You are on page 1of 2

Som un grup de socis, pares i mares de 1.

Definició d'objectius per a ca-


músics o estudiants de música que dascun dels estudis que s'impar-
preocupats per la situació que travessa teixen a l'Àrea amb el vistiplau
darrerament la nostra Associació ens del Cap d'Estudis i del
hem decidit a presentar-nos com a professorat.
Candidatura Alternativa a les eleccions
d´enguany.
2. Creació d'un banc d'instru-
Hem preparat un conjunt de propostes, ments per que quedin a dispo-
ASSOCIACIÓ MUSICAL DEL PRAT DE LLOBREGAT
les quals ens veiem en cor de tirar sició dels socis a títol de préstec.
endevant. Totes elles queden recollides
en un document que és el nostre 3. Definició d'itineraris d'ensenya-
r e l ment personalitzats per a cadas-
e s pe ció programari i el nostre compromís amb
tots els socis i els músics. cun dels alumnes.
p o st ocia
p r o A s s Us presentem en aquest tríptic un
28 r de l ´ 4. Recuperació de la figura de la

ENSENYAMENT
resum dels punts que considerem més banda d'iniciació amb repertori
futu destacats. Podeu obtenir el document
complert demanant-lo a qualsevol dels
adient
candidats de la nostra opció o bé 5. Incrementar els coneixements
visitant el nostre blog a Internet:
d'harmonia
http://casaldelmusic.wordpress.com/

Allà, a més del document del programa,


trobareu espais de participació on Nina Gil
Xavier Miralles esperem les vostres idees i comentaris.
Quique Mecinas Esperem que valoreu les nostres
Gemma Ferré propostes i volem demanar-vos la Gemma Ferré
vostra confiança i el vostre vot el proper
Xavier Inés divendres 17 de desembre.
Susana Arranz
Antonio Inés VOTA Susana Arranz
Nina Gil
6. Definiició d´un criteri clar per 14. Dinamització de l´Associació. 20. Total transparència de les
l´accés dels músics als grups despeses gestionades per la
musicals. 15. Augment de la participació junta.
dels socis en diferents àrees de
7. Incrementar la participació de l´Associació. 21. Normalització de relacions
tots els músics en grups. amb altres entitats.
16. Creació d´una comissió
8. Creació de grups musicals artística. 22. Adaptació dels estatus a la
temporals per fomentar nova normativa.
l´intercanvi. 17. Participació de l´Associació
en actes docents del municipi. 23. Creació de relacions amb
9. Augmentar la participació de entitats d´ensenya-ment musical
GRUPS MUSICALS

les formacions de l´Associació en 18. Cerca de col·laboracions superior.


trobades, concursos i certamens. amb entitats o persones
significades del món musical 24. Cercar avantatges comercials
10. Recuperació del públic perdut en productes musicals.
i cerca de nou públic interessat. 19. Potenciar la imatge de

11. Reprendre els assajos de la PARTICIPACIÓ


l´Associació amb publicitat, video
i un portal web atractiu.
25. Utilització de tecnologies de la
informació en la comunicació amb
banda d´adults. els socis i els músics.

12. Publicació del repertori anual. 26. Creació d´una biblioteca


digital amb els fons documentals
13. Millora dels uniformes Antonio Inés de l´Associació.

GESTIÓ
27. Publicació calendari anual.

28. Control de la despesa.

Xavier Inés

Quique Mecinas i Xavier Miralles