P. 1
Mănăstirea în societatea românească

Mănăstirea în societatea românească

|Views: 26|Likes:
Published by Calin Lambrache

More info:

Published by: Calin Lambrache on Dec 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2013

pdf

text

original

-UAUIM

-

Rolul m n stirii în societatea româneasc
Structura lucr rii de disertatie
Lambrache C lin Gabriel An scolar 2009-2010

Eliberarea m n stirilor b.1 Studiu de caz: Mahalalele Calicilor e.Breslele c.INTRODUCERE 2.Actul de ctitorire b.Copierea manuscriselor D.În prezent a.Ospicii e.Difuzor de cultur a.ROLUL M N STIRILOR ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCA I.CONCLUZIE i tipografiile .Rolul filantropic al m n stirilor.Scurt istoric Canalul Dun re-Marea Neagr b.Dec derea m n stirilor B.În trecut A.Motiva ia 4. coli monastice b. a.Func iile m n stirilor d.JUSTIFICAREA PROPUNERII a.M n stirea ca i coagulant al structurii sociale d.Rolul m n stirii în societatea româneasc 1.Ce e de f cut? 3.Asisten a public a s racilor b.Bolni ele d.Îngrijirea sufleteasc II.Rolul de organizator al structurii sociale a.Relatia m n stire-domnie c.Spitale C.

Func iile m n stirilor. asigurau organizarea sociala: mahalalele.ROLUL M N STIRILOR ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCA I. i i foarte important. d. func ia reprezentativ pentru domnie. m n stiri ara i biserici de mir b. nucleu de propagare a culturii (creea admira ie interes). cât ii unei m n stiri de a r spunde acestei cerin e. M n stirile au fost preferate de c tre ctitori datorit func iilor pe care acestea le puteau îndeplini în compara ie cu simplele biserici: func ia religioas . c. tot prin ac iunile de ajutorare leg turi cu conducerea.INTRODUCERE Aceast lucrare ofer cadrul realiz rii unui studiu asupra rolului m n stirilor în societatea româneasc i are ca scop justificarea propunerii ce face subiectul lucr rii de diplom : M n stire în cinstea victimelor de la Canalul Dun re-Marea Neagr .Relatia m n stire-domnie. Fenomen specific lumii feudale. contactul nemijlocit cu membrii tuturor p turilor sociale (aveau loc adev rate pelerinaje la m n stiri).În trecut A. În cazul celor din zonele mai pu in urbanizate acestea manifest o for de atrac ie prin ac iunile de ajutorare În cazul celor situate în apropierea unor a ez ri mai mari.M n stirea ca i coagulant al structurii sociale. i datorit str nselor .Rolul m n stirii în societatea româneasc 1. m n stirile erau cele care. Erau ctitorite biserici de curte.Actul de ctitorire. Prin ins între m n stire i actul de ctitorire se stabilea o rela ie contractual i domnie.Rolul de organizator al structurii sociale a. M n stirea în semn de mul umire pentru înzestrarea acesteia trebuia s se implice activ în viata social prin ac iuni filantropice cu implica ii pîn în organizarea structurii sociale. se face puternic sim it atât în Româneasc cât i în Moldova. Se dore te astfel demonstrarea atât a necesit capacit ii unei forme de act memorialistic pentru ia cinstirea celor c zu i în timpul construc iei Canalului Dun re-Marea Neagr . 2. cum este cazul Bucure tiului al Ia iului. M n stirile joac în acest sens un rol i îngrijire.

prin regulile adoptate de c tre toate comunit organizarea de institu ii de asisten care avea numai de câ tigat de pe urma binefacerilor bisericilor ile de acest tip. e.Dec derea m n stirilor. etc.1 Studiu de caz: Mahalalele Calicilor. în ie se afla sub patronajul unui sfânt de i ea ajutat . Exist relat ri despre medici adu i la m n stiri pentru a îngriji pe cei nevoia i.Breslele. c. cum ar fi cea de închisoare. adic cei b tu i de soart : cer etori. b. Atât în Bucure ti cât i în Ia i iau na tere mahalale populate de acei ´calici´. coli. acestea au functionat în num r foarte mare tot în m n stiri. Ace tia sunt cei spre care este îndreptat în primul rând privirea bisericilor i m n stirilor. sau pe bresle. Fiecare fr ziua c ruia m n stirile ofereau mese. Monahilor li se cerea. i aparitia organelor statului care s preia mare parte din func iile sociale îndeplinite de m n stiri are loc o sc dere a importan ei m n stirilor în social . În cadrul mahalalelor Calicilor exista o organizare pe fr func ie de handicap sau de problema. În cadrul m n stirilor înc din secolul XV sunt atestate foarte mult vreme acestea au fost singurul mod de r spîndire a culturii. Pân la apari ia organelor de stat care s sus in func ionarea unor spitale. desfigura i. Pentru . Caracterul izolat al m n stirilor le-a f cut ideale pentru g zduirea celor ce aveau nevoie s fie rup i de societate. în ciuda perceperii acestuia ca cel mai pregnant în cadrul societ ii. Unele dateaz din vremea lui tefan cel Mare. a.Ospicii. favorizat de caracterul ansamblurilor monastice. i m n stirilor. B. d. C. secularizarea averilor m n stire ti organizarea societa ii.Asisten a public a s racilor.d. e.Spitale. cu personal medical angajat.Difuzor de cultur a.Rolul filantropic al m n stirilor. Chiar i dup depunerea de eforturi pentru organizarea unor spitale.Bolni ele.Fr ia cioclilor era ii. Multe sunt abandonate sau îsi g sesc alte utiliz ri. Dup desfiin area treptat a structurii sociale existente. bolnavi psihic. bolni ele m n stirilor au oferit asisten a medical pentru majoritatea popula iei. coli monastice. Acest lucru este încurajat de c tre conducere Nu trebuie îns uitat c nu acesta era principalul scop al unei m n stiri.

Ce e de f cut? Este prima dat c nd m n stirile îsi pot atinge scopul nestingherite. Ac iunile filantropice se realizeaz ca trupe ti au rolul binefacerii suflete ti. de protejare a sufletului celui c tre care bunavoin i sufocat de toate ii. ajutorare. nu dispare îns se concentreaza asupra propriei între ineri. indispensabil în cadrul unei m n stiri. R spîndirea c r ilor biserice ti sau laice s-a datorat pentru o lung perioad de timp m n stirilor. Subiectul se afl deja în discu ie în ceea ce prive te victimele de la Aiud.i îndeplini nestingheri i via a de rug ciune i medita ie. D.b. m n stirea se poate acum concentra asupra . Prima tiparni de pe teritoriul t rii noastre este adus la M n stirea Dealu în 1508. Aici se încadreaz problematica propus prin tema lucr rii de diplom . Bineîn eles via a de ob te. fie de c tre domnie.În prezent a. i i mijloc de atingere a unui scop. fie prin închinare. îngrijirea sufleteasc II. sunt realizate ca mijloc este îndreptat . b. De aceea o concentrare a aten iei pe problemele de natur socio-cultural din via a contemporan ar fi binevenit .Îngrijirea sufleteasc De i neglijat în ceea ce prive te relat rile despre rolul m n stirilor celelalte activit i pe care acestea le îndeplineau în cadrul societ reprezint principalul scop al m n stirii. C lug rii se retrag la ad postul m n stirii pentru a.Copierea manuscriselor i tipografiile. Un exemplu ar fi victimele abuzurilor regimului comunist. binefacerile i i de dona ia).Eliberarea m n stirilor Eliberat de îndatoririle ce i se impuneau fie prin ctitorire(se în elegea prin ctitorire principalului s u scop: oferirea tuturor celor trebuincioase unei vie i de rug ciune medita ie. Toate actele de asisten social .

Motiva ia.V. Datorit suspiciunilor fa acestuia devine un pretext pentru eliminarea fizic a adversarilor politici. Ca i în cazul victimelor de la Aiud. a. Dej cu I.3. Acesta este prilejul ca decenii de abuzuri si privare de libertatea manifest rii religioase s fie recuperate iar victimele regimului comunist s primeasc cinstirea meritat .CONCLUZIE Contextul istoric i social permite acum m n stirilor eliberate de îndatoririle de alt dat s se manifeste a a cum au fost înc de la început destinate. Stalin este hot rît inceperea lucr rilor la Canalul Dun re-Marea Neagr . de interesul URSS în construirea canalului. Dup întâlnirea lui Gh. i s le aduc pomenire. în general politicieni sau oameni de cultur .JUSTIFICAREA PROPUNERII PENTRU ´M N STIREA ÎN CINSTEA VICTIMELOR DE LA CANALUL DUN RE-MAREA NEAGR ´. . Îsi pierd via a mii de oameni. nu se dore te finalizarea lucr rilor iar construc ia îngrijirea duhovniceasc Ace ti oameni au nevoie de cineva care s le p streze vie memoria 4. Lucr rile sunt întrerupte si reluate dup mul i ani c nd este si finalizat îns îsi dovede te ineficien a. b.Scurt istoric Canalul Dun re-Marea Neagr . aici mul i oameni au pierit priva i de i f r s beneficieze de o înmormântare cre tin .

1999 . Marian. Bucure tii Mahalalelor. 2001 . Bucure ti:Editura Vremea. 2008 -Panaitescu. Bucure ti:Editura Compania. Lucia et alii. Sfântul Vasile cel Mare ± Scrieri: volumul II.Bibliografie: -Cojoc.. 1952 i diversioni ti de la Canalul Dun re-Marea Neagr i studii privind Mitropolia Moldovei. Bucure ti:Editura Institutului Biblic de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Istoria Dobrogei in sec X: Canalul Dun re-Marea Neagr .. Remember M n stirea V c re ti. 2001 -Majuru. Bucure ti:Editura Ergorom¶79. Voica. 2008 -Pu ca u. Bucure ti:Editura Simetria. Adrian.com/2009/08/05/apel-al-fostilor-detinuti-politic-catreips-bartolomeu-pentru-sustinerea-parintelui-justin-in-proiectul-de-la-aiud/ . Dumitru et alii. volumul II.wordpress. 1989 -Stoica. Bucure ti:Editura Mica Valahie.Antologie de documente Trinitas. Alexandru. Ia i:Editura Internet: http://apologeticum.Procesul bandei de sabotori . Istoria i arhitectura l ca urilor de cult din Bucure ti: volumul I. Actul de ctitorire ca fenomen istoric n ara Româneasc i Moldova pân la sfâr itul secolului XVIII. 2001 -Soare. Editura pentru Literatur Politic .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->