procita, zavisno od medija koji upozorenja, hrabrosti, gneva, uzbudjenja, borbe i predstavlja ogranicavanje sputava kreativnost dizajnera. Smanjuje im sposobnost
se koristi; za plakat je tekst uvek kraci od teksta u oglasu sl.;Da dominantan politicki simbol revolucije.Žuta boja je najsvetlija, da u potpunosti koriste svoju maštu i talenat, te da isprobavaju svoje
izazove interesovanje i da se maksimalno zapamti;Da bude najvidljivija i najglasnija boja. To je boja mladosti, prija coveku, stvara inovativne ideje i stilove. Dizajner može da ispolji svoje kreativne ideje
verodostojan i ubedljiv;Da sadrzi sve bitne informacije o proizvodu ili radost i zadovoljstvo. Zuta je topla boja. Suprotno od plave ne daje samo ukoliko mu se pruži izvesna sloboda za nove ideje i
usluzi na koje se odnosi (osnovni kvaliteti, prednosti, cena, nacin i nikakav utisak dubine. Zlatnozuta je aktivna boja, a ako ide u zeleno koncepte.Nefleksibilnost stvara dosadu – dizajner kome su data
uslovi koriscenja i sl.);Da bude deo harmonicne celine sa podseca na boju bolesti. Ako se doda malo crvene vise prija coveku, ogranicenja je kao lav u kavezu. Preteran rad u ogranicenjima stvara
ilustracijom.Tekst svake kreacije GD treba da pomogne da se uz zagreva srce i stvara radost i zadovoljstvo, kao kada gledamo zlatne dosadu i otupelost, a graficki dizajn to nije nikako. Rad u ogranicenjima
odgovarajucu i kvalitetno kreiranu ilustraciju donese odluka o izboru snopove zita. To je boja koja je simbol optimizma. može postati previše monoton i dosadan.
odredjenog proizvoda ili usluge.

Zelena boja se smatra najmirisnijom.


OSNOVNI ELEMENTI TEKSTA Ona nije odredjena ni u kom Nema raznolikosti – zamislite da svi dizajneri rade po istim principima
U svakoj vrsti i podrucju GD, uz manje izuzetke, tekst najcesce ima tri . dizajna i da su ograniceni jednakim preprekama. U tom slucaju medu
osnovna elementa koji cine njegove delove i celinu. To su naslov, Ljubicasta boja navodi na razmisljanje i njima ne bi bilo razlike. Iako su licnost dizajnera raznolike, bili bi u
podnaslov i osnovni tekst.Naslov predstavlja rec, sintagma ili misticnost, ljubomoru i tajne. To je cesto tuzna boja, melanholicna i granicama odredenim svojim poslom. Na taj nacin bi se dizajner
recenica, stampani krupnim slogom i obicno predstavljaju najjacu i puna ozbiljnosti a moze da daje i utisak svecanog. Izrazava onesposobio da istražuje svoje jedinstvene veštine, vec bi bio vecito
direktnu poruku.Podnasov se smatra logicnim nastavkom naslova i dostojanstvo i bogatstvo, snagu, lojalnost, humanost. držan na osnovama. Ako nemate šta inovativno da ponudite svojim
njemu je podredjen. Po velicini sloga, podnslov je manji, ali je zato Siva boja ima autonoman karakter. potrošacima, konkurencija ce Vas prestici.
duzina teksta veca.Podnaslovi se obicno stavljaju odmah ispod Cesto je slicna beloj po asocijacijama koje izrazava. Nije pasivna kao Nema razmišljanja van okvira – najbolji deo grafickog dizajna je u tome
naslova i obicno predstavljaju dalja pojasnjenja naslova, blize ga crna boja, ali ne odredjuje nista precizno. Ona je izraz stanja i što Vam daje mogucnost da eksperimentišete sa novim trendovima i
objasnjavaju i dopunjuju. Cilj podnaslova je da jos vise ucvrsti paznju raspolozenja koje je neutralno i sumnjicavo, simbol je neodlucnosti i tehnikama. Kad ste ograniceni odredenim pravilima ne možete da
i interesovanje posmatraca - citaoca, da pruzi vise nedostatka energije. Bledilo sive boje izaziva strah, asocira na starost i razmišljate u širinu. Da bi napravio nešto primetno, covek mora da ima
informacija.Osnovni ili glavni tekst predstavlja elemenat koji treba da blisku smrt. Izrazava monotoniju i depresiju, narocito ako je tamnija. inovativne i revolucionarne ideje. To je teško postici kada nemate više
pomogne da se postigne ono sto kreativni tim zeli, a to je da se Bela boja sugerise cistocu. Kako ne slobode.
zadovolje osnovni ciljevi i svrha, odnosno da se izazove paznja, sadrzi nikakav karakter stvara utisak praznine i beskrajnosti. Belo ima Otežava progres i razvoj - ukoliko samo praksirate dosadašnje trendove
interesovanje i zelja, da se postigne odredjena ubedljivost, i na kraju efekat potpunog mira u dusi, i to ne mira u smislu beznadeznosti, vec u dizajnu, teško da cete se uspeti nadogradivati za ubuduce.
da dodje do akcije, tj. da posmatrac postupi onako kako to zele tvorci onog mira koji je pun zivotnih mogucnosti. Izrazava nevinost, istinu i
– kreatori GD perfekciju. Izaziva utisak svezine.

Ruzicasta boja je sladunjava i stidljiva, TIPOGRAFSKI ELEMENTI


.U pogledu same strukture glavnog teksta treba razlikovati njegove sa romanticnim i neznim sadrzajem. Ona je izraz zenstvenosti i ljubavi.
paragrafe (pasuse) ili blokove, pri cemu se misli na “uvodni blok”, Ruzicasta boja ostavlja utisak i sugerise neznost i intimnost. Tipografija se bavi izborom i organizacijom oblika slova i drugih
“unutrasnjii blok” i “zavrsni blok” teksta.Uvodni blok ili prvi pocetni Crna boja predstavlja izraz sumornosti, grafickih karakteristika štampane strane. Ona se bavi svim pitanjima
pasus glavnog teksta obicno je i najvazniji, jer najvise utice na citaoca mraka, kao teska boja je simbol beznadeznosti. Ima neprobojan koja uticu na izgled strane i doprinose efikasnosti štampane poruke:
jer se obicno veca paznja poklanja pocetnom tekstu, nego drugom, karakter, izaziva osecanje izgubljenosti – vecni mir bez perspektive. To oblikom i velicinom slova, znacima interpunkcije, dijakritickim znacima i
trecem ili zavrsnom bloku. Uvodni blok teksta treba blize da objasni i je boja lisena resonance, ima izraz strogog jedinstva. Izrazava otmenst specijalnim simbolima; razmakom izmedu slova i reci; razmicanjem
razvije misao iz naslova.Nastavljajuci osnovnu misao iz naslova, u i eleganciju, narocito ako ima sjajan refleks, ali i neraspolozenje, tugu, redova; dužinom redova; velicinom margina; kolicinom i mestom
svom delu teksta treba drugim recima i neposrednije objasniti sustinu bolest, nesrecu i smrt. ilustracija; izborom naslova i podnaslova; korišcenjem boje i svim
samog naslova i staviti naglasak na misao koja je samo u nekoliko Mrka boja (popularno zvana braon) ostalim pitanjima prostorne organizacije ili „konfiguracije“. Pored toga,
reci istaknuta u naslovu. Osnovni cilj uvodnog bloka glavnog teksta je daje utisak kompaktnosti i velike korisnosti. To je najrealisticnija boja. tipografi treba da se interesuju i za takve stvari kao što su vrsta
da prenese interesovanje i paznju citaoca na sam predmet poruke. Izrzava zdrav duh, zivot i svakodnevni rad. Ako je tamnija moze joj se štamparske boje, izbor papira i nacin štampanja. Tipografijom se bave
Unutrasnji blok predstavlja srednji deo glavnog teksta. Cilj ovog dela dati znacenje crne boje. slogoslagaci, tipografi, kompozitori, graficari, art dizajneri kao i pisarski
teksta je da blize objasni reci i smisao koji su izrazeni u naslovu i radnici. Sve do digitalnog doba tipografija je bila vrsta posebnog
uvodnom bloku.Zavrsni blok kao tekst predstavlja zavrsni deo zanimanja. Digitalizacija je toliko uznapredovala tipografiju da je sada
verbalne poruke u okviru jedne kreacije. To je obicno kratak tekst, sa lakocom koriste kako nove generacije dizajnera tako i
sastavljen od nekoliko reci koji ima smisao diskretne poruke i laici.Tipografski elementi su:
preporuke,kao sto su: “Sad je trenutak”, “Telefonirajte”, “Trazite
detaljne podatke”, “Posetite nas” itd.Kada je u pitanju dugacak glavni
tekst, zavrsni blok ima karakter rezimea.
Pismo - sacinjavaju ga svi slovni (alfabet) i ostali znakovi (brojke,
znakovi interpunkcije, posebni znakovi itd.), kojima je zajednicko to
da su jednoobrazni i da svojim oblikom odgovaraju jedan drugom. U
engleskom jeziku za taj pojam se koristi termin "typeface", "typeface
family". Isti stil slova tvori font a razliciti pismovni rez stvara familiju
slovnih znakova. Simbol (symbol)je slovni znak u fontu koji nije
alfanumericki.

Font - ovaj pojam koji se u današnjoj digitalnoj eri gotovo obavezno


koristi kao sinonim za pismo, pacak i za porodicu pisama, potjece iz
doba olovnih slova i ima ponešto drukcije znacenje. U to doba naime
se svaka velicina slova nekog pisma morala se lijevati odvojeno, a
jedna takva skupina slova nazivala se upravo font, dakle dva skupa
znakova istog pisma velicine 9 pt i 10 ptcine zapravo dva fonta. Na
slijedecoj slici su imena tih «fontova», koja se danas više prakticno ne
koriste. Ovde su navedenacisto iz povijesnih razloga.

Rez - ukratko receno rez je odredena stilizacija nekog pisma.


Konkretno to znaci da isto pismo može imati razlicite stilove.

Porodica fonta (family) Fontovi se


grupiraju u familije a medusobno se razlikuju po pismovnom rezu i
kontrastu, izvedenoj deformaciji: poludebelo, kurzivno, tanko, usko, ...
Uniformnost dizajniranja dokumenta postiže se upotrebom fontova iz
iste familije. Pojedine tipografske kuce ili korporacije narucuju vlastitu
familiju fonta. Poneke grupe dizajnera komuniciraju na nacin da
definiraju familiju fonta kao “tipografija”. Pri tome govore o “osnovnoj
tipografiji”, “sekundarnoj tipografiji
GRAFICKA DORADA

Graficka dorada predstavlja zavrSu


(finalnu) fazu graficke proizvodnje u kojoj graficki proizvodi dobijaju
konacan oblik.

.
GRAFICKI MATERIJALI

Graficki materijali, kao i svi materijali u fazi izrade proizvoda, dele se


u dve osnovne grupe:
1. osnovni materijali
2. pomocni materijali
Osnovni materijali u grafickoj proizvodnji su: papiri, polukartoni,
kartoni,lepenke, val. lepenke, laminati i razlicite folije. Zajednickim
imenom zovemo ih Tiskovne podloge. U ovu grupu svrstavamo i
graficke boje, graficke lakove, tonere (praškasti, tekuci).
Pomocni materijali: žice, klameri, gaza, vrpce, konci, sušila,
razredivaci, ulja,razna otapala, maziva, odpjenjivaci, parfemi i slicno.