You are on page 1of 19

คูม

่ ือการจัดทำาแบบบรรยายลักษณะ
งาน
(Job Description)

จัดทำาโดย

กลู่มงานพัฒนาองค์กรและระบบงาน
สำานักบริหารกลาง
สำานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง ่ แวดล้อม
เมษายน 2552
คำานำา

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 มีสาระสำาคัญในการปรับปรุงระบบบริหารข้าราชการ
พลเรือน ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจ
และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ เพื่อส่งเสริมให้
ข้าราชการพัฒนาและแสดงสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติ
งาน ได้รับค่าตอบแทนที่เป็ นระบบ สอดคล้องกับผลการปฏิบัติ
งานและส่งเสริมให้ข้าราชการมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
คุณภาพชีวิต มีขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิต์ ่อภารกิจของรัฐ และประเทศชาติ
สำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม ได้จัดอัตรากำาลังลงในระบบจำาแนกตำาแหน่ งใหม่ตามพ
ระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และจัดทำา
บัญชีคำาสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำารงตำาแหน่ งใหม่ตามมาตรา
131 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ สำานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำาเครื่องมือสำาหรับ
การบริหารผลงานและค่าตอบแทน ประจำาปี งบประมาณ พ.ศ.
2552 ซึ่งประกอบด้วยจัดทำาคำาบรรยายลักษณะงาน (Job
Description) สำาหรับตำาแหน่ งต่าง ๆ ภายในหน่ วยงานในสังกัด
สำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดทำาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตาม
โครงสร้างของแต่ละตำาแหน่ งของหน่ วยงานในสังกัดสำานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจั ด
ทำา สมรรถนะ (Competency) ซึ่งจะประกอบด้วย สมรรถนะหลัก
(Core Competency) สมรรถนะประจำากลุ่ มงาน (Functional
Competency) ของสำา นั กงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เอกสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็ นค่่มือการจัดทำาแบบ
บรรยายลักษณะงาน (Job Description) เพื่อให้
ข้าราชการในสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความร้่ความเข้าใจเกี่ยว
กับแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ในนามของสำานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์ผ้่
บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม โปรดดำาเนิ นการจัดทำาแบบบรรยายลักษณะงาน (Job
Description) เพื่อให้ได้เครื่องมือแบบหนึ่ งที่ช่วยให้ผ้่บริหาร
สำานักงานปลัดกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลข้าราชการในสังกัดสำานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ต่อไป

สำานักบริหารกลาง
สำานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมษายน 2552

สารบัญ

หน้า
คำานำา
ค่่มือการจัดทำาแบบบรรยายลักษณะงาน (Job
Description)
1. เกริน
่ นำา
4

2. ผ้่ทีม
่ ีสูวนรูวมในการจัดทำาแบบบรรยายลักษณะงาน
4

3. ความสำาคัญของแบบบรรยายลักษณะงาน
- ประโยชน์ตูอองค์กร
4
- ประโยชน์ตูอผ้่บังคับบัญชา
5
- ประโยชน์ตูอผ้่ดำารงตำาแหนูง
5

4. แบบฟอร์มแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)


ของสำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง

แวดล้อม 6

5. คำาอธิบายในการกรอกแบบฟอร์มแบบบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) 7

6. เอกสารแนบ
- ตัวอยูางแบบบรรยายลักษณะงาน (Job
Description) 9
- แผนการดำาเนิ นการจัดทำาแบบบรรยายลักษณะ
งาน (Job Description)
ของสำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
12
- โครงการจัดทำาเครื่องมือสำาหรับการบริหารผล
งานและคูาตอบแทน
ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
14
ค่ม
่ ือการจัดทำาแบบบรรยายลักษณะงาน
(Job Description)

1. เกริน
่ นำา
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) คือ เอกสาร
แสดงหน้าที่ความรับผิดชอบขอบเขต ของงานแต่ละเลขที่
ตำาแหน่ ง โดยเปรียบเสมือนป้ ายชี้ทางในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรแต่ละเลขที่ตำาแหน่ งงานในองค์กร ช่วยกำาหนดแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงงาน เป็ นเอกสารแสดงถึงหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคลตามแบบบรรยายลักษณะงาน โดยมี
ประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อให้องค์กรสะดวกในการศึกษางานใน
ตำาแหน่ ง ช่วยปรับปรุงวิธีการทำางาน ช่วยทบทวนการกำาหนด
ตำาแหน่ งงาน ช่วยในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลให้ง่าย
ขึ้น
2. ผ้่ทีม
่ ีสว
ู นรูวมในการจัดทำาแบบบรรยายลักษณะ
งาน
2.1 ตัวผ้่ดำารงตำาแหน่ ง เป็ นผ้่เขียนคำาบรรยาย
ลักษณะงานของตำาแหน่ งที่ตนปฏิบัติงานอย่่
2.2 ผ้่บังคับบัญชาของผ้่ดำารงตำาแหน่ ง เป็ นผ้่ตรวจ
สอบ / ทบทวนคำาบรรยายลักษณะงาน
2.3 หน่ วยงานการบริหารงานบุคคล เป็ นผ้่ให้แบบ
ฟอร์มคำาบรรยายลักษณะงาน และให้คำาแนะนำาในการเขียน
สำาหรับสำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
สำานักบริหารกลาง เป็ นหน่ วยงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม
3. ความสำาคัญของแบบบรรยายลักษณะงาน
การจัดทำาแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
จะทำาให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ในหลายระดับ ประกอบด้วย
3.1 ประโยชน์ตูอองค์กร
1. การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำางานในองค์กร
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของ
บุคลากรในองค์กร
3. การเลื่อนตำาแหน่ ง และการโยกย้ายบุคลากรใน
องค์กร
4. การฝึ กอบรม และพัฒนาบุคลากรในองค์กร
5. การวางแผนกำาลังคนในองค์กร
6. การปรับปรุงการปฏิบัติงานในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ
7. การออกแบบสมรรถนะ (Competency) ของ
ตำาแหน่ งงานต่าง ๆ ในองค์กร

-5-
3.2 ประโยชน์ตูอผ้่บังคับบัญชา
1. ผ้่บังคับบัญชาสามารถทราบลักษณะและขอบเขต
งานของผ้่ใต้บังบัญชา
2. การมอบหมายงานมีความชัดเจน
3. การฝึ กอบรมและพัฒนาผ้่ใต้บังคับบัญชา
4. ป้ องกันการทำางานซำ้าซ้อน
5. ช่วยการวางแผนการปฏิบัติงานของผ้่บังคับบัญชา
3.3 ประโยชน์ตูอผ้่ดำารงตำาแหนูง
1. ทราบลักษณะและขอบเขตงานที่ต้องปฏิบัติ
2. ทำาให้สามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง
3. ได้ทราบถึงความร้่ ความสามารถ สมรรถนะ ทักษะ
หรือคุณสมบัติอ่ ืน ๆ ที่จำาเป็ นของผ้่ท่ีจะมาดำารงตำาแหน่ งนี้ และ
พัฒนาตนเองให้มีความร้่ ความสามารถ คุณลักษณะ พฤติกรรม
ให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ระบุไว้ในแบบบรรยายลักษณะงาน
สำานักบริหารกลาง จึงขอให้ข้าราชการในสังกัดสำานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำาคำา
บรรยายลักษณะงาน (Job Description) ในตำาแหน่ งเลขที่ ที่ตน
ครองอย่่ ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมกับค่่มือฉบับดัง
กล่าว เพื่อให้สำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม มีแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของ
ข้าราชการในสังกัด สามารถนำาไปใช้ประโยชน์เป็ นเครื่องมือใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรต่อไป

-6-

4. แบบฟอร์มแบบบรรยายลักษณะงาน (Job
Description) ของ สำานักงานปลัด
กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)


สำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง

แวดล้อม
1
ตำาแหนูง ตำาแหนูงเลขที่
2

3
กลู่ม / กลู่มงาน / ฝูาย
4
สำานัก / กอง
หน้าทีค
่ วามรับผิดชอบ
5 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (ให้ระบุว่าปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ใด หากปฏิบัติงานไม่ตรงกับตำาแหน่ งที่ครองอย่่ เช่น ไปช่วย
ราชการ โปรดระบ่วูาปฏิบัติราชการ ณ ทีห ่ นูวยงานใด รวม
ทัง
้ ระยะเวลาทีม ่ าปฏิบัติงานด้วย)

6 ลักษณะงานทีป
่ ฏิบัติ
1.
2.
3.
4.
5.
7 ลักษณะงานอื่นทีไ
่ ด้รับมอบหมาย
1.
2.
3.
หมายเหต่ สามารถ Download แบบฟอร์มแบบบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) ได้ท่ีเว็บไซด์ของกลุ่มงาน
พัฒนาองค์กรและระบบงาน ที่
http://appserver.mnre.go.th/portals/wsod/

-7-

5. คำาอธิบายในการกรอกแบบฟอร์มแบบบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description)

1
ตำาแหนูง หมายถึง ให้ระบุช่ ือตำาแหน่ งในสายงาน รวมทั้ง
ระบุระดับตำาแหน่ งในสายงานด้วย

2
ตำาแหนูงเลขที่ หมายถึง ให้ระบุตำาแหน่ งเลขที่ ที่ครองอย่่

3
กลู่ม / กลู่มงาน / ฝูาย หมายถึง ให้ระบุกลุ่ม / กลุ่มงาน /
ฝ่ าย ที่ตนเองสังกัด

สำานัก / กอง หมายถึง ให้ระบุสำานัก / กอง ที่ตนเองสังกัด


4

5
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก หมายถึง ให้ระบุว่า
ตนเองปฏิบัติหน้าที่ในฐานะใด เช่น “ผ้่ปฏิบัติงาน” หรือ “หัวหน้า
งาน” และให้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่ปฏิบัติงาน ทัง ้ นี้
หากผ้่ใดปฏิบัติงานไมูตรงกับตำาแหนูงทีค ่ รองอยู่ ให้ระบ่วูา
ตนเองปฏิบัติหน้าทีใ ่ นฐานะใด และให้ระบ่หน้าทีค ่ วามรับ
ผิดชอบหลักทีป ่ ฏิบัติงาน ทีต
่ นเองได้ปฏิบัติงานอยู่ใน
ปั จจ่บัน

ลักษณะงานทีป ่ ฏิบัติ หมายถึง ให้ผ้่ท่ีปฏิบัติงาน


6

ระบุลักษณะงานหลักที่ตนเองปฏิบัติ โดยโปรดระบุรายละเอียดเป็ น
รายข้อ

ลักษณะงานอื่นทีไ ่ ด้รับมอบหมาย หมายถึง ให้ผ้่ท่ี


7

ปฏิบัติงานระบุลักษณะงานอื่นที่ได้รับมอบหมายนอกเหนื อจากงาน
หลักที่ตนเองปฏิบัติ โดยโปรดระบุรายละเอียดเป็ นรายข้อ

-8-
เอกสารแนบ

-9-
ตัวอยูางแบบบรรยาย
ลักษณะงาน
(Job Description)

- 10 -
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
สำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง

แวดล้อม

ตำาแหนูง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำาแหนูงเลขที่


xxx
กลู่ม / กลู่มงาน / ฝูาย กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและ
ระบบงาน
สำานัก / กอง สำานักบริหารกลาง

หน้าทีค
่ วามรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานในฐานะผ้่ปฏิบัติ
งานโดยใช้ความร้่ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำากับ
แนะนำา ตรวจสอบจากหัวหน้างาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานทีป
่ ฏิบัติ
1. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อม่ล
สารสนเทศ เพื่อประกอบการดำาเนิ นงานเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ตัวอย่าง
2. ศึกษา รวบรวมข้อม่ล และวิเคราะห์งาน เพื่อ
ประกอบการกำาหนดตำาแหน่ ง และการวางแผนอัตรากำาลังของ
ส่วนราชการ
3. ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อม่ล เพื่อประกอบ
การวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหาร
ค่าตอบแทน
4. ดำาเนิ นการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและ
เลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผ้่มีความร้่ความสามารถให้ดำารง
ตำาแหน่ ง

ลักษณะงานอื่นทีไ
่ ด้รับมอบหมาย
1. ประสานการทำางานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้อง
กับภาพรวม ผลงานของทีมงาน ประสานงานกับสมาชิก
ภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อ ให้ได้ผล
สัมฤทธิต
์ ามที่กำาหนดไว้

2. ร่วมดำาเนิ นการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่ วยงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
และความร่วมมือในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

- 11 -
กรณี ปฏิบัติราชการไมูตรง
ตามตำาแหนูง ทีค
่ รอง
อยู่ หรือ ไปชูวยราชการ
หนูวยงานอื่น
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
สำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง

แวดล้อม

ตำาแหนูง นักวิชาการป่ าไม้ปฏิบัติการ ตำาแหนูงเลขที่


xxx
กลู่ม / กลู่มงาน / ฝูาย xxx

สำานัก / กอง สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


จังหวัด xxx
หน้าทีค
่ วามรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานในฐานะผ้่ปฏิบัติงาน
โดยใช้ความร้่ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยว
กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำากับ แนะนำา ตรวจ
สอบจากหัวหน้างาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปั จจุบันปฏิบัติงานช่วยราชการ กลุ่มงานบุคคล สำานักบริหาร
กลาง ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2549 – ปั จจุบัน

ตัวอย่าง
โดยมีหน้าทีค
่ วามรับผิดชอบดังนี้
1. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อม่ล
สารสนเทศ เพื่อประกอบการดำาเนิ นงานเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2. ศึกษา รวบรวมข้อม่ล และวิเคราะห์งาน เพื่อ
ประกอบการกำาหนดตำาแหน่ ง และการวางแผนอัตรากำาลังของ
ส่วนราชการ
3. ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อม่ล เพื่อประกอบ
การวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหาร
ค่าตอบแทน
4. ดำาเนิ นการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและ
เลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผ้่มีความร้่ความสามารถให้ดำารง
ตำาแหน่ ง
ลักษณะงานอื่นทีไ ่ ด้รับมอบหมาย
1. ประสานการทำางานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้อง
กับภาพรวม ผลงานของทีมงาน ประสานงานกับสมาชิก
ภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อ ให้ได้ผล
สัมฤทธิต
์ ามที่กำาหนดไว้

2. ร่วมดำาเนิ นการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่ วยงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
และความร่วมมือในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

- 12 -
แผนการดำาเนิ นการจัดทำาแบบบรรยาย
ลักษณะงาน
(Job Description)
ของสำานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนการดำาเนิ นการจัดทำาแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ของสำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

แผนงาน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหต่

1. จัดทำาค่่มือการจัดทำาคำา
บรรยายลักษณะงาน Job
Description เพือ
่ สร้างความเข้าใจให้
หน่วยงานต่าง ๆ ในสำานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมเกี่ยวกับการจัดทำาคำา
บรรยายลักษณะงานแต่ละเลขที่
ตำาแหน่ ง
2. นำาเสนอขออนุมัติค่มือการจัด
ทำาคำาบรรยายลักษณะงานและ
แบบฟอร์มคำาบรรยายลักษณะ
งาน Job Description

- 13 -
ของสำานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม ให้ผ้่บริหารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมให้ความเห็นชอบ
3. ขออนุมัติแจ้งเวียนให้หน่ วย
งานต่าง ๆ ในสำานักงานปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำาคำา
บรรยายลักษณะงาน Job
Description แต่ละเลขที่ตำาแหน่ ง
ตามแบบฟอร์มที่กำาหนดไว้
4. รวบรวมข้อม่ลคำาบรรยาย สำานักบริหารกลางจะทำา
ลักษณะงาน Job คำาบรรยายลักษณะงาน
แต่ละเลยที่ตำาแหน่ ง ที่ได้
Description ของแต่ละหน่ วยงาน กำาหนดเสร็จเรียบร้อย
เพื่อนำามาใช้เป็ นเครื่องมือสำาหรับ แล้วเป็ นเครื่องมือในการ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ บริหารทรัพยากรบุคคล
สำานักงานปลัดกระทรวง ของ สป.ทส. ต่อไป
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมต่อไป
- 14 -

โครงการจัดทำาเครื่องมือสำาหรับการบริหารผลงาน
และคูาตอบแทน
ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552