Mănăstirea în societatea românească

-UAUIM

-

Rolul m n stirii în societatea româneasc
Structura lucr rii de disertatie
Lambrache C lin Gabriel An scolar 2009-2010

Breslele c.JUSTIFICAREA PROPUNERII a.Rolul m n stirii în societatea româneasc 1.Rolul de organizator al structurii sociale a.Bolni ele d.M n stirea ca i coagulant al structurii sociale d.INTRODUCERE 2.În prezent a.Actul de ctitorire b.ROLUL M N STIRILOR ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCA I.Spitale C.Eliberarea m n stirilor b.Asisten a public a s racilor b.Dec derea m n stirilor B. a.Copierea manuscriselor D.Difuzor de cultur a.Func iile m n stirilor d.Ospicii e. coli monastice b.Rolul filantropic al m n stirilor.Relatia m n stire-domnie c.Scurt istoric Canalul Dun re-Marea Neagr b.CONCLUZIE i tipografiile .Îngrijirea sufleteasc II.În trecut A.1 Studiu de caz: Mahalalele Calicilor e.Motiva ia 4.Ce e de f cut? 3.

tot prin ac iunile de ajutorare leg turi cu conducerea. În cazul celor din zonele mai pu in urbanizate acestea manifest o for de atrac ie prin ac iunile de ajutorare În cazul celor situate în apropierea unor a ez ri mai mari. m n stirile erau cele care. m n stiri ara i biserici de mir b. Se dore te astfel demonstrarea atât a necesit capacit ii unei forme de act memorialistic pentru ia cinstirea celor c zu i în timpul construc iei Canalului Dun re-Marea Neagr .Rolul de organizator al structurii sociale a. i i foarte important. 2.În trecut A.Actul de ctitorire. se face puternic sim it atât în Româneasc cât i în Moldova.Func iile m n stirilor. d. cum este cazul Bucure tiului al Ia iului.Relatia m n stire-domnie.Rolul m n stirii în societatea româneasc 1. asigurau organizarea sociala: mahalalele.INTRODUCERE Aceast lucrare ofer cadrul realiz rii unui studiu asupra rolului m n stirilor în societatea româneasc i are ca scop justificarea propunerii ce face subiectul lucr rii de diplom : M n stire în cinstea victimelor de la Canalul Dun re-Marea Neagr . Erau ctitorite biserici de curte. M n stirile joac în acest sens un rol i îngrijire. Fenomen specific lumii feudale.ROLUL M N STIRILOR ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCA I. i datorit str nselor . c. cât ii unei m n stiri de a r spunde acestei cerin e.M n stirea ca i coagulant al structurii sociale. M n stirile au fost preferate de c tre ctitori datorit func iilor pe care acestea le puteau îndeplini în compara ie cu simplele biserici: func ia religioas . M n stirea în semn de mul umire pentru înzestrarea acesteia trebuia s se implice activ în viata social prin ac iuni filantropice cu implica ii pîn în organizarea structurii sociale. Prin ins între m n stire i actul de ctitorire se stabilea o rela ie contractual i domnie. contactul nemijlocit cu membrii tuturor p turilor sociale (aveau loc adev rate pelerinaje la m n stiri). nucleu de propagare a culturii (creea admira ie interes). func ia reprezentativ pentru domnie.

i aparitia organelor statului care s preia mare parte din func iile sociale îndeplinite de m n stiri are loc o sc dere a importan ei m n stirilor în social . bolni ele m n stirilor au oferit asisten a medical pentru majoritatea popula iei. bolnavi psihic. i m n stirilor. e. în ie se afla sub patronajul unui sfânt de i ea ajutat . a. Acest lucru este încurajat de c tre conducere Nu trebuie îns uitat c nu acesta era principalul scop al unei m n stiri. desfigura i. B. Caracterul izolat al m n stirilor le-a f cut ideale pentru g zduirea celor ce aveau nevoie s fie rup i de societate. coli. secularizarea averilor m n stire ti organizarea societa ii. cum ar fi cea de închisoare. favorizat de caracterul ansamblurilor monastice.Ospicii. Dup desfiin area treptat a structurii sociale existente.Rolul filantropic al m n stirilor. Pentru . etc. Atât în Bucure ti cât i în Ia i iau na tere mahalale populate de acei ´calici´. acestea au functionat în num r foarte mare tot în m n stiri. Unele dateaz din vremea lui tefan cel Mare. În cadrul mahalalelor Calicilor exista o organizare pe fr func ie de handicap sau de problema.1 Studiu de caz: Mahalalele Calicilor. în ciuda perceperii acestuia ca cel mai pregnant în cadrul societ ii. prin regulile adoptate de c tre toate comunit organizarea de institu ii de asisten care avea numai de câ tigat de pe urma binefacerilor bisericilor ile de acest tip. Ace tia sunt cei spre care este îndreptat în primul rând privirea bisericilor i m n stirilor.Bolni ele. Exist relat ri despre medici adu i la m n stiri pentru a îngriji pe cei nevoia i. c. b. coli monastice.Asisten a public a s racilor. Chiar i dup depunerea de eforturi pentru organizarea unor spitale. Pân la apari ia organelor de stat care s sus in func ionarea unor spitale. d.Dec derea m n stirilor.Difuzor de cultur a. e.d. Fiecare fr ziua c ruia m n stirile ofereau mese. C.Spitale. cu personal medical angajat. În cadrul m n stirilor înc din secolul XV sunt atestate foarte mult vreme acestea au fost singurul mod de r spîndire a culturii. adic cei b tu i de soart : cer etori.Fr ia cioclilor era ii. Monahilor li se cerea. Multe sunt abandonate sau îsi g sesc alte utiliz ri.Breslele. sau pe bresle.

m n stirea se poate acum concentra asupra . Ac iunile filantropice se realizeaz ca trupe ti au rolul binefacerii suflete ti. Prima tiparni de pe teritoriul t rii noastre este adus la M n stirea Dealu în 1508. i i mijloc de atingere a unui scop. R spîndirea c r ilor biserice ti sau laice s-a datorat pentru o lung perioad de timp m n stirilor. de protejare a sufletului celui c tre care bunavoin i sufocat de toate ii. Bineîn eles via a de ob te.Copierea manuscriselor i tipografiile. b. Subiectul se afl deja în discu ie în ceea ce prive te victimele de la Aiud. Toate actele de asisten social . indispensabil în cadrul unei m n stiri.Ce e de f cut? Este prima dat c nd m n stirile îsi pot atinge scopul nestingherite. binefacerile i i de dona ia).Îngrijirea sufleteasc De i neglijat în ceea ce prive te relat rile despre rolul m n stirilor celelalte activit i pe care acestea le îndeplineau în cadrul societ reprezint principalul scop al m n stirii. ajutorare.În prezent a. nu dispare îns se concentreaza asupra propriei între ineri.b. fie de c tre domnie.Eliberarea m n stirilor Eliberat de îndatoririle ce i se impuneau fie prin ctitorire(se în elegea prin ctitorire principalului s u scop: oferirea tuturor celor trebuincioase unei vie i de rug ciune medita ie. C lug rii se retrag la ad postul m n stirii pentru a. Aici se încadreaz problematica propus prin tema lucr rii de diplom . îngrijirea sufleteasc II. De aceea o concentrare a aten iei pe problemele de natur socio-cultural din via a contemporan ar fi binevenit . sunt realizate ca mijloc este îndreptat . fie prin închinare. Un exemplu ar fi victimele abuzurilor regimului comunist.i îndeplini nestingheri i via a de rug ciune i medita ie. D.

de interesul URSS în construirea canalului. aici mul i oameni au pierit priva i de i f r s beneficieze de o înmormântare cre tin . Dup întâlnirea lui Gh. . Lucr rile sunt întrerupte si reluate dup mul i ani c nd este si finalizat îns îsi dovede te ineficien a. Acesta este prilejul ca decenii de abuzuri si privare de libertatea manifest rii religioase s fie recuperate iar victimele regimului comunist s primeasc cinstirea meritat . Dej cu I.Scurt istoric Canalul Dun re-Marea Neagr .3.V.Motiva ia. Datorit suspiciunilor fa acestuia devine un pretext pentru eliminarea fizic a adversarilor politici.CONCLUZIE Contextul istoric i social permite acum m n stirilor eliberate de îndatoririle de alt dat s se manifeste a a cum au fost înc de la început destinate. nu se dore te finalizarea lucr rilor iar construc ia îngrijirea duhovniceasc Ace ti oameni au nevoie de cineva care s le p streze vie memoria 4. b. i s le aduc pomenire. Ca i în cazul victimelor de la Aiud. Stalin este hot rît inceperea lucr rilor la Canalul Dun re-Marea Neagr . în general politicieni sau oameni de cultur .JUSTIFICAREA PROPUNERII PENTRU ´M N STIREA ÎN CINSTEA VICTIMELOR DE LA CANALUL DUN RE-MAREA NEAGR ´. Îsi pierd via a mii de oameni. a.

Bucure ti:Editura Mica Valahie.com/2009/08/05/apel-al-fostilor-detinuti-politic-catreips-bartolomeu-pentru-sustinerea-parintelui-justin-in-proiectul-de-la-aiud/ . Remember M n stirea V c re ti. Dumitru et alii. 2008 -Panaitescu.Procesul bandei de sabotori .wordpress.Antologie de documente Trinitas. Voica. Bucure ti:Editura Ergorom¶79.. Bucure ti:Editura Compania. 1989 -Stoica. Sfântul Vasile cel Mare ± Scrieri: volumul II. 2001 -Majuru. Bucure ti:Editura Simetria. Ia i:Editura Internet: http://apologeticum. 2001 -Soare. 2008 -Pu ca u. 1999 . Adrian. Lucia et alii. Bucure tii Mahalalelor.. Istoria i arhitectura l ca urilor de cult din Bucure ti: volumul I. 2001 . volumul II. Istoria Dobrogei in sec X: Canalul Dun re-Marea Neagr .Bibliografie: -Cojoc. Bucure ti:Editura Vremea. Editura pentru Literatur Politic . Bucure ti:Editura Institutului Biblic de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Alexandru. 1952 i diversioni ti de la Canalul Dun re-Marea Neagr i studii privind Mitropolia Moldovei. Actul de ctitorire ca fenomen istoric n ara Româneasc i Moldova pân la sfâr itul secolului XVIII. Marian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful